Audytor wewnętrzny

Audytor wewnętrzny

przez -
0 616
Kariera

SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE
ogłasza konkurs o sygnaturze K-110-2/17 na wolne stanowisko

Audytora wewnętrznego
Miejsce pracy: Warszawa

Ilość wolnych miejsc na umowę na czas określony (umowa na zastępstwo): 1

Miejsce świadczenia pracy: al. „Solidarności” 127

 

Aplikacje można składać w terminie do 10 lutego 2017 r. osobiście bądź drogą listowną (decyduje data stempla pocztowego).

 

I. Zakres zadań:

  • prowadzenie audytu wewnętrznego i przedstawianie wniosków,
  • sporządzanie rocznego planu audytu,
  • sporządzanie sprawozdań z zadań audytowych, a także rocznego sprawozdania z prowadzenia audytu wewnętrznego,
  • przeprowadzanie czynności sprawdzających stopień wdrażania zaleceń zawartych w sprawozdaniu,
  • prowadzenie czynności doradczych, mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki,
  • dokumentowanie przebiegu i wyników audytu oraz prowadzenie akt stałych,
  • współpraca z audytorami i kontrolerami zewnętrznymi.

 

Zaloguj się aby zobaczyć dalszą część artykułu.

Podobne artykuły

0 1641

2 1074

Dodaj odpowiedź