Artykuły inne

Artykuły prawne

Zmiana ustawy o finansach publicznych w zakresie uchylenia art. 284 ust. 1 ustawy – informujemy , że zgodnie z art. 1 pkt 15 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz. U. poz. 659) został uchylony art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.). Powyższa zmiana wejdzie w życie z dniem 27 kwietnia 2017 r.

 

Przepis art. 284 ust. 1 ustawy został uchylony, a co za tym idzie plan audytu oraz sprawozdanie z planu audytu nie stanowią informacji publicznej.

Treść w/w przepisu brzmiała „Plan audytu oraz sprawozdanie z wykonania planu audytu stanowią, udostępnianą na wniosek, informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Tutaj możesz pobrać >> Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych <<

 

Artykuły prawne
Ustalenie statusu przedsiębiorcy dla potrzeb obowiązku JPK od 1 stycznia 2017 r.
 • Ministerstwo Finansów wyjaśnia wątpliwości związane z ustaleniem statusu przedsiębiorcy na potrzeby obowiązku JPK.
 • Mali i średni przedsiębiorcy są obowiązani składać JPK_VAT począwszy od rozliczenia za miesiąc styczeń 2017 r. Nie dotyczy to mikroprzedsiębiorców.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa podatnicy VAT, którzy prowadzą ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług przy użyciu programów komputerowych, mają obowiązek co miesiąc przekazywać za pomocą środków komunikacji elektronicznej informację o prowadzonej ewidencji (tj. JPK_VAT). Przesyłają ją w terminie do 25. dnia następnego miesiąca i wskazują miesiąc, którego ta informacja dotyczy.

 

Stosownie do ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw informację o prowadzonej ewidencji składa się za miesiące od 1 lipca 2016 r. Przepisy przewidują jednak dwa wyjątki:

 1. za okres od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. informacji JPK_VAT nie składają mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (USDG),
 2. za okres od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. informacji JPK_VAT nie składają mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu USDG.

Począwszy od rozliczenia za styczeń 2017 r. mali i średni przedsiębiorcy są obowiązani składać JPK_VAT.

Jak ustalić status przedsiębiorcy

W celu zakwalifikowania przedsiębiorcy do kategorii mikro, małego lub średniego, wystarczy, by przesłanki określone dla danej kategorii przedsiębiorców w USDG spełniał w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych. Przesłanki decydujące o zakwalifikowaniu do danej kategorii przedsiębiorców, tj. średnioroczne zatrudnienie oraz przekroczenie danego poziomu osiągniętego obrotu netto lub sumy aktywów bilansu muszą być spełnione łącznie.

Zgodnie z art. 104 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 

 1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
 2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

 

 

 

To oznacza, że jeżeli w jednym roku średnioroczne zatrudnienie wynosi mniej niż 10, a w drugim roku jest wyższe – przedsiębiorca może być uznany za mikroprzedsiębiorcę, przy założeniu, że w  pierwszym roku nie przekracza jednego z ww. parametrów finansowych. W konsekwencji, przekroczenie stanu zatrudnienia lub przekroczenie parametrów finansowych tylko w jednym roku obrotowym nie powoduje utraty ww. statusu przedsiębiorcy.

W przypadku przesłanek wskazanych w USDG, zamiast badania osiągniętego rocznego obrotu netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych, można alternatywnie wziąć pod uwagę sumę aktywów bilansu przedsiębiorcy sporządzonego na koniec jednego z dwóch ostatnich lat obrotowych.

Średnioroczne zatrudnienie pracowników i obrót określone w USDG przelicza się w odniesieniu do dwóch ostatnich lat obrotowych. Lata obrotowe określa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w odniesieniu do konkretnej sytuacji przedsiębiorcy. W większości przypadków lata te pokrywają się z latami kalendarzowymi. Jeśli lata kalendarzowe i obrotowe pokrywają się, to dla określenia statusu przedsiębiorcy w 2017 r. (jako mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy) bierze się pod uwagę lata 2015 i 2016. Średnioroczne zatrudnienie określa się w przeliczeniu na pełne etaty.

 

Źródło: >> Ministerstwo Finansów <<

 

0 1257

Bank Światowy zaprasza do wypełnienia ankiety o rynku audytorskim w Polsce

Ankieta jest anonimowa i zawiera 10 pytań. Jej wypełnienie nie powinno zająć więcej niż 10-15 minut. Prosimy o wybranie jednej odpowiedzi. Mile będą widziane dodatkowe komentarze uzasadniające wybraną odpowiedź.

Ankietę przeprowadza Bank Światowy – Centrum ds. Reformy Sprawozdawczości Finansowej (CFRR) w ramach Programu Pomocy Technicznej w Zakresie Sprawozdawczości Finansowej (FRTAP). Projekt finansowany jest przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej – Swiss Contribution.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety do 15 lipca 2016 r.

 

Link do ankiety: >> ANKIETA – Bank Światowy <<

 

Dostępna jest już polskojęzyczna wersja Przewodnika przeprowadzania usług przeglądu IFAC. Przewodnik stanowi zbiór wyjaśnień i wskazówek jak zaplanować, przeprowadzić i wydać opinię z przeglądu sprawozdania finansowego. Materiał zawarty w przewodniku stanowić może również pomoc przy wykonywaniu innych usług związanych z weryfikacją sprawozdań lub ksiąg rachunkowych. Tłumaczenie zostało zapewnione dzięki finansowaniu ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

 

Bardziej złożone procedury w przypadku podejrzenia naruszenia zasady niezależności i zaistnienia konfliktu interesów – to najistotniejsze zmiany w kodeksie etyki, które przyjęła Krajowa Rada Biegłych Rewidentów,
a Komisja Nadzoru Audytowego zatwierdziła. Uchwała wejdzie w życie 11 lutego 2016 r. 

Komisja Nadzoru Audytowego zatwierdziła uchwałę KRBR zmieniającą niektóre zasady etyki zawodowej biegłych rewidentów. Zmiany wynikają z konieczności dopasowania polskich przepisów do zaktualizowanego kodeksu etyki wydanego przez IFAC. –

To odpowiedź na oczekiwania rynku i samych biegłych rewidentów. Zwiększy się niezależność audytorów i obiektywizm przedkładanych raportów

– wyjaśnia Henryk Dąbrowski, przewodniczący Komisji ds. etyki. Zmiany w kodeksie na nowo definiują całą grupę zagadnień i szczegółowo określają procedury związane z tym, co biegły powinien zrobić i jakie podjąć działania m.in. w przypadku podejrzenia naruszenia zasady niezależności lub zaistnienia konfliktu interesów. Choć na początku ubiegłego roku KRBR przyjęła do stosowania w Polsce międzynarodowe standardy badania, to te nie regulują problemów zasad etyki i często odsyłają właśnie do kodeksu etyki IFAC. – Dlatego także polskie przepisy wymagały aktualizacji – dodaje ekspert KIBR. Uchwała KRBR wejdzie w życie 11 lutego 2016 r.

Zmieniony kodeks bardziej precyzyjny

Najistotniejsze zmiany dotyczą nieświadomego naruszenia zasad kodeksu, do których zalicza się między innymi:

 • obiektywizm,
 • uczciwość,
 • zawodowe kompetencje,
 • zachowanie tajemnicy,
 • profesjonalizm,
 • niezależność.

Do tej pory nieświadome naruszenie zasad było regulowane jednym paragrafem i stanowiło, że jeśli do naruszenia zasad doszło w sposób nieświadomy, a po wykryciu jednostka skorygowała swoje postępowanie i poczyniła niezbędne zabezpieczenia, to nie musiało to prowadzić do naruszenia zasad. W nowych zapisach wspomniany paragraf zastąpiono nowymi, bardziej rozbudowanymi. Nowe zapisy szczegółowo określają procedury, jakie powinna wykonać jednostka w takiej sytuacji, m.in.:

 • rozpoznanie skali naruszenia,
 • podjęcie czynności zabezpieczających i przeciwdziałających,
 • poinformowanie o naruszeniu osób sprawujących nadzór.

W przypadku braku możliwości podjęcia odpowiednich działań przeciwdziałających skutkom naruszenia lub przy istotnym naruszeniu zasad, jednostka powinna podjąć decyzję o odstąpieniu od realizacji zlecenia. Ale zmiany dotyczą też kwestii związanych z konfliktem interesów. Kodeks na nowo zdefiniował to pojęcie. Zgodnie z aktualną definicją

konflikt interesów może powstać nie tylko na linii audytor-klient, ale także w sytuacji, gdy interesy różnych klientów audytora pozostają ze sobą w konflikcie.

Biegły rewident powinien być wyczulony na kwestie interesów klienta, ale patrzeć też na interesy pozostałych kontrahentów, czy nie stoją ze sobą w sprzeczności” – wyjaśnia ekspert. Uchwała wprowadza też zmiany definicji osób sprawujących nadzór oraz zespołu realizującego zlecenie. W ramach nowej definicji osób sprawujących nadzór rozszerzono pojęcie na osoby lub organizacje oraz zmodyfikowano pojęcie zakresu nadzoru – m.in. odpowiedzialność za nadzorowanie procesów sprawozdawczości finansowej. Dalsze zmiany w tym zakresie dotyczą obowiązku komunikowania się biegłego rewidenta z osobami sprawującymi nadzór. Z kolei z zespołu realizującego zlecenie wyeliminowano audytora wewnętrznego badanej jednostki.

 

W „nowym COSO” 2013 przedstawiono nową definicję kontroli wewnętrznej, którą definiuje się następująco:

Kontrola wewnętrzna to proces dokonywany przez zarząd, kierownictwo i innych pracowników, mający na celu dostarczenie uzasadnionego zapewnienia dotyczącego realizacji celów związanych z operacjami, sprawozdawczością i zgodnością (*GRC)

 

Definicja ta odzwierciedla pewne podstawowe koncepcje. Kontrola wewnętrzna jest:

 • dostosowana do osiągania celów przynajmniej w jednej kategorii – operacji, sprawozdawczości i zgodności,
  procesem składającym się z trwałych zadań i działań,
 • środkiem prowadzącym do celu, a nie celem samym w sobie,
 • dokonywana przez ludzi – nie tylko przez polityki i standardy proceduralne, systemy i formy, ale przez ludzi i działania, które podejmują na każdym szczeblu organizacji, aby wpływać na kontrolę wewnętrzną,
 • posiada zdolność do dostarczenia uzasadnionej pewności – ale nie pewności absolutnej, dla kierownictwa wyższego szczebla jednostki lub jej zarządu,
 • możliwa do dostosowania do struktury jednostki – elastyczna w stosowaniu w całej jednostce lub w konkretnej jednostce pomocniczej, oddziale, jednostce operacyjnej lub procesie biznesowym.

Definicja ta jest z założenia szeroka. Obejmuje ona powiązane koncepcje, będące podstawą w projektowaniu, wdrażaniu, i przeprowadzaniu kontroli wewnętrznej przez organizacje.

 

*GRC= Governance, Risk Management, Compliance.

 

Mamy nadzieję, że polska publikacja „COSO 2013” będzie do nabycia jeszcze w tym roku.

 

Źródło: >> FEJS <<

 

Ministerstwo Gospodarki stworzyło odpowiedni system zarządzania i kontroli, który gwarantuje skuteczną realizację programów unijnych. Minister Gospodarki pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach sektora energetyka,  13 marca 2015 r.  złożył Deklarację gotowości IP do poddania się audytowi w tym obszarze.

W ramach audytu Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej zweryfikuje, na podstawie kryteriów desygnacji określonych przez Komisję Europejską, czy instytucja spełnia warunki gotowości do pełnienia wyznaczonej jej roli.

Powierzenie zadań Ministrowi Gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 nastąpiło 19 listopada 2014 r. Podpisane zostało wówczas porozumienie z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w sprawie systemu realizacji PO IiŚ 2014-2020 w zakresie dwóch osi priorytetowych I – Zmniejszenie emisyjności gospodarki oraz VII –Poprawa bezpieczeństwa energetycznego.

 

Źródło (i cały artykuł) :  >> Ministerstwo Gospodarki <<

 

Komisja Europejska chce nałożyć na Polskę karę 55,5 mln euro za nieprawidłowości w realizacji inwestycji przez grupy producentów owoców i warzyw – poinformował minister rolnictwa Marek Sawicki.

 

Realizowany program unijnego wsparcia dla grup owoców i warzyw audytowany w 2010 r. i 2012 r. wykazał, że w tym obszarze są błędy i uchybienia. Z wieloma zarzutami się nie zgadzamy i będziemy dochodzić nadal swoich racji, jeżeli trzeba to nawet przez Trybunałem Sprawiedliwości

– powiedział Sawicki w poniedziałek na konferencji prasowej.

 

Jak mówił, w ramach tego programu Polska wykorzystała ponad 7,5 mld zł ze środków UE, a łącznie z pieniędzmi rolników zainwestowano w sektor owoców i warzyw 10 mld zł. Dodał, że KE najprawomocniej w najbliższym czasie nałoży na Polskę karę w wysokości 55,5 mln euro. W stosunku do 10 mld zł jest to kwota ok. 5 proc.

Minister wyjaśnił, że w grudniu ubiegłego roku, po unijnych audytach wprowadzony został plan naprawczy.

(…)po unijnych audytach wprowadzony został plan naprawczy (…)

 Objęto nim 204 grupy. Będzie on realizowany do końca tego roku i dopiero po jego zakończeniu KE miała podjąć decyzję o ewentualnych karach.

Wygląda na to, że jednak decyzje zostaną przyspieszone i niezależnie od tego, czy zapadnie ona czy nie, plan naprawczy będzie nadal realizowany” – zapewnił szef resortu rolnictwa. Jak dodał, „jest przekonany, iż w wielu wypadkach, te grupy i organizacje przed tymi karami obronią się”.

 

Zainteresowanie grup i organizacji producentów pomocą finansową w ramach wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw

Polska w największym stopniu korzystała z unijnych pieniędzy na wsparcie dla grup producentów owoców i warzyw. Zainteresowanie nimi było tak duże, że KE drastycznie w kwietniu 2012 r. ograniczyła finansowanie takich grup.

Unijne wsparcie było można wykorzystać na wspólną organizację rynków: owoców i warzyw. Pomoc finansowa udzielana była tzw. wstępnie uznanym grupom producentów owoców i warzyw oraz uznanym organizacjom producentów owoców i warzyw.

Obejmowała ona pokrycie kosztów związanych z utworzeniem grupy producentów i (…)

 

(Źródło) Dalsza część artykułu : >> Rzeczpospolita <<

 

IIA Polska
IIA Polska logo

W dniu 18 czerwca 2015 r., po pierwszym dniu Konferencji Dorocznej IIA Polska, odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebraniu Członków Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.

Po przedstawieniu sprawozdań władz i organów kadencji 2013-2015 odbyły się wybory nowych władz i organów IIA Polska.

Poniżej przedstawiamy nowe władze IIA Polska na kadencję 2015-2017.

 

0 2275

Od 24 października br. wchodzi w życie ustawa z 4 września 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja dostosowuje krajowe przepisy do wymagań unijnych oraz usprawnia proces udzielania zamówienia publicznego. Ma służyć temu, żeby wszczęcie procedury przez urząd zawsze kończyło się zawarciem umowy z oferentem. W nowelizacji dopuszczono m.in. szerszą możliwość dokonywania poprawek i poprawiania oczywistych błędów pisarskich. Ograniczono też ryzyko unieważnienia postępowania na etapie Krajowej Izby Odwoławczej oraz sądów. Zmiany te mają odformalizować procedurę zakupów realizowanych przez instytucje publiczne.


Cały artykuł znajduje się w papierowym wydaniu Gazety


Źródło: [ Gazeta Samorządu i Administracji ]