(anty)Defraudacje
Artykuły dotyczące przeciwdziałaniu defraudacjom i korupcji oraz opisujące je.

Flaga Polski
Po polsku
Find Fraud before it Finds You…
How to detect corruption and fraud early!
17th and 18th October 2016 – Cracow, Poland
A Master-Class lead by the experienced practitioners
Nigel Krishna Iyer and Krzysztof Klimczak

Corruption and Fraud is a common problem and a cost, but detecting it early and dealing with it swiftly is an excellent way to make your organisation more efficient and healthy. If not detected, fraud and corruption tends to spread and is only discovered when it becomes too large to ignore, or is reported by whistle-blowers…or both. So whether you are a financial controller, an auditor, a compliance officer or just someone who cares that your organisation is not a victim of fraud and corruption, why wait for the whistle-blower?   Learn effective fraud detection techniques and stay ahead of the game!

The course will be conducted in English and Polish and be highly practical. We will be using drama, data and documents to illustrate fraudulent and corrupt behavior and everything will be based on real experiences.

On Day 1 we will cover how to assess and understanding the risks and red flags, where your own organisation is most vulnerable and what techniques should be used to spot fraud and corruption early.

Day 2 will deal with how to interpret and understand the red flags,  (including recognizing Front Companies and “Dirty Money Centers”), how to investigate them in an efficient and low-key manner, and how to present your findings constructively to senior management.

Nigel Krishna Iyer of the Hibis Group, has been detecting and discovering frauds around the world for over 25 years, often where no suspicion existed from before. He has written numerous books on the topic and teaches widely, including his position as a fellow at the University of Leicester School of Management.

Krzysztof Klimczak has for several years been involved in discovering frauds in and around Poland. In addition he has just completed his PhD on internal audit as well as developed his own fraud management program aimed at improving the work of both internal and external audits.

Short introduction:  HOW do we find it?

 

 

 

Flaga UK
In English
Find Fraud before it Finds You…
Znajdź Defraudacje zanim one Znajdą Ciebie…
Jak wykrywać korupcję i defraudację na czas!
17 – 18 października 2016 – Kraków
Master-Class warsztaty prowadzone przez doświadczonych praktyków
Nigel Krishna Iyer and Krzysztof Klimczak

 

Korupcja i defraudacje to wspólny problem i koszt, ale wczesne ich wykrywanie i odpowiednie postępowanie sobie z nimi to doskonały sposób, aby Twoja organizacja była bardziej wydajna i „zdrowa”. Jeśli nie wykryte, oszustwa i korupcja mają tendencję do rozprzestrzeniania się i zostają wykryte dopiero wtedy, gdy stają się zbyt duże, aby je zignorować lub są zgłaszane przez informatorów (whistleblowers) … albo jedno i drugie. Nieważne, czy jesteś kontrolerem finansowym, audytorem, oficerem zgodności lub po prostu kimś kogo to obchodzi, że organizacja nie jest ofiarą oszustwa i korupcji, dlaczego więc czekać na informatora? Zapoznaj się ze skutecznymi technikami wykrywania oszustw i wyprzedzić je!

Kurs będzie prowadzony w języku angielskim oraz polskim oraz będzie bardzo praktyczny z wykorzystaniem filmów, danych i dokumentów do zilustrowania oszukańczych i korupcyjnych zachowań na podstawie rzeczywistych doświadczeń.

Dzień 1: omówimy jak ocenić i zrozumieć ryzyko i czerwone flagi, gdzie Twoja organizacja jest wrażliwa oraz jakie techniki należy stosować do wykrycia oszustw i korupcji w odpowiednim czasie.

Dzień 2: zajmiemy się jak interpretować i rozumieć czerwone flagi, jak identyfikować je w sposób skuteczny i dyskretny sposób oraz jak przedstawić swoje spostrzeżenia konstruktywnie kierownictwu wyższego szczebla.

Nigel Krishna Iyer Hibis Group, zajmuje się wykrywaniem i przeciwdziałaniem oszustw na całym świecie od ponad 25 lat, często tam gdzie nie było wcześniej podejrzenia o istnieniu defraudacji. Jest autorem wielu książek na ten temat, a uczy i prowadzi treningi w wielu krajach, w tym jako Stypendysta University of Leicester School of Management.

Krzysztof Klimczak od kilkunastu lat zaangażowany jest w audyty wykrywania i przeciwdziałania defraudacji w Polsce. Ponadto jest doktorantem, a także opracował i rozwinął swój własny autorski program zarządzania ryzykiem defraudacji także jest doświadczonym praktykiem zarówno w zakresie audytów wewnętrznych i zewnętrznych.

Krótkie wprowadzenie:  JAK wykrywamy defraudacje?

 

0 1247
Były prezes Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, znany biznesmen i prezes Aeroklubu Polskiego zostali dziś o świcie zatrzymani przez agentów CBA – dowiedzieli się nieoficjalnie dziennikarze portalu tvn24.pl. Śledztwo dotyczy podejrzeń korupcji przy udzielaniu grantów przez NCBiR.

Fakt, że doszło do zatrzymań, udało nam się potwierdzić wśród osób związanych z prowadzonym postępowaniem. Oficjalnie jednak odmówiono nam wypowiedzi, tłumacząc to „początkowym stanem śledztwa”.

Sama akcja służby antykorupcyjnej zaczęła się dziś tuż po godzinie 6 rano. W tym samym momencie agenci pojawili się w trzech domach:

  • profesora Krzysztofa K., który od 2011 do początku 2016 roku kierował Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Ciekawostką jest fakt, że pełnił on również funkcję wiceministra edukacji w rządzie Prawa i Sprawiedliwości w 2006 r.
  • znanego biznesmena Krzysztofa K., który ma udziały w kilkunastu spółkach.
  • prezesa Aeroklub Polska Włodzimierza S.

Cała trójka została zatrzymana na polecenie prokuratorów z pionu przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej. Nie zapadły jeszcze decyzje, czy wobec tych trzech mężczyzn zostaną skierowane wnioski o tymczasowe aresztowanie. Wiemy również, że w związku z tą sprawą trwają nadal przeszukania w ponad 20 firmach i instytucjach na terenie całego kraju. Agenci CBA są m.in w centrali Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, spółkach powiązanych z Krzysztofem K. a także w hotelu w Arłamowie, w którym jeszcze niedawno do Mistrzostw Europy przygotowywali się piłkarze reprezentacji Polski.

– Zarzuty dotyczą przestępstw korupcyjnych. Więcej szczegółów podamy najwcześniej środę – mówi nam jeden z prokuratorów. Profesor Krzysztof K. przez pięć ostatnich lat kierował Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, które przyznaje dotacje dla firm inwestujących w rozwój. Chodzi o przedsięwzięcia łączące świat nauki i biznesu. W tym czasie centrum rozdysponowało około 10 miliardów zł.

Źródło: >> TVN24 <<

 

0 1192

CBA jednocześnie rozpoczyna 16.06.2016 kontrole wydatkowania środków unijnych w 16 urzędach marszałkowskich w całej Polsce. To pierwsza taka kontrola CBA – systemowa i koordynowana. Równolegle CBA będzie analizowało oświadczenia majątkowe marszałków województw. Łączna suma środków zaangażowanych w 16 programów regionalnych w latach 2007-2013 wyniosła 17,3 mld euro.

16 czerwca br. CBA rozpoczęło kontrole urzędów marszałkowskich na terenie całego kraju.

Funkcjonariusze CBA wchodzą dziś do urzędów marszałkowskich  województw Podlaskiego,  Warmińsko-Mazurskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Pomorskiego, Śląskiego, Świętokrzyskiego,  Małopolskiego, Lubelskiego, Łódzkiego, Lubuskiego, Wielkopolskiego, Podkarpackiego, Zachodniopomorskiego, Dolnośląskiego, Opolskiego i Mazowieckiego.

Kontrolą objęte są określone przepisami prawa procedury podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie wsparcia finansowego udzielanego przez urzędy marszałkowskie w ramach wybranych programów operacyjnych na lata 2007-2013. Łączna suma środków zaangażowanych w 16 programów regionalnych w tych latach wyniosła 17,3 mld euro.

Szczególnemu badaniu CBA będą podlegać programy, w których beneficjentami są same urzędy marszałkowskie.

Konkretnie CBA chodzi o te wielkie pieniądze z programów unijnych, które urząd marszałkowski przyznawał sam sobie,  sam je realizował  i później sam rozliczał.     

Kontrole CBA obejmują m.in. przestrzeganie prawa zamówień publicznych, zasad konkurencyjności, dotrzymywanie harmonogramu realizacji projektu, weryfikację zmian w projekcie, poprawność dokonywania płatności, osiąganie wskaźników (czyli rezultatu i produktu) zadeklarowanych we wniosku o dofinansowanie czy weryfikację przedstawianych do refundacji kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem  unijnym.

Kompleksowe i systemowe działania kontrolne CBA obejmą także  osoby  odpowiedzialne za podejmowanie decyzji w instytucjach uczestniczących we wdrażaniu programu operacyjnego-  od  etapu samego podjęcie decyzji o dofinansowaniu projektu do weryfikacji wniosku o płatność.

Równolegle do wszczynanych postępowań kontrolnych przeprowadzane będą przez CBA analizy oświadczeń o stanie majątkowym marszałków województw. Zarządy województw pełnią kluczową rolę w zarządzaniu i wdrażaniu Regionalnych Programów Operacyjnych.

W przypadku ujawnienia – w toku kontroli – innych nieprawidłowości CBA rozszerzy zakres swojego zaangażowania.

W zespół  tych  działań będą zaangażowani nasi wyspecjalizowani funkcjonariusze Departamentu Postępowań Kontrolnych i wszystkich delegatur CBA.

Źródło: >> CBA <<

 

0 1274

W Fundacji im. St. Batorego  odbyła się konferencja Ryzyko nadużyć w zamówieniach publicznych – czy można je zmierzyć, czy można je lepiej kontrolować? Jej głównym celem było zaprezentowanie pierwszych rezultatów projektu Fundacji oraz portalu Zamówienia 2.0, który zmierza do stworzenia ogólnodostępnego narzędzia pozwalającego na szacowanie ryzyka w procedurach udzielenia zamówień publicznych, tzw. Barometru Ryzyka Nadużyć w Zamówieniach Publicznych.

Prezentacje
Grzegorz Makowski (Fundacja Batorego) Zamówienia nie muszą podnosić ciśnienia. Prezentacja koncepcji Barometru Ryzyka Nadużyć w Zamówieniach Publicznych i jego możliwości analitycznych [>> Prezentacja – Grzegorz Makowski <<].
Mihaly Fazekas (Corruption Research Center Budapest i University of Cambridge i Government Transparency Institute) Nowe wskaźniki ryzyka korupcji w zamówieniach publicznych – przypadek Polski i innych państw.[>> Prezentacja – Mihaly Fazekas <<
Laura Indriliunaite (European Commission, DG Reggio) Niektóre inicjatywy w zakresie przeciwdziałania korupcji w zamówieniach publicznych dotyczących środków unijnych wspierane przez Komisję Europejską [>> Prezentacja – Laura Indriliunaite <<]

Zapisy audio
Pomiar ryzyka nadużyć w zamóweiniach publicznych [>> Audio – pomiar… <<] Zmiany w prawie zamówień publicznych [>> Audio – Zmiany w prawie … <<]

Rynek zamówień publicznych to około 150 mld zł rocznie wydawanych przez najróżniejsze podmioty (głównie samorządy). Przy tej kwocie pokusa malwersacji i korupcji jest wielka. Nierzadko nieprawidłowości biorą się też z niedbałości zamawiających i niskich standardów organizacji przetargów. Stąd też bardzo ważne są działania, które ryzyko nadużyć w tym obszarze mogłyby ograniczyć.

Barometr ma służyć obywatelom, przedsiębiorcom, oferentom, zamawiającym, a także regulatorom rynku (takim jak Urząd Zamówień Publicznych, czy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów). Bazując na zestawie dziewięciu „czerwonych flag” takich jak zbyt krótkie terminy składania ofert, tryb zamówienia, czy liczba oferentów oblicza on współczynnik ryzyka nadużyć dla poszczególnych zamówień (docelowo także w czasie rzeczywistym). Dzięki automatycznej agregacji danych z Biuletynu Zamówień Publicznych zainteresowani obywatele mogą sprawdzić na przykład, czy aby ich gmina nie ogłasza zbyt wielu podejrzanych przetargów. Tym tropem mogą pójść dziennikarze śledczy, albo instytucje kontrolujące rynek. Ale barometr może też służyć zamawiającym do autodiagnozy – odkrywaniu słabych punktów we własnych procedurach przetargowych – np. w praktykach informowania przedsiębiorców o postępowaniach ofertowych. Z kolei oferenci zyskują dodatkowe narzędzie oceny, czy warto u jakiegoś zamawiającego starć sie o kontrakt, czy też poszukać innych zleceń. Potencjalnie barometr ma ogrom zastosowań. Do jego skonstruowania skorzystano z doświadczeń pioniera w tego rodzaju projektach – węgierskiej organizacji Government Transparency Institute http://www.govtransparency.eu, której eksperci przygotowali finalną wersję barometru.
W trakcie konferencji zaprezentowano pierwsze analizy ryzyka,

na podstawie danych historycznych z lat 2010-15. Wynika z nich na przykład, że choć w ponad 90% przypadków zamawiający posługują się trybem przetargu nieograniczonego (teoretycznie najbardziej otwartą formułą zamówień), to w blisko 45% przypadków w postępowaniu pojawia się tylko jeden oferent, co już samo w sobie jest wskaźnikiem ryzyka.

 Barometr pokazuje też m.in. że ryzyko nadużyć znacznie rośnie pod koniec i na początku roku kalendarzowego, gdy zamawiający najprawdopodobniej usiłują zrealizować budżety, wówczas pojawia się pokusa niebezpiecznego skracania okresów składania ofert, czy manipulowania opisami, czy kryteriami ocen, a w efekcie rośnie jeszcze bardziej liczba postępowań z jednym oferentem. Do najbardziej „ryzykownych” zamawiających należą między innymi różnego rodzaju spółki publiczne (czy to samorządowe, czy skarbu państwa), ale też i organizacje pozarządowe (zwłaszcza te blisko związane z samorządami, jak kluby sportowe, czy ochotnicze straże pożarne) oraz kościelne osoby prawne. Potencjał barometru jest bardzo duży – pozwala analizować ryzyko nadużyć począwszy od poziomu całego rynku, a skończywszy na poszczególnych instytucjach.
 

Z ujawnionych dzisiaj danych, wynika, że powiązanych z Polską jest ponad 160 firm zarejestrowanych w rajach podatkowych na całym świecie. Kwity prowadzą na Seszele, Bahama, Niue, a także do Panamy czy na Brytyjskie Wyspy Dziewicze. Udostępnione dane obejmują nazwy spółek, imiona i nazwiska dyrektorów, udziałowców i beneficjentów firm w rajach podatkowych, ich adresy oraz nazwy pośredników. W aferę zamieszani są znani na całym świecie politycy, biznesmeni, a nawet artyści.

 

Panama Papers to jak dotąd największy w historii korporacyjnej wyciek dokumentów. Afera, która przebija Offshore Leaks, Swiss Leaks czy Lux Leaks. Dane z kancelarii z siedzibą w Panamie, ujawniła międzynarodowa organizacja ICIJ, skupiająca dziennikarzy z blisko 80 krajów i ponad 100 redakcji. Śledztwo prowadziła redakcja „Suddeutsche Zeitung”, a w Polsce współpracowała „Gazeta Wyborcza”. Z kancelarii wyciekło ponad 11 milionów dokumentów: e-maili, paszportów, dokumentów finansowych czy korporacyjnych danych klientów Mossack Fonseca. Udostępnione dokumenty można obejrzeć na stronie: offshoreleaks.icij.org.

Upublicznione zostały nazwy spółek, imiona i nazwiska dyrektorów, udziałowców i beneficjentów firm w rajach podatkowych, adresy, nazwy pośredników. Po wybraniu Polski z listy otrzymujemy 161 firm offshore (offshore entities) w kategorii „powiązane z Polską” (linked to Poland), 146 osób zaangażowanych w firmy offshore (officers), 17 pośredników (intermediaries) i 136 adresów.

Już wkrótce opublikujemy artykuł Nigela Iyera i Veronic’i Morino na temat „brudnych pieniędzy”  – „WHY AND HOW COMPANIES, ORGANISATIONS AND INSTITUTIONS SHOULD SAY NO TO THE “DIRTY MONEY-CENTRES”* – z  

 Hibis Fraud Academy

Kliknij tutaj aby przeglądać bazę Offshore Leaks Database 

 

 

 

 

0 1250

Centralne Biuro Antykorupcyjne rozpoczęło badania ankietowe dotyczące opracowania mechanizmów reagowania na zagrożenia korupcyjne występujące na styku urzędnik – klient. Ankieta jest dostępna na stronie internetowej.

Badanie ankietowe dotyczy zidentyfikowanych przez urzędy ryzyk korupcyjnych oraz istniejących rozwiązań umożliwiających ograniczenie korupcji.

Badanie jest jednym z elementów dwóch realizowanych przez CBA działań w ramach Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019, tj:

  • opracowanie mechanizmów reagowania na zagrożenia korupcyjne w kontaktach w kontaktach urzędnik – klient,
  • przegląd struktur organizacyjnych przeciwdziałania korupcji funkcjonujących w administracji publicznej.

Efektem końcowym podjętych działań będzie opracowanie zasad postępowania dla osób narażonych na korupcję oraz stworzenie wytycznych dotyczących jednolitych antykorupcyjnych standardów organizacyjnych w urzędach i ich wdrożenie.

Szef CBA Ernest Bejda przesłał pismo do ponad 3 tysięcy urzędów administracji publicznej (ministerstw, urzędów centralnych oraz jednostek samorządu terytorialnego), w którym zaprosił do wypełnienia ankiety.

Ankieta jest dostępna w wersji elektronicznej na stronie internetowej CBA: www.antykorupcja.gov.pl. Na stronie tej znajdują się także wszelkie informacje dotyczące sposobu wypełnienia ankiety, opis realizacji zadania oraz wzór ankiety.

Badanie ankietowe prowadzone będzie do końca kwietnia 2016 r.

 

Źródło: CBA

 

0 1397
Agenci CBA wraz z inspektorami Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach oraz pracownikami Urzędów Skarbowych weszli do siedzib ponad 100 przedsiębiorstw zabezpieczając m.in. dokumentację finansowo-księgową. CBA zatrzymało biznesmena podejrzanego o dokonanie szeregu przestępstw karnoskarbowych.

Ponad 100 kontroli, 59 przeszukań, 5 zatrzymań i blisko 2,5 mln zł zabezpieczonych środków finansowych – to efekt działań Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Katowicach i  Urzędu Kontroli Skarbowej (UKS)  prowadzonych pod nadzorem katowickiej Prokuratury Okręgowej. Zatrzymany inicjator nielegalnego wprowadzania do obrotu fikcyjnych faktur naraził Skarb Państwa na straty w wysokości nawet 20 mln zł.

Pracownicy Kontroli Skarbowej wykryli śląską firmę, która wystawiała i wprowadzała do obrotu fikcyjne faktury. Śledztwo w tej sprawie wszczęła Prokuratura Rejonowa w Dąbrowie Górniczej. Firma działała nielegalnie, miała sądowy zakaz prowadzenia działalności gospodarczej i została wykreślona z rejestru podatników VAT. Praca operacyjna i czynności analityczne służb skarbowych doprowadziły do ustalenia odbiorców fikcyjnych faktur.

Puste faktury o łącznej wartości szacowanej na ok. 90 mln złotych trafiły do firm na terenie całego kraju. W ciągu 5 lat prawdopodobnie przez konta organizatora przeszło ponad 40 mln złotych. Skala nieprawidłowości spowodowała, że Prokuratura Okręgowa w Katowicach, która przejęła śledztwo, zdecydowała się na skoordynowanie działań. Pierwsze działania odbyły się w 2015 r.

10 marca 2016 r. około 150 inspektorów i pracowników UKS w Katowicach oraz funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego na podstawie postanowienia prokuratorskiego przeszukało 47 podmiotów i zabezpieczyło faktury oraz dokumentację podatkową. Jednocześnie na wniosek UKS zwrócono się do 20 śląskich urzędów skarbowych oraz 6 urzędów kontroli skarbowej w Kielcach, Krakowie, Poznaniu, Rzeszowie, Warszawie oraz Wrocławiu o wszczęcie kontroli w 61 podmiotach.

Dzięki współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej zabezpieczono środki finansowe o łącznej kwocie blisko 2,5 mln złotych u organizatorów procederu. W sprawie zatrzymano 5 osób, wobec części z nich zastosowano areszt tymczasowy oraz inne środki zapobiegawcze. Głównemu figurantowi w sprawie, który w ciągu 5 lat wystawił fikcyjne faktury, czym umożliwił odbiorcom tych faktur wyłudzenie zwrotu podatku VAT oraz zaniżenie zobowiązań podatkowych, grozi kara grzywny i kara pozbawienia wolności, na chwilę obecną, do lat 12.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Na obecnym etapie szacuje się, że łączne uszczuplenie może wynieść nawet do 20 mln złotych – tylko wskutek działań przestępczych 1 osoby.

Źródło: >> Centralne Biuro Antykorupcyjne <<

 

W jednym z banków księstwa Andory funkcjonowały 923 rachunki, służące do prania pieniędzy przez ugrupowania przestępcze – twierdzą autorzy studium opracowanego przez konsultantów firmy PwC.

W ubiegłym roku państwo przejęło kontrolę na bankiem Banca Privada d’Andorra (BPA) oskarżonym przez ministerstwo finansów USA o pranie pieniędzy należących m.in. do organizacji przestępczych z Chin, Rosji
i Wenezueli.

Niezależny audyt przeprowadzony przez PwC wykrył, że podejrzane transakcje służące praniu pieniędzy prowadzono na rachunkach 3 proc. z 29 200 klientów BPA.

PwC rozpoczął analizę rachunków bankowych 24 marca 2015 roku i gotowy raport przedstawił 29 lutego. PwC dokonał przeglądu jednego po drugim wszystkich klientów BPA i wszystkich transakcji na ponad 37 000 kontach wykonanych w ciągu ostatnich siedmiu lat. Łącznie PwC przeanalizowało 15 mln transakcji.

Władze finansowe Andory podały też, że na podstawie raportu przedstawionego wieczorem we wtorek, ponad 92 proc. klientów BPA może przenieść się do nowo utworzonego banku Vall Banc.

Przeciwko kierownictwu BPA i większościowym akcjonariuszom prowadzone jest dochodzenie.

W położonej między Hiszpanią a Francją Andorze mieszka 85 tys. ludzi.(PAP)

Źródło: >> PAP <<

 

0 1253
Białostoccy agenci CBA zatrzymali profesora Mariusza F. Prorektora ds. Rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz Piotra S. – pracownika Działu Informatyki tej uczelni.

W wielowątkowym  śledztwie prowadzonym przez  Delegaturę Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku oraz przez tamtejszy Podlaski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej badane są  wątki korupcyjnego postępowania osób pełniących funkcje publiczne w instytucjach państwowych, w tym w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Białostoccy agenci CBA zatrzymali  prof. dr hab. Mariusza F.  Prorektora ds. Rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz Piotra S. – pracownika Działu Informatyki tej uczelni.

Ustalenia śledztwa wskazują, że zatrzymani mężczyźni zawierali pozorne umowy,  bezprawnie przywłaszczając sobie środki finansowe przyznawane na projekty naukowe realizowane w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Funkcjonariusze przeszukali ich biura w WAT zabezpieczając  nośniki danych i dokumentację  świadczącą  o ich  niezgodnej z prawem działalności.

W prokuraturze  profesor Mariusz F. usłyszał zarzut dotyczący niekorzystnego rozporządzenia mieniem na szkodę WAT na ponad 210 tys. zł. Obu zatrzymanym przedstawiono zarzuty za  przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów i utrudniania śledztwa.  Pracownicy WAT zostali  zawieszeni w czynnościach służbowych, a dodatkowo Mariusz F. wpłaci 30 tys. zł poręczenia majątkowego.

Źródło: >> CBA <<