Artykuły

0 1119
Kontrola CBA wykryła w Politechnice Poznańskiej nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień publicznych za 5,6 mln zł.

Delegatura CBA w Lublinie zakończyła kontrolę  w zakresie procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie udzielania wybranych zamówień publicznych przez Politechnikę Poznańską. Kontrolowano wydatki w latach 2012 – 2016.

Agenci CBA ustalili, że uczelnia udzieliła zamówień publicznych o łącznej wysokości ponad  5,6 mln zł w niekonkurencyjnym trybie zapytania o cenę, bez spełnienia przesłanek jego zastosowania.    Zamówienia dotyczyły m.in. usług ochrony mienia czy też usług stolarskich.

Do  Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych trafiło zawiadomienie o możliwym naruszeniu dyscypliny finansów publicznych przez kanclerza politechniki  i jego zastępcę oraz  kierownika   działu zamówień publicznych.

 

Źródło: >> Centralne Biuro Antykorupcyjne <<

 

3 839

Pierwsze efekty kontroli CBA u marszałków – podejrzenia popełnienia przestępstwa przez Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego oraz Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Środowiska. Sześć grup producenckich uzyskało ponad 22 mln zł nienależnego dofinasowania.

W połowie czerwca br. CBA jednocześnie rozpoczęło kontrole wydatkowania środków unijnych w 16 urzędach marszałkowskich w całej Polsce. To pierwsza taka kontrola CBA – systemowa i koordynowana. Kontrolą objęte są określone przepisami prawa procedury podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie wsparcia finansowego udzielanego przez urzędy marszałkowskie w ramach wybranych programów operacyjnych na lata 2007-2013.

Zespół agentów CBA z Lublina trafił także do tamtejszego urzędu.  Już teraz ustalenia ich kontroli pozwoliły na sformułowanie i złożenie w prokuraturze zawiadomienia o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa przez obecnego Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego oraz Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Środowiska.

Do zdarzeń będących podstawą tego zawiadomienia doszło w latach 2010-2013  i dotyczą one nieprawidłowości przy uznawaniu pojedynczych podmiotów za grupę producencką, dzięki czemu przyznawano nawet milionowe dofinasowania z UE.

Kontrola CBA wskazuje, że kilka spółek, wbrew przepisom i mimo jasnych informacji posiadanych przez urzędników o niespełnieniu przez nich minimalnych warunków ustawowych uznawano w urzędzie marszałkowskim za grupę producencką. Ustalenia agentów CBA z Lublina wskazują, że grupy te były sztucznie wykreowane celem dostosowania się do warunków i przepisów prawa wymaganych, aby otrzymać pieniądze, a nie miały na celu pożądanych koncentracji dostaw i umieszczania na rynku produktów wytwarzanych przez jej członków.

W jednym z takich przypadków, opisanym szczegółowo w zawiadomieniu przekazanym do prokuratury, CBA wskazuje, że obecny Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski pełniąc wtedy funkcję wicemarszałka czterokrotnie nie dopełnił obowiązków, wydając decyzje w zakresie uznania grup producenckich, co umożliwiło uzyskanie nienależnego dofinasowania – korzyści majątkowej  w wysokości ponad 22 mln przez spółki-grupy działające na rynku żywnościowym.

CBA podkreśla w zawiadomieniu, że marszałek Sosnowski musiał posiadać wiedzę, że podmioty te po uzyskaniu jego decyzji,  będą ubiegały się o dodatkowe publiczne pieniądze.

Zawiadomienie dotyczy podejrzenia popełnienia przez Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego oraz wymienionego dyrektora  przestępstwa niedopełnienia  obowiązków i działania na szkodę interesu publicznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez grupy producenckie.

Delegatura CBA w Lublinie, składająca zawiadomienie,  wniosła do Prokuratury Regionalnej o powierzenie jej postępowania w całości.

Kontrole CBA  w urzędach marszałkowskich obejmują m.in.

przestrzeganie prawa zamówień publicznych, zasad konkurencyjności, dotrzymywanie harmonogramu realizacji projektu, weryfikację zmian w projekcie, poprawność dokonywania płatności, osiąganie wskaźników (czyli rezultatu i produktu) zadeklarowanych we wniosku o dofinansowanie czy weryfikację przedstawianych do refundacji kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem  unijnym.

Kompleksowe i systemowe działania kontrolne CBA obejmują  także  osoby  odpowiedzialne za podejmowanie decyzji w instytucjach uczestniczących we wdrażaniu programu operacyjnego –  od  etapu samego podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu do weryfikacji wniosku o płatność.

Źródło: >> Centralne Biuro Antykorupcyjne <<

 

0 1133
Efekty kontroli pozwoliły wrocławskiemu CBA zawiadomić Prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Chodzi o wyłudzenie ponad 2 milionów złotych na rekonstrukcję umocnień przeciwpowodziowych w Brzegu Dolnym. Prokuratura postawiła pięciu osobom zarzuty. Wśród nich jest burmistrz jednego z dolnośląskich miast.

Funkcjonariusze wrocławskiej delegatury CBA po przeprowadzeniu kontroli dotyczącej procedur i realizacji zamówienia publicznego na zadanie „Odbudowa muru oporowego i bulwaru spacerowego w celu umożliwienia zainstalowania mobilnego zabezpieczenia przeciwpowodziowego przy Zespole Pałacowo – Parkowym w Brzegu Dolnym” zawiadomili prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Wszczęte przez Prokuraturę Okręgową we Wrocławiu śledztwo, zostało powierzone do prowadzenia agentom wrocławskiego Biura.

Postępowanie dotyczy przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez władze Brzegu Dolnego. Jak się dodatkowo okazało przedstawiciele firmy wyłonionej w przetargu to osoby bliskie burmistrzowi.

Włodarz Brzegu Dolnego by uzyskać dotację z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie usuwania skutków powodzi (ponad 2 mln. zł) złożył nierzetelne dokumenty, w tym podpisane przez siebie poświadczenie nieprawdy rozliczeń końcowych zadania dotyczącego odbudowy muru przeciwpowodziowego. Dokumenty te były niezbędne do uzyskania dofinansowania. Tym samym burmistrz działał na szkodę Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Ponadto burmistrz przekroczył swoje uprawnienia finansując dodatkowe roboty budowlane o wartości przekraczającej 130 tys. zł. Narażając tym samym skarb państwa na dodatkowe straty.

Kolejne cztery osoby, które usłyszały prokuratorskie zarzuty, poświadczały nieprawdę  dotyczącą terminu zakończenia prac budowlanych przy inwestycji rekonstrukcji zabezpieczeń przeciwpowodziowych (dwie z nich należą do ścisłego kierownictwa, naczelnik i kierownik jednego z wydziału UM w Brzegu Dolnym, kolejne dwie osoby to inspektor nadzoru budowlanego i kierownik firmy wykonawczej).

Fałszerstwa dokumentacji polegające na akceptowaniu protokołu odbioru wykonanych robót  wskazywały na zakończenie wskazanych w nim prac, podczas gdy w rzeczywistości budowa zakończyła się dużo później.

Tak spreparowane dokumenty pozwoliły na nieuprawnione wnioskowanie i w konsekwencji uzyskanie ponad 2 milionów złotych dotacji celowej.

Źródło: >> Centralne Biuro Antykorupcyjne <<

 

1 797
Delegatura CBA w Lublinie zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez Prezesa Portu Lotniczego Lublin SA w Lublinie. Wg ustaleń agentów CBA nieprawidłowości skutkują wyrządzeniem szkody majątkowej w wielkich rozmiarach – 800 000 Euro i dotyczą umowy z rumuńskim przewoźnikiem.

Zawiadomienie jest efektem zakończonej właśnie kontroli w PLL SA dotyczącej procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie rozporządzania mieniem przez Port Lotniczy Lublin SA w latach 2014 – 2016.  Sprawa dotyczy umowy zawartej w marcu 2014 r. przez Port Lotniczy Lublin SA  z rumuńskim przewoźnikiem.

Ustalenia kontrolerów z CBA wskazują, że nieuregulowanie w terminie przez PLL SA niewielkich należności wynikających z rozliczeń (ok. 4000 Euro) skutkowało zatrzymaniem przez rumuńską spółkę  i nieoddaniem lotnisku aż 100 razy większej kwoty wpłaconej przez port lotniczy na poczet kompensat rozliczeń –  czyli  kaucji w wysokości aż 400 000 Euro. Taką zawarto umowę i znalazły się w niej zapisy umożliwiające takie właśnie działanie rumuńskiego przedsiębiorstwa.

 

0 1459
Artykuły prasowe

Zleciłem przeprowadzenie szczegółowego audytu pod kątem prawnym 

zapowiedział Waldemar Humięcki, szef Agencji Nieruchomości Rolnych w czasie czwartkowej konferencji prasowej w Warszawie.

Po niedzielnej aukcji koni arabskich w Janowie Podlaskim pojawił się szereg wątpliwości dotyczących rzetelności jej przebiegu. W celu ich rozwiązania szefostwo Agencji Nieruchomości Rolnych zapowiedziało, że przeprowadzi szczegółową kontrolę ws. tej aukcji. Mimo wszystko Waldemar Humięcki, szef ANR, zachęcał do ostudzenia emocji.

Dostrzegliśmy, że współpraca między ring masterami, a głównym prowadzącym aukcję nie wyglądała najlepiej i dochodziło do nieporozumień. Błędy zostały już wyeliminowane, a konie uzyskiwały odpowiednie ceny – zapewniał.

Sierpniowa aukcja Pride of Poland w Janowie Podlaskim, w czasie której sprzedawano konie arabskie, nie należała do zbyt udanych, szczególnie porównując ją z latami poprzednimi. Sprzedano zaledwie szesnaście koni, choć łącznie na licytację wystawiono trzydzieści klaczy i jednego ogiera. Dużo wątpliwości pojawiło się w czasie licytacji Emiry. Klacz została sprzedana za 550 tysięcy euro. Jednak pod koniec aukcji została ponownie wystawiona na sprzedaż. Organizatorzy tłumaczyli to tym, że nie można było znaleźć poprzedniego licytującego.

Podczas aukcji ceny przechodzą z jednego licytującego na kolejnego, dlatego w takim przypadku szuka się poprzedniego licytującego, który dawał za Emirę 540 tysięcy euro – mówił w rozmowie z Agencją Informacyjną Polska Press Marek Trela, były prezes stadniny w Janowie. – Klienci to fachowcy i już przy pierwszym koniu zorientowali się jaka jest sytuacja, po prostu bali się licytować. To są ludzie, którzy są w stanie wyczuć każdą tego rodzaju sytuację – dodał.

Za wszystkie sprzedane w trakcie tegorocznych licytacji konie uzyskano kwotę 1 271 000 euro. Oznacza to, że jest to niższa suma niż uzyskana przed rokiem tylko za jednego konia (Pepita została wtedy sprzedana za 1 400 000 euro). W środę zaś do dymisji podał się Karol Tylenda, wiceprezes ANR. Był on odpowiedzialny za organizację aukcji koni arabskich Pride of Poland w Janowie Podlaskim. Informację tę przekazał rzecznik ANR, Witold Strobel podkreślając, że była to osobista decyzja Karola Tylendy. Rezygnacja została przyjęta także przez Krzysztofa Jurgiela, ministra rolnictwa. Ministerstwo nie zdecydowało się jeszcze na komentarz do sytuacji.

Źródło: >> http://www.polskatimes.pl <<

 

 

 

 

 

Find Fraud before it Finds You…
Znajdź Defraudacje zanim one Znajdą Ciebie…
Jak wykrywać korupcję i defraudację na czas!
17 – 18 października 2016 – Kraków
Master-Class warsztaty prowadzone przez doświadczonych praktyków
Nigel Krishna Iyer and Krzysztof Klimczak

Chcieliśmy poinformować, że w związku z organizowanym XV Międzynarodowym Kongresem “Synergia narzędzi systemu kontroli wewnętrznej” organizowanym w Krakowie w dniach 29-30 października 2016r, szkolenie „Find Fraud before it Finds You… / Znajdź Defraudacje zanim one Znajdą Ciebie…” zostało przesunięte na termin późniejszy, tj. 17-18 października 2016r. (w Krakowie).

Szczegółowe informacje o szkoleniu „Find Fraud before it Finds You… / Znajdź Defraudacje zanim one Znajdą Ciebie…”  znajdują się tutaj:

 ” Znajdź Defraudacje zanim one Znajdą Ciebie…” (po polsku)
 „Find Fraud before it Finds You…” (po angielsku)

Zapraszamy

Zespół PAW

 

Flaga Polski
Po polsku
Find Fraud before it Finds You…
How to detect corruption and fraud early!
17th and 18th October 2016 – Cracow, Poland
A Master-Class lead by the experienced practitioners
Nigel Krishna Iyer and Krzysztof Klimczak

Corruption and Fraud is a common problem and a cost, but detecting it early and dealing with it swiftly is an excellent way to make your organisation more efficient and healthy. If not detected, fraud and corruption tends to spread and is only discovered when it becomes too large to ignore, or is reported by whistle-blowers…or both. So whether you are a financial controller, an auditor, a compliance officer or just someone who cares that your organisation is not a victim of fraud and corruption, why wait for the whistle-blower?   Learn effective fraud detection techniques and stay ahead of the game!

The course will be conducted in English and Polish and be highly practical. We will be using drama, data and documents to illustrate fraudulent and corrupt behavior and everything will be based on real experiences.

On Day 1 we will cover how to assess and understanding the risks and red flags, where your own organisation is most vulnerable and what techniques should be used to spot fraud and corruption early.

Day 2 will deal with how to interpret and understand the red flags,  (including recognizing Front Companies and “Dirty Money Centers”), how to investigate them in an efficient and low-key manner, and how to present your findings constructively to senior management.

Nigel Krishna Iyer of the Hibis Group, has been detecting and discovering frauds around the world for over 25 years, often where no suspicion existed from before. He has written numerous books on the topic and teaches widely, including his position as a fellow at the University of Leicester School of Management.

Krzysztof Klimczak has for several years been involved in discovering frauds in and around Poland. In addition he has just completed his PhD on internal audit as well as developed his own fraud management program aimed at improving the work of both internal and external audits.

Short introduction:  HOW do we find it?

 

 

 

Flaga UK
In English
Find Fraud before it Finds You…
Znajdź Defraudacje zanim one Znajdą Ciebie…
Jak wykrywać korupcję i defraudację na czas!
17 – 18 października 2016 – Kraków
Master-Class warsztaty prowadzone przez doświadczonych praktyków
Nigel Krishna Iyer and Krzysztof Klimczak

 

Korupcja i defraudacje to wspólny problem i koszt, ale wczesne ich wykrywanie i odpowiednie postępowanie sobie z nimi to doskonały sposób, aby Twoja organizacja była bardziej wydajna i „zdrowa”. Jeśli nie wykryte, oszustwa i korupcja mają tendencję do rozprzestrzeniania się i zostają wykryte dopiero wtedy, gdy stają się zbyt duże, aby je zignorować lub są zgłaszane przez informatorów (whistleblowers) … albo jedno i drugie. Nieważne, czy jesteś kontrolerem finansowym, audytorem, oficerem zgodności lub po prostu kimś kogo to obchodzi, że organizacja nie jest ofiarą oszustwa i korupcji, dlaczego więc czekać na informatora? Zapoznaj się ze skutecznymi technikami wykrywania oszustw i wyprzedzić je!

Kurs będzie prowadzony w języku angielskim oraz polskim oraz będzie bardzo praktyczny z wykorzystaniem filmów, danych i dokumentów do zilustrowania oszukańczych i korupcyjnych zachowań na podstawie rzeczywistych doświadczeń.

Dzień 1: omówimy jak ocenić i zrozumieć ryzyko i czerwone flagi, gdzie Twoja organizacja jest wrażliwa oraz jakie techniki należy stosować do wykrycia oszustw i korupcji w odpowiednim czasie.

Dzień 2: zajmiemy się jak interpretować i rozumieć czerwone flagi, jak identyfikować je w sposób skuteczny i dyskretny sposób oraz jak przedstawić swoje spostrzeżenia konstruktywnie kierownictwu wyższego szczebla.

Nigel Krishna Iyer Hibis Group, zajmuje się wykrywaniem i przeciwdziałaniem oszustw na całym świecie od ponad 25 lat, często tam gdzie nie było wcześniej podejrzenia o istnieniu defraudacji. Jest autorem wielu książek na ten temat, a uczy i prowadzi treningi w wielu krajach, w tym jako Stypendysta University of Leicester School of Management.

Krzysztof Klimczak od kilkunastu lat zaangażowany jest w audyty wykrywania i przeciwdziałania defraudacji w Polsce. Ponadto jest doktorantem, a także opracował i rozwinął swój własny autorski program zarządzania ryzykiem defraudacji także jest doświadczonym praktykiem zarówno w zakresie audytów wewnętrznych i zewnętrznych.

Krótkie wprowadzenie:  JAK wykrywamy defraudacje?

 

0 1242

Bank Światowy zaprasza do wypełnienia ankiety o rynku audytorskim w Polsce

Ankieta jest anonimowa i zawiera 10 pytań. Jej wypełnienie nie powinno zająć więcej niż 10-15 minut. Prosimy o wybranie jednej odpowiedzi. Mile będą widziane dodatkowe komentarze uzasadniające wybraną odpowiedź.

Ankietę przeprowadza Bank Światowy – Centrum ds. Reformy Sprawozdawczości Finansowej (CFRR) w ramach Programu Pomocy Technicznej w Zakresie Sprawozdawczości Finansowej (FRTAP). Projekt finansowany jest przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej – Swiss Contribution.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety do 15 lipca 2016 r.

 

Link do ankiety: >> ANKIETA – Bank Światowy <<

 

0 1280
Były prezes Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, znany biznesmen i prezes Aeroklubu Polskiego zostali dziś o świcie zatrzymani przez agentów CBA – dowiedzieli się nieoficjalnie dziennikarze portalu tvn24.pl. Śledztwo dotyczy podejrzeń korupcji przy udzielaniu grantów przez NCBiR.

Fakt, że doszło do zatrzymań, udało nam się potwierdzić wśród osób związanych z prowadzonym postępowaniem. Oficjalnie jednak odmówiono nam wypowiedzi, tłumacząc to „początkowym stanem śledztwa”.

Sama akcja służby antykorupcyjnej zaczęła się dziś tuż po godzinie 6 rano. W tym samym momencie agenci pojawili się w trzech domach:

  • profesora Krzysztofa K., który od 2011 do początku 2016 roku kierował Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Ciekawostką jest fakt, że pełnił on również funkcję wiceministra edukacji w rządzie Prawa i Sprawiedliwości w 2006 r.
  • znanego biznesmena Krzysztofa K., który ma udziały w kilkunastu spółkach.
  • prezesa Aeroklub Polska Włodzimierza S.

Cała trójka została zatrzymana na polecenie prokuratorów z pionu przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej. Nie zapadły jeszcze decyzje, czy wobec tych trzech mężczyzn zostaną skierowane wnioski o tymczasowe aresztowanie. Wiemy również, że w związku z tą sprawą trwają nadal przeszukania w ponad 20 firmach i instytucjach na terenie całego kraju. Agenci CBA są m.in w centrali Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, spółkach powiązanych z Krzysztofem K. a także w hotelu w Arłamowie, w którym jeszcze niedawno do Mistrzostw Europy przygotowywali się piłkarze reprezentacji Polski.

– Zarzuty dotyczą przestępstw korupcyjnych. Więcej szczegółów podamy najwcześniej środę – mówi nam jeden z prokuratorów. Profesor Krzysztof K. przez pięć ostatnich lat kierował Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, które przyznaje dotacje dla firm inwestujących w rozwój. Chodzi o przedsięwzięcia łączące świat nauki i biznesu. W tym czasie centrum rozdysponowało około 10 miliardów zł.

Źródło: >> TVN24 <<