Artykuły prasowe o fin. publ.

Artykuły prasowe

Zakończony został już audyt w Kancelarii Prezydenta (o jego rozpoczęciu pisaliśmy tutaj – >> klik << ).

W dalszej części możesz zapoznać się z informacjami o celu i wynikach oraz pobrać raport z audytu.

 

Celem raportu było  przedstawienie stanu Kancelarii Prezydenta RP na 6 sierpnia 2015 r.

Diagnoza została przeprowadzona w głównych obszarach:

  • zarządczym,
  • kadrowym, w tym budowy kompetencji własnych zasobów,
  • finansowym.

Prace podjęte w ramach Raportu otwarcia miały na celu ustalenie stanu faktycznego zasobów, za które przejął odpowiedzialność nowy Szef Kancelarii oraz identyfikację zainicjowanych przed dniem 6 sierpnia 2015 roku zdarzeń i działań, w sposób istotny wpływających na funkcjonowanie nowego Kierownictwa Kancelarii Prezydenta. 

Dokument zawiera wnioski i rekomendacje dotyczące działań koniecznych do podjęcia w celu stworzenia optymalnych warunków działania Urzędu.

 

Czytaj dalej aby pobrać raport z audytu,

 

Artykuły prasowe

W Kancelarii Prezydenta RP trwa audyt pod względem finansowym, kadrowo-administracyjnym oraz merytorycznym – poinformowała szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Sadurska. Badana jest m.in. „racjonalność wydawania pieniędzy publicznych” Kancelarii.

Dokonujemy pewnego rodzaju bilansu otwarcia, którego akcent położony jest na trzech płaszczyznach” – powiedziała Sadurska we wtorek w Polskim Radiu.  Jako pierwszy wskazała aspekt finansowy, bo – jak wyjaśniała – „przejmujemy Kancelarię z określonym budżetem w trakcie roku budżetowego i chcemy zobaczyć, w jakim stanie zostawili nam Kancelarię nasi poprzednicy„. „Chcemy zobaczyć racjonalność wydawania pieniędzy publicznych w Kancelarii Prezydenta; chcemy to ocenić z naszego punktu widzenia” – dodała. 

Drugi wymiar audytu to płaszczyzna kadrowo-administracyjna. „Jako nowy szef Kancelarii, chcę się zapoznać z możliwościami kadrowymi Kancelarii, chcę zobaczyć, jak urzędnicy będą się wpisywać w to, do czego powołana jest Kancelaria, mianowicie do wspierania prezydenta w realizacji jego wizji” – oświadczyła. „Będziemy się również przyglądać strukturze organizacyjnej, tak, by była ona jak najbardziej wydolna, żeby była sprawna, żeby była kompetentna” – dodała. 

Trzecia płaszczyzna audytu to sprawy merytoryczne. „Chcę się dowiedzieć, czy nie ma jakichś spraw przedawnionych, przewlekłych, zaległych; chcemy to ocenić” – oświadczyła Sadurska. 

 

Artykuły prasowe

Czy wyniki wizytacji i lustracji w prokuraturach są informacją publiczną? Dla jednych tak, dla innych nie. Ostatecznie zdecyduje o tym sąd

Prokuratura Apelacyjna w Poznaniu uznała, że sprawozdanie z lustracji w podległych jej jednostkach nie stanowi informacji publicznej i nie zostanie ujawnione. DGP poprosił ją o udostępnianie wyników kontroli dotyczącej podejrzenia nieprawidłowości związanych z rejestrowaniem spraw w prokuraturach rejonowych w Zielonej Górze i Świebodzinie. Chodziło o podejrzenie fałszowania statystyk i wstrzymywania wpływu spraw, o których donosił DGP („W Zielonej Górze postępowania pojawiały się i znikały. W szafach”, DGP nr 9/2015). Sprawa jest badana zarówno na płaszczyźnie karnej, jak i kontroli wewnętrznej. Pod kątem karnym zawiadomienie prokuratorskiego związku zawodowego analizuje Prokuratura Rejonowa w Szczecinie. Własne czynności kontrolne przeprowadziła – jako jednostka nadrzędna – Prokuratura Apelacyjna w Poznaniu. Nie chce jednak ujawnić wyników.

Zarówno sprawozdanie z lustracji, jak i wizytacji przeprowadzonej w jednostce organizacyjnej prokuratury (…) mają charakter protokołu kontroli wewnętrznej i nie stanowią danych publicznych, służą natomiast wewnętrznemu usprawnieniu działalności prokuratury i wyeliminowaniu uchybień” – stwierdza w przesłanym nam piśmie Anna Woźniak z Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu.

 

Artykuły prasowe

Niektóre dokumenty wytwarzane przez audytorów wewnętrznych w trakcie prowadzenia przez nich czynności w urzędach, jak np.

sprawozdanie z zadania audytowego, powinny być uważane za informację publiczną i dostępne dla opinii społecznej.

Inne, mające charakter czysto roboczy i wewnętrzny, nie będą upubliczniane – stwierdził wczoraj Trybunał Konstytucyjny.

 

Dalsza część artykułu na stronach >>Gazety Prawnej<<

 

P.S.

O wyroku Trybunału Konstytucyjnego będziemy pisać w kolejnych artykułach.

(-) PAW

Gazeta Prawna, 2015-04-03

 

Artykuły o fin. pub.

W 19 proc. zbadanych państwowych jednostkach budżetowych NIK wykryła nieprawidłowości w księgach rachunkowych wpływające na ich roczne sprawozdania.


Kontrola państwowych osób prawnych i funduszy celowych przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK) ujawniła nieprawidłowości dotyczyły m.in. błędów w księgach rachunkowych. Wynika to z opublikowanej analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2010 roku. Zbigniew Matwiej z Najwyższej Izby Kontroli wyjaśnia, że badaniu poddano 172 podmioty. Kontrolą objęto m.in. próbę zapisów/dowodów księgowych pod kątem prawidłowości ewidencji księgowej w zakresie kwot transakcji, okresu księgowania i wskazania podziałek klasyfikacji budżetowej, zgodnie z którymi sporządzane są roczne i bieżące sprawozdania budżetowe. W jej wyniku u 33 dysponentów środków budżetowych (19,2 proc.) wykryto nieprawidłowości wpływające na sprawozdania roczne jednostek na łączną kwotę 664,9 tys. zł.


– Dotyczyły one najczęściej nieujmowania transakcji w księgach właściwego roku budżetowego oraz ich błędnej kwalifikacji w ramach podziałek klasyfikacji budżetowej – twierdzi nasz rozmówca. (…)


Dalsza część artykułu na stronach >>Gazety Prawnej<<

 

Artykuły o fin. pub.

Celnicy używali służbowe auta niezgodnie z przeznaczeniem. Teraz muszą zwrócić Brukseli 6 mln zł dotacji


Tylko w pierwszym półroczu polskie instytucje straciły około 80 mln złotych unijnych dotacji przeznaczonych na dostosowanie do układu z Schengen – wynika z ustaleń „DGP”. To efekt serii kontroli, które po zakończeniu projektów przeprowadzili audytorzy Komisji Europejskiej. – Część z tych kar jest w pełni uzasadniona, bo np. zamówienia rozdawano po znajomości, bez organizowania przetargów. Ale w przypadku celników naprawdę nie wiem, kto stracił zdrowy rozsądek i czy przypadkiem nie Bruksela – mówi urzędnik resortu spraw wewnętrznych i administracji.


Jak oficjalnie zweryfikowaliśmy w Ministerstwie Finansów, celnicy rzeczywiście muszą oddać 1,6 mln euro, co według wczorajszego kursu jest równowartością blisko 6,5 mln złotych. – To efekt audytu, który zleciła Komisja Europejska na losowo wybranych, a zakończonych już projektach finansowanych z funduszu Schengen – wyjaśnia Sylwia Stelmachowska z biura prasowego Ministerstwa Finansów. Kontrolerzy mieli za zadanie sprawdzić, czy sprzęt kupiony za te pieniądze jest używany zgodnie z celami projektów. Wzięli pod lupę kupno 16 mercedesów sprinterów, które miały służyć celnikom do sprawniejszego wprowadzenia w życie układu z Schengen.


 


Dalsza część artykułu na stronach >>Gazety Prawnej

 

Artykuły o fin. pub.

Przepisy o finansach publicznych nie wspominają o korzyściach, jakie skutecznie działająca kontrola zarządcza może przynieść kierującym jednostkami finansów publicznych. Jednak ich dokładna analiza pozwala znaleźć propozycje rozwiązań menedżerskich, które pozwolą znacząco podnieść jakość zarządzania w sektorze publicznym


Zagadnienie kontroli zarządczej (dalej KZ), chociaż pojawiło się w ustawie o finansach publicznych ponad rok temu, wciąż budzi wiele kontrowersji. Wiąże się to w głównej mierze z tym, że dotychczasowe wymagania (kryteria) stawiane przed kierownikami jednostek sektora finansów publicznych (dalej JSFP) skonstruowane były głównie na zasadzie zgodności z prawem (kryterium legalności). Tymczasem nowe zasady położyły nacisk na efektywność, której nie da się tak prosto zmierzyć oraz ocenić.


Rosnące wymagania


Zapisy dotyczące KZ poszerzają zakres kryteriów, jakie muszą spełniać jednostki sektora finansów publicznych, realizując przypisane im zadania. Zgodnie z ustawową definicją jednostki mają funkcjonować w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny oraz terminowy. Bez wątpienia kryteria zgodności z prawem, terminowości oraz oszczędności nie są niczym nowym ani trudnym do weryfikacji. Problematyczne jest za to jednoznaczne stwierdzenie spełnienia kryterium efektywności. Definicje słownikowe pojęcia efektywność wskazują przede wszystkim na stosunek nakładów do uzyskanych dzięki nim efektów, rezultatów. Tego typu podejście jest bez wątpienia nowością w analizie funkcjonowania JSFP. Próba przeprowadzenia tego typu ocen doprowadzi do konieczności odpowiedzi na pytanie, jak liczyć nakłady oraz do jakich wymiernych efektów je odnosić. Liczenie nakładów i efektów związane jest w dużym stopniu z zagadnieniem budżetu zadaniowego, a jego pełne wdrożenie oraz odzwierciedlenie w sposobie prowadzenia rachunkowości jednostek będzie w dużym stopniu umożliwiało ocenę efektywności. Warto nadmienić, iż do oceny efektywności potrzebujemy ustalonego odgórnie i stosowanego w danym dziale administracji sposobu kalkulacji kosztów oraz wyznaczania i mierzenia efektów działania urzędów i instytucji. Brak ujednolicenia w tym zakresie może doprowadzić do tworzenia analiz opartych na niewiarygodnych podstawach. … (…)Dalsza część artykułu na stronach >>Gazety Prawnej<<

 

Artykuły o fin. pub.

 


„Pierwsza ocena kontroli zarządczej w Polsce – doświadczenia pierwszego roku wdrażania ”


Organizator: Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej


Warszawa, 4 – 5 kwietnia 2011 r.
Hotel Mercure Fryderyk Chopin,
Warszawa, al. Jana Pawła II 22


Szanowni Państwo,


PIKW od ponad 12 lat zajmuje się kształceniemi rozwojem zawodowym kontrolerów i audytorów, zajmujących się oceną systemów kontroli wewnętrznej. Z chwilą ogłoszenia przez Ministra Finansów komunikatu w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, PIKW włączył się wproces ich promowania i aktywnego wdrażania, poprzez rzetelne doradztwo, liczne szkolenia i otwartą dyskusję na temat standardu COSO i zarządzania ryzykiem w jsfp.


Wprowadzając kontrolę zarządczą ustawodawca miał na celu usprawnienie zarządzania w sektorze publicznym, poprzez ewolucyjne odchodzenie od biurokracji w kierunku modelu menedżerskiego. Czy tak jednak jest to powszechnie rozumiane?


Doświadczenia pierwszego rokuwdrażania SKZ w administracji publicznej przyniosły poważną refleksję. Pojawiające się komentarze na temat braku celowości ustanawiania tego systemu, dublowania rozwiązań już istniejących, mnożenia procedur kontrolnych są powszechne wśród kadry odpowiedzialnej za jego ustanowienie. Eksperci i konsultanci PIKW podjęli próbę dyskusji dlaczego tak się dzieje? Skąd bierze się tak mała akceptacja i zrozumienie dla budowy dojrzałych rozwiązań zarządczych w administracji publicznej?


Biorąc pod uwagę doświadczenia praktyczne PIKW zdecydował o rozpoczęciu praktyki corocznej debaty, celem której będzie poddanie publicznej dyskusji zebranych doświadczeń w zakresie wdrażania systemu kontroli zarządczej w administracji publicznej. Organizacja ogólnopolskiej konferencji opartej na modelu paneli dyskusyjnych, ma stworzyć dogodne warunki dla prezentacji zebranych doświadczeń, w tym przede wszystkim tak cennych – dobrych praktyk.


Przygotowany przez nas program ma na celu zmierzenie się z najbardziej gorącymi i dyskutowanymi problemami wdrożenia SKZ. Wyrażam nadzieję, że aktywny Państwa udział w naszej konferencji rozpocznie proces doskonalenia kontroli zarządczej w administracji publicznej, budując płaszczyznę akceptacji, zrozumienia i wymiany doświadczeń.


Prezes Zarządu PIKW
AdamBochnar CICA

Prezes Zarządu IIC Polska
Edmund J. Saunders FCIB; CFE; C. Dip. A. F.; CICA


 


Program:


Dzień 1


1. Od teorii do praktyki – problemy w budowie systemu kontroli zarządczej.
2. Plan działalności a budżet zadaniowy – jak i dlaczego?
3. Samoocena/ samokrytyka? Doświadczenia administracji rządowej i samorządowej.


Dzień 2


1. Zarządzanie ryzykiem, identyfikacja i szacowanie ryzyka.
2. Doświadczenia administracji samorządowej i rządowej
3. Zarządzanie ryzykiem w praktyce – złe i dobre doświadczenia.
4. Kontrola zarządcza a systemy jakości w administracji publicznej.


Warunki uczestnictwa:


Cena 1280 zł + 23% VAT obejmuje:
udział w konferencji, materiały, serwis kawowy i lunch.
Noclegi rezerwują i opłacają Państwo indywidualnie.
Jeśli zgłosisz swój udział wcześniej:
– 21 dni – otrzymasz 10%rabatu,
– 14 dni – otrzymasz 7%rabatu.
Dodatkowe rabaty:
– zgłoszenie powyżej 2 osób z jednej instytucji – 5%,
– dla osób pozostających na KLPAiKW– 5%,
– dla człnków klubu PIKW– 5%,
– dla członków IIC Polska – 10%.
Uwaga!Możliwe jest udzielenie tylko dwóch rabatów.


Aby uzyskać dodatkowe informacje, uprzejmie proszę o kontakt z PIKW:
telefon: 0-22 654 10 44,
e-mail: biuro@pikw.pl, web: www.pikw.pl


SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!


 


TUTAJ MOŻESZ POBRAĆ:


 

Artykuły o fin. pub.

Za funkcjonowanie kontroli zarządczej w gminach, powiatach lub województwach odpowiada właściwy wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa. Do obowiązków szefów samorządów należy stworzenie odpowiednich procedur kontroli, a także nadzór nad ich przestrzeganiem


Obowiązujące od 1 stycznia 2010 r. nowe przepisy ustawy o finansach publicznych wprowadziły na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek sporządzania planu działalności na następny rok oraz sprawozdania z jego wykonania. Pojawił się również obowiązek składania oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w poprzednim roku oraz nakaz publikacji tych oświadczeń w Biuletynie Informacji Publicznej.


Po roku obowiązywania nowych przepisów nadszedł czas na pierwsze oceny. Po pierwsze należy podkreślić, że efektywne funkcjonowanie kontroli zarządczej wymaga aktywnego działania ze strony kierownika jednostki i wszystkich osób na stanowiskach kierowniczych, które biorą udział w zarządzaniu jednostką. Obowiązków i zadań w zakresie kontroli zarządczej nie można przydzielić lub ograniczyć do jednej komórki organizacyjnej.


W świetle ustawy o finansach publicznych, kontrolę zarządczą stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w jednostkach samorządowych należy odpowiednio do obowiązków wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty albo marszałka województwa.


Etapy postępowania


Postępowanie kontrolne w jednostkach samorządu terytorialnego składa się z kilku etapów. Pierwszy z nich stanowi porównanie stanu faktycznego z założeniami oraz ze stanem określonym w normach prawnych, technicznych, regulaminach i instrukcjach postępowania. Następnie kontrolujący dochodzą do ustalenia nieprawidłowości. Po tym etapie następuje ustalenie przyczyn tych nieprawidłowości, zarówno obiektywnych, jak i subiektywnych. Ostatnim etapem postępowania kontrolnego jest omówienie wyników kontroli z kierownikiem kontrolowanej jednostki lub komórki organizacyjnej.


Sporządzanie protokołu


Przeprowadzone czynności kontrolne należy udokumentować w postaci protokołu pokontrolnego. Protokół z kontroli powinien być sporządzony w ciągu siedmiu dni od dnia jej zakończenia. W przypadku braku uchybień można odstąpić od sporządzenia protokołu i ograniczyć się do sporządzenia notatki służbowej. Jeżeli jednak w wyniku kontroli zostały stwierdzone uchybienia w działalności kontrolowanej jednostki, należy sporządzić zalecenia pokontrolne, które podpisuje wójt lub osoba przez niego upoważniona. W przypadku sformułowania w protokole uwag, wniosków bądź zaleceń pokontrolnych, oprócz osoby kontrolującej i kierownika jednostki kontrolowanej protokół przedkłada się do podpisu wójtowi lub osobie przez niego upoważnionej.


Protokół traktowany jest w tym przypadku jako wystąpienie pokontrolne. Kopie protokołu wydaje się wszystkim zainteresowanym wymienionym w protokole. Fakt odbioru powinni oni potwierdzić przez złożenie podpisu. Kierownik jednostki kontrolowanej może odmówić podpisania protokołu, składając pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy. Odmowa podpisania protokołu przez kierownika nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez osoby kontrolujące i nie wstrzymuje toku dalszych czynności kontrolnych. Informację o odmowie podpisania i jej przyczynach zamieszcza się w protokole. Kierownik kontrolowanej jednostki zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni, wykonać zalecenia pokontrolne, jak również pisemnie powiadomić wójt… (…)


Dalsza część artykułu na stronach >>Gazety Prawnej<<