Artykuły prasowe o fin. publ.

Artykuły o fin. pub.

Prawo zamówień publicznych rygorystycznie traktuje kwestię odrzucenia oferty.
Powody wyliczone są w nim enumeratywnie, co wcale nie oznacza, że nie mogą się
zdarzyć inne. Ale w wypadku gdy choć jedna z ustawowych przesłanek jest
spełniona, zamawiający musi ofertę odrzucić. Jeśli tego nie zrobi, oferent
powinien skorzystać z drogi odwoławczej, bo jest to jeden ze sposobów na
ukrócenie samowoli zamawiających…


Cały artykuł można przeczytać na stronie >>www.gazetaprawna.pl

 

Artykuły o fin. pub.

autor: Cieśla Zbigniew


Większość urzędów gmin obsługujących organy podatkowe ma wątpliwości, co do interpretacji, i zasadnicze problemy w praktycznym stosowaniu wydanych przez Ministra Finansów przepisów regulujących zasady prowadzenia rachunkowości organu podatkowego. Problem polega na dostrzeganym, ewidentnym braku spójności przepisów dwóch rozporządzeń wykonawczych do ustawy o finansach publicznych, a mianowicie: – rozporządzenia Ministra Finansów z 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości…


Artykuł dostępny wyłącznie w czasopiśmie

 

Artykuły o fin. pub.

Zasada równego traktowania i zachowania uczciwej konkurencji, zasada jawności postępowania oraz zasada pisemności to trzy fundamentalne zasady udzielania zamówień publicznych, które – choć oczywiste – nie zawsze bywają przestrzegane. Z asada równego traktowania oferentów jest fundamentalną zasadą udzielania zamówień publicznych. Zasada ta jest w zamówieniach tym, czym swoboda kontraktowania dla obrotu gospodarczego.


Artykuł dostępny wyłącznie w czasopiśmie

 

Artykuły o fin. pub.

Ustawa z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych dokonując szeregu zasadniczych zmian w polskim systemie zamówień publicznych, wprowadziła – wśród nowych rozwiązań ustawowych – również dodatkowy instrument ochrony prawnej służący zapewnieniu prawidłowości procedury udzielania zamówień publicznych, a związany z karnoadministracyjną odpowiedzialnością zamawiających za czynności podejmowane z naruszeniem tejże ustawy (Dział VII PrZamPubl). Autor w poniższej publikacji prezentuje zakres podmiotowy i przedmiotowy odpowiedzialności karnoadministracyjnej przewidziany w PrZamPubl oraz wyraża krytyczną opinię co do konstrukcji kary pieniężnej w omawianej ustawie…


Artykuł dostępny częściowo na stronie >> www.monitorprawniczy.pl <<

 

Artykuły o fin. pub.

Obowiązująca od 2 marca br. ustawa z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych1 reguluje najważniejsze zasady i procedury dotyczące szeroko rozumianego wydatkowania środków publicznych. Do jej treści włączono m.in. regulacje zawarte dotychczas w rozporządzeniach wykonawczych, a dotyczące: zabezpieczenia należytego wykonania umowy, prowadzenia postępowań na zasadach szczególnych, konkursu na twórcze prace projektowe, komisji przetargowej oraz regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań w sprawach o udzielanie zamówień publicznych. Autor w drugiej części opracowania przedstawia tryby udzielania zamówień publicznych oraz szczególne uregulowania zawarte w PrZamPubl dotyczące konkursu, koncesji na roboty budowlane i zamówień sektorowych.


Tryby udzielania zamówień publicznych


Zamawiający może udzielać zamówień publicznych w trybach określonych w Rozdziale trzecim Działu II PrZamPubl. Uregulowano tam zasady postępowania zamawiającego w trybach przetargu nieograniczonego, ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę i aukcji elektronicznej. W stosunku do katalogu trybów zapisanych w poprzednim stanie prawnym zaszły znaczące zmiany. Przede wszystkim usunięto przesłanki warunkujące zastosowanie przetargu ograniczonego, który stał się – obok przetargu nieograniczonego – trybem podstawowym. Zlikwidowano tryb przetargu dwustopniowego oraz tryb negocjacji z zachowaniem konkurencji. W ich miejsce wprowadzono


Artykuł dostępny wyłącznie w czasopiśmie

 

Artykuły o fin. pub.

Autor: Jerzy Pieróg


Obowiązująca od 2 marca br. ustawa z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych reguluje najważniejsze zasady i procedury dotyczące szeroko rozumianego wydatkowania środków publicznych. Do jej treści włączono m. in. regulacje zawarte dotychczas w rozporządzeniach wykonawczych, a dotyczące: zabezpieczenia należytego wykonania umowy, prowadzenia postępowań na zasadach szczególnych, konkursu na twórcze prace projektowe, komisji przetargowej oraz regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań w sprawach o udzielanie zamówień publicznych. Autor w pierwszej części opracowania przedstawia systematykę nowej ustawy, najważniejsze zmiany w stosunku do uprzednio obowiązującej ustawy z 10.6.1994 r. o zamówieniach publicznych, a także definiuje zasady udzielania zamówień publicznych oraz pojęcie przedmiotu i wartości zamówienia.


Artykuł dostępny wyłącznie w czasopiśmie