JOBS

1 83

Główne obowiązki:

realizacja prac związanych z przygotowaniem rocznego i wieloletniego planu audytu wewnętrznego,

przygotowywanie i przeprowadzanie zadań audytowych zgodnie z obowiązującymi procedurami i standardami,

dokonywanie analizy ryzyka,

przeprowadzanie czynności doradczych,

ewidencjonowanie i archiwizacja bieżących i stałych akt audytu wewnętrznego.

Wykształcenie: wyższe z zakresu ekonomii lub prawa

Wymagania niezbędne:

kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych.

Wymagania dodatkowe:

znajomość zagadnień w dziedzinie funduszy strukturalnych,

studia podyplomowe w zakresie audytu i kontroli,

komunikatywność,

praktyczna znajomość zasad przeprowadzania audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymagań formalnych:

kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,

oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

życiorys i list motywacyjny,

kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymogów, o których mowa w art. 58 ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 r. ( Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)


Dokumenty należy składać lub przesyłać do:2007-11-29
pod adresem:

Komenda Wojewódzka Policji

Wydział Kadr i Szkolenia

ul. Kochanowskiego 2a

60-844 Poznań


Inne informacje:
dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. : 061 8412819, 061 8412811

zakwalifikowani kandydaci zostaną zaproszeni do siedziby Komendy w celu wzięcia udziału w

postępowaniu kwalifikacyjnym

składając ofertę pracy należy powołać się na numer ogłoszenia w BIP,

OFERTY BEZ PODANIA NUMERU OGŁOSZENIA NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.
 

0 86

Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu.


1. Wymagania niezbędne:


1)      kwalifikacje zawodowe do przeprowadzenia audytu wewnętrznego określone w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.);


2)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku;


3)      nieposzlakowana opinia;


4)      wykształcenie wyższe magisterskie;


5)      doświadczenie minimum 5 lat, w tym co najmniej 6-miesięczne doświadczenie na stanowisku związanym z przeprowadzeniem kontroli finansowej lub audytu w jednostce samorządu terytorialnego;


6)      znajomość zagadnień tematyki finansów publicznych i rachunkowości;


7)      znajomość zagadnień z zakresu administracji samorządowej;


8)      umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows z programami użytkowymi Word i Excel) i korzystania z Internetu;


9)      uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn).


2. Wymagania dodatkowe:


1)      odporność na stres;


2)      umiejętność pracy pod presją czasu;


3)      umiejętność pracy w zespole;


4)      samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, skrupulatność;


5)      studia podyplomowe z zakresu audytu i kontroli wewnętrznej.


 


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:


Wykonanie czynności audytowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego (Dz. U. Nr 112, poz. 765).


 


4. Wymagane dokumenty (spełnienie wymogów formalnych):


a)      list motywacyjny;


b)      życiorys – curriculum vitae;


c)      kserokopie świadectw pracy;


d)     kserokopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie;


e)      kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach oraz zdanych egzaminach (jeśli kandydat posiada);


f)       referencje (jeśli kandydat posiada);


g)      oryginał kwestionariusza osobowego (do pobrania na stronie internetowej powiat.brzeski.opolski.sisco.info lub na biurze podawczym Starostwa);


h)      oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne.


 


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Brzegu, ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko audytora wewnętrznego”, w terminie do dnia 7 grudnia 2007 r. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będą umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (powiat.brzeski.opolski.sisco.info) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 20. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 12 grudnia 2007 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej (III p., pok. 402). Starostwo Powiatowe nie będzie indywidualnie zawiadamiało o zakwalifikowaniu się kandydata ani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 0 77 405 25 05. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji nie zostały zakwalifikowane, mogą być odebrane osobiście w ciągu 10 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru. W przypadku nie odebrania dokumentów, zostaną komisyjnie zniszczone.


 


 


Brzeg, dnia 9 listopada 2007 r.


                                                                           Starosta Powiatu Brzeskiego


                                                                           Maciej Stefański

 

0 112

The successful candidate will examine and evaluate the adequacy and effectiveness of the Bank’s internal control systems and procedures.


Responsibilities • Plan and conduct audit missions, provide independent appraisal, report on the findings and agreed action plans for corrective action and/or improvements in the following areas:

  • Activities performed by the Finance directorate
  • Lending operations and related activities
  • Financial administration and expenses
  • Information technology and security
  • Administration activities
  • Follow-up in order to verify that corrective action is undertaken
  • Keep abreast and follow latest developments in the internal audit function

Qualifications • University degree preferably in economics or business administration
 • Professional qualification such as Chartered Accountant or Certified Internal Auditor
 • At least 5 years experience in external or internal audit
 • Strong banking knowledge with a specific expertise in one or more of the Banks core operational areas, i.e. lending, capital markets, treasury, risk management
 • Understanding of computer auditing is very important, including knowledge of audit computer tools or Business Objects
 • Perfect knowledge of English or French and good command of the other

Competencies • Integrity
 • Excellent interpersonal and written communication skills
 • Capable of a rigorous analytical approach
 • Result oriented and problem solver
 • Ability to deliver a fully finished project
 • Ability to convince Bank services of audit viewpoints
 • Ability to place details in a wider context

Applicants must be nationals of a European Union Member State or Acceding Country. Applications, including a cover letter and a curriculum vitae in English or French, should be made using the form available on the  >>EIB website<<

 

0 738

TASKS & RESPONSIBILITIES: • Plan and conduct operational and financial audits across Europe

 • Monitor Sarbanes Oxley 404 compliance and evaluate process testing

 • Perform special studies, consulting, and process reengineering activities

 • Contribute actively to the preparation of the annual audit plan

 • Reporting to the Global Audit Director in Denver and working with one other auditor to add value to the business through timely and insightful evaluation of controls

 • 40-50% travel

QUALIFICATIONS & EXPERIENCE: • Qualified Accountant (CPA, ACCA or equivalent)

 • Knowledge of US GAAP, IFRS reporting and Sarbanes Oxley

 • At least two years internal audit experience

 • Knowledge of Polish tax and business practices

 • Polish mother tongue or excellent Polish with excellent English language skills are required

 • Motivated, professional drive and excellent communication skills

 • Effective communication with senior management

OFFER: • Excellent benefits & growth opportunities

 • Relocation package if required

 • Dynamic, fast growing global company

 • Highly professional organization: people and best -practice business processes

Please send your CV before 15 May 2007 to:


grazyna.krupinska@recruitment.com.pl

 

0 761

The job involves: • Assess and test business processes for compliance with Company policies and determine the effectiveness of the Company’s financial and operational systems and controls.

 • Assess internal controls, determine potential risks and perform audit tests; coordinate audit projects and coach audit team members (senior auditors).

The ideal candidate will be ACA/ACCA or equivalent qualification with at least 2 years experience in a practice environment, Big 4 preferably. Communication skills must be outstanding and you must be fluent in English (spoken and written) and knowledge of additional European languages will be considered an asset. You will be required to travel 100% of the time. If you are interested in this please send your English CV in a Word Format to Isabelle Cohen.


Email: Isabelle.cohen@jobs.hudson.com