KARIERA

0 92
Kariera

Wykształcenie: wyższe w dziedzinie ekonomii, rachunkowości, prawa, finansów lub pokrewnej, pożądane administracja publiczna


Wymagania niezbędne: • zaliczony egzamin na audytora wewnętrznego złożony przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów lub spełnianie wymagań określonych w art. 58 ustawy o finansach publicznych,

 • znajomość ustawy o finansach publicznych, oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

 • bardzo dobra znajomość metodologii i standardów audytu wewnętrznego,

 • znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

 • znajomość ustawy o rachunkowości,

 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,

 • znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych,

 • znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej,

 • dobra znajomość procedur administracyjnych posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dopuszczające do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Tajne” lub gotowość do poddania się procedurze sprawdzającej, zmierzającej do uzyskania ww. poświadczenia,

 • minimum 4-letni staż pracy, w tym 2 letni staż pracy w administracji publicznej,

 • co najmniej roczne doświadczenie w pracy na stanowisku audytora wewnętrznego.

Wymagania dodatkowe: • umiejętność sprawnej organizacji pracy,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym korzystanie z literatury fachowej dotyczącej audytu,

 • umiejętność wystąpień publicznych,

 • umiejętność prowadzenia negocjacji,

 • studia podyplomowe z zakresu rachunkowości, audytu i kontroli.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymagań formalnych: • kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

 • życiorys i list motywacyjny,

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2007-05-31 pod adresem:


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa


z wyraźnym dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie: SAW 2 (decyduje data wpływu do Ministerstwa)

 

0 55
Kariera

Wymagania niezbędne: • kwalifikacje audytora zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),

 • znajomość prawa finansów publicznych i procedur budżetowych,

 • znajomość przepisów o zamówieniach publicznych,

 • znajomość zasad rachunkowości,

 • znajomość kpa,

 • minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych,

 • umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows, Internet).

Wymagania dodatkowe: • znajomość języka angielskiego,

 • znajomość problematyki z zakresu współpracy z Unią Europejską,

 • praktyczna znajomość zasad przeprowadzania audytu wewnętrznego,

 • zdolność logicznego i analitycznego myślenia,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • komunikatywność i kreatywność,

 • odpowiedzialność i dyspozycyjność,

 • doświadczenie w pracy w komórkach finansowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymagań formalnych: • kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

 • życiorys i list motywacyjny,

 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje o których mowa w art. 58 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych,

 • kopie świadectw pracy.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2007-05-31 pod adresem:


Główny Urząd Miar
Biuro Kadr i Spraw Socjalnych
ul. Elektoralna 2
00-950 Warszawa

 

0 42
Kariera

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu zatrudni audytora wewnętrznego z odpowiednimi uprawnieniami .


Informacje na str.www.mops.sosnowiec.bip.inf.pl  
Tablica ogłoszeń MOPS-Sosnowiecul. Mościckiego 14, IVP

 

0 77
Kariera

Wymagania niezbędne: 1.  kwalifikacje zawodowe: zaświadczenie Ministra Finansów o złożonym egzaminie na audytora wewnętrznego lub posiadanie innych kwalifikacji i uprawnień wymienionych w ustawie z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U Nr 249, poz. 1832), tj.


  1. certyfikaty: Certified Iternal Audytor (CIA), Certified Information Systems Auditor (CISA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub

  2.  ukończyła aplikację kontrolerską i złożyła egzamin kontrolerski z wynikiem pozytywnym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, lub

  3. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny na stanowisko inspektora kontroli skarbowej, lub

  4. uprawnienia biegłego rewidenta

Wymagania dodatkowe: • umiejętność pracy w zespole

 • umiejętność dobrej organizacji pracy

 • komunikatywność

 • samodzielność, odpowiedzialność,

 • odporność na stres

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymagań formalnych: • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

 • życiorys i list motywacyjny,

 • kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,

 • kopie świadectw pracy,

 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, wynikających z art. 58, pkt 5 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U Nr 249, poz. 1832)

Dokumenty należy składać lub przesyłać do:2007-05-15 pod adresem:


Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
Kancelaria Ogólna,
pokój 12
ul. Konarskiego 1,
85-950 Bydgoszcz


z dopiskiem: oferta na stanowisko audytora wewnętrznego w Zespole Audytu Wewnętrznego


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (052) 34 97 356.

 

0 112

The successful candidate will examine and evaluate the adequacy and effectiveness of the Bank’s internal control systems and procedures.


Responsibilities • Plan and conduct audit missions, provide independent appraisal, report on the findings and agreed action plans for corrective action and/or improvements in the following areas:

  • Activities performed by the Finance directorate
  • Lending operations and related activities
  • Financial administration and expenses
  • Information technology and security
  • Administration activities
  • Follow-up in order to verify that corrective action is undertaken
  • Keep abreast and follow latest developments in the internal audit function

Qualifications • University degree preferably in economics or business administration
 • Professional qualification such as Chartered Accountant or Certified Internal Auditor
 • At least 5 years experience in external or internal audit
 • Strong banking knowledge with a specific expertise in one or more of the Banks core operational areas, i.e. lending, capital markets, treasury, risk management
 • Understanding of computer auditing is very important, including knowledge of audit computer tools or Business Objects
 • Perfect knowledge of English or French and good command of the other

Competencies • Integrity
 • Excellent interpersonal and written communication skills
 • Capable of a rigorous analytical approach
 • Result oriented and problem solver
 • Ability to deliver a fully finished project
 • Ability to convince Bank services of audit viewpoints
 • Ability to place details in a wider context

Applicants must be nationals of a European Union Member State or Acceding Country. Applications, including a cover letter and a curriculum vitae in English or French, should be made using the form available on the  >>EIB website<<

 

0 749

TASKS & RESPONSIBILITIES: • Plan and conduct operational and financial audits across Europe

 • Monitor Sarbanes Oxley 404 compliance and evaluate process testing

 • Perform special studies, consulting, and process reengineering activities

 • Contribute actively to the preparation of the annual audit plan

 • Reporting to the Global Audit Director in Denver and working with one other auditor to add value to the business through timely and insightful evaluation of controls

 • 40-50% travel

QUALIFICATIONS & EXPERIENCE: • Qualified Accountant (CPA, ACCA or equivalent)

 • Knowledge of US GAAP, IFRS reporting and Sarbanes Oxley

 • At least two years internal audit experience

 • Knowledge of Polish tax and business practices

 • Polish mother tongue or excellent Polish with excellent English language skills are required

 • Motivated, professional drive and excellent communication skills

 • Effective communication with senior management

OFFER: • Excellent benefits & growth opportunities

 • Relocation package if required

 • Dynamic, fast growing global company

 • Highly professional organization: people and best -practice business processes

Please send your CV before 15 May 2007 to:


grazyna.krupinska@recruitment.com.pl

 

0 770

The job involves: • Assess and test business processes for compliance with Company policies and determine the effectiveness of the Company’s financial and operational systems and controls.

 • Assess internal controls, determine potential risks and perform audit tests; coordinate audit projects and coach audit team members (senior auditors).

The ideal candidate will be ACA/ACCA or equivalent qualification with at least 2 years experience in a practice environment, Big 4 preferably. Communication skills must be outstanding and you must be fluent in English (spoken and written) and knowledge of additional European languages will be considered an asset. You will be required to travel 100% of the time. If you are interested in this please send your English CV in a Word Format to Isabelle Cohen.


Email: Isabelle.cohen@jobs.hudson.com