Centrum Kariery - Zawody Pokrewne

Wymagania: • wykształcenia wyższego o kierunku ekonomicznym (preferowana rachunkowość),
 • ugruntowanego doświadczenia w zakresie sprawozdawczości i rachunkowości,
 • samodzielności w działaniu, systematyczności, dokładności, umiejętności współpracy,
 • doświadczenie w zakresie rachunkowości oraz znajomość Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy: • atrakcyjne warunki pracy w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • pracę w profesjonalnym zespole,
 • możliwość rozwoju zawodowego.

Zakres obowiązków: • kompleksowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych tworzenie polityki rachunkowości,
 • przygotowywanie sprawozdań finansowych,
 • ścisła współpraca z audytorami i instytucjami zewnętrznymi.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji zawierającej CV oraz list motywacyjny wraz z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się ogłoszenia na adres:
IPK Sp. z o.o., ul. M. Reja 13/15, 81 – 874 Sopot
e-mail: ipk724@ipk.com.pl

Nadesłanych ofert nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z pón. zm.” Nr rej. 656/2
 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:


 • Przygotowywanie programu audytu
 • Nadzorowanie oraz przeprowadzanie audytu systemów informatycznych jednostek organizacyjnych Banku i jego grupy kapitałowej
 • Dokonywanie audytów specjalnych lub postępowań wyjaśniających oraz rozpatrywanie skarg i reklamacji
 • Opiniowanie obowiązujących lub nowych regulacji wewnętrznych oraz ocenianie mechanizmów kontrolnych oraz procedur zarządzania ryzykiem
 • Ewidencjonowanie czynności audytorskich i ich rezultatów w aplikacji audytorskiej oraz dokumentowanie ustaleń i wyników zrealizowanych prac
 • Koordynacja pracy pozostałych członków zespołu audytowego

Poszukujemy osób spełniających następujace wymagania: • Wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne/ informatyczne)
 • Doświadczenie z zakresu procesów i aplikacji bankowych
 • Wiedza specjalistyczna z zakresu bankowości i technologii informatycznych
 • Znajomość j. angielskiego na poziomie upper – intermediate
 • Znajomość obsługi pakietu MS Office. Mile widziana znajomość obsługi narzędzi informatycznych do analizy danych
 • Umiejętność rozwiązywania problemów i analitycznego myślenia
 • Umiejętność pracy w zespole
Dodatkowym atutem będzie:

 • Doświadczenie w dziedzinie audytu i /lub zarządzaniu aplikacjami
 • Kwalifikacje audytorskie (certyfikat CISA, CIA, CISM lub podobne)

Oferujemy:

Pracę w dynamicznym środowisku w międzynarodowej korporacji, możliwość zdobywania nowych doświadczeń i wiedzy od najlepszych specjalistów, dobrą współpracę w zespole


Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego
(wraz z podanym numerem referencyjnym w temacie maila lub na kopercie)
do 11.02.2008r.
na adres:

kce.praca@ingbank.pl

ING Bank Śląski S.A
Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi
ul. Sokolska 34
40-086 Katowice


Prosimy o dołączenie oświadczenia o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez ING Bank Śląski (zgodnie z ustawą z dn. 1997.08.29 o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 833). Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazywanie moich danych osobowych innym firmom, należącym do Grupy ING, w celach rekrutacyjnych tych firm „

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 

 Liczba lub wymiar etatu: 1 – opracowanie propozyci tematów kontroli, – przeprowadzanie kontroli w komórkach organizacyjnych ministerstwa, organach administracji i jednostkach niepaństwowych, stowarzyszeniach lub nadzorowanych przez Ministra, a także w jednostkach niepaństwowych, stowarzyszeniach i fundacjach korzystającyc z dotaci celowych, – opracowanie informacji o wynikach przeprowadzonych kontroli oraz sporządzanie projektów wystąpień pokontrolnych, – dokonywanie okresowej oceny realizacji wnioskó pokontrolnych przez skontrolowanie jednostki oraz wykorzystanie ustaleń kontroli w ich bieżącej działalności, – sporządzanie sprawozdań i informacji o działalności kontrolnej Biura.Wykształcenie: wyższe preferowane prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne Wymagania niezbędne: – dobra znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego, – znajomość funkcjonowania systemu administracji publicznej i systemu finansów publicznych, – umiejętność analitycznego myślenia i pracy w zespole, – biegła obsługa edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych, – gotowość do odbywania podróży służbowych, – minimum roczne doświadczenie zawodowe. Wymagania dodatkowe: – praktyczna wiedza z zakresu rachunkowości, – znajomość jednego z języków roboczych UE. Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymagań formalnych: – kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego, – kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, – oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, – oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie, – oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, – życiorys i list motywacyjny, – kwestionariusz osobowy zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego www.mkidn.gov.pl, pod hasłem formularze, – kopie świadectw pracy.– oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone, – oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Wykształcenie: wyższe preferowane prawnicze, administracyjne lub ekonomiczneDokumenty należy składać lub przesyłać do: 28-01-2008 pod adresem: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Biuro Kadr i Szkolenia, pok. 172 ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (022) 42-10-574

 Liczba lub wymiar etatu: 1 – przygotowywanie projektów umów, decyzji i aneksów do umów o dofinansowanie projektów oraz finansowanie działań, realizowanych w ramach ZPORR w celu stworzenia podstawy prawnej do wykonania projektów, – przeprowadzanie kontroli realizacji projektu w ramach ZPORR, w szczególności w zakresie projektów priorytetu IV, w tym sprawdzanie postępu rzeczowego i weryfikacja dokumentów w miejscu realizacji projektu, w celu zgodności z przepisami prawa krajowego i unijnego, – przeprowadzanie kontroli systemu zarządzania i kontroli w ramach ZPORR w Instytucjach Wdrażających ZPORR w zakresie prawidłowości ich działania z przepisami, wytycznymi i procedurami określonymi przez Instytucję Zarządzającą ZPORR, – sporządzanie raportów, informacji pokontrolnych, protokołów z ustaleń przeprowadzonych kontroli w ramach ZPORR.Wykształcenie: wyższe techniczne, ekonomiczne lub o innym profilu uzupełnione studiami podyplomowymi z zakresu zamówień publicznych Wymagania niezbędne: – 2 lata doświadczenia w zakresie kontroli, – znajomość przepisów dotyczących funduszy unijnych, – znajomość zagadnień dotyczących systemów zarządzania i kontroli oraz audytu wewnętrznego, – znajomość ustawy o finansach publicznych oraz o rachunkowości, Prawo zamówień publicznych, – znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego, – biegła znajomość obsługi komputera, w tym w szczególności arkuszy kalkulacyjnych, – samodzielność w wykonywaniu zadań, – dobra komunikatywność, – umiejętność pracy zespołowej. Wymagania dodatkowe: – rok doświadczenia w administracji, – studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych, funduszy unijnych lub audytu wewnętrznego, – znajomość języka angielskiego, – umiejętność interpretacji przepisów prawnych, – zdolność analitycznego myślenia, – myślenie kreatywne, – dobra organizacja pracy. Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymagań formalnych: – kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego, – kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, – oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, – oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie, – oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, – życiorys i list motywacyjny, – kopie świadectw pracy.Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (0-58) 307 76 40. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci, którzy nie zakwalifikują się do procesu selekcji nie zostaną o tym powiadomieni. Wykształcenie: wyższe techniczne, ekonomiczne lub o innym profilu uzupełnione studiami podyplomowymi z zakresu zamówień publicznychDokumenty należy składać lub przesyłać do: 29-01-2008 pod adresem: Pomorski Urząd Wojewódzki Wydział Organizacyjno-Administracyjny Oddział Rekrutacji i Rozwoju Zawodowego ul. Okopowa 21/27 80-810 Gdańsk

 

Do głównych zadań będzie należało:  • Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa informatycznego w PLL LOT
 • Opracowywanie, wdrożenie oraz doskonalenie dokumentacji bezpieczeństwa (Polityk Bezpieczeństwa, Procedur, Regulaminów i Instrukcji)
 • Opiniowanie nowych projektów informatycznych pod kątem bezpieczeństwa
 • Współpraca w tworzeniu koncepcji bezpieczeństwa IT
 • Przeprowadzanie okresowych kontroli i audytów bezpieczeństwa informatycznego

Wymagania wobec kandydatów: • Wykształcenie wyższe (informatyka, telekomunikacja lub pokrewne)
 • Znajomości obowiązujących przepisów, norm i standardów w dziedzinie bezpieczeństwa informacji oraz bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego
 • Wiedza z zakresu bezpieczeństwa sieci, systemów i aplikacji
 • Znajomości systemów Unix oraz Windows na poziomie administracyjnym
 • Umiejętności analityczne
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Kreatywności, samodzielności, sumienność, dokładność, rzetelności i zaangażowanie w pracy
 • Odporności na stres

Dodatkowym atutem będzie:  • Posiadanie certyfikatów: CISA, CISM, CISSP oraz innych certyfikatów z zakresu bezpieczeństwa IT
 • Doświadczenie w pracy w bezpieczeństwie IT / Informacji
 • Poświadczenia bezpieczeństwa
 • Certyfikat ukończenia specjalistycznego szkolenia dla administratorów i inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego

Kandydatów zainteresowanych ofertą prosimy o przesłanie swojej aplikacji zawierającej cv i list motywacyjny, z podaniem w temacie wiadomości swojego imienia i nazwiska oraz numeru referencyjnego DIABI/08/02, na adres: kariera@lot.pl do dnia 31 stycznia 2008 r.


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie na z wybranymi osobami.
Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Wszystkim kandydatom gwarantujemy dyskrecję.

Prosimy o załączenie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.081997r.o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 ze zmianami)”

 

Do zadań zatrudnionej osoby będzie należało: • wykonywanie audytów bezpieczeństwa w obszarze aplikacji i systemów działających w banku w całej Europie
 • oszacowywanie skuteczności podjętych działań w zakresie bezpieczeństwa IT tak aby spełniały one oczekiwania biznesu i były zgodne z polityką organizacji oraz innymi regulacjami
 • ścisła współpraca z innymi zespołami w obszarze departamentu IT w Europie w trakcie przeprowadzania audytów
 • przygotowywanie dokumentacji z prowadzonych czynności
 • dostarczanie informacji pomagający usprawniać działania organizacji z zakresu bezpieczeństwa informatycznego

Od zatrudnionej osoby Firma oczekuje: • co najmniej 2 lat doświadczenia w analizach/audytach z zakresu bezpieczeństwa informatycznego najchętniej w dużych, międzynarodowych firmach z branży finansowej
 • ogólnej wiedzy na temat technologii i rozwiązań stosowanych w branży bankowej w obszarze bezpieczeństwa systemów
 • biegłej znajomości języka angielskiego
 • umiejętności pracy w zespole i komunikowania się zarówno z osobami z kręgu biznesu jak i technologii
 • posiadanie certyfikatów potwierdzający wiedzę z zakresu bezpieczeństwa systemów IT (CISSP, CISA, CISM) będzie dodatkowym atutem.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji z zaznaczonym numerem referencyjnym na adres:  mail@innovation.pl

 

Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku odpowiedzialna będzie za: • prowadzenie audytów z zakresu IT samodzielne oraz w zespole,

 • sporządzanie raportów z przeprowadzonych audytów,

 • aktywny udział w identyfikacji obszarów do kontroli, opracowanie propozycji tematów audytu,

 • wskazywanie ścieżek audytowych systemów informatycznych,

 • przygotowywanie materiałów i informacji niezbędnych do wykonania czynności kontrolnych,

 • identyfikację źródeł generowania ryzyka uzasadniających wskazanie do przeprowadzenia w tym obszarze audytu,

 • diagnozowanie poziomu występującego ryzyka i proponowanie rozwiązań zmierzających do jego ograniczenia.

Oczekiwania: • wykształcenie wyższe (informatyka),

 • 2-letnie doświadczenie w pracy związanej z informatyką,

 • samodzielność w planowaniu swojej pracy i wykonywaniu zadań,

 • systematyczność, odpowiedzialność i dokładność,

 • umiejętności analityczne,

 • umiejętność formułowania wniosków,

 • komunikatywność,

 • dyspozycyjność,

 • prawo jazdy kat. B.

Osoby zainteresowane naszą ofertą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na poniższy adres wraz z klauzulą:


„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883)”.


praca@getinbank.pl  z dopiskiem „AIT/10/07/KAT” w tytule wiadomości.

 

Główne zadania: • Koordynacja i prowadzenie projektów związanych z bezpieczeństwem IT

 • Weryfikacja projektów informatycznych i biznesowych względem zgodności z polityką bezpieczeństwa IT

 • Projektowanie i implementacja mierników poziomu zachowania wymagań bezpieczeństwa dla systemów ochrony danych, autoryzacji, wykrywania podatności i naruszania bezpieczeństwa

 • Projektowanie i implementacja komponentów infrastruktury informatycznej bezpośrednio związanych z zachowaniem wymaganego poziomu bezpieczeństwa

 • Szacowanie ryzyka oraz charakterystyka zagrożeń dla projektowanych i istniejących systemów

 • Udział w audytach w zakresie bezpieczeństwa IT

 • Udział w pracach związanych z ciągłością działania

Nasze oczekiwania: • Min. trzyletnie doświadczenie zdobyte w instytucji finansowej na stanowisku związanym z bezpieczeństwem IT

 • Znajomość aktów prawnych i normatywnych dotyczących bezpieczeństwa IT w instytucjach finansowych

 • Znajomość systemów operacyjnych z rodziny UNIX i Microsoft oraz zagadnień związanych z relacyjnymi bazami danych

 • Znajomość architektury wielowarstwowej

 • Znajomość systemów autoryzacji i zarządzania użytkowników

 • Znajomość technik wykrywania zagrożeń i podatności systemów

 • Systemy rejestracji zdarzeń oraz aktywności użytkowników systemów

 • Doświadczenie w prowadzeniu oraz uczestnictwo w audytach bezpieczeństwa IT

 • Znajomość zarówno wewnętrznych regulacji dotyczących bezpieczeństwa IT jak i standaryzacji, przepisów prawnych i normatywnych

 • Wykształcenie wyższe

 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego

Firma oferuje: • Odpowiedzialną i ambitną pracę, stwarzającą możliwości rozwoju zawodowego

 • Dobrą atmosferę pracy w zespole

 • Uzupełnienie kwalifikacji poprzez szkolenia specjalistyczne

 


>>Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza online <<

 

Bieruń, dnia 5.09.2007 r.


 

A.AK-1118 / 8 / 07

 


 


OGŁOSZENIE O NABORZE


NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


 


 


1.        Nazwa i adres jednostki:


Starostwo Powiatowe w Bieruniu, 43-155 Bieruń, ul. Jagiełły 1


 


2.        Komórka organizacyjna:


Kontrola Wewnętrzna


 


3.        Wymiar czasu pracy:


0,5 etatu, z możliwością zwiększenia do pełnego etatu


 


4.        Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:


            wykształcenie wyższe, ekonomiczne lub ukończone studia podyplomowe na kierunkach: finanse, rachunkowość, kontrola finansowa lub audyt wewnętrzny,


            staż pracy – minimum 2 lata,


            bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu rachunkowości, finansów publicznych i standardów kontroli finansowej,


            stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,


            niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,


            nieposzlakowana opinia.


 


5.        Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:


            znajomość zasad działania samorządu terytorialnego,


            umiejętność obsługi komputera,


            umiejętność samodzielnej organizacji pracy, jak również pracy w zespole,


            dyspozycyjność.


Preferowane osoby posiadające staż pracy w kontroli instytucjonalnej lub księgowości jednostek sektora finansów publicznych.


 


6.        Zakres wykonywanych zadań:


przeprowadzanie kontroli wewnętrznych w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych powiatu, opracowywanie dokumentów pokontrolnych (protokół, wystąpienie pokontrolne), a także opracowywanie planu kontroli i sporządzanie sprawozdania rocznego z realizacji planu


 


7.        Wymagane dokumenty:


            list motywacyjny,


            cv ze zdjęciem,


            kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy,


            oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,


            oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,


            oświadczenie o prowadzeniu, albo nie prowadzeniu działalności gospodarczej.


 


8.        Miejsce i termin składania dokumentów:   


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do: 21.09.2007 r.


pod adresem:


Starostwo Powiatowe w Bieruniu,


ul. Jagiełły 1,


43-155 Bieruń


z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze w Kontroli Wewnętrznej”