CENTRUM KARIERY

0 92
Kariera

Wykształcenie: wyższe w dziedzinie ekonomii, rachunkowości, prawa, finansów lub pokrewnej, pożądane administracja publiczna


Wymagania niezbędne: • zaliczony egzamin na audytora wewnętrznego złożony przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów lub spełnianie wymagań określonych w art. 58 ustawy o finansach publicznych,

 • znajomość ustawy o finansach publicznych, oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

 • bardzo dobra znajomość metodologii i standardów audytu wewnętrznego,

 • znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

 • znajomość ustawy o rachunkowości,

 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,

 • znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych,

 • znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej,

 • dobra znajomość procedur administracyjnych posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dopuszczające do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Tajne” lub gotowość do poddania się procedurze sprawdzającej, zmierzającej do uzyskania ww. poświadczenia,

 • minimum 4-letni staż pracy, w tym 2 letni staż pracy w administracji publicznej,

 • co najmniej roczne doświadczenie w pracy na stanowisku audytora wewnętrznego.

Wymagania dodatkowe: • umiejętność sprawnej organizacji pracy,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym korzystanie z literatury fachowej dotyczącej audytu,

 • umiejętność wystąpień publicznych,

 • umiejętność prowadzenia negocjacji,

 • studia podyplomowe z zakresu rachunkowości, audytu i kontroli.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymagań formalnych: • kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

 • życiorys i list motywacyjny,

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2007-05-31 pod adresem:


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa


z wyraźnym dopiskiem w liście motywacyjnym i na kopercie: SAW 2 (decyduje data wpływu do Ministerstwa)

 

0 55
Kariera

Wymagania niezbędne: • kwalifikacje audytora zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),

 • znajomość prawa finansów publicznych i procedur budżetowych,

 • znajomość przepisów o zamówieniach publicznych,

 • znajomość zasad rachunkowości,

 • znajomość kpa,

 • minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych,

 • umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows, Internet).

Wymagania dodatkowe: • znajomość języka angielskiego,

 • znajomość problematyki z zakresu współpracy z Unią Europejską,

 • praktyczna znajomość zasad przeprowadzania audytu wewnętrznego,

 • zdolność logicznego i analitycznego myślenia,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • komunikatywność i kreatywność,

 • odpowiedzialność i dyspozycyjność,

 • doświadczenie w pracy w komórkach finansowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymagań formalnych: • kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

 • życiorys i list motywacyjny,

 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje o których mowa w art. 58 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych,

 • kopie świadectw pracy.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2007-05-31 pod adresem:


Główny Urząd Miar
Biuro Kadr i Spraw Socjalnych
ul. Elektoralna 2
00-950 Warszawa

 

0 42
Kariera

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu zatrudni audytora wewnętrznego z odpowiednimi uprawnieniami .


Informacje na str.www.mops.sosnowiec.bip.inf.pl  
Tablica ogłoszeń MOPS-Sosnowiecul. Mościckiego 14, IVP

 

0 77
Kariera

Wymagania niezbędne: 1.  kwalifikacje zawodowe: zaświadczenie Ministra Finansów o złożonym egzaminie na audytora wewnętrznego lub posiadanie innych kwalifikacji i uprawnień wymienionych w ustawie z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U Nr 249, poz. 1832), tj.


  1. certyfikaty: Certified Iternal Audytor (CIA), Certified Information Systems Auditor (CISA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub

  2.  ukończyła aplikację kontrolerską i złożyła egzamin kontrolerski z wynikiem pozytywnym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, lub

  3. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny na stanowisko inspektora kontroli skarbowej, lub

  4. uprawnienia biegłego rewidenta

Wymagania dodatkowe: • umiejętność pracy w zespole

 • umiejętność dobrej organizacji pracy

 • komunikatywność

 • samodzielność, odpowiedzialność,

 • odporność na stres

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymagań formalnych: • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

 • życiorys i list motywacyjny,

 • kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,

 • kopie świadectw pracy,

 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, wynikających z art. 58, pkt 5 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U Nr 249, poz. 1832)

Dokumenty należy składać lub przesyłać do:2007-05-15 pod adresem:


Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
Kancelaria Ogólna,
pokój 12
ul. Konarskiego 1,
85-950 Bydgoszcz


z dopiskiem: oferta na stanowisko audytora wewnętrznego w Zespole Audytu Wewnętrznego


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (052) 34 97 356.