Książki przydatne w audycie

COSO III

COSO III – „Przewodnik – Jak monitorować systemy Kontroli Wewnętrznej”

 

Blisko 10 lat po pierwszym wydaniu przez PIKW polskiej wersji COSO I – „Kontrola Wewnętrzna – Zintegrowana Struktura Ramowa” została ona ponownie dopracowana i wydana przez PIKW w 2008 roku. Pozostaje ona wiodącym dokumentem dotyczącym wiedzy i zrozumienia tego, co to jest kontrola wewnętrzna w każdej organizacji.

 

Niezbędnym elementem, który uzupełnia i rozszerza założenia COSO I jest COSO II: „Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym – zintegrowana struktura ramowa” (COSO- ERM, czyli Enterprise Risk Management), które zostało wydane przez PIKW w 2007 roku.

 

Od kilku lata, czy to przez ustawy, dyrektywy, Standardy, czy na podstawie wymogów czy zaleceń kodeksów Ładu Korporacyjnego (Governance), monitorowanie i udoskonalenie systemów kontroli wewnętrznej oraz raportowanie o tym, stało się obowiązkiem władz spółek i organizacji, jak i działanie audytorów (wewnętrznych i zewnętrznych) i takich organów jak Komitety Audytu.

 

Jednak brakowało kierownictwu, szczególniejszych wskazówek jak monitorować system kontroli wewnętrznej w swojej organizacji, jak zapewnić, że jest on efektywny.

 

Dlatego COSO opracował ten nowy przewodnik. Składa się on z trzech części:

 

 

 • „Guidance”, czyli wskazówki czy „przewodnik”
 • „Application”, czyli zastosowanie
 • „Examples”, czyli przykłady jak stosować te wskazówki w rozmaitych typach organizacji.

 

Cena 95zł +5%vat ( 99,75zł)

 

COSO III – „Przewodnik – Jak monitorować systemy Kontroli Wewnętrznej”
Blisko 10 lat po pierwszym wydaniu przez PIKW polskiej wersji COSO I – „Kontrola Wewnętrzna – Zintegrowana Struktura Ramowa” została ona ponownie dopracowana i wydana przez PIKW w 2008 roku. Pozostaje ona wiodącym dokumentem dotyczącym wiedzy i zrozumienia tego, co to jest kontrola wewnętrzna w każdej organizacji.

Niezbędnym elementem, który uzupełnia i rozszerza założenia COSO I jest COSO II: „Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym – zintegrowana struktura ramowa” (COSO- ERM, czyli Enterprise Risk Management), które zostało wydane przez PIKW w 2007 roku.

Od kilku lata, czy to przez ustawy, dyrektywy, Standardy, czy na podstawie wymogów czy zaleceń kodeksów Ładu Korporacyjnego (Governance), monitorowanie i udoskonalenie systemów kontroli wewnętrznej oraz raportowanie o tym, stało się obowiązkiem władz spółek i organizacji, jak i działanie audytorów (wewnętrznych i zewnętrznych) i takich organów jak Komitety Audytu.
Jednak brakowało kierownictwu, szczególniejszych wskazówek jak monitorować system kontroli wewnętrznej w swojej organizacji, jak zapewnić, że jest on efektywny.

Dlatego COSO opracował ten nowy przewodnik. Składa się on z trzech części:

 

 

 1. „Guidance”, czyli wskazówki czy „przewodnik”
 2. „Application”, czyli zastosowanie
 3. „Examples”, czyli przykłady jak stosować te wskazówki w rozmaitych typach organizacji.

 

 

 

Cena 95zł +5%vat ( 99,75zł)

 

Tutaj możesz pobrać >>FORMULARZ ZAMÓWIENIA

 

Książki

Informacje o książce


Publikacja jest adresowana do odbiorców zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego. Będzie ona przydatna dla wszystkich osób rozpoczynających przygodę z audytem, audytorów przygotowujących się do egzaminu CGAP (Certified Government Auditing Professional) oraz osób z bogatszym doświadczeniem zawodowym, które poszukują inspiracji do tworzenia własnych programów audytu. Naturalnymi adresatami książki są audytorzy wewnętrzni, mamy jednak nadzieję, że okaże się ona przydatna również dla audytorów zewnętrznych kontrolerów, a także menedżerów dbających o sprawne zarządzanie.


III wydanie zostało poszerzone o kluczowe informacje na temat roli i genezy oświadczeń o stanie kontroli zarządczej, a także na temat roli Audytu Wewnętrznego wobec procesu zarządzania ryzykiem. Przedstawiono rolę Komitetów Audytu zgodnie z nowymi regulacjami w Polsce oraz standardami IIA. Najnowsze wydanie zawiera zaktualizowane i uszczegółowione analizy procesów zakupu i sprzedaży. Dodany został także przegląd literatury naukowej dotyczącej audytu wewnętrznego – będzie on szczególnie ciekawy dla studentów studiów wyższych i podyplomowych pragnących poszerzyć swoją wiedzę o podstawy teoretyczne audytu wewnętrznego.  


Informacje o autorach


Konrad Knedler – Certyfikowany Audytor Wewnętrzny (CIA) oraz Certyfikowany Audytor Sektora Publicznego (CGAP).Obecnie Dyrektor Zespołu Audytu Wewnętrznego w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Do końca 2002 r. Radca Ministra w Ministerstwie Finansów, odpowiedzialny m. in. za współpracę z Komisją Europejską w obszarze negocjacyjnym „Kontrola Finansowa”. Współautor przepisów i regulacji wprowadzających system audytu wewnętrznego i kontroli w sektorze publicznym. Prowadził projekty na rzecz licznych instytucji, a w tym Banku Światowego, Parlamentu Europejskiego oraz wielu ministerstw i urzędów.


Mirosław Stasik – Certyfikowany Audytor Wewnętrzny (CIA) oraz członek ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants). Obecnie Audytor Wewnętrzny w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wcześniej starszy konsultant w PricewaterhouseCoopers, odpowiedzialny za planowanie i przeprowadzanie audytów finansowych wielu polskich i zagranicznych firm. Pracował w niemieckiej firmie grupy PricewaterhouseCoopers PWC Deutsche Revision, gdzie brał udział w audycie sprawozdań finansowych koncernu Bayer A.G. Trener z zakresu audytu wewnętrznego i audytu finansowego (szkolenia przygotowujące do egzaminów CIA i CGAP). Prowadził projekty na rzecz licznych instytucji (Parlament Europejskie, EIPA, ministerstwa i urzędy).  


SPIS TREŚCI


WSTĘP


I. Zagadnienia wstępne


1.1. Filozofia audytu


1.2. Przegląd literatury


1.3. Audyt wewnętrzny a kontrola wewnętrzna


1.4. Analiza ryzyka w audycie


1.5. Audyt operacyjny a audyt finansowy – podobieństwa i różnice


1.6. Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej


1.7. Komitet Audytu


II. Model ryzyka – planowanie długoterminowe


2.1. Uniwersum audytu


2.2. Analiza podatności na ryzyko


2.3. Audyt wewnętrzny a Zarządzanie Ryzykiem


III. Audyt operacyjny – zagadnienia ogólne


3.1. Wprowadzenie


3.2. Standardy audytu


3.2.1. IIA


3.2.2. GAGAS


3.2.3. INTOSAI


3.3. Kryteria oszczędności, wydajności i skuteczności


3.4. Pomiar sprawności wykonywania zadań (performance measurement)


3.4.1. Zarządzanie zadaniami – założenia


3.4.2. Rola audytora


3.5. Podejście do badania procesu ustanawiania celów


3.5.1. Misja


3.5.2. Cele strategiczne


3.5.3. Cele departamentu


3.5.4. Cele stanowiska/pracownika


3.5.5. Sprawozdania z realizacji celów


3.6. Etapy audytu operacyjnego


3.6.1. Planowanie


3.6.2. Czynności audytorskie


3.6.3. Sprawozdawczość


IV. Audyt kontroli wewnętrznej według modelu COSO


4.1. Planowanie


4.2. Samoocena kontroli i ryzyka


4.3. Projekt audytowy na podstawie modelu COSO


4.4. Wstępna ocena systemu kontroli


4.5. Weryfikacja wstępnej oceny systemu kontroli wewnętrznej


4.6. Sprawozdawczość


4.7. Przykład „Urząd X”


V. Audyt systemu kadr i płac


5.1. Planowanie


5.2. Czynności audytorskie


5.3. Przykład audytu płac


VI. Audyt robót budowlanych


6.1. Planowanie


6.2. Czynności audytorskie


6.3. Przykład audytu projektu inwestycyjnego – inne podejście


VIII. Audyt systemów zarządzania i kontroli funduszy strukturalnych


8.1. Rola audytu wewnętrznego


8.2. Rola Instytucji Audytowej


8.3. Planowanie


8.3.1. Systemy zarządzania i kontroli


8.3.1.1. Rozporządzenia UE


8.3.1.2. Elementy właściwego zarządzania i kontroli


8.3.2. Kryteria


8.3.3. Analiza ryzyka


8.4. Czynności audytorskie


8.5. Przykład audytu systemu kontroli i zarządzania programami finansowanymi z funduszy strukturalnych


IX. Audyt finansowy – zagadnienia ogólne


9.1. Wprowadzenie


9.2. Audyty sprawozdań finansowych (audit of financial statements)


9.3. Audyty systemów finansowych (audit of financial systems)


9.4. Teoria audytu finansowego w Standardach Audytu INTOSAI


9.4.1. Struktura Standardów


9.4.1.1. Podstawowe zasady oraz Standardy wykonywania zadań


9.4.1.2. Standardy raportowania


9.5. Sprawozdanie finansowe – uwagi ogólne


9.6. Podwójny zapis księgowy


9.6.1. Podwójny zapis a bilans


9.6.2. Podwójny zapis a rachunek wyników


9.7. Korekty do sprawozdania finansowego


9.7.1. Zestawienie obrotów i sald


9.7.2. Błędy księgowe


9.7.3. Korekty


9.8. Zadania


X. Planowanie audytu finansowego


10.1. Istotność


10.1.1. Wyjaśnienie pojęcia


10.1.2. Określenie poziomu istotności


10.2. Planowanie audytu


10.2.1. Zrozumienie działalności jednostki


10.2.1.1. Co należy zrozumieć?


10.2.1.2. Źródła informacji


10.2.2. Wstępne procedury analityczne


10.2.2.1. Analiza, czyli porównywanie


10.2.2.2. Identyfikacja fluktuacji


10.2.2.3. Wyjaśnienie fluktuacji


10.2.3. Identyfikacja istotnych pozycji sprawozdania


10.2.4. Identyfikacja istotnych cykli i procedur kontrolnych


10.2.5. Identyfikacja istotnych regulacji, w tym przepisów prawa


10.3. Przykład – wstępna analiza na podstawie sprawozdania finansowego.


XI. Należności – proces sprzedaży i kontrole wewnętrzne


11.1. Planowanie


11.1.1. Należności i sprzedaż – razem czy osobno?


11.1.2. Wstępna analiza ryzyka


11.1.2.1. Otrzymanie zamówienia od klienta


11.1.2.2. Realizacja zamówienia


11.1.2.3. Ujęcie transakcji w systemie finansowo-księgowym


11.1.2.4. Otrzymanie zapłaty


11.1.3. Proces sprzedaży i związane z nim ryzyka – analiza pogłębiona


11.1.3.1. Otrzymanie zamówienia od klienta


11.1.3.2. Realizacja zamówienia


11.1.3.3. Ujęcie transakcji w systemie finansowo-księgowym


11.1.3.4. Zwroty, reklamacje i faktury korygujące


11.1.3.5. Otrzymanie zapłaty


11.2. Czynności audytorskie, czyli ryzyko, kontrole i sposoby badania


11.2.1. Otrzymanie zamówienia od klienta


11.2.2. Realizacja zamówienia


11.2.3. Ujęcie transakcji w systemie finansowo-księgowym


11.2.4. Zwroty, reklamacje i faktury korygujące


11.2.5. Otrzymanie zapłaty


XII. Należności – audyt pozycji bilansowych


12.1. Planowanie


12.1.1. Istota ryzyka


12.1.2. Należności a rachunek wyników


12.2. Czynności audytorskie


12.2.1. Wartość brutto należności


12.2.1.1. Potwierdzanie sald


12.2.1.2. Należności odpisane


12.2.1.3. Należności od dostawców, zobowiązania wobec klientów


12.2.2. Wartość netto, czyli kwota wykazywana w bilansie


12.2.2.1. Wiekowanie należności


12.2.2.2. Spłata należności po dniu bilansowym


12.2.2.3. Adekwatność rezerwy na należności


12.2.3. Test cut off


12.2.4. Współczynnik obrotu należności


12.2.4.1. Kalkulacja


12.2.4.2. Wartość informacyjna


12.3. Przykład


XIII. Zobowiązania – proces zakupu i kontrole wewnętrzne


13.1. Planowanie


13.1.1. Zakupy i zobowiązania


13.1.2. Wstępna analiza ryzyka


13.1.2.1. Budżetowanie


13.1.2.2. Złożenie zamówienia u dostawcy


13.1.2.3. Otrzymanie dostawy


13.1.2.4. Pojęcie transakcji w systemie finansowo–księgowym


13.1.2.5. Dokonanie zapłaty


13.1.3. Proces zakupu i związane z nim ryzyka – analiza pogłębiona


13.1.3.1. Budżetowanie


13.1.3.2. Złożenie zamówienia dostawcy


13.1.3.3. Otrzymanie zamówionego towaru


13.1.3.4. Ujęcie transakcji w systemie finansowo-księgowym


13.1.3.5. Zwroty, reklamacje i faktury korygujące


13.1.3.6. Dokonanie zapłaty


13.2. Czynności audytorskie, czyli ryzyko, kontrole i sposoby badania


13.2.1. Budżetowanie


13.2.2. Złożenie zamówienia u dostawcy


13.2.3. Otrzymanie dostawy


13.2.4. Ujęcie transakcji w systemie finansowo-księgowym


13.2.5. Zwroty, reklamacje


13.2.6. Dokonanie zapłaty


XIV. Zobowiązania – audyt pozycji bilansowych


14.1. Planowanie


14.1.1. Zobowiązania a rachunek wyników


14.2. Czynności audytorskie


14.2.1. Wartość wykazana w księgach


14.2.1.1. Potwierdzenie sald


14.2.1.2. Wiekowanie zobowiązań (problemy z płynnością?)


14.2.1.3. Zobowiązania wobec klientów


14.2.1.4. Współczynnik obrotu zobowiązań


14.2.2. Wartość, która powinna być wykazana


14.2.2.1. Odsetki


14.2.2.2. Poszukiwanie zobowiązań niezaksięgowanych


14.3. Przykład


XV. Rachunek wyników – część operacyjna


15.1. Planowanie


15.1.1. Analityczne badanie rachunku wyników


15.2. Czynności audytorskie – przykład analitycznego badania rachunku wyników


15.2.1. Analiza sprzedaży i marży brutto


15.2.2. Analiza kosztów


15.2.3. Problem rozgraniczenia (cut off)


15.2.3.1. Analiza fluktuacji sprzedaży


15.2.3.2. Test cut off


15.2.4. Zwroty po dniu bilansowym


15.2.4.1. Źródła informacji


15.2.4.2. Oszacowanie kwoty


15.2.4.3. Korekta


XVI. Środki pieniężne


16.1. Planowanie


16.1.1. Zakres obszaru


16.1.2. Tabela ryzyka


16.1.3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych


16.2. Czynności audytorskie – program zadania audytowego środki pieniężne


16.3. Przykład audytu środków pieniężnych


16.3.1. Sprawozdanie finansowe


16.3.2. Operacje gotówkowe


16.3.3. Operacje bankowe


XVII. Rozwiązania do zadań w rozdziale IX.


XVIII. Pytania


Bibliografia


LITERATURA


 


Prosimy skorzystać z poniższego formularza – >> Książkę można kupić w Księgarni Księgowego << 


lub mailem na adres: wydawnictwo@par.edu.pl


POLECAMY !!! 

 

Książki

Praktyczny poradnik dla audytorów wewnętrznych i innych osób, które mają do wykonania zadanie audytowe w zakresie wydatków jednostki samorządu terytorialnego. Autorzy szczegółowo omawiają wszystkie wydatki jednostki – wydatki na wynagrodzenia i pochodne, na dotacje i dofinansowania, wydatki z funduszy samorządowych, na odszkodowania, majątkowe, wydatki przy zastosowaniu zamówień publicznych i inne – wskazując na co należy zwrócić szczególną uwagę, wykonując audyt wydatków w danej jednostce.
Kilkadziesiąt wzorów kwestionariuszy kontroli wewnętrznej oraz testów zgodności opracowanych dla każdego rodzaju wydatku stanowić będzie skuteczne narzędzie pracy każdego audytora wewnętrznego.
Publikacja jest kontynuacją opracowania „Audyt wewnętrzny dochodów jednostki samorządu terytorialnego (wzory kwestionariuszy, testy zgodności)” wydanego przez ODDK w 2008 r.


Zofia Wojdylak–Sputowska – audytor wewnętrzny i zewnętrzny środków pochodzących z UE; z dużym doświadczeniem zawodowym w zakresie finansów komunalnych: budżetu jednostki samorządu terytorialnego, podatków i opłat lokalnych, księgowości podatkowej oraz egzekucji administracyjnej. Autorka artykułów z zakresu finansów publicznych i audytu wewnętrznego. Należy do Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.

Arkadiusz Jerzy Sputowski – audytor wewnętrzny i zewnętrzny środków pochodzących z UE; długoletni pracownik służb podatkowych państwa i samorządu terytorialnego. Autor licznych poradników i artykułów z zakresu prawa podatkowego i dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz audytu wewnętrznego, doświadczony wykładowca i trener. Należy do Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.

 

Książki

Dokumenty zgodne z rozporządzeniami MF z dnia 10 kwietnia 2008 r. (Dz.U. Nr 66, poz. 406) i z dnia 4 kwietnia 2008 r. (Dz.U. Nr 61, poz. 378) oraz wytycznymi zawartymi w komunikatach Ministra Finansów.

Wzory dokumentów zawarte w programie komputerowym dostępne również w formie książkowej – patrz „Wzory dokumentów audytu wewnętrznego z komentarzem i przykładami zadań audytowych” symbol – JBK468.

 

Książki

Dokumenty zgodne z rozporządzeniami MF z dnia 10 kwietnia 2008 r. (Dz.U. Nr 66, poz. 406) i z dnia 4 kwietnia 2008 r. (Dz.U. Nr 61, poz. 378) oraz wytycznymi zawartymi w komunikatach Ministra Finansów.

Wzory dokumentów zawarte w książce przygotowane zostały również w formie programu komputerowego – patrz „Akta audytu wewnętrznego z komentarzem i przykładami zadań audytowych – program komputerowy” symbol – CD468.

Andrzej Tyka – doświadczony audytor wewnętrzny jednostki sektora finansów publicznych. Autor książki „Poradnik Audytora Wewnętrznego jednostek sektora finansów publicznych, tryb postępowania, dokumentacja” oraz wielu artykułów dotyczących audytu wewnętrznego w Polsce.

Marek Januszczyk – jeden z pierwszych certyfikowanych audytorów wewnętrznych w sektorze publicznym, wiceprezes Koła Audytorów Wewnętrznych przy Oddziale Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, członek stowarzyszeń audytorów wewnętrznych IIA Polska i SAW JSFP.

Dariusz Winiarski – audytor wewnętrzny jednostki sektora finansów publicznych, Certyfikowany Audytor Wewnętrzny z certyfikatem nr 56706 (CIA – Certified Internal Auditor). Autor podręczników oraz wielu artykułów dotyczących audytu wewnętrznego.

 

Książki

Opis

Pomocne narzędzie dla audytora wewnętrznego jednostki samorządu terytorialnego w zakresie audytu dochodów jst.
Zbiór szczegółowych wzorów kwestionariuszy kontroli wewnętrznej oraz testów zgodności wraz z komentarzami, które zostały opracowane w odniesieniu do każdego źródła dochodu. Wzory te (przygotowane w formacie MS Word) można wykorzystać wg własnego uznania lub potrzeb, tj. można wygenerować z nich poszczególne pytania (lub zestawy pytań) i połączyć je w inne grupy tematyczne w zależności od potrzeby.

Program uruchamia się automatycznie.

 

Książki

Główną cześć publikacji stanowi zbiór szczegółowych wzorów kwestionariuszy kontroli wewnętrznej oraz testów zgodności, które zostały opracowane w odniesieniu do każdego źródła dochodu. Przedstawione wzory kwestionariuszy i testów można wykorzystać wg własnego uznania lub potrzeb, tj. można wygenerować z nich poszczególne pytania (lub zestawy pytań) i połączyć je w inne grupy tematyczne.
Książka jest pomocnym narzędziem, wskazującym na co należy zwrócić szczególną uwagę, wykonując audyt dochodów jednostki samorządu terytorialnego.


 

Zofia Wojdylak–Sputowska – audytor wewnętrzny i zewnętrzny środków pochodzących z UE; z dużym doświadczeniem zawodowym w zakresie finansów komunalnych: budżetu jednostki samorządu terytorialnego, podatków i opłat lokalnych, księgowości podatkowej oraz egzekucji administracyjnej. Autorka artykułów z zakresu finansów publicznych i audytu wewnętrznego. Należy do Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.

Arkadiusz Jerzy Sputowski – audytor wewnętrzny i zewnętrzny środków pochodzących z UE; długoletni pracownik służb podatkowych państwa i samorządu terytorialnego. Autor licznych poradników i artykułów z zakresu prawa podatkowego i dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz audytu wewnętrznego, doświadczony wykładowca i trener. Należy do Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.

 

Książki

Ta przełomowa publikacja autorstwa Josepha T. Wellsa, założyciela i Prezesa ACFE, to kopalnia wskazówek i technik ułatwiających wychwytywanie „sygnałów ostrzegawczych”, dostosowanie się do najnowszego prawodawstwa takiego jak ustawa Sarbanes-Oxley oraz opracowanie i wdrożenie skutecznych środków zapobiegawczych. Przyda się każdemu, kto odpowiada za wykrywanie nadużyć – specjalistom ds. zwalczania oszustw i nadużyć, audytorom śledczym, specjalistom ds. zapobiegania stratom, dyrektorom i właścicielom przedsiębiorstw, kryminologom, pracownikom działów zarządzania zasobami ludzkimi, pracownikom naukowym, a także funkcjonariuszom organów ścigania.


W swojej przekrojowej książce J.T. Wells zgłębia trzy główne kategorie oszustw i nadużyć z wykorzystaniem stanowiska – sprzeniewierzenie majątku, korupcję i fałszowanie informacji oraz dzieli je na trzynaście odrębnych rodzajów. Autor omawia też w zarysie złożone czynniki socjologiczne kształtujące przestępcę wykorzystującego swoje stanowisko oraz bada przyczyny łamania prawa przez ludzi. Zrozumienie powodów, które skłaniają pracowników do takich zachowań, jest kluczem do stworzenia środków zapobiegawczych.


Ponadto książka Nadużycia w firmach – Vademecum zawiera: • analizy przypadków rzucające światło na sposób myślenia nieuczciwego pracownika,
 • dane statystyczne z Narodowego sondażu ACFE z 2004 roku, pokazujące średnie koszty i częstotliwość popełniania różnych nadużyć,
 • kończące każdy rozdział spostrzeżenia i wnioski mające ułatwić czytelnikom opracowanie strategii zapobiegania nadużyciom i ich wykrywania,
 • klasyfikację objaśniającą rozmaite metody popełniania nadużyć stosowane przez nieuczciwych dyrektorów, właścicieli, kierowników i pracowników,
 • wskazówki i techniki szacowania strat spowodowanych nadużyciami.

Książka Josepha T. Wellsa pt. Nadużycia w firmach – Vademecum znakomicie wzbogaca także w języku polskim – literaturę kryminologiczną i kryminalistyczną. W opracowaniu Autor przedstawia w sposób kompleksowy problematykę mechanizmów popełniania przestępstw na szkodę firmy, metod ich wykrywania oraz możliwości profilaktyczne. Wskazuje także na ogromne koszty tej przestępczości. Wiadomo, że wszelkiego rodzaju nadużycia (w tym np. „kreatywna” księgowość) stanowią, niestety, zjawiska codzienne we współczesnym świecie. Odbiorcami polecanego opracowania mogą być przede wszystkim menedżerowie, pracownicy odpowiedzialni za funkcje kontrolne w firmach (audytorzy wewnętrzni, kontrolerzy, pracownicy nadzoru), pracownicy organów ścigania karnego, prawnicy oraz kadra naukowa wyższych uczelni, instytutów naukowych. Książka stanowi również dobrą inspirację do podjęcia badań naukowych dotyczących patologii polskiego biznesu.


z recenzji prof. zw. dr. hab. Brunona Hołysta


Prawa autorskie: uzyskane dla ACFE Polska przez pana Prezesa Edmunda J. Saundersa. Tłumaczenie i praca redakcyjna na podstawie współpracy ACFE Polska, PIKW oraz Ernst & Young (Sponsor wydania).


Zamówienia można składać pod adresem :


>>Tutaj możesz złożyc zamówienie  <<

 

Książki

Informacje o książce


„Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw” to kompendium praktycznej wiedzy, dotyczące: interpretacji typowych i nietypowych pozycji sprawozdania finansowego, wyceny aktywów i pasywów, z wyszczególnieniem zasady ostrożności, sporządzania rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym, sporządzania rachunku przepływów pieniężnych według Krajowego Standardu Rachunkowości nr 1, interpretacji i zasad sporządzania zestawienia ze zmian kapitału własnego, zasad zestawiania dodatkowych informacji i objaśnień, zasad badania sprawozdania finansowego, regulacji podatkowych, w szczególności z zakresu podatku dochodowego, zapisów Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, a zwłaszcza tych, które dotyczą nieprecyzyjności w polskim prawie bilansowym. Każdy rozdział książki zawiera wiele konkretnych zadań – wraz z rozwiązaniami – ułatwiających w praktyce wykorzystywanie wiedzy związanej ze sporządzaniem sprawozdań finansowych.


Informacje o Autorze


Dr hab. Waldemar Gos jest pracownikiem naukowym, profesorem Uniwersytetu Szczecińskiego. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu rachunkowości, zarządzania biznesem i nieruchomościami, a także na studiach MBA. Jest również wykładowcą na kursach i szkoleniach dla księgowych, głównych księgowych, kandydatów na biegłych rewidentów. W swoim dorobku naukowym ma ponad 240 publikacji – jest autorem wielu monografii, rozpraw i podręczników oraz 200 artykułów i referatów. Obok działalności naukowej i dydaktycznej aktywnie uczestniczy w praktyce gospodarczej – przygotowuje plany kont, opracowuje instrukcje kosztowe, określa zasady kalkulacji kosztów i stosowania rachunkowości; opracował m.in. zasady budżetowania kosztów dla takich podmiotów, jak Bumar – Hydroma Szczecin, CPN oddział Szczecin, Szczecińska Wytwórnia Wódek, Augusto.


SPIS TREŚCI


WSTĘP


I. ISTOTA ORAZ ZAKRES JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


1.1. Zakres rocznego sprawozdania finansowego


1.2. Etapy sporządzania sprawozdania finansowego


1.3. Rola inwentaryzacji w sporządzaniu sprawozdania finansowego


1.4. Zdarzenia po dacie bilansu oraz istota i skutki błędu podstawowego


1.5. Kierunki oceny wewnętrznej zgodności sprawozdania finansowego


1.6. Odpowiedzialność za sporządzanie i ogłaszanie sprawozdania finansowego


1.7. Powiązania jednostek oraz ich wpływ na sprawozdanie finansowe


1.8. Zasady badania sprawozdań finansowych


II. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


2.1. Cel wprowadzenia do sprawozdania finansowego


2.2. Założenie kontynuacji działania przy sporządzaniu sprawozdania finansowego


2.3. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości


III. BILANS


3.1. Układ i walory informacyjne bilansu


3.2. Ogólna charakterystyka aktywów i pasywów


3.3. Zasady wyceny bilansowej aktywów i pasywów


3.4. Wartości niematerialne i prawne


3.5. Rzeczowe aktywa trwałe


3.6. Należności długo- i krótkoterminowe


3.7. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne


3.8. Długo- i krótkoterminowe instrumenty finansowe


3.9. Środki pieniężne oraz inne aktywa pieniężne


3.10. Długo- i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe ujmowane w aktywach


3.11. Zapasy


3.12. Kapitały (fundusze) własne


3.13. Rezerwy na zobowiązania


3.14. Długo- i krótkoterminowe zobowiązania


3.15. Rozliczenia międzyokresowe ujmowane w pasywach


IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT


4.1. Istota i zasady ustalania wyniku finansowego


4.2. Wzory rachunku zysków i strat


4.3. Przychody z działalności operacyjnej


4.4. Koszty działalności operacyjnej


4.5. Krąg kosztowo-wynikowy


4.6. Pozostałe przychody i koszty operacyjne


4.7. Przychody i koszty finansowe


4.8. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych


4.9. Podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego


4.10. Wynik w spółkach osobowych i przedsiębiorstwach osób fizycznych


4.11. Koszty finansowania działalności gospodarczej


4.12. Przychody i koszty z tytułu długoterminowych umów


V. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM


5.1. Organizacja ksiąg rachunkowych na potrzeby sporządzania zestawienia zmian kapitału/funduszu własnego


5.2. Układ sprawozdania ze zmian w kapitale/funduszu własnym


5.3. Charakterystyka elementów zestawienia zmian w kapitale własnym


VI. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH


6.1. Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych


6.2. Ogólne zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych według Krajowego Standardu Rachunkowości nr 1


6.3. Przepływy działalności operacyjnej – metoda bezpośrednia


6.4. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej – metoda pośrednia


6.5. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej


6.6. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej


6.7. Sumy kontrolne w rachunku przepływów pieniężnych


VII. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA


7.1. Zakres dodatkowych informacji i objaśnień


7.2. Wzory prezentacji dodatkowych informacji i objaśnień


7.3. Przykłady dodatkowych informacji i objaśnień


LITERATURA


 


Zamówienia prosimy składać faxem pod numer (22) 830 11 04
Prosimy skorzystać z poniższego formularza – >> pobierz formularz << 


lub mailem na adres: wydawnictwo@par.edu.pl


POLECAMY !!! 

 

Książki

Autor pokazuje jak różne może być podejście do tej tematyki przez statystyków oraz przez specjalistów od audytu. Na podstawie wielu testów autor wypracował metody, które przedstawia w przystępny sposób. Pokazuje praktyczne aspekty metod i technik wraz z precyzyjnym ich opisem matematycznym. Na podstawie przedstawionych opisów można opracować algorytmy obliczeniowe, które realizują w praktyce opisywane metody. Opracowanie zawiera wiele przykładów praktycznych zawierających opis kompletnych rozwiązań.


Książka adresowana jest głównie do osób, które chcą się zapoznać z różnymi metodami doboru próby, a stając przed problemem ich praktycznego zastosowania w audycie, chcą dokonać tego z pełną świadomością.


Praca omawia:
METODY – zagadnienia metodologiczne,
TECHNIKI – praktyczną realizację, krok po kroku, metod mających zastosowanie w procesie audytu,
NARZĘDZIA – narzędzia informatyczne stosowane przy doborze próby.


SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE

I. METODY
1. Informacje ogólne

  1.1. Zarys metodyki prowadzenia audytu opartego o dobór próby
  1.2. Klasyfikacje metod doboru próby
2. Wprowadzenie do statystycznych metod doboru próby
  2.1. Koncepcja badania opartego o metody statystyczne
  2.2. Zasady wyznaczania estymatorów prostych
  2.3. Zastosowanie estymatorów złożonych
  2.4. Rozkłady zmiennych losowych w doborze próby
  2.5. Reprezentatywność próby
3. Wybrane modele losowania próby w badaniach reprezentacyjnych
  3.1. Losowanie proste zależne
  3.2. Losowanie systematyczne (z interwałem)
  3.3. Losowanie warstwowe
  3.4. Losowanie zespołowe
  3.5. Losowanie dwustopniowe
  3.6. Losowanie dwufazowe
  3.7. Losowanie z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wielkości (PPS)
4.  Dobór próby z zastosowaniem metody monetarnej  (MUS)
  4.1. Wyznaczenie liczebności i losowanie próby
  4.2. Ekstrapolacja wyników w badaniu wiarygodności
  4.2. Ekstrapolacja wyników w badaniu zgodności
5. Weryfikacja hipotez jako cel badania
  5.1. Weryfikacja hipotez – zasady ogólne
  5.2. Weryfikacja hipotez w procesie audytu
  5.3. Wydawanie opinii w związku z weryfikacją hipotez
6. Metody sekwencyjne w doborze próby
  6.1. Omówienie ogólne metody sekwencyjnej
  6.2. Zastosowanie praktyczne metody sekwencyjnej w audycie

II.  TECHNIKI
7. Przygotowanie audytu opartego o dobór próby

  7.1. Ocena ryzyka badania audytowego
  7.2. Wybór podejścia do audytu
  7.3. Określenie wartości dopuszczalnego błędu (progu istotności)
  7.4. Identyfikacja operatu losowania
  7.5. Wybór techniki losowania elementów próby
8. Zastosowanie statystycznych metod doboru próby
  8.1. Dobór próby w estymacji
    8.1.1. Estymacja proporcji
    8.1.2. Estymacja wartości łącznej cechy
 8.2. Dobór próby w badaniu zgodności
    8.2.1. Badanie zgodności metodą stałej próby
    8.2.2. Badanie zgodności metodą sekwencyjną
    8.2.3. Badanie wykrywające
    8.2.4. Badanie zgodności metodą monetarną (MUS)
 8.3. Dobór próby w badaniu wiarygodności
    8.3.1. Badanie wiarygodności metodą „średnio na jednostkę”
    8.3.2. Badanie wiarygodności  na podstawie różnicy lub proporcji wartości
    8.3.3. Badanie wiarygodności metodą monetarną (MUS)
9. Zastosowanie niestatystycznych metod doboru próby

III. NARZĘDZIA
10. Narzędzia uniwersalne

  10.1. Oprogramowanie biurowe
  10.2. Pakiety statystyczne
11. Narzędzia specjalistyczne
  11.1. Program ACL – charakterystyka ogólna, funkcje doboru próby
  11.2. Program WinIDEA – funkcje dotyczące doboru próby
  11.3. Inne programy specjalistyczne
  11.4. Wykorzystanie narzędzi CAATs przez instytucje audytorskie

PODSUMOWANIE

BIBLIOGRAFIA

TABLICE  STATYSTYCZNE


 


Notka biograficzna:
Wiesław Karliński , dr inż. (informatyk, absolwent Politechniki Lwowskiej, dr n.med)
W dotychczasowej praktyce zajmował się projektowaniem, budową i  wdrażaniem systemów monitorowania, początkowo w zastosowaniach przemysłowych i w medycynie, a następnie w zakresie organizacji i ekonomiki ochrony zdrowia, administracji publicznej oraz finansów publicznych.
W latach 1999-2002 odpowiedzialny za uruchomienie i prowadzenie informatycznego Systemu Monitorowania Reformy Administracji Publicznej. Od roku 2002 jest doradcą ekonomicznym w Najwyższej Izbie Kontroli, gdzie zajmuje się zastosowaniem narzędzi informatycznych oraz metod statystycznych, w tym doboru próby, w badaniach kontrolnych.
 Jest autorem szeregu opracowań oraz programów komputerowych z zakresu zastosowań metod statystycznych w różnych dziedzinach: w medycynie (Stat-med), genetyce (Stat-gen), psychometrii (Psycho-scan)  oraz  w audycie (Pomocnik Kontrolera).