Książki przydatne w audycie

Książki

Struktura książki, tak jak i sam audyt, składa się z dwóch ściśle ze sobą
związanych części. W pierwszej z nich, poświęconej audytowi operacyjnemu,
Autorzy koncentrują się na problematyce osiągania celów operacyjnych jednostki.
Audyt finansowy – który jest przedmiotem ich rozważań w części drugiej – ma
natomiast zapewnić wiarygodne przedstawienie informacji finansowej i efektywność
systemów raportowania. Oba obszary audytu zostały omówione na konkretnych
przykładach zadań audytowych, co pozwoliło zaprezentować zarówno różnice w
szczegółowych technikach i sposobie myślenia, jak i wskazać wspólne płaszczyzny
działania.
Książka jest skierowana do odbiorców zarówno z sektora
publicznego, jak i prywatnego. Niewątpliwie będzie bardzo przydatną pomocą dla
młodych adeptów sztuki audytorskiej przygotowujących się do egzaminu na audytora
wewnętrznego w administracji publicznej, jak i dla osób z bogatszym
doświadczeniem zawodowym, które poszukują możliwości weryfikacji swoich pomysłów
i inspiracji do tworzenia własnych programów audytu.
Naturalnym adresatem są
oczywiście audytorzy wewnętrzni, mamy jednak nadzieję, że okaże się ona
atrakcyjna również dla audytorów zewnętrznych, kontrolerów, a także menedżerów
dbających o sprawne zarządzanie.
Jesteśmy przekonani, że ta pozycja
wydawnicza pozwoli Państwu znaleźć odpowiedzi na wiele pytań z zakresu audytu, a
przede wszystkim na te podstawowe:
Jak przeprowadzać audyt operacyjny?

Jak przeprowadzać audyt finansowy?


Więcej informacji na stronach >>Polskiej Akademii
Rachunkowości
<<


Zamówienia na książkę można przesyłać:
– faksem: (22)
830 11 04 korzystając z formularza zamówienia dostępnego
>>
tutaj
<<
– e-mailem: par@par.edu.pl
– on-line: www.par.edu.pl


Na zamówieniu powinna być określona forma płatności:
– przedpłata: przelew
na konto Akademii ( Bank Zachodni WBK S.A. II O/Łódź, 29 1090 1304 0000 0000
3000 3416) Zamówinie jest realizowane po wpłynięciu pieniędzy na konto
Akademii.
– pobranie pocztowe – płatne przy odbiorze przesyłki.


W przypadku zaliczenia pocztowego doliczana jest opłata za pobranie według
stawek Poczty Polskiej.SPIS TREŚCI
Rozdział I Zagadnienia
wstępne
1.1 Filozofia audytu
1.2 Audyt wewnętrzny a kontrola
wewnętrzna
1.3 Analiza ryzyka w audycie
1.4 Audyt operacyjny a audyt
finansowy – podobieństwa i różnice
Rozdział II Model ryzyka – planowanie
długoterminowe
2.1 Uniwersum audytu
2.2 Analiza podatności na
ryzyko
Rozdział III Audyt operacyjny – zagadnienia wstępne
3.1
Wprowadzenie
3.2 Standardy audytu
3.2.1 IIA
3.2.2 GAGAS
3.2.3
INTOSAI
3.3 Kryteria oszczędności, wydajności i skuteczności
3.4 Pomiar
sprawności wykonywania zadań (performance measurement)
3.4.1 Zarządzanie
zadaniami – założenia
3.4.2 Rola audytora
3.5 Podejście do badania procesu
ustanawiania celów
3.6 Etapy audytu operacyjnego
3.6.1 Planowanie
3.6.2
Czynności audytorskie
3.6.3 Sprawozdawczość
Rozdział IV Audyt kontroli
wewnętrznej według modelu COSO
4.1 Planowanie
4.2 Samoocena kontroli i
ryzyka
4.3 Projekt audytowy na podstawie modelu COSO
4.3.1 Wstępna ocena
systemu kontroli
4.3.2 Weryfikacja wstępnej oceny systemu kontroli
wewnętrznej
4.3.3 Sprawozdawczość
4.4 Przykład „Urząd X”
Rozdział V
Audyt systemu kadr i płac
5.1 Planowanie
5.2 Czynności
audytorskie
5.3 Przykład audytu płac
Rozdział VI Audyt robót
budowlanych
6.1 Planowanie
6.2 Czynności audytorskie
6.3 Przykład
audytu projektu inwestycyjnego – inne podejście
Rozdział VII Audyt systemu
zakupów
7.1 Planowanie
7.2 Czynności audytorskie
7.3 Przykład
audytu zamówień publicznych
Rozdział VIII Audyt systemów zarządzania i
kontroli funduszy strukturalnych
8.1 Planowanie
8.1.1 Systemy
zarządzania i kontroli
8.1.2 Kryteria
8.1.3 Analiza ryzyka
8.2
Czynności audytorskie
8.3 Przykład audytu systemu kontroli i zarządzania
programami finansowanymi z funduszy strukturalnych
Rozdział IX Audyt
finansowy – uwagi ogólne
9.1 Sprawozdanie finansowe
9.2 Podwójny zapis
księgowy
9.2.1 Podwójny zapis a bilans
9.2.2 Podwójny zapis a rachunek
wyników
9.3 Korekty do sprawozdania finansowego
9.3.1 Zestawienie obrotów
i sald
9.3.2 Błędy księgowe
9.3.3 Korekty
9.4 Zadania
Rozdział X
Planowanie audytu finansowego
10.1 Istotność
10.1.1.1 Wyjaśnienie
pojęcia
10.1.2 Określenie poziomu istotności
10.2 Planowanie
audytu
10.2.1 Zrozumienie działalności jednostki
10.2.1.1 Co należy
zrozumieć?
10.2.1.2 Źródła informacji
10.2.2 Wstępne procedury
analityczne
10.2.2.1 Analiza, czyli porównywanie
10.2.2.2 Identyfikacja
fluktuacji
10.2.2.3 Wyjaśnienie fluktuacji
10.2.3 Identyfikacja istotnych
pozycji sprawozdania
10.2.4 Identyfikacja istotnych cykli i procedur
kontrolnych
10.2.5 Identyfikacja istotnych regulacji, w tym przepisów
prawa
10.3 Przykład – wstępna analiza na podstawie sprawozdania
finansowego
Rozdział XI Należności – proces sprzedaży i kontrole
wewnętrzne
11.1 Planowanie
11.1.1 Należności i sprzedaż – razem czy
osobno?
11.1.2 Wstępna analiza ryzyka
11.1.2.1 Otrzymanie zamówienia od
klienta
11.1.2.2 Realizacja zamówienia
11.1.2.3 Ujęcie transakcji w
systemie finansowo-księgowym
11.1.2.4 Otrzymanie zapłaty
11.1.3 Proces
sprzedaży i związane z nim ryzyka – analiza pogłębiona
11.1.3.1 Otrzymanie
zamówienia od klienta
11.1.3.1.1 Realizacja wszystkich otrzymanych
zamówień
11.1.3.1.2 Zamówienia otrzymane przez inne komórki
organizacyjne
11.1.3.1.3 Uzupełnianie zamówienia
11.1.3.1.4 Sprawdzenie
możliwości realizacji otrzymanego zamówienia
11.1.3.2 Realizacja
zamówienia
11.1.3.3 Ujęcie transakcji w systemie
finansowo-księgowym
11.1.3.4 Zwroty, reklamacje i faktury
korygujące
11.1.3.5 Otrzymanie zapłaty
11.2 Czynności audytorskie, czyli
ryzyko, kontrole i sposoby badania
11.2.1 Otrzymanie zamówienia od
klienta
11.2.2 Realizacja zamówienia
11.2.3 Ujęcie transakcji w systemie
finansowo-księgowym
11.2.4 Zwroty, reklamacje i faktury korygujące
11.2.5
Otrzymanie zapłaty
Rozdział XII Należności – audyt pozycji
bilansowych
12.1 Planowanie
12.1.1 Istota ryzyka
12.1.2 Należności
a rachunek wyników
12.2 Czynności audytorskie
12.2.1 Wartość brutto
należności
12.2.1.1 Potwierdzanie sald
12.2.1.1.1 Formy
potwierdzenia
12.2.1.1.2 Wybór sald do potwierdzeń
12.2.1.1.3 Ocena
otrzymanych odpowiedzi
12.2.1.2 Należności odpisane
12.2.1.3 Należności od
dostawców, zobowiązania wobec klientów
12.2.2 Wartość netto, czyli kwota
wykazywana w bilansie
12.2.2.1 Wiekowanie należności
12.2.2.2 Spłata
należności po dniu bilansowym
12.2.2.3 Adekwatność rezerwy na
należności
12.2.3 Test Cut off
12.2.4 Współczynnik obrotu
należności
12.2.4.1 Kalkulacja
12.2.4.1 Wartość informacyjna
12.3
Przykład
Rozdział XIII Zobowiązania – proces zakupu i kontrole
wewnętrzne
13.1 Planowanie
13.1.1 Zakupy i zobowiązania
13.1.2
Wstępna analiza ryzyka
13.1.2.1 Złożenie zamówienia u dostawcy
13.1.2.2
Otrzymanie dostawy
13.1.2.3 Ujęcie transakcji w systemie
finansowo-księgowym
13.1.2.4 Dokonanie zapłaty
13.1.3 Proces zakupu i
związane z nim ryzyka – analiza pogłębiona
13.1.3.1 Złożenie zamówienia
dostawcy
13.1.3.1.1 Zakupy powtarzalne – współpraca
długoterminowa
13.1.3.1.2 Zakupy jednorazowe
13.1.3.1.3 Zakup w ramach
budżetu
13.1.3.1.4 Zakup poza budżetem
13.1.3.2 Otrzymanie zamówionego
towaru
13.1.3.3 Ujęcie transakcji w systemie finansowo-księgowym
13.1.3.4
Zwroty, reklamacje i faktury korygujące
13.1.3.5 Dokonanie zapłaty
13.2
Czynności audytorskie, czyli ryzyko, kontrole i sposoby badania
13.2.2
Otrzymanie dostawy
13.2.3 Ujęcie transakcji w systemie
finansowo-księgowym
13.2.4 Zwroty, reklamacje
13.2.5 Dokonanie
zapłaty
Rozdział XIV Zobowiązania – audyt pozycji bilansowych
14.1
Planowanie
14.1.1 Zobowiązania a rachunek wyników
14.2 Czynności
audytorskie
14.2.1 Wartość wykazana w księgach
14.2.1.1 Potwierdzenie
sald
14.2.1.2 Wiekowanie zobowiązań (problemy z płynnością?)
14.2.1.3
Zobowiązania wobec klientów
14.2.1.4 Współczynnik obrotu zobowiązań
14.2.2
Wartość, która powinna być wykazana
14.2.2.1 Odsetki
14.2.2.2 Poszukiwanie
zobowiązań niezaksięgowanych
14.2.2.2.1 Koszty niewykazane
14.2.2.2.2
Koszty wykazane w okresie późniejszym
14.3 Przykład
Rozdział XV
Rachunek wyników – część operacyjna
15.1 Planowanie
15.1.1 Analityczne
badanie rachunku wyników
15.2 Czynności audytorskie – przykład analitycznego
badania rachunku wyników
15.2.1 Analiza sprzedaży i marży brutto
15.2.2
Analiza kosztów
15.2.3 Problem rozgraniczenia (cut off)
15.2.3.1 Analiza
fluktuacji sprzedaży
15.2.3.2 Test cut off
15.2.3.2.1 Transakcje
zakupu
15.2.3.2.2 Transakcja sprzedaży
15.2.4 Zwroty po dniu
bilansowym
15.2.4.1 Źródła informacji
15.2.4.2 Oszacowanie
kwoty
15.2.4.3 Korekta
Rozdział XVI Środki pieniężne
16.1
Planowanie
16.1.1 Zakres obszaru
16.1.2 Tabela ryzyka
16.1.2
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
16.2 Czynności audytorskie – program
zadania audytowego środki pieniężne
16.3 Przykład audytu środków
pieniężnych
16.3.1 Sprawozdanie finansowe
16.3.2 Operacje
gotówkowe
16.3.2 Operacje bankowe
Rozwiązania do zadań – do rozdziału
audyt finansowy – uwagi ogólne
1.1 Część A
1.2 Część B
Spis tabel i
wykresów

Na dołączonej do książki płycie znajduje się:

A. Dokumentacja pracy audytora

1. Model ryzyka. Roczny plan audytu na podstawie analizy ryzyka

Wykorzystanie programu Excel do przeprowadzenia i udokumentowania procesu
analizy ryzyka w skali całej jednostki. Analiza taka powinna być podstawą
każdego rocznego planu audytu. Istnieje możliwość modyfikacji pliku celem
dostosowania go przez audytora do swoich potrzeb.

2. Audyt – dokumentacja, zadania.

Propozycja autorów wykorzystania ogólnie dostępnego programu Excel do ewidencji
pracy wykonywanej przez każdego audytora w trakcie realizacji zadania
audytowego. Plik obejmuje:
– zlecenie przeprowadzenia audytu wydane przez kierownika komórki,
– przegląd wstępny,
– matryce ryzyka,
– program zadania audytowego,
– ustalenia,
– spis treści.

Dzięki umieszczeniu całości w jednym pliku, powstaje jedno źródło kompleksowej
informacji o danym zadaniu audytowym. Plik ten wraz z odpowiednią strukturą
katalogów na dysku dostosowaną do programu danego zadania pozwala na pełną i
wygodną ewidencję pracy. Istnieje możliwość modyfikacji pliku celem dostosowania
go do potrzeb każdego audytora lub zadania oraz uwzględnienia częstych w
polskiej rzeczywistości zmiany w przepisach.

B. Zadania audytowe

1. Cykl sprzedaży i cykl zakupu – kontrole.
Elektroniczna wersja (MS Word) tabeli zawartej w książce: Audyt rozrachunków.

2. Analiza ryzyka – środki pieniężne.
Elektroniczna wersja (MS Exel) tabeli ryzyka zawartej w książce: Audyt środków
pieniężnych.

3. Program audytu środków pieniężnych.
Elektroniczna wersja (MS Word) tabeli zawartej w książce: Audyt środków
pieniężnych.

4. Lista sprawdzająca – zamówienia.
Elektroniczna wersja (MS Word) tabeli zawartej w książce: Zamówienia publiczne.

5. Lista sprawdzająca – projekt FS.
Elektroniczna wersja (MS Exel) tabeli zawartej w książce: Fundusze strukturalne.

6. Kwestionariusz kontroli wewnętrznej – realizacja programów FS.
Elektroniczna wersja (MS Exel) tabeli zawartej w książce: Fundusze strukturalne.

C. Ocena i ewidencja ryzyka

1. Kwestionariusz samooceny kontroli i ryzyka – model COSO.
Elektroniczna wersja (MS Exel) tabeli zawartej w książce.

2. Ocena systemu kontroli wewnętrznej.
Elektroniczna wersja (MS Exel) tabeli zawartej w książce.

3. Tabela ryzyka – ewidencja.
Elektroniczna wersja (MS Exel) tabeli zawartej w książce.
 

Autorzy


Konrad Knedler – Certyfikowany Audytor Wewnętrzny (CIA) oraz
Certyfikowany Audytor Sektora Publicznego (CGAP), wykładowca oraz trener w
zakresie audytu wewnętrznego uznanych instytucji szkoleniowych oraz szkół
wyższych. Obecnie Dyrektor Zespołu Audytu Wewnętrznego w Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości, do końca 2002 r. Radca Ministra w Ministerstwie
Finansów, odpowiedzialny m.in. za współpracę z Komisją Europejską w obszarze
negocjacyjnym „Kontrola Finansowa”. Współautor nowelizacji ustawy o finansach
publicznych wprowadzającej system audytu wewnętrznego w sektorze publicznym,
rozporządzenia w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania audytu wewnętrznego
oraz podręcznika audytu wewnętrznego Ministerstwa Finansów. Absolwent wydziału
prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz stypendysta Instytutu Szwedzkiego na
wydziale prawa europejskiego Uniwersytetu w Lund. Uczestnik wielu staży
zagranicznych, w tym w Komisji Europejskiej w Dyrekcji Generalnej ds. Budżetu.


Mirosław Stasik – członek ACCA (The Association of
Chartered Certified Accountants), obecnie Audytor Wewnętrzny w Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości, do sierpnia 2003 r. starszy konsultant w
PricewaterhouseCoopers, odpowiedzialny za planowanie i przeprowadzanie audytów
finansowych wielu polskich i zagranicznych firm. W okresie styczeń 2002 –
sierpień 2003 r. pracował w niemieckiej firmie grupy PricewaterhouseCoopers –
PWC Deutsche Revision, gdzie brał udział w audycie sprawozdań finansowych
koncernu Bayer A.G. Uczestnik wielu szkoleń z zakresu audytu finansowego,
których podstawą są zarówno polskie, jak i międzynarodowe standardy. Prowadził
szkolenia z audytu finansowego dla audytorów wewnętrznych organizowane przez
Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Sprawiedliwości. Absolwent kierunku
finanse i bankowość na Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

 

Książki


Finanse samorządowe 2005


395 pytań i odpowiedzi. Wzory uchwał, deklaracji, decyzji


Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ABC (www.abc.com.pl/)
rok wyd.: 2004
ISBN: 83-7416-262-7
Liczba stron: 616
Format: B5
Okładka: miękka
Cena: 125 zł


Książkę można zamówić na stronach >>Domu Wydawniczego ABC<<


 


Spis treści:


Część I. Podstawy prawne, zasady gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacja pracy ich urzędów w zakresie finansów lokalnych (Cezary Kosikowski, Małgorzata Ofiarska, Eugeniusz Ruśkowski)
Źródła prawa krajowego dotyczące finansów j.s.t. (E. Ruśkowski)
Prawo międzynarodowe, w tym prawo UE, jako Ľródło prawne finansów j.s.t. (E. Ruśkowski)
Zasady organizacji i funkcjonowania finansów j.s.t. w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej (E. Ruśkowski)
Organizacja pracy organów j.s.t. i ich urzędów w zakresie wypełniania zadań dotyczących finansów lokalnych (M. Ofiarska)
Współdziałanie finansowe między j.s.t. oraz ich związkami lub zrzeszeniami (M. Ofiarska)
Kontakty j.s.t. z przedsiębiorcami działającymi na terenie właściwości miejscowej danej jednostki (C. Kosikowski)

Część II. Dochody własne budżetu j.s.t. (Leonard Etel, Sławomir Presnarowicz)
Rodzaje dochodów własnych oraz zasady ich podziału pomiędzy j.s.t.
Wpływy z podatków (L. Etel, S. Presnarowicz)
Udziały w podatkach stanowiących wpływy budżetu państwa (S. Presnarowicz)
Wpływy z opłat publicznych (S. Presnarowicz)
Przychody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne j.s.t. (S. Presnarowicz)
Dochody z majątku j.s.t. (S. Presnarowicz)
Pozostałe dochody własne j.s.t. (S. Presnarowicz)

Część III. Dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego z subwencji (Zbigniew Ofiarski)

Część IV. Dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego z dotacji budżetowych (Andrzej Borodo)

Część V. Dochody budżetu j.s.t. pochodzące ze Ľródeł zagranicznych, w tym także z budżetu UE (Wiesława Miemiec)
Zagraniczne Ľródła dochodów budżetowych j.s.t.
Pomoc finansowa UE dla polskich j.s.t.

Część VI. Wydatki i rozchody budżetowe jednostek samorządu terytorialnego (Jadwiga Glumińska-Pawlic)
Część VII. Dług publiczny budżetu jednostki samorządu terytorialnego (Jadwiga Glumińska-Pawlic)

Część VIII. Finansowanie rozwoju regionalnego oraz regionalna pomoc publiczna ze środków krajowych (Elżbieta Kornherger-Sokołowska)

Część IX. Planowanie i uchwalanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego (Ryszard P. Krawczyk, Anna Ostrowska, Eugeniusz Ruśkowski)
Fazy prac nad budżetem, ich treść i harmonogram (A. Ostrowska, E. Ruśkowski)
Opracowanie projektu uchwały budżetowej
Opinia r.i.o. o projekcie uchwały budżetowej (R.P. Krawczyk)
Procedura uchwalania uchwały budżetowej (A. Ostrowska, E. Ruśkowski)
Uchwała budżetowa j.s.t. oraz jej ogłaszanie i obowiązywanie (R.P. Krawczyk)
Prowizorium budżetowe j.s.t. (A. Ostrowska, E. Ruśkowski)

Część X. Wykonywanie i obsługa kasowa budżetu jednostki samorządu terytorialnego (Jadwiga Glumińska-Pawlic)

Część XI Samorządowe fundusze celowe
(Jolanta Szołno-Koguc)

Część XII. Sprawozdawczość i kontrola finansowa jednostki samorządu terytorialnego (Jadwiga Glumińska-Pawlic, Ryszard P. Krawczyk, Alicja Pomorska)
Sprawozdawczość finansowa j.s.t. (J. Glumińska-Pawlic)
Formy kontroli i audytu wewnętrznego w j.s.t. (J. Glumińska-Pawlic)
Kontrola i nadzór j.s.t. ze strony regionalnych izb obrachunkowych (R. P. Krawczyk)
Kontrola finansowa j.s.t. dokonywana przez NIK (A. Pomorska)

Część XIII. Prawo dewizowe a finanse jednostek samorządu terytorialnego (Katarzyna Boratyńska, Eugeniusz Ruśkowski)

Część XIV. Odpowiedzialność prawna za gospodarkę finansową j.s.t. (Joanna M. Salachna)
Odpowiedzialność organów j.s.t. za gospodarkę finansową j.s.t.
Odpowiedzialność pracowników urzędu j.s.t. za dyscyplinę finansową
Odpowiedzialność innych podmiotów za dyscyplinę finansową w zakresie dotyczącym gospodarki finansowej j.s.t..

Załączniki
1. Uchwała w sprawie stawek podatku od nieruchomości
2. Uchwała w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
3. Uchwała w sprawie stawek podatku od środków transportowych
4. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów
5. Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
6. Uchwała w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
7. Uchwała w sprawie wynagradzania inkasentów z tytułu poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
8. Uchwała w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych
9. Uchwała w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru
10. Uchwała w sprawie stawek opłaty targowej
11. Uchwała w sprawie ustalenia opłaty miejscowej
12. Wzór decyzji wydawanej w trybie art. 67 ordynacji podatkowej
13. Wzór nr 2 decyzji wydawanej w trybie art. 67 ordynacji podatkowej
14. Wzór nr 3 decyzji wydawanej w trybie art. 67 ordynacji podatkowej
15. Wzór decyzji wydawanej w trybie art. 48 ordynacji podatkowej
16. Wzór postanowienia wydawanego w trybie art. 139 § i art. 140 § ordynacji podatkowej
17. Wzór postanowienia wydawanego w trybie art. 123 § i art. 200 § ordynacji podatkowej
18. Prognoza kwoty długu w budżecie j.s.t.

Skorowidz rzeczowy

 

Książki


  


Wydawnictwo: Oficyna Ekonomiczna Kraków (www.oe.pl/)
Format B5,
obj. 210 s.,
oprawa broszurowa,
cena 52.00 zł
ISBN 83-89355-52-3Książkę można zamówić na stronie: >>Domu Wydawniczego ABC<<


 


 


Spis treści:


Wstęp


Rozdział 1. Rola, zadania i organizacja działu personalnego
Znaczenie i zadania działu personalnego
Znaczenie audytu funkcji personalnej
Sens istnienia działu kadr
Podstawowe funkcje zarządzania zasobami ludzkimi
Podział pracy w dziale kadr
Przykładowe schematy organizacji pracy kadrowej
Wymagania wobec działów personalnych – najnowsze tendencje
Szczegółowe wymagania w odniesieniu do stanowisk w kadrach i profile
standardowych stanowisk


Rozdział 2. Obsługa pracowników i administracja kadrowa
Podstawowe zadania administracji kadrowej
Audyt w administracji kadrowej
Funkcja kontrolna działu kadr
System informacji kadrowej
Marketing wewnętrzny w pracy kadr


Rozdział 3. Regulaminy jako podstawa zarządzania pracą w przedsiębiorstwie
Dział personalny a wewnętrzny porządek prawny przedsiębiorstwa
Procedura przygotowywania podstawowych regulacji


Rozdział 4. Podstawowe procedury kadrowe
Audyt procedur kadrowych
Przykład procedury rekrutacji i selekcji
Przykład procedury adaptacji zawodowej
Przykład procedury szkolenia i rozwoju
Przykład procedury oceniania
Wytyczne dotyczące procedur


Rozdział 5. Dział personalny a organizacja pracy
Analiza funkcji realizowanych przez struktury organizacyjne
Analiza zadań realizowanych przez zespoły
Podział i formułowanie zadań dla pracowników
Ponowny dobór pracowników do poszczególnych zadań ze względu na kompetencje i predyspozycje
Analiza funkcji i zadań jako podstawa planu zatrudnienia


Rozdział 6. Współpraca działu personalnego z zarządem przedsiębiorstwa
Rola menedżera personalnego
Cele zarządzających
Najważniejsze obszary decyzyjne zarządu
Zakres informacji dla zarządów
Otoczenie rynkowe i benchmarking


Rozdział 7. Współpraca działu personalnego z kierownikami liniowymi
Kierownicy liniowi a funkcja personalna
Kierownicy liniowi a obszar administracji kadrowej
Kierownicy liniowi a planowanie zatrudnienia i dobór pracowników
Kierownicy liniowi a adaptacja i rozwój zawodowy
Kierownicy liniowi a motywacja płacowa i pozapłacowa
Kierownicy liniowi a zarządzanie efektywnością pracy
Kierownicy liniowi a usprawnianie systemu komunikowania się
Podstawowe formy współpracy kierowników liniowych z działem kadr


Rozdział 8. Racjonalizacja działu personalnego
Restrukturyzacja działów kadr
Zmiany wymagań i standardów
Zmiany w procesie pracy służb personalnych
Outsourcing poszczególnych obszarów pracy kadrowej
Racjonalizacja procesów
Nowe formy działania


Indeks

 

KsiążkiSPIS TREŚCI PRZEDMOWA


 


Rozdział 1: Wstęp


A.      System kontroli wewnętrznej – kontrole wewnętrzne


B.      Audyt Wewnętrzny 


C.      Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego   


 


Rozdział 2: Zorganizowanie DAW w przedsiębiorstwie – Niezbędne uwarunkowania


 


Rozdział 3: Metodologia/Metodyka Audytu Wewnętrznego


I.                    Wstęp do metodologii


II.                 Organizacja pracy w DAW


III.               Przygotowanie audytu


IV.                Przeprowadzanie audytu


V.                  Raport pokontrolny


VI.                Czynności pokontrolne


VII.             Przykład raportu pokontrolnego


VIII.           Przykład audytu i wykorzystanie LPP


IX.                Metody statystyczne w AW (próbkowanie)


X.                  Komputerowo wspomagane techniki audytorskie (“CAATs”)


 


Rozdział 4: Rola DAW w procesie zarządzania ryzykiem 


Rozdział 5: Stosunki DAW z organami zewnętrznymi 


Rozdział 6: Szkolenie pracowników DAW 


Rozdział 7: Dodatkowe Materiały 


Załączniki: 


A.      Materiały IIA-UK (w tym: Samoocena Ryzyka i Kontroli – CRSA)


B.   Zasady Bazylejskie


C.   Corporate Governance: Raport Komitetu „Turnbull”


D.      Słowniczek wyrazów obcych

 
PRZEDMOWA

Korzystam z dalszego doświadczenia zdobytego w tej dziedzinie w przedsiębiorstwach polskich jak również z materiałów ze Ľródeł międzynarodowych i polskich, szczególnie: Raporty tzw. „COSO” i CoCo”, Cadbury i Turnbull, oraz Standardy i wytyczne międzynarodowych instytutów audytorskich i kontrolerskich (IIA, ISACA i INTOSAI), szczególnie z brytyjsko-irlandskiego Instytutu Audytorów Wewnętrznych (IIA-UK & Ireland), którego jestem członkiem od wielu lat.


Wiedza o systemach kontroli wewnętrznej i o audycie wewnętrznym znacznie się rozwinęła w ostatnich dziesięciu latach – i wciąż się rozwija, np. w sprawach dotyczących definicji, nowych Standardach, zarządzanie ryzykiem, „compliance”, „corporate governance”, itd. Znowu, podobnie jak w przypadku moich poprzednich


książek, sam wciąż widzę dalsze braki i potrzebę następnego wydania w bliskiej przyszłości. Uważam jednak, że nie można było dłużej zwlekać z wydaniem tej książki. Przekazuję, więc w ręce Czytelników nową książkę na temat Audytu Wewnętrznego i Kontroli Wewnętrznej w Przedsiębiorstwach.


Na pierwszym miejscu, chcę serdecznie podziękować wszystkim osobom, które pomogły mi w napisaniu i wydaniu tej książki.


Szczególnie dziękuję Panu Maciejowi Flemmingowi, Prezesowi Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. za jego zaangażowanie w wydaniu tej książki i za wsparcie Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. dla działalności Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej. Przy tej okazji, pragnę również podziękować następującym organizacjom za ich szczególne wsparcie: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., Elektrociepłownia Zabrze S.A., Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” S.A., Polski Instytut Bankowości i Uniconsult S.C.


Chciałbym podziękować moim przyjaciołom i współpracownikom z PIKW za pomoc w tłumaczeniu niektórych tekstów, korekt i cennych uwag oraz opinii. Mianowicie, Katarzynie Kłak, Sylwii Madej, Marii Zacharczuk-Kakietek, Irenie Iwanowskiej, Lechowi Skowronowi, Robertowi Koronie, Grzegorzowi Górskiemu, Adamowi Wyłomańskiemu, Arturowi Gębiczowi, Tadeuszowi Nesterowiczowi, Dariuszowi Cymermanowi, Henryce Bednarskiej, Agacie Garcia, Alinie Sawczuk i wielu innym. Szczególnie pragnę podziękować Dariuszowi Lewandowskiemu za opracowanie tekstu o roli Audytu w procesach zarządzania ryzykiem – ufam, że będziemy kontynuować dalej naszą wieloletnią i owocną współpracę.


Jestem przekonany, że 2003 będzie przełomowym rokiem dalszego rozwoju Audytu Wewnętrznego w przedsiębiorstwach polskich. Obecnie już wyraĽnie odróżniamy systemy kontroli wewnętrznej oraz czynności kontrolne szeregowych pracowników (dawniejsza kontrola funkcjonalna) od czynności monitorowania i oceny efektywności systemów kontroli wewnętrznej, procesów zarządzania ryzykiem i „governance”, wykonywanych przez audytorów. Widzimy wyraĽny wzrost zainteresowania i uznania istotnej ważności (nawet konieczności) dla przedsiębiorstw efektywnych systemów kontroli wewnętrznej oraz ich efektywne monitorowanie i oceny przez profesjonalnych audytorów wewnętrznych.


Natomiast, moim zdaniem, widzimy też dylemat audytu wewnętrznego, gdzie audytorzy wewnętrzni szukają dla siebie większej roli aniżeli tej, która jest im obecnie przypisana w definicjach systemów kontroli wewnętrznej i innych publikacjach, mianowicie: monitorowanie efektywności wewnętrznych systemów kontrolnych. Widzimy też, zagrożenie dla tradycyjnej roli audytorów wewnętrznych przez działalność firm audytorsko-doradczych (przede wszystkim z tzw. „Wielkiej Czwórki” firm biegłych rewidentów/audytorów zewnętrznych), które oferują klientom korporacyjnym usługi z audytu wewnętrznego na zasadzie outsourcingu i co-sourcingu. Z jednej strony, może to wzmacniać wartość i znaczenie audytu wewnętrznego. Jednak, z drugiej strony, jeśli audytorzy wewnętrzni będą ustępować swoją rolę biegłym rewidentom, to widzę w tym poważne zagrożenie dla wszystkich, przede wszystkim dla samych przedsiębiorstw.


Osobiście, mocno popieram zwiększenie roli i znaczenia audytu wewnętrznego, – ale to będzie możliwe tylko wtedy, kiedy audytorzy wewnętrzni sami zdobędą dla siebie uznanie władz przedsiębiorstw (i samych pracowników firm), że rzeczywiście mogą sami służyć np. jako skuteczny instrument wspomagający procesu zarządzania przedsiębiorstwem, bez potrzeby zewnętrznych specjalistów. Do tego też potrzeba formalnego uznania zawodu audytora wewnętrznego i ustalenia Krajowych standardów kwalifikacyjnych.


Powinniśmy się jednak zastanowić: czy nie byłoby lepiej wpierw pokazać, że audytorzy wewnętrzni potrafią rzeczywiście profesjonalnie wykonywać swoje podstawowe, nadrzędne zadania? Moim zdaniem, w obecnych warunkach powinniśmy właśnie najpierw profesjonalnie wykonywać czynności monitorowania oraz oceny procesów i wymagań kontrolnych, bo bez tego, nie można mieć pewności, że rzeczywiście oceniamy faktyczny stan rzeczy i że przedstawiamy właściwe wnioski.


 


Oprócz zjawiska szukania dla siebie większej roli aniżeli tylko “monitorowanie”, do niedawna istniał wciąż problem dla pracowników audytu wewnętrznego: jak się mają w ogóle nazywać. Dawniej, powszechnie używanymi słowami były “rewizja” i “rewidenci”. Potem była “kontrola wewnętrzna” i “kontrolerzy”. Natomiast, samo słowo “audyt” było już znane, ale miało inne znaczenie aniżeli kontrola czy badania prowadzone przez pracowników audytu wewnętrznego i wciąż jest raczej postrzegane jako czynność biegłych rewidentów


(“audytorów zewnętrznych”). Po drugie, “audyt”, “audytorzy”, ”audytowanie” były uważane za obce słowa i był opór (np. w środowiskach naukowych i w niektórych urzędach państwowych) w używaniu tych “wyrazów obcych”.


Można więc stwierdzić, że do powszechnego użytku weszły określenia “kontrola wewnętrzna” i “kontroler wewnętrzny” (lub “rewident”), ale mniej “audyt wewnętrzny” i “audytor wewnętrzny”. Dodatkowym dowodem tego jest też fakt, że często nawet spotyka się słowo audyt pisane przez “i”, czyli “audit”, – co z resztą jest poprawne użycia tego “obcego” słowa: internal (lub external) audit oraz auditor. Po niemiecku natomiast Dział Audytu Wewnętrznego (DAW) nazywa się Revisionsabteilung, czyli dokładnie nasza dawniejsza “rewizja”.


Osobiście też używałem dotychczas terminów “kontrola wewnętrzna” i “kontroler”, ale tylko dlatego, że do niedawna jedyne polskie orzeczenia formalne na ten temat zawierały nowe polskie Prawo bankowe i Rekomendacja Nadzoru Bankowego, które używają właśnie takiej terminologii.


Obecnie nie mamy już tych problemów. Nowa przepisy do ustawy o finansach publicznych z dnia 27 lipca 2001 wprowadziła wymóg, aby we wszystkich jednostkach administracji publicznej zajmującymi się określoną sumą funduszy publicznych, istniały komórki AUDYTU WEWNĘTRZNEGO. Wymóg ten jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej, dotyczących kontroli nad funduszami europejskimi. Należy tu uznać zasługi Wiceministra Krzysztofa Ners za promowanie tej ustawy, a Pani Agnieszki Każmierczak i Konrada Knedlera za ich zawodowe opracowanie tekstu i skuteczną opieką nad ustawą podczas całego procesu jej powstania i uchwalenia.


Swojego czasu, Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej (PIKW) tak nazwano umyślnie, ponieważ zajmuje się nie tylko audytem wewnętrznym i zarządzaniem ryzyka, ale również całą kwestią systemów kontroli wewnętrznej – zgodnie ze stwierdzeniem, że przedsiębiorstwo mogłoby istnieć bez audytu wewnętrznego, (czyli dawnej instytucjonalnej Kontroli Wewnętrznej), ale z pewnością nie mogłoby długo skutecznie funkcjonować bez efektywnego systemu kontroli wewnętrznej. Ponadto, obecnie audytorzy muszą również znać zasady i dobre praktyki tzw. „corporate governance” (podane w nowej definicji audytowania IIA i opisane w tej książce), a PIKW współpracuje z organizacjami jak np. polskie Forum Corporate Governance w rozwoju tego typu nadzoru/zarządzania korporacyjnego w Polsce.


Będąc świadom obecnych trendów w ustawodawstwie na Zachodzie, które kładą nacisk na system kontroli wewnętrznej (“Internal Control”) – a audyt wewnętrzny relegują do roli monitorowania systemów kontroli wewnętrznych, oraz faktu, że istniało w Polsce niejedno stowarzyszenie zrzeszające osoby powiązane ze środowiskiem audytorskim/kontrolerskim, założono PIKW, w celu zjednoczenia tego środowiska i aby służył wszystkim osobom, z wszystkich sektorów działalności w sprawach powiązanych z wszelkimi aspektami systemów kontroli wewnętrznych oraz ich monitorowaniem i oceny przez profesjonalnych audytorów wewnętrznych. Natomiast PIKW nie przypisuje sobie żadnych przesadnych praw przedstawienia lub wypowiadania się w imieniu całego środowiska audytorskiego. Wystarczy nam uznanie tego środowiska


Po nieudanej pierwszej próbie rozwinięcia swojej działalności w Polsce, w 2001 roku The Institute of Internal Auditors – IIA powziął nową inicjatywę, z wyniku, której powstało nowe, niezależne, profesjonalnie zorganizowane i zarządzane Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych w Polsce (IIA-Polska), które ma pełne uznanie tej międzynarodowej organizacji. Osobiście, w pełni popierałem tę inicjatywę IIA i wspólnie z innymi członkami PIKW braliśmy czynny udział w organizowaniu i założeniu tego całkiem nowego Stowarzyszenia, które będzie teraz mogło zrzeszyć wszystkich audytorów wewnętrznych w Polsce. Pod tym względem, PIKW uznaje wiodącą rolę nowego Stowarzyszenia.


     Natomiast, rolę Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej – PIKW,  IIA  przedstawił następująco: PIKW skoncentruje się na prowadzeniu szkoleń i świadczeniu usług doradczych, wnosząc nadal swój wkład w tworzenie wartości dodanej w naszym zawodzie”, [1]oraz: „PIKW pozostanie wiodącą instytucją świadczącą usługi szkoleniowe na rzecz nowopowstałego Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych”[2]


Obecnie więc, mamy całkiem jasną sytuację: już istnieje to całkiem nowe Stowarzyszenie Audytorów Wewnętrznych, które otrzymało uznanie IIA jako Polski Oddział tej organizacji (IIA Polska), oraz jest też zaprzyjaĽniony z nim i wspierający go Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej. Gratuluję władzom IIA oraz kierownictwu tego projektu za wybór właśnie tej, najbardziej uzasadnionej i rozsądnej (w mojej opinii i widocznie również tych osób, które tą decyzję podjęli) opcji, która najlepiej będzie służyła środowisku audytorów i kontrolerów wewnętrznych w Polsce.


Zachęcam Czytelników i wszystkie osoby powiązane z czynnościami kontrolerskimi i działalnością audytorską,


do członkostwa w tym nowym Stowarzyszeniu Audytorów Wewnętrznych – IIA Polska. Oczywiście, zachęcam również wszystkich do dalszego korzystania z usług szkoleniowych i doradczych świadczonych przez Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej.


Życzę pożytecznej lektury.


Edmund J. Saunders, F.C.I.B.


Warszawa, maj 2003


 

Dedykacja: Z wyrazami wdzięczności, Wszystkim Członkom, współpracownikom i osobom wspierających działalność i  rozwój Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej – PIKW.

 


O autorze.


Edmund J. Saunders pracuje w Polsce od końca 1990 roku, pierwotnie z ramienia brytyjskiego KNOW HOW FUND (KHF). Był doradcą Prezesa i Zarządu Banku Rozwoju Eksportu S.A. (BRE), doradcą Prezesa NBP (przez przeszło dwa lata) oraz Związku Banków Polskich. Kierował KHF-Banking Resource Unit (KHF-Biuro ds. Bankowości) w Warszawie. Jednocześnie był doradcą finansowym rządu brytyjskiego dla projektu restrukturyzacji polskich przedsiębiorstw. Założył Polski Instytut Bankowości (jako przedłużenie pracy KHF-BRU) i póĽniej Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej S.A. (w którym obecnie kluczowym udziałowcem jest Akademia Polonijna w Częstochowie). W latach 2001-2002 był także Doradcą Ministerstwa Finansów ds. Kontroli i Audytu Wewnętrznego.


Jest “Fellow of the Chartered Institute of Bankers”, w skrócie: F.C.I.B. (najwyższy stopień w bankowości brytyjskiej i międzynarodowej) i posiada trzy dyplomy tego wiodącego instytutu. Jest pierwszym w Polsce: „Certified Fraud Examiner – CFE”, czyli Specjalista ds. zapobiegania i identyfikacji przestępstw gospodarczych, członek The Association of Certified Fraud Examiners – ACFE. Jest również członkiem Chartered Association of Certified Accountants – ACCA, drugi największy związek biegłych rewidentów w Wielkiej Brytanii i posiada ich dyplom z “Księgowości i Finansów” (Certified Diploma In Accounting & Finance). Jest także członkiem Międzynarodowego Instytutu Zarządzania (International Institute of Management), Europejskiego Instytut Corporate Governance (ECGI) i od wielu lat: brytyjsko-irlandskiego Instytutu Audytorów Wewnętrznych (Institute of Internal Auditors – UK & Ireland).


Karierę bankową rozpoczął w bankach w Londynie, Luksemburgu i Rzymie. Pracował dla Chase Manhattan Bank w Nowym Jorku, Ameryce Południowej, Egipcie i Afryce Zachodniej, osiągając stanowisko Second Vice President. W latach 1980 – 83 był Dyrektorem Departamentu Audytu Wewnętrznego (Chief Inspector) Deutsche Bank Asia AG. Rozwinął ten departament w Centrali banku w Hamburgu i kierował inspekcjami w oddziałach banku w całej Azji (12 krajów, ponad 20 oddziałów). Pełnił funkcję Senior Vice President międzynarodowej grupy bankowej BAII z centralą w Paryżu (1983 – 89) – obecnie jest ona częścią BNP. W 1989/90 był doradcą ds. Audytu Wewnętrznego kuwejckiego Ministerstwa Finansów (KIA).


Przyznaje się do głębokiego przywiązania do Kraju swoich ojców (sam ma obecnie obywatelstwo polskie) i cieszy się okazją przekazania swoich doświadczeń pracownikom audytu wewnętrznego w Polsce jak też możliwością przyczynienia się do dalszego rozwoju tej profesji w Polsce i jej uznania jako oficjalny zawód. 


[1] Cytat z przemówienia Pana Alain’a Marcilhacy, Ambasadora IIA, na konferencji prasowej w dniu 24.10.2001[2] Cytat z Informacji Prasowej również z dnia 24.10.2001 – dokument podpisany przez Władze PIAW i PIKW oraz przedstawicieli „Wielkiej 5”, która kierowała projektem zorganizowania nowego Stowarzyszenia.

 

Książki

W publikacji omówiono:


rolę i zadania audytu wewnętrznego audyt wewnętrzny jako element systemu „Corporate Governance” jak w praktyce realizować zadania audytu wewnętrznego audyt wewnętrzny w środowisku informatycznym audyt wewnętrzny w organizacjach Unii Europejskiej.


Autor: Praca zbiorowa


Rok wydania: 2003


Ilość stron: 176


ISBN: 83-7228-129-7


Cena: 65 zł


Więcej na temt tej książki (z możliwością złożenia zamówienia włącznie!) znajdziecie na stronie: >>www.cosz.org.pl<<

 

Książki

„Zamówienia na dostawy i usługi”. Poradnik wyd. Urząd Zamówień Publicznych, 2004 r. Autorem jest Dariusz Koba.


Wydawca: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Szkoleń i Wydawnictw.


Praktyczny poradnik wraz z bardzo ciekawymi diagramami schematów poszczególnych procedur. 


Część „Załączniki” każdy powinien mieć wydrukowaną – nawet Ci, którzy dobrze orientują się w zamówieniach publicznych docenią „załączniki” jako bardzo przydatną pomoc!


->>Zamówienia na dostawy i usługi<<-


->>Załączniki<<-

 

Książki

„Zamówienia na roboty budowlane”. Poradnik wyd. Urząd Zamówień Publicznych, 2004 r.


Autorzy: Halina Strzelczyk, Beata Chojecka


Wydawca: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Szkoleń i Wydawnictw.


Praktyczny poradnik wraz z bardzo ciekawymi diagramami schematów poszczególnych procedur. 


Część „Załączniki” każdy powinien mieć wydrukowaną – nawet Ci, którzy dobrze orientują się w zamówieniach publicznych docenią „załączniki” jako bardzo przydatną pomoc!


->>Zamówienia na roboty budowlane<<-


->>Załączniki<<-