Książki przydatne w audycie

Książki

Ustawa o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r. (t.j.: Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z póĽn. zm.) zobowiązuje do prowadzenia audytu w instytucjach korzystających ze środków publicznych, przez audytorów wewnętrznych zatrudnionych w tych jednostkach. W polskiej rzeczywistości jest to nowe zjawisko, które wzbudza zarówno uzasadnione zainteresowanie, jak i zmusza do stawiania pytań.

Opracowanie polecamy szczególnie audytorom samodzielnie rozpoczynającym pracę w jednoosobowych komórkach audytu.


Cena 55zł + 22%vat


Można zamówić na stronie >>www.oddk.pl<<

 

Książki

Autor: JASIŃSKI W.


ISBN: 83-86890-51-7


Cena: 28,90


 


Wprowadzenie


I. Definicje i interpretacja pojęcia „pranie pieniędzy” 1. Ujęcie problematyki w prawie obcym
 2. Zakres i skala procederu prania pieniędzy na świecie

II. Czyn, sprawca, przedmiot ochrony w prawie polskim 1. W kierunku standardów zachodnioeuropejskich
 2. Przedmiot ochrony
 3. Czyn podstawowy
 4. Pranie pieniędzy przez pracowników instytucji finansowych
 5. Niepowiadomienie o praniu pieniędzy
 6. Niewyznaczenie koordynatora ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy
 7. Zorganizowane pranie pieniędzy
 8. Pranie pieniędzy dla znacznej korzyści majątkowej
 9. Klauzula bezkarności za pranie pieniędzy
 10. Przepadek przedmiotów pochodzących z prania pieniędzy
 11. Pranie pieniędzy jako przejaw przestępczości w bankowości
 12. Zakres i skala procederu w Polsce

III. Organizacja procederu prania pieniędzy 1. Stadia prania pieniędzy
 2. Sposoby prania pieniędzy

IV. Charakterystyka ujawnionych przypadków prania pieniędzy 1. Charakterystyka ujawnionych przypadków prania pieniędzy z wykorzystaniem działalności bankowej na świecie
 2. Charakterystyka ujawnionych przypadków prania pieniędzy w polskim systemie finansowym

V. Jakościowe normy prudencyjne dla banków 1. Uwagi wstępne
 2. Identyfikacja i rejestrowanie
 3. Zawiadamianie prokuratury o praniu pieniędzy

VI. Inne środki finansowoprawne 1. Licencjonowanie działalności bankowej
 2. Kontrola przepływu własności akcji
 3. Unormowania w zakresie obrotu bezgotówkowego
 4. Rozwiązania w zakresie prowadzenia rachunków bankowych
 5. Normy prawa dewizowego

VII. Programy wewnątrzbankowe 1. Cele programów
 2. Forma prawna i elementy programów
 3. Modyfikacje programów

VIII. Rozpoznawanie transakcji podejrzanych 1. Gromadzenie informacji
 2. Przetwarzanie danych
 3. Monitorowanie
 4. Zakończenie rozpoznania

IX. Rola banku centralnego. Aspekty prawne 1. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w oddziałach NBP
 2. Funkcje kontrolne NBP

X. Pranie pieniędzy a tajemnica bankowa 1. Uwagi wstępne
 2. Wybranie zagadnienia w regulacjach międzynarodowych
 3. Uregulowania w prawie polskim
 4. Dostęp do informacji bankowych

Zakończenie


Aneks I


Aneks II


Literatura


 


Książkę można zamówić na stronie: >>www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl<<

 

Książki


Wydawnictwo: ODDK
Autor: Andrzej Tyka
Symbol: KJB975
ISBN: 83-74260-49-1
Wydanie: 2004
120 str. B5, oprawa miękka klejona
Cena: 79 zł


Książkę można zamówić na stronie: >>www.oddk.pl<<


 


 


 


Spis treści:

Wstęp 1. Podstawy prawne powołania i działania komórek audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych (jsfp)

  1. Wymagania formalne dotyczące audytorów wewnętrznych jsfp
  2. Określenie audytu wewnętrznego (definicje)
  3. Zakres działania audytu wewnętrznego

   1. Podmiotowy zakres audytu
   2. Przedmiotowy zakres działania

 2. Organizacja komórki audytu wewnętrznego w jsfp

  1. Komórka audytu wewnętrznego
  2. Podstawowe obowiązki audytora wewnętrznego
  3. Zadania audytora wewnętrznego
  4. Podstawowe dokumenty komórki audytu wewnętrznego
  5. Samoocena

 3. Przeprowadzanie – realizacja audytu wewnętrznego

  1. Plan roczny

   1. Obligatoryjne elementy planu rocznego
   2. Analiza ryzyka – Matematyczna metoda analizy ryzyka

  2. Prowadzenie zadania audytowego

   1. Metodyka (Dowody audytowe, Dokumenty robocze audytu, Techniki badania – testy, Rozpoznawcze badanie próbek)
   2. Etapy prowadzenia zadania audytowego (Przygotowanie programu zadania audytowego, Przeprowadzanie zadania audytowego, Składanie sprawozdań, Realizacja zaleceń i działania wyjaśniające, Czynności sprawdzające)
   3. Sprawozdanie z wykonania rocznego planu audytu

 4. Dokumentowanie prac audytowych

  1. Akta stałe audytu wewnętrznego
  2. Akta bieżące audytu
  3. Organizacja akt audytu w formie elektronicznej

 5. Wzory podstawowych dokumentów audytu wewnętrznego

  1. Plan audytu wewnętrznego na rok… (Wzór 1)
  2. Upoważnienie do przeprowadzania audytu wewnętrznego (Wzór 2)
  3. Wniosek o powołanie rzeczoznawcy do udziału w zadaniu audytowym(Wzór 3)
  4. Program zadania audytowego (Wzór 4)
  5. Protokół z narady otwierającej (Wzór 5)
  6. Protokół z rozmowy bezpośredniej (telefonicznej) (Wzór 6)
  7. Arkusz ustaleń audytu (Wzór 7)
  8. Protokół z narady zamykającej (Wzór 8)
  9. Sprawozdania z przeprowadzenia audytu (Wzór 9)
  10. Dokument zamknięcia zadania audytowego (Wzór 10)
  11. Sprawozdanie z wykonania planu audytu wewnętrznego (Wzór 11)
  12. Formularz przydziału zadania audytowego (Wzór 12)
  13. Lista kontrolna (checklista) (Wzór 13)
  14. Formularz przeglądu poaudytowego (Wzór 14)
  15. Formularz samooceny ryzyka (Wzór 15)

 6. Załączniki

  1. Karta audytu wewnętrznego
  2. Kryteria oceny stosowania przepisów ustawy o finansach publicznych oraz funkcjonowania standardów w zakresie audytu wewnętrznego

 7. Akty prawne

  1. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z póĽn. zm.) – wyciąg
  2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie określenia kwot przychodów oraz wydatków środków publicznych dokonywanych w ciągu roku kalendarzowego, których przekroczenie powoduje obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 234, poz. 1970)
  3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego (Dz.U. Nr 111, poz. 973)
  4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2002 r. w sprawie sposobu organizowania i przeprowadzania egzaminu na audytora wewnętrznego oraz działania Komisji Egzaminacyjnej (Dz.U. Nr 166, poz. 1364 z póĽn. zm.)

 

Książki

Autorzy:Część ogólna, rozdziały 1, 2, 8, 9, 17, 20 – dr Damian Szczepański,


Część ogólna, rozdziały 11, 12, 15, 18, część szczegółowa, rozdziały 7 – 10, załącznik nr 1 – dr hab. Andrzej Borowicz,


Część ogólna, rozdziały 3 – 7, 10, 13, 14, 16, 19, część szczegółowa, rozdziały 1 – 6, 11 – 14 – dr Ryszard Szostak.


Opracowanie redakcyjne i koordynacja projektu – Wydawnictwo Publicus Sp. z o.o.


Pliki (Word) do pobrania ze strony Urzędu Zamówień Publicznych www.uzp.gov.pl klikając na poniższe linki


->>Część ogólna<<-


->>Część szczegółowa<<-


->>Załącznik nr 1<<-

 

Książki

Książki chociaż stare (1996,1998), ale umieszczam je, ze względu na obszerną zawartość merytoryczną dotyczącą kontroli w jednostkach fin. publ. Myślę, że warto się z nimi zapoznać, tym bardziej, ze to nic nie kosztuje. Pozycje do pobrania w plikach PDF.


>>Wydanie I (343 strony)<<


>>Wydanie II (149 stron)<<


Zawartość:


WYDANIE I poradnika składa się z dwunastu rozdziałów:

Rozdział I – Zasady kontroli – obejmuje między innymi zagadnienia ram prawnych działalności kontrolnej Regionalnych Izb Obrachunkowych, zakresu kontroli gospodarki finansowej, zasad postępowania kontrolnego, rodzajów kontroli, oceny funkcjonowania kontroli wewnętrznej, częstotliwości kontroli.

Rozdział II – Planowanie kontroli – porusza aspekty zakresu planowania, opracowania rocznego planu kontroli, planowania kontroli jednostkowej.

Rozdział III – Kontrola pracy inspektorów. Kontrola pracy i dokumentacja – opisuje między innymi etap przygotowań do przeprowadzenia planowanej kontroli, organizację pracy w czasie kontroli, podstawowe obowiązki inspektora, funkcje kontrolne kolegium, dokumentowanie czasu trwania kontroli.

Rozdział IV – Metody i techniki kontroli procesów finansowych. Procesy finansowe i testy operacji – omawia fundamentalne procesy finansowe, postępowanie w przypadku stwierdzenia błędu, analizę funkcjonowania wewnętrznej jednostki rewizyjnej, procesy skomputeryzowane.

Rozdział V – Kontrola procesów skomputeryzowanych – porusza między innymi zagadnienia sposobu prowadzenia kontroli, zabezpieczeń fizycznych, zabezpieczeń dostępu do danych i programów użytkowych, zastosowania komputerów w kontroli finansowej.

Rozdział VI – Gospodarność – obejmuje między innymi katalog zadań realizowanych przez gminę, zakres uprawnień Regionalnych Izb Obrachunkowych ze względu na kryterium kontroli, metody działań kontrolnych, wykorzystanie materiałów kontroli.

Rozdział VII – Wybrane zagadnienia ingerencji prawa karnego w sferę kontrolowaną przez inspektora. Dziedziny na które należy zwrócić szczególną uwagę w trakcie kontroli finansowej – opisuje między innymi zagadnienia ustawowych znamion przestępstwa, wybranych przestępstw przeciwko mieniu, przeciwko działalności instytucji państwowych i społecznych, nadużyć uprawnień służbowych, korupcji, defraudacji (rozdział uaktualniony w wydaniu II).

Rozdział VIII – Sprawozdawczość finansowa – omawia obieg sprawozdawczości budżetowej, rodzaje i sposób sporządzania sprawozdań, dochody i wydatki, bilans itp.

Rozdział IX – Udokumentowanie czynności kontrolnych. Protokoły pokontrolne – obejmuje sprawozdanie z kontroli, postępowanie pokontrolne, treść i formę protokołu kontroli.

Rozdział X – Zdolność kredytowa samorządów lokalnych i emisja obligacji przez gminy. Sprawozdania specjalne, przygotowane przez Izby Obrachunkowe dla oceny zdolności kredytowej samorządów lokalnych i emisji obligacji przez gminy (rozdział uaktualniony w wydaniu II).

Rozdział XI – Techniki przeprowadzania wywiadów – opisuje między innymi cele wywiadu, fazy i rodzaje wywiadów, rodzaje pytań.

Rozdział XII – Ważniejsze określenia i definicje użyte w poradniku.


WYDANIE II
składa się z pięciu rozdziałów oraz z aneksu przygotowanego przez Audit Commission. Do publikacji została także dołączona dyskietka, na której znajdują się ankiety i formularze testów sprawdzających.

Rozdział I – Kontrola udzielania przez gminy zamówień publicznych – porusza zagadnienia metodyki pracy, zakresu stosowania ustawy o zamówieniach publicznych, reprezentacji zamawiającego i oferenta, trybów postępowania, zaproszenia do przetargu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji postępowania, protestów i odwołań oraz udzielanie zamówień na roboty budowlane.
– Zamówienia publiczne – ta część rozdziału I obejmuje budżetowanie i rachunkowość, procedury przetargowe i zamówienia oraz dokonywanie płatności.

Rozdział II – Gospodarowanie nieruchomościami – opisuje nabycie mienia w drodze komunalizacji, zagadnienia sprzedaży nieruchomości, wieczystego użytkowania, oddawania nieruchomości w trwały zarząd, darowizny, zamiany, zrzeczenia się nieruchomości, opłat adiacenckich, prawa pierwokupu, wywłaszczenia i wyceny nieruchomości, uwłaszczeń, przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz opisuje inne przepisy przejściowe ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Rozdział III – Zasady i formy prowadzenia gospodarki komunalnej – omawia formy prowadzenia przez gminy działalności komunalnej, związki międzygminne i porozumienia komunalne, komunalne zakłady budżetowe oraz spółki.

Rozdział IV – Kontrola realizacji dochodów z majątku gminy – rozdział opisuje rodzaje dochodów z majątku, zakres swobody w rozporządzaniu mieniem komunalnym, ustalanie cen i opłat oraz akty prawne obejmujące gospodarowanie mieniem komunalnym.

Rozdział V – Przykładowy protokół kontroli gospodarki finansowej gminnych jednostek oświatowych – omawia miedzy innymi realizację inwestycji i remontów pod kątem prawidłowości stosowania ustawy o zamówieniach publicznych, kontrolę wewnętrzną i nadzór nad jednostkami i zakładami budżetowymi.
– Lista sprawdzająca. Kontrola instytucji zewnętrznych – opisuje kontrole zarządzania i testy zgodności.

Aneks – Zastosowanie zasad audytu w kontroli finansowej samorządów lokalnych i placówek służby zdrowia w Wielkiej Brytanii.