Książki przydatne w audycie

Książki

Obecnie wiele podmiotów, w celu poprawienia efektywności działania, zaczyna doceniać zarządzanie ryzykiem. Publikacja ta jest szczególnie interesująca w przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej, w związku z czym wprowadzony został w polskiej administracji publicznej szeroko pojęty system kontroli finansowej, który obejmuje audyt wewnętrzny. Proces jego planowania, jak też przeprowadzania oparty jest właśnie na szacowaniu ryzyka.


Autor: David McNamee
Stron: 152
ISBN: 83-88596-09-8
Typ okładki: miękka
Wydawnictwo: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce
Rok wydania: kwiecień 2004
Format: B5
Cena: 40zł na stronie Fundacji Rozwoju Rachunkowości


Spis treści

Rozdział 1. Istota zmian
Rozdział 2. Istota ryzyka
Rozdział 3. Rola kontroli
Rozdział 4. Szacowanie ryzyka
Rozdział 5. Identyfikacja ryzyka
Rozdział 6. Pomiar ryzyka
Rozdział 7. Hierarchizacja ryzyka
Rozdział 8. Wdrażanie modelu ryzyka
Rozdział 9. Zarządzanie ryzykiem

 

Książki

Autorzy – łącząc teorię i praktykę – opracowali książkę bardzo przydatną w codziennej pracy służb księgowych jednostek zaliczanych do sfery finansów publicznych, pomocną w zrozumieniu specyfiki finansów publicznych, ułatwiającą księgowanie operacji oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych. Opracowanie będzie też użyteczne w wykonywaniu obowiązków audytora wewnętrznego i w sprawowaniu kontroli wewnętrznej. Podręcznik może być również wykorzystany do prowadzenia zajęć z rachunkowości budżetowej w szkołach średnich i wyższych oraz na różnych szkoleniach (zawiera liczne przykłady i zadania do samodzielnego rozwiązania).


Autorzy: Wołoszyn Jakub, Winiarska Kazimiera
Język: polski
ISBN: 8372844364
Liczba stron: 375
Oprawa: Miękka
Wymiary 17×24
Rok wydania: 2002
Wydawnictwo: Dom Wydawniczy ABC


Spis treści:


Rozdział I. Wybrane zagadnienia finansów publicznych
1.1. Budżet i jego rodzaje
1.2. Zasady rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych
1.3. Klasyfikacja budżetowa
Rozdział II. Wycena majątku publicznego
2.1. Mienie publiczne
2.2. Metody wyceny aktywów i pasywów
Rozdział III. Organizacja rachunkowości budżetowej
3.1. Obieg i kontrola dokumentów
3.2. Zakładowy plan kont
3.3. Instrukcja inwentaryzacyjna
Rozdział IV. Rachunkowość prowadzona w urzędzie jednostki samorządu terytorialnego
4.1. Rachunkowość budżetu
4.2. Ewidencja podatków i opłat
4.3. Ewidencja podatków inwestycyjnych w urzędzie
4.4. Rachunkowość urzędu nie posiadającego wyodrębnionego rachunku bankowego
4.5. Rachunkowość gminnych i powiatowych funduszy celowych
Rozdział V. Zasady gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych
5.1. Zasady sporządzania planów finansowych jednostek budżetowych
5.2. Tryb dokonywania zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
5.3. Realizacja dochodów i wydatków przez jednostki budżetowe
5.4. Szczególne zasady gospodarki finansowej zakładów pomocniczych jednostek budżetowych
5.6. Zasady obsługi rachunków bankowych
Rozdział VI. Korespondencja wybranych kont jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych w układzie zespołów planu kont
6.1. Majątek trwały
6.2. Środki pieniężne
6.3. Rozrachunki
6.4. Materiały i towary
6.5. Koszty według rodzajów i ich roliczenie
6.6. Koszty według typów działalności i ich roliczenie
6.7. Produkty
6.8. Przychody i koszty ich uzyskania
6.9. Fundusze rezerwy i wynik finansowy
Rozdział VII. Specyfika rachunkowości jednostek budżetowych
7.1. Ewidencja dochodów i wydatków
7.2. Ewidencja kosztów i przychodów
7.3. Ustalenie i podział wyniku finansowego jednostki budżetowej
7.4. Środki specjalne jednostek budżetowych
Rozdział VIII. Specyfikacja rachunkowości zakładów budżetowych
8.1. Ewidencja kosztów i przychodów
8.2. Ustalenie wyniku finansowego
8.3. Rozliczenia z budżetem
8.4. Przykładowy plan finansowy i jego realizacja
Rozdział IX. Specyfika rachunkowości gospodarstw pomocniczych
9.1. Ewidencja kosztów i przychodów
9.2. Ustalenie wyniku finansowego
9.3. Przykładowe rozliczenia z budżetem
Rozdział X. Rachunkowość placówek
10.1. Zasady gospodarki finansowej placówek
10.2. Zasady rachunkowości i plan kont dla placówek
10.3. Ewidencja dochodów i wydatków placówek
10.4. Sprawozdanie finansowe placówki
Rozdział XI. Sprawozdawczość budżetowa i finansowa
11.1. Podstawy prawne sprawozdawczości budżetowej
11.2. Ogólne zasady sporządzania sprawozdań budżetowych
11.3. Sprawozdawczość budżetowa w zakresie budżetu państwa
11.4. Sprawozdawczość budżetowa w zakresie budżetu jednostek samorządu terytorialnego
11.5. Sprawozdanie finansowe
Rozdział XII. Kontrola wewnętrzna i audyt w jednostkach organizacyjnychsektora finansów publicznych
12.1. Istota kontroli
12.2. Rodzaje i kryteria kontroli
12.3. Organizacja kontroli wewnętrznej
12.4. Procedury kontroli
12.5. Audyt wewnętrzny
Rozdział XIII Rachunkowość zarządcza w sektorze finansów publicznych
Rozdział XIV Test i świczenia sprawdzające
I. Test
II. Ćwiczenia sprawdzające
Literatura
Akty prawne