Materiały i prawo

Artykuły prawne

Został ogłoszony komunikat nr 1/14/DSD/ Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej – sądownictwo.

 

 

Na podstawie art. 69 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646) ustala się szczegółowe wytyczne w zakresie kontroli zarządczej dla
działu administracji rządowej- sprawiedliwość.
Wytyczne składają się z 4 rozdziałów :
1. Przepisy ogólne
2. Planowanie działalności
3. System zarządzania ryzykiem
4. Monitorowanie i ocena
 

0 2561
Artykuły prawne

Kilka lat temu do ustawy o finansach publicznych wprowadzono nowy przepis. Wprost wskazano, jakie informacje związane z audytem wewnętrznym w instytucjach publicznych stanowią informację publiczną, a jakie nie. W ten sposób szefowie instytucji pozbawieni zostali kontroli obywatelskiej.  Wprowadzono też zamieszanie w hierarchii aktów prawa, czyli ustawowo zawężono pojęcie informacji publicznej, zawarte w Konstytucji. Dzięki skargom obywatelek i obywateli, Rzeczniczka Praw Obywatelskich skierowała wniosek do Trybunał Konstytucyjnego o stwierdzenie braku zgodności przepisów ustawy o finansach publicznych z artykułem 61 Konstytucji. System ochrony jawności zadziałał, a Trybunał wyeliminował szkodliwe przepisy.

 

Art. 284 ust. 2 ustawy o finansach publicznych wyraźnie wyłączał zastosowanie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej w stosunku do dokumentów, wytworzonych przez audytora wewnętrznego w trakcie prowadzenia audytu wewnętrznego (innych niż plan audytu i sprawozdanie z wykonania audytu, które udostępniane są wyłącznie na wniosek).

RPO wskazała we wniosku, iż kwintesencja art. 284 ust. 2 ustawy o finansach publicznych „sprowadza się do potwierdzenia, że plan audytu oraz sprawozdanie z wykonania planu audytu stanowią informację publiczną. Nie można a contrario wnioskować z tego przepisu, że pozostałe dokumenty wytworzone w trakcie prowadzenia audytu nie odpowiadają warunkom informacji publicznej, bowiem co innego wynika z konstytucyjnego prawa do informacji”. Nie tylko wg Rzeczniczki Praw Obywatelskich, ale także i w przyjętym w sprawie stanowisku Prokuratora Generalnego, zauważone zostało, że takie ograniczenie nie spełniało wymogów proporcjonalności w stosunku do zagwarantowanego ustawą zasadniczą prawa do informacji publicznej. Podobne stanowisko wyraził Minister Finansów.

Ponadto RPO zwróciła uwagę na fakt, iż samo „nieudostępnienie dokumentów wytworzonych przez audytora nie jest usprawiedliwione potrzebą ochrony wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochrony porządku publicznego, bezpieczeństwa i ważnego interesu gospodarczego państwa”.

Trybunał Konstytucyjny zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy, iż jawność dokumentów audytu wewnętrznego, a co za tym idzie, wpływ kontroli społecznej, stanowić będzie pozytywne oddziaływanie na zwiększenie jego skuteczności. Dotychczasowe rozwiązanie ustawodawcy stanowi zatem niedopuszczalne ograniczenie dostępu do informacji publicznej. W ustnym uzasadnieniu sędzia Stanisław Biernat zwrócił jednak uwagę na konsekwencje pozostawienia w obecnym brzmieniu art. 284, sugerując w tej kwestii ingerencję ustawodawcy.

Wyrok jest zdecydowanym przejawem wypracowywania transparentności w dziedzinie finansów publicznych. Nie ma cienia wątpliwości, iż sam dostęp do wyników audytu wewnętrznego stanowić będzie nie tylko wartość dodaną w skutecznym zarządzaniu, ale także przemawiać będzie za poprawą sprawozdawczości finansowej.

 

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 9 kwietnia 2015 r., sygn. akt K 14/13.

Dokumenty sprawy na stronie Trybunału Konstytucyjnego:

– wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich (K 14/13)

stanowisko Prokuratora Generalnego

– stanowisko Sejmu

– stenogram rozprawy z 9 kwietnia 2015 r.

 

 

Inofrmację na temat uzasadnienia wyroku (wraz z filmem) możesz zobczyć >>TUTAJ<< 

 

Ogłoszenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 kwietnia 2014 roku sygn. akt. K 14/13 w sprawie dostępu do dokumentów wytwarzanych przez audytora.

Trybunał Konstytucyjny w dnia 9 kwietnia 2015 orzekł niezgodność art. 284 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z konstytucją

 

 

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie dokumentacji wytwarzanej przez audytora – głoszenie możesz obejrzeć tutaj:

Wysłuchaj uzasadnienia wyroku TK

 

COSO III

COSO III – „Przewodnik – Jak monitorować systemy Kontroli Wewnętrznej”

 

Blisko 10 lat po pierwszym wydaniu przez PIKW polskiej wersji COSO I – „Kontrola Wewnętrzna – Zintegrowana Struktura Ramowa” została ona ponownie dopracowana i wydana przez PIKW w 2008 roku. Pozostaje ona wiodącym dokumentem dotyczącym wiedzy i zrozumienia tego, co to jest kontrola wewnętrzna w każdej organizacji.

 

Niezbędnym elementem, który uzupełnia i rozszerza założenia COSO I jest COSO II: „Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym – zintegrowana struktura ramowa” (COSO- ERM, czyli Enterprise Risk Management), które zostało wydane przez PIKW w 2007 roku.

 

Od kilku lata, czy to przez ustawy, dyrektywy, Standardy, czy na podstawie wymogów czy zaleceń kodeksów Ładu Korporacyjnego (Governance), monitorowanie i udoskonalenie systemów kontroli wewnętrznej oraz raportowanie o tym, stało się obowiązkiem władz spółek i organizacji, jak i działanie audytorów (wewnętrznych i zewnętrznych) i takich organów jak Komitety Audytu.

 

Jednak brakowało kierownictwu, szczególniejszych wskazówek jak monitorować system kontroli wewnętrznej w swojej organizacji, jak zapewnić, że jest on efektywny.

 

Dlatego COSO opracował ten nowy przewodnik. Składa się on z trzech części:

 

 

  • „Guidance”, czyli wskazówki czy „przewodnik”
  • „Application”, czyli zastosowanie
  • „Examples”, czyli przykłady jak stosować te wskazówki w rozmaitych typach organizacji.

 

Cena 95zł +5%vat ( 99,75zł)

 

COSO III – „Przewodnik – Jak monitorować systemy Kontroli Wewnętrznej”
Blisko 10 lat po pierwszym wydaniu przez PIKW polskiej wersji COSO I – „Kontrola Wewnętrzna – Zintegrowana Struktura Ramowa” została ona ponownie dopracowana i wydana przez PIKW w 2008 roku. Pozostaje ona wiodącym dokumentem dotyczącym wiedzy i zrozumienia tego, co to jest kontrola wewnętrzna w każdej organizacji.

Niezbędnym elementem, który uzupełnia i rozszerza założenia COSO I jest COSO II: „Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym – zintegrowana struktura ramowa” (COSO- ERM, czyli Enterprise Risk Management), które zostało wydane przez PIKW w 2007 roku.

Od kilku lata, czy to przez ustawy, dyrektywy, Standardy, czy na podstawie wymogów czy zaleceń kodeksów Ładu Korporacyjnego (Governance), monitorowanie i udoskonalenie systemów kontroli wewnętrznej oraz raportowanie o tym, stało się obowiązkiem władz spółek i organizacji, jak i działanie audytorów (wewnętrznych i zewnętrznych) i takich organów jak Komitety Audytu.
Jednak brakowało kierownictwu, szczególniejszych wskazówek jak monitorować system kontroli wewnętrznej w swojej organizacji, jak zapewnić, że jest on efektywny.

Dlatego COSO opracował ten nowy przewodnik. Składa się on z trzech części:

 

 

  1. „Guidance”, czyli wskazówki czy „przewodnik”
  2. „Application”, czyli zastosowanie
  3. „Examples”, czyli przykłady jak stosować te wskazówki w rozmaitych typach organizacji.

 

 

 

Cena 95zł +5%vat ( 99,75zł)

 

Tutaj możesz pobrać >>FORMULARZ ZAMÓWIENIA

 

Książki

Informacje o książce


Publikacja jest adresowana do odbiorców zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego. Będzie ona przydatna dla wszystkich osób rozpoczynających przygodę z audytem, audytorów przygotowujących się do egzaminu CGAP (Certified Government Auditing Professional) oraz osób z bogatszym doświadczeniem zawodowym, które poszukują inspiracji do tworzenia własnych programów audytu. Naturalnymi adresatami książki są audytorzy wewnętrzni, mamy jednak nadzieję, że okaże się ona przydatna również dla audytorów zewnętrznych kontrolerów, a także menedżerów dbających o sprawne zarządzanie.


III wydanie zostało poszerzone o kluczowe informacje na temat roli i genezy oświadczeń o stanie kontroli zarządczej, a także na temat roli Audytu Wewnętrznego wobec procesu zarządzania ryzykiem. Przedstawiono rolę Komitetów Audytu zgodnie z nowymi regulacjami w Polsce oraz standardami IIA. Najnowsze wydanie zawiera zaktualizowane i uszczegółowione analizy procesów zakupu i sprzedaży. Dodany został także przegląd literatury naukowej dotyczącej audytu wewnętrznego – będzie on szczególnie ciekawy dla studentów studiów wyższych i podyplomowych pragnących poszerzyć swoją wiedzę o podstawy teoretyczne audytu wewnętrznego.  


Informacje o autorach


Konrad Knedler – Certyfikowany Audytor Wewnętrzny (CIA) oraz Certyfikowany Audytor Sektora Publicznego (CGAP).Obecnie Dyrektor Zespołu Audytu Wewnętrznego w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Do końca 2002 r. Radca Ministra w Ministerstwie Finansów, odpowiedzialny m. in. za współpracę z Komisją Europejską w obszarze negocjacyjnym „Kontrola Finansowa”. Współautor przepisów i regulacji wprowadzających system audytu wewnętrznego i kontroli w sektorze publicznym. Prowadził projekty na rzecz licznych instytucji, a w tym Banku Światowego, Parlamentu Europejskiego oraz wielu ministerstw i urzędów.


Mirosław Stasik – Certyfikowany Audytor Wewnętrzny (CIA) oraz członek ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants). Obecnie Audytor Wewnętrzny w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wcześniej starszy konsultant w PricewaterhouseCoopers, odpowiedzialny za planowanie i przeprowadzanie audytów finansowych wielu polskich i zagranicznych firm. Pracował w niemieckiej firmie grupy PricewaterhouseCoopers PWC Deutsche Revision, gdzie brał udział w audycie sprawozdań finansowych koncernu Bayer A.G. Trener z zakresu audytu wewnętrznego i audytu finansowego (szkolenia przygotowujące do egzaminów CIA i CGAP). Prowadził projekty na rzecz licznych instytucji (Parlament Europejskie, EIPA, ministerstwa i urzędy).  


SPIS TREŚCI


WSTĘP


I. Zagadnienia wstępne


1.1. Filozofia audytu


1.2. Przegląd literatury


1.3. Audyt wewnętrzny a kontrola wewnętrzna


1.4. Analiza ryzyka w audycie


1.5. Audyt operacyjny a audyt finansowy – podobieństwa i różnice


1.6. Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej


1.7. Komitet Audytu


II. Model ryzyka – planowanie długoterminowe


2.1. Uniwersum audytu


2.2. Analiza podatności na ryzyko


2.3. Audyt wewnętrzny a Zarządzanie Ryzykiem


III. Audyt operacyjny – zagadnienia ogólne


3.1. Wprowadzenie


3.2. Standardy audytu


3.2.1. IIA


3.2.2. GAGAS


3.2.3. INTOSAI


3.3. Kryteria oszczędności, wydajności i skuteczności


3.4. Pomiar sprawności wykonywania zadań (performance measurement)


3.4.1. Zarządzanie zadaniami – założenia


3.4.2. Rola audytora


3.5. Podejście do badania procesu ustanawiania celów


3.5.1. Misja


3.5.2. Cele strategiczne


3.5.3. Cele departamentu


3.5.4. Cele stanowiska/pracownika


3.5.5. Sprawozdania z realizacji celów


3.6. Etapy audytu operacyjnego


3.6.1. Planowanie


3.6.2. Czynności audytorskie


3.6.3. Sprawozdawczość


IV. Audyt kontroli wewnętrznej według modelu COSO


4.1. Planowanie


4.2. Samoocena kontroli i ryzyka


4.3. Projekt audytowy na podstawie modelu COSO


4.4. Wstępna ocena systemu kontroli


4.5. Weryfikacja wstępnej oceny systemu kontroli wewnętrznej


4.6. Sprawozdawczość


4.7. Przykład „Urząd X”


V. Audyt systemu kadr i płac


5.1. Planowanie


5.2. Czynności audytorskie


5.3. Przykład audytu płac


VI. Audyt robót budowlanych


6.1. Planowanie


6.2. Czynności audytorskie


6.3. Przykład audytu projektu inwestycyjnego – inne podejście


VIII. Audyt systemów zarządzania i kontroli funduszy strukturalnych


8.1. Rola audytu wewnętrznego


8.2. Rola Instytucji Audytowej


8.3. Planowanie


8.3.1. Systemy zarządzania i kontroli


8.3.1.1. Rozporządzenia UE


8.3.1.2. Elementy właściwego zarządzania i kontroli


8.3.2. Kryteria


8.3.3. Analiza ryzyka


8.4. Czynności audytorskie


8.5. Przykład audytu systemu kontroli i zarządzania programami finansowanymi z funduszy strukturalnych


IX. Audyt finansowy – zagadnienia ogólne


9.1. Wprowadzenie


9.2. Audyty sprawozdań finansowych (audit of financial statements)


9.3. Audyty systemów finansowych (audit of financial systems)


9.4. Teoria audytu finansowego w Standardach Audytu INTOSAI


9.4.1. Struktura Standardów


9.4.1.1. Podstawowe zasady oraz Standardy wykonywania zadań


9.4.1.2. Standardy raportowania


9.5. Sprawozdanie finansowe – uwagi ogólne


9.6. Podwójny zapis księgowy


9.6.1. Podwójny zapis a bilans


9.6.2. Podwójny zapis a rachunek wyników


9.7. Korekty do sprawozdania finansowego


9.7.1. Zestawienie obrotów i sald


9.7.2. Błędy księgowe


9.7.3. Korekty


9.8. Zadania


X. Planowanie audytu finansowego


10.1. Istotność


10.1.1. Wyjaśnienie pojęcia


10.1.2. Określenie poziomu istotności


10.2. Planowanie audytu


10.2.1. Zrozumienie działalności jednostki


10.2.1.1. Co należy zrozumieć?


10.2.1.2. Źródła informacji


10.2.2. Wstępne procedury analityczne


10.2.2.1. Analiza, czyli porównywanie


10.2.2.2. Identyfikacja fluktuacji


10.2.2.3. Wyjaśnienie fluktuacji


10.2.3. Identyfikacja istotnych pozycji sprawozdania


10.2.4. Identyfikacja istotnych cykli i procedur kontrolnych


10.2.5. Identyfikacja istotnych regulacji, w tym przepisów prawa


10.3. Przykład – wstępna analiza na podstawie sprawozdania finansowego.


XI. Należności – proces sprzedaży i kontrole wewnętrzne


11.1. Planowanie


11.1.1. Należności i sprzedaż – razem czy osobno?


11.1.2. Wstępna analiza ryzyka


11.1.2.1. Otrzymanie zamówienia od klienta


11.1.2.2. Realizacja zamówienia


11.1.2.3. Ujęcie transakcji w systemie finansowo-księgowym


11.1.2.4. Otrzymanie zapłaty


11.1.3. Proces sprzedaży i związane z nim ryzyka – analiza pogłębiona


11.1.3.1. Otrzymanie zamówienia od klienta


11.1.3.2. Realizacja zamówienia


11.1.3.3. Ujęcie transakcji w systemie finansowo-księgowym


11.1.3.4. Zwroty, reklamacje i faktury korygujące


11.1.3.5. Otrzymanie zapłaty


11.2. Czynności audytorskie, czyli ryzyko, kontrole i sposoby badania


11.2.1. Otrzymanie zamówienia od klienta


11.2.2. Realizacja zamówienia


11.2.3. Ujęcie transakcji w systemie finansowo-księgowym


11.2.4. Zwroty, reklamacje i faktury korygujące


11.2.5. Otrzymanie zapłaty


XII. Należności – audyt pozycji bilansowych


12.1. Planowanie


12.1.1. Istota ryzyka


12.1.2. Należności a rachunek wyników


12.2. Czynności audytorskie


12.2.1. Wartość brutto należności


12.2.1.1. Potwierdzanie sald


12.2.1.2. Należności odpisane


12.2.1.3. Należności od dostawców, zobowiązania wobec klientów


12.2.2. Wartość netto, czyli kwota wykazywana w bilansie


12.2.2.1. Wiekowanie należności


12.2.2.2. Spłata należności po dniu bilansowym


12.2.2.3. Adekwatność rezerwy na należności


12.2.3. Test cut off


12.2.4. Współczynnik obrotu należności


12.2.4.1. Kalkulacja


12.2.4.2. Wartość informacyjna


12.3. Przykład


XIII. Zobowiązania – proces zakupu i kontrole wewnętrzne


13.1. Planowanie


13.1.1. Zakupy i zobowiązania


13.1.2. Wstępna analiza ryzyka


13.1.2.1. Budżetowanie


13.1.2.2. Złożenie zamówienia u dostawcy


13.1.2.3. Otrzymanie dostawy


13.1.2.4. Pojęcie transakcji w systemie finansowo–księgowym


13.1.2.5. Dokonanie zapłaty


13.1.3. Proces zakupu i związane z nim ryzyka – analiza pogłębiona


13.1.3.1. Budżetowanie


13.1.3.2. Złożenie zamówienia dostawcy


13.1.3.3. Otrzymanie zamówionego towaru


13.1.3.4. Ujęcie transakcji w systemie finansowo-księgowym


13.1.3.5. Zwroty, reklamacje i faktury korygujące


13.1.3.6. Dokonanie zapłaty


13.2. Czynności audytorskie, czyli ryzyko, kontrole i sposoby badania


13.2.1. Budżetowanie


13.2.2. Złożenie zamówienia u dostawcy


13.2.3. Otrzymanie dostawy


13.2.4. Ujęcie transakcji w systemie finansowo-księgowym


13.2.5. Zwroty, reklamacje


13.2.6. Dokonanie zapłaty


XIV. Zobowiązania – audyt pozycji bilansowych


14.1. Planowanie


14.1.1. Zobowiązania a rachunek wyników


14.2. Czynności audytorskie


14.2.1. Wartość wykazana w księgach


14.2.1.1. Potwierdzenie sald


14.2.1.2. Wiekowanie zobowiązań (problemy z płynnością?)


14.2.1.3. Zobowiązania wobec klientów


14.2.1.4. Współczynnik obrotu zobowiązań


14.2.2. Wartość, która powinna być wykazana


14.2.2.1. Odsetki


14.2.2.2. Poszukiwanie zobowiązań niezaksięgowanych


14.3. Przykład


XV. Rachunek wyników – część operacyjna


15.1. Planowanie


15.1.1. Analityczne badanie rachunku wyników


15.2. Czynności audytorskie – przykład analitycznego badania rachunku wyników


15.2.1. Analiza sprzedaży i marży brutto


15.2.2. Analiza kosztów


15.2.3. Problem rozgraniczenia (cut off)


15.2.3.1. Analiza fluktuacji sprzedaży


15.2.3.2. Test cut off


15.2.4. Zwroty po dniu bilansowym


15.2.4.1. Źródła informacji


15.2.4.2. Oszacowanie kwoty


15.2.4.3. Korekta


XVI. Środki pieniężne


16.1. Planowanie


16.1.1. Zakres obszaru


16.1.2. Tabela ryzyka


16.1.3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych


16.2. Czynności audytorskie – program zadania audytowego środki pieniężne


16.3. Przykład audytu środków pieniężnych


16.3.1. Sprawozdanie finansowe


16.3.2. Operacje gotówkowe


16.3.3. Operacje bankowe


XVII. Rozwiązania do zadań w rozdziale IX.


XVIII. Pytania


Bibliografia


LITERATURA


 


Prosimy skorzystać z poniższego formularza – >> Książkę można kupić w Księgarni Księgowego << 


lub mailem na adres: wydawnictwo@par.edu.pl


POLECAMY !!! 

 

Książki

Praktyczny poradnik dla audytorów wewnętrznych i innych osób, które mają do wykonania zadanie audytowe w zakresie wydatków jednostki samorządu terytorialnego. Autorzy szczegółowo omawiają wszystkie wydatki jednostki – wydatki na wynagrodzenia i pochodne, na dotacje i dofinansowania, wydatki z funduszy samorządowych, na odszkodowania, majątkowe, wydatki przy zastosowaniu zamówień publicznych i inne – wskazując na co należy zwrócić szczególną uwagę, wykonując audyt wydatków w danej jednostce.
Kilkadziesiąt wzorów kwestionariuszy kontroli wewnętrznej oraz testów zgodności opracowanych dla każdego rodzaju wydatku stanowić będzie skuteczne narzędzie pracy każdego audytora wewnętrznego.
Publikacja jest kontynuacją opracowania „Audyt wewnętrzny dochodów jednostki samorządu terytorialnego (wzory kwestionariuszy, testy zgodności)” wydanego przez ODDK w 2008 r.


Zofia Wojdylak–Sputowska – audytor wewnętrzny i zewnętrzny środków pochodzących z UE; z dużym doświadczeniem zawodowym w zakresie finansów komunalnych: budżetu jednostki samorządu terytorialnego, podatków i opłat lokalnych, księgowości podatkowej oraz egzekucji administracyjnej. Autorka artykułów z zakresu finansów publicznych i audytu wewnętrznego. Należy do Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.

Arkadiusz Jerzy Sputowski – audytor wewnętrzny i zewnętrzny środków pochodzących z UE; długoletni pracownik służb podatkowych państwa i samorządu terytorialnego. Autor licznych poradników i artykułów z zakresu prawa podatkowego i dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz audytu wewnętrznego, doświadczony wykładowca i trener. Należy do Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.

 

Książki

Dokumenty zgodne z rozporządzeniami MF z dnia 10 kwietnia 2008 r. (Dz.U. Nr 66, poz. 406) i z dnia 4 kwietnia 2008 r. (Dz.U. Nr 61, poz. 378) oraz wytycznymi zawartymi w komunikatach Ministra Finansów.

Wzory dokumentów zawarte w programie komputerowym dostępne również w formie książkowej – patrz „Wzory dokumentów audytu wewnętrznego z komentarzem i przykładami zadań audytowych” symbol – JBK468.

 

Książki

Dokumenty zgodne z rozporządzeniami MF z dnia 10 kwietnia 2008 r. (Dz.U. Nr 66, poz. 406) i z dnia 4 kwietnia 2008 r. (Dz.U. Nr 61, poz. 378) oraz wytycznymi zawartymi w komunikatach Ministra Finansów.

Wzory dokumentów zawarte w książce przygotowane zostały również w formie programu komputerowego – patrz „Akta audytu wewnętrznego z komentarzem i przykładami zadań audytowych – program komputerowy” symbol – CD468.

Andrzej Tyka – doświadczony audytor wewnętrzny jednostki sektora finansów publicznych. Autor książki „Poradnik Audytora Wewnętrznego jednostek sektora finansów publicznych, tryb postępowania, dokumentacja” oraz wielu artykułów dotyczących audytu wewnętrznego w Polsce.

Marek Januszczyk – jeden z pierwszych certyfikowanych audytorów wewnętrznych w sektorze publicznym, wiceprezes Koła Audytorów Wewnętrznych przy Oddziale Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce, członek stowarzyszeń audytorów wewnętrznych IIA Polska i SAW JSFP.

Dariusz Winiarski – audytor wewnętrzny jednostki sektora finansów publicznych, Certyfikowany Audytor Wewnętrzny z certyfikatem nr 56706 (CIA – Certified Internal Auditor). Autor podręczników oraz wielu artykułów dotyczących audytu wewnętrznego.

 

Książki

Opis

Pomocne narzędzie dla audytora wewnętrznego jednostki samorządu terytorialnego w zakresie audytu dochodów jst.
Zbiór szczegółowych wzorów kwestionariuszy kontroli wewnętrznej oraz testów zgodności wraz z komentarzami, które zostały opracowane w odniesieniu do każdego źródła dochodu. Wzory te (przygotowane w formacie MS Word) można wykorzystać wg własnego uznania lub potrzeb, tj. można wygenerować z nich poszczególne pytania (lub zestawy pytań) i połączyć je w inne grupy tematyczne w zależności od potrzeby.

Program uruchamia się automatycznie.

 

Książki

Główną cześć publikacji stanowi zbiór szczegółowych wzorów kwestionariuszy kontroli wewnętrznej oraz testów zgodności, które zostały opracowane w odniesieniu do każdego źródła dochodu. Przedstawione wzory kwestionariuszy i testów można wykorzystać wg własnego uznania lub potrzeb, tj. można wygenerować z nich poszczególne pytania (lub zestawy pytań) i połączyć je w inne grupy tematyczne.
Książka jest pomocnym narzędziem, wskazującym na co należy zwrócić szczególną uwagę, wykonując audyt dochodów jednostki samorządu terytorialnego.


 

Zofia Wojdylak–Sputowska – audytor wewnętrzny i zewnętrzny środków pochodzących z UE; z dużym doświadczeniem zawodowym w zakresie finansów komunalnych: budżetu jednostki samorządu terytorialnego, podatków i opłat lokalnych, księgowości podatkowej oraz egzekucji administracyjnej. Autorka artykułów z zakresu finansów publicznych i audytu wewnętrznego. Należy do Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.

Arkadiusz Jerzy Sputowski – audytor wewnętrzny i zewnętrzny środków pochodzących z UE; długoletni pracownik służb podatkowych państwa i samorządu terytorialnego. Autor licznych poradników i artykułów z zakresu prawa podatkowego i dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz audytu wewnętrznego, doświadczony wykładowca i trener. Należy do Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.