Materiały i prawo

Książki

Ta przełomowa publikacja autorstwa Josepha T. Wellsa, założyciela i Prezesa ACFE, to kopalnia wskazówek i technik ułatwiających wychwytywanie „sygnałów ostrzegawczych”, dostosowanie się do najnowszego prawodawstwa takiego jak ustawa Sarbanes-Oxley oraz opracowanie i wdrożenie skutecznych środków zapobiegawczych. Przyda się każdemu, kto odpowiada za wykrywanie nadużyć – specjalistom ds. zwalczania oszustw i nadużyć, audytorom śledczym, specjalistom ds. zapobiegania stratom, dyrektorom i właścicielom przedsiębiorstw, kryminologom, pracownikom działów zarządzania zasobami ludzkimi, pracownikom naukowym, a także funkcjonariuszom organów ścigania.


W swojej przekrojowej książce J.T. Wells zgłębia trzy główne kategorie oszustw i nadużyć z wykorzystaniem stanowiska – sprzeniewierzenie majątku, korupcję i fałszowanie informacji oraz dzieli je na trzynaście odrębnych rodzajów. Autor omawia też w zarysie złożone czynniki socjologiczne kształtujące przestępcę wykorzystującego swoje stanowisko oraz bada przyczyny łamania prawa przez ludzi. Zrozumienie powodów, które skłaniają pracowników do takich zachowań, jest kluczem do stworzenia środków zapobiegawczych.


Ponadto książka Nadużycia w firmach – Vademecum zawiera:  • analizy przypadków rzucające światło na sposób myślenia nieuczciwego pracownika,
  • dane statystyczne z Narodowego sondażu ACFE z 2004 roku, pokazujące średnie koszty i częstotliwość popełniania różnych nadużyć,
  • kończące każdy rozdział spostrzeżenia i wnioski mające ułatwić czytelnikom opracowanie strategii zapobiegania nadużyciom i ich wykrywania,
  • klasyfikację objaśniającą rozmaite metody popełniania nadużyć stosowane przez nieuczciwych dyrektorów, właścicieli, kierowników i pracowników,
  • wskazówki i techniki szacowania strat spowodowanych nadużyciami.

Książka Josepha T. Wellsa pt. Nadużycia w firmach – Vademecum znakomicie wzbogaca także w języku polskim – literaturę kryminologiczną i kryminalistyczną. W opracowaniu Autor przedstawia w sposób kompleksowy problematykę mechanizmów popełniania przestępstw na szkodę firmy, metod ich wykrywania oraz możliwości profilaktyczne. Wskazuje także na ogromne koszty tej przestępczości. Wiadomo, że wszelkiego rodzaju nadużycia (w tym np. „kreatywna” księgowość) stanowią, niestety, zjawiska codzienne we współczesnym świecie. Odbiorcami polecanego opracowania mogą być przede wszystkim menedżerowie, pracownicy odpowiedzialni za funkcje kontrolne w firmach (audytorzy wewnętrzni, kontrolerzy, pracownicy nadzoru), pracownicy organów ścigania karnego, prawnicy oraz kadra naukowa wyższych uczelni, instytutów naukowych. Książka stanowi również dobrą inspirację do podjęcia badań naukowych dotyczących patologii polskiego biznesu.


z recenzji prof. zw. dr. hab. Brunona Hołysta


Prawa autorskie: uzyskane dla ACFE Polska przez pana Prezesa Edmunda J. Saundersa. Tłumaczenie i praca redakcyjna na podstawie współpracy ACFE Polska, PIKW oraz Ernst & Young (Sponsor wydania).


Zamówienia można składać pod adresem :


>>Tutaj możesz złożyc zamówienie  <<

 

0 909
Artykuły prawne

• Nowelizacja ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. nr 228, poz. 2255).


• Nowelizacja ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. nr 86, poz. 732).


• Ustawa z 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. nr 52, poz. 379).


• Par. 4 pkt 4-7 rozporządzenia ministra finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. nr 51, poz. 375).


• Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.).


• Ustawa z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz.U. nr 149, poz. 1073).


• Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 149, poz. 1075).


Rozporządzenie Prezydenta RP z 21 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego sędziów sądów powszechnych, asesorów i aplikantów sądowych oraz stawek dodatku funkcyjnego sędziów (Dz.U. nr 58, poz. 399)


• Rozporządzenie Rady Ministrów z 1 sierpnia 2006 r. w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na rok 2006 (Dz.U. nr 147, poz. 1064)


• Rozporządzenie Rady Ministrów z 1 sierpnia 2006 r. w sprawie organów właściwych do występowania do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie prowadzenia działalności na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony (Dz.U. nr 147, poz. 1063)


• Ustawa z 13 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o Narodowym Planie Rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 149, poz. 1074)


• Ustawa z 23 czerwca 2006 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 141, poz. 997)


Więcej informacji na stronach >>Gazety Prawnej<<

 

Książki

Informacje o książce


„Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw” to kompendium praktycznej wiedzy, dotyczące: interpretacji typowych i nietypowych pozycji sprawozdania finansowego, wyceny aktywów i pasywów, z wyszczególnieniem zasady ostrożności, sporządzania rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym, sporządzania rachunku przepływów pieniężnych według Krajowego Standardu Rachunkowości nr 1, interpretacji i zasad sporządzania zestawienia ze zmian kapitału własnego, zasad zestawiania dodatkowych informacji i objaśnień, zasad badania sprawozdania finansowego, regulacji podatkowych, w szczególności z zakresu podatku dochodowego, zapisów Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, a zwłaszcza tych, które dotyczą nieprecyzyjności w polskim prawie bilansowym. Każdy rozdział książki zawiera wiele konkretnych zadań – wraz z rozwiązaniami – ułatwiających w praktyce wykorzystywanie wiedzy związanej ze sporządzaniem sprawozdań finansowych.


Informacje o Autorze


Dr hab. Waldemar Gos jest pracownikiem naukowym, profesorem Uniwersytetu Szczecińskiego. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu rachunkowości, zarządzania biznesem i nieruchomościami, a także na studiach MBA. Jest również wykładowcą na kursach i szkoleniach dla księgowych, głównych księgowych, kandydatów na biegłych rewidentów. W swoim dorobku naukowym ma ponad 240 publikacji – jest autorem wielu monografii, rozpraw i podręczników oraz 200 artykułów i referatów. Obok działalności naukowej i dydaktycznej aktywnie uczestniczy w praktyce gospodarczej – przygotowuje plany kont, opracowuje instrukcje kosztowe, określa zasady kalkulacji kosztów i stosowania rachunkowości; opracował m.in. zasady budżetowania kosztów dla takich podmiotów, jak Bumar – Hydroma Szczecin, CPN oddział Szczecin, Szczecińska Wytwórnia Wódek, Augusto.


SPIS TREŚCI


WSTĘP


I. ISTOTA ORAZ ZAKRES JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


1.1. Zakres rocznego sprawozdania finansowego


1.2. Etapy sporządzania sprawozdania finansowego


1.3. Rola inwentaryzacji w sporządzaniu sprawozdania finansowego


1.4. Zdarzenia po dacie bilansu oraz istota i skutki błędu podstawowego


1.5. Kierunki oceny wewnętrznej zgodności sprawozdania finansowego


1.6. Odpowiedzialność za sporządzanie i ogłaszanie sprawozdania finansowego


1.7. Powiązania jednostek oraz ich wpływ na sprawozdanie finansowe


1.8. Zasady badania sprawozdań finansowych


II. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


2.1. Cel wprowadzenia do sprawozdania finansowego


2.2. Założenie kontynuacji działania przy sporządzaniu sprawozdania finansowego


2.3. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości


III. BILANS


3.1. Układ i walory informacyjne bilansu


3.2. Ogólna charakterystyka aktywów i pasywów


3.3. Zasady wyceny bilansowej aktywów i pasywów


3.4. Wartości niematerialne i prawne


3.5. Rzeczowe aktywa trwałe


3.6. Należności długo- i krótkoterminowe


3.7. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne


3.8. Długo- i krótkoterminowe instrumenty finansowe


3.9. Środki pieniężne oraz inne aktywa pieniężne


3.10. Długo- i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe ujmowane w aktywach


3.11. Zapasy


3.12. Kapitały (fundusze) własne


3.13. Rezerwy na zobowiązania


3.14. Długo- i krótkoterminowe zobowiązania


3.15. Rozliczenia międzyokresowe ujmowane w pasywach


IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT


4.1. Istota i zasady ustalania wyniku finansowego


4.2. Wzory rachunku zysków i strat


4.3. Przychody z działalności operacyjnej


4.4. Koszty działalności operacyjnej


4.5. Krąg kosztowo-wynikowy


4.6. Pozostałe przychody i koszty operacyjne


4.7. Przychody i koszty finansowe


4.8. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych


4.9. Podatek dochodowy i inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego


4.10. Wynik w spółkach osobowych i przedsiębiorstwach osób fizycznych


4.11. Koszty finansowania działalności gospodarczej


4.12. Przychody i koszty z tytułu długoterminowych umów


V. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM


5.1. Organizacja ksiąg rachunkowych na potrzeby sporządzania zestawienia zmian kapitału/funduszu własnego


5.2. Układ sprawozdania ze zmian w kapitale/funduszu własnym


5.3. Charakterystyka elementów zestawienia zmian w kapitale własnym


VI. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH


6.1. Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych


6.2. Ogólne zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych według Krajowego Standardu Rachunkowości nr 1


6.3. Przepływy działalności operacyjnej – metoda bezpośrednia


6.4. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej – metoda pośrednia


6.5. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej


6.6. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej


6.7. Sumy kontrolne w rachunku przepływów pieniężnych


VII. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA


7.1. Zakres dodatkowych informacji i objaśnień


7.2. Wzory prezentacji dodatkowych informacji i objaśnień


7.3. Przykłady dodatkowych informacji i objaśnień


LITERATURA


 


Zamówienia prosimy składać faxem pod numer (22) 830 11 04
Prosimy skorzystać z poniższego formularza – >> pobierz formularz << 


lub mailem na adres: wydawnictwo@par.edu.pl


POLECAMY !!! 

 

Książki

Autor pokazuje jak różne może być podejście do tej tematyki przez statystyków oraz przez specjalistów od audytu. Na podstawie wielu testów autor wypracował metody, które przedstawia w przystępny sposób. Pokazuje praktyczne aspekty metod i technik wraz z precyzyjnym ich opisem matematycznym. Na podstawie przedstawionych opisów można opracować algorytmy obliczeniowe, które realizują w praktyce opisywane metody. Opracowanie zawiera wiele przykładów praktycznych zawierających opis kompletnych rozwiązań.


Książka adresowana jest głównie do osób, które chcą się zapoznać z różnymi metodami doboru próby, a stając przed problemem ich praktycznego zastosowania w audycie, chcą dokonać tego z pełną świadomością.


Praca omawia:
METODY – zagadnienia metodologiczne,
TECHNIKI – praktyczną realizację, krok po kroku, metod mających zastosowanie w procesie audytu,
NARZĘDZIA – narzędzia informatyczne stosowane przy doborze próby.


SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE

I. METODY
1. Informacje ogólne

  1.1. Zarys metodyki prowadzenia audytu opartego o dobór próby
  1.2. Klasyfikacje metod doboru próby
2. Wprowadzenie do statystycznych metod doboru próby
  2.1. Koncepcja badania opartego o metody statystyczne
  2.2. Zasady wyznaczania estymatorów prostych
  2.3. Zastosowanie estymatorów złożonych
  2.4. Rozkłady zmiennych losowych w doborze próby
  2.5. Reprezentatywność próby
3. Wybrane modele losowania próby w badaniach reprezentacyjnych
  3.1. Losowanie proste zależne
  3.2. Losowanie systematyczne (z interwałem)
  3.3. Losowanie warstwowe
  3.4. Losowanie zespołowe
  3.5. Losowanie dwustopniowe
  3.6. Losowanie dwufazowe
  3.7. Losowanie z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do wielkości (PPS)
4.  Dobór próby z zastosowaniem metody monetarnej  (MUS)
  4.1. Wyznaczenie liczebności i losowanie próby
  4.2. Ekstrapolacja wyników w badaniu wiarygodności
  4.2. Ekstrapolacja wyników w badaniu zgodności
5. Weryfikacja hipotez jako cel badania
  5.1. Weryfikacja hipotez – zasady ogólne
  5.2. Weryfikacja hipotez w procesie audytu
  5.3. Wydawanie opinii w związku z weryfikacją hipotez
6. Metody sekwencyjne w doborze próby
  6.1. Omówienie ogólne metody sekwencyjnej
  6.2. Zastosowanie praktyczne metody sekwencyjnej w audycie

II.  TECHNIKI
7. Przygotowanie audytu opartego o dobór próby

  7.1. Ocena ryzyka badania audytowego
  7.2. Wybór podejścia do audytu
  7.3. Określenie wartości dopuszczalnego błędu (progu istotności)
  7.4. Identyfikacja operatu losowania
  7.5. Wybór techniki losowania elementów próby
8. Zastosowanie statystycznych metod doboru próby
  8.1. Dobór próby w estymacji
    8.1.1. Estymacja proporcji
    8.1.2. Estymacja wartości łącznej cechy
 8.2. Dobór próby w badaniu zgodności
    8.2.1. Badanie zgodności metodą stałej próby
    8.2.2. Badanie zgodności metodą sekwencyjną
    8.2.3. Badanie wykrywające
    8.2.4. Badanie zgodności metodą monetarną (MUS)
 8.3. Dobór próby w badaniu wiarygodności
    8.3.1. Badanie wiarygodności metodą „średnio na jednostkę”
    8.3.2. Badanie wiarygodności  na podstawie różnicy lub proporcji wartości
    8.3.3. Badanie wiarygodności metodą monetarną (MUS)
9. Zastosowanie niestatystycznych metod doboru próby

III. NARZĘDZIA
10. Narzędzia uniwersalne

  10.1. Oprogramowanie biurowe
  10.2. Pakiety statystyczne
11. Narzędzia specjalistyczne
  11.1. Program ACL – charakterystyka ogólna, funkcje doboru próby
  11.2. Program WinIDEA – funkcje dotyczące doboru próby
  11.3. Inne programy specjalistyczne
  11.4. Wykorzystanie narzędzi CAATs przez instytucje audytorskie

PODSUMOWANIE

BIBLIOGRAFIA

TABLICE  STATYSTYCZNE


 


Notka biograficzna:
Wiesław Karliński , dr inż. (informatyk, absolwent Politechniki Lwowskiej, dr n.med)
W dotychczasowej praktyce zajmował się projektowaniem, budową i  wdrażaniem systemów monitorowania, początkowo w zastosowaniach przemysłowych i w medycynie, a następnie w zakresie organizacji i ekonomiki ochrony zdrowia, administracji publicznej oraz finansów publicznych.
W latach 1999-2002 odpowiedzialny za uruchomienie i prowadzenie informatycznego Systemu Monitorowania Reformy Administracji Publicznej. Od roku 2002 jest doradcą ekonomicznym w Najwyższej Izbie Kontroli, gdzie zajmuje się zastosowaniem narzędzi informatycznych oraz metod statystycznych, w tym doboru próby, w badaniach kontrolnych.
 Jest autorem szeregu opracowań oraz programów komputerowych z zakresu zastosowań metod statystycznych w różnych dziedzinach: w medycynie (Stat-med), genetyce (Stat-gen), psychometrii (Psycho-scan)  oraz  w audycie (Pomocnik Kontrolera).