Akty prawne

0 2476
Artykuły prawne

Kilka lat temu do ustawy o finansach publicznych wprowadzono nowy przepis. Wprost wskazano, jakie informacje związane z audytem wewnętrznym w instytucjach publicznych stanowią informację publiczną, a jakie nie. W ten sposób szefowie instytucji pozbawieni zostali kontroli obywatelskiej.  Wprowadzono też zamieszanie w hierarchii aktów prawa, czyli ustawowo zawężono pojęcie informacji publicznej, zawarte w Konstytucji. Dzięki skargom obywatelek i obywateli, Rzeczniczka Praw Obywatelskich skierowała wniosek do Trybunał Konstytucyjnego o stwierdzenie braku zgodności przepisów ustawy o finansach publicznych z artykułem 61 Konstytucji. System ochrony jawności zadziałał, a Trybunał wyeliminował szkodliwe przepisy.

 

Art. 284 ust. 2 ustawy o finansach publicznych wyraźnie wyłączał zastosowanie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej w stosunku do dokumentów, wytworzonych przez audytora wewnętrznego w trakcie prowadzenia audytu wewnętrznego (innych niż plan audytu i sprawozdanie z wykonania audytu, które udostępniane są wyłącznie na wniosek).

RPO wskazała we wniosku, iż kwintesencja art. 284 ust. 2 ustawy o finansach publicznych „sprowadza się do potwierdzenia, że plan audytu oraz sprawozdanie z wykonania planu audytu stanowią informację publiczną. Nie można a contrario wnioskować z tego przepisu, że pozostałe dokumenty wytworzone w trakcie prowadzenia audytu nie odpowiadają warunkom informacji publicznej, bowiem co innego wynika z konstytucyjnego prawa do informacji”. Nie tylko wg Rzeczniczki Praw Obywatelskich, ale także i w przyjętym w sprawie stanowisku Prokuratora Generalnego, zauważone zostało, że takie ograniczenie nie spełniało wymogów proporcjonalności w stosunku do zagwarantowanego ustawą zasadniczą prawa do informacji publicznej. Podobne stanowisko wyraził Minister Finansów.

Ponadto RPO zwróciła uwagę na fakt, iż samo „nieudostępnienie dokumentów wytworzonych przez audytora nie jest usprawiedliwione potrzebą ochrony wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochrony porządku publicznego, bezpieczeństwa i ważnego interesu gospodarczego państwa”.

Trybunał Konstytucyjny zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy, iż jawność dokumentów audytu wewnętrznego, a co za tym idzie, wpływ kontroli społecznej, stanowić będzie pozytywne oddziaływanie na zwiększenie jego skuteczności. Dotychczasowe rozwiązanie ustawodawcy stanowi zatem niedopuszczalne ograniczenie dostępu do informacji publicznej. W ustnym uzasadnieniu sędzia Stanisław Biernat zwrócił jednak uwagę na konsekwencje pozostawienia w obecnym brzmieniu art. 284, sugerując w tej kwestii ingerencję ustawodawcy.

Wyrok jest zdecydowanym przejawem wypracowywania transparentności w dziedzinie finansów publicznych. Nie ma cienia wątpliwości, iż sam dostęp do wyników audytu wewnętrznego stanowić będzie nie tylko wartość dodaną w skutecznym zarządzaniu, ale także przemawiać będzie za poprawą sprawozdawczości finansowej.

 

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 9 kwietnia 2015 r., sygn. akt K 14/13.

Dokumenty sprawy na stronie Trybunału Konstytucyjnego:

– wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich (K 14/13)

stanowisko Prokuratora Generalnego

– stanowisko Sejmu

– stenogram rozprawy z 9 kwietnia 2015 r.

 

 

Inofrmację na temat uzasadnienia wyroku (wraz z filmem) możesz zobczyć >>TUTAJ<< 

 

Ogłoszenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 kwietnia 2014 roku sygn. akt. K 14/13 w sprawie dostępu do dokumentów wytwarzanych przez audytora.

Trybunał Konstytucyjny w dnia 9 kwietnia 2015 orzekł niezgodność art. 284 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z konstytucją

 

 

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie dokumentacji wytwarzanej przez audytora – głoszenie możesz obejrzeć tutaj:

Wysłuchaj uzasadnienia wyroku TK

 

0 863
Artykuły prawne

• Nowelizacja ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. nr 228, poz. 2255).


• Nowelizacja ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. nr 86, poz. 732).


• Ustawa z 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. nr 52, poz. 379).


• Par. 4 pkt 4-7 rozporządzenia ministra finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. nr 51, poz. 375).


• Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.).


• Ustawa z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz.U. nr 149, poz. 1073).


• Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 149, poz. 1075).


Rozporządzenie Prezydenta RP z 21 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego sędziów sądów powszechnych, asesorów i aplikantów sądowych oraz stawek dodatku funkcyjnego sędziów (Dz.U. nr 58, poz. 399)


• Rozporządzenie Rady Ministrów z 1 sierpnia 2006 r. w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na rok 2006 (Dz.U. nr 147, poz. 1064)


• Rozporządzenie Rady Ministrów z 1 sierpnia 2006 r. w sprawie organów właściwych do występowania do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie prowadzenia działalności na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony (Dz.U. nr 147, poz. 1063)


• Ustawa z 13 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o Narodowym Planie Rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 149, poz. 1074)


• Ustawa z 23 czerwca 2006 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 141, poz. 997)


Więcej informacji na stronach >>Gazety Prawnej<<