Fundusze Unijne

Komisja Europejska wezwała w środę Polskę do wdrożenia dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki nadużyć na rynku finansowym oraz dyrektywy dotyczącej badania sprawozdań finansowych.

Jeśli polskie władze nie podejmą działań w ciągu dwóch miesięcy, KE może skierować obie sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Pierwsze upomnienie dotyczy przyjętej w 2015 roku dyrektywy wykonawczej dotyczącej zgłaszania właściwym organom rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku finansowym.

Komisja Europejska wezwała w środę Polskę do wdrożenia dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki nadużyć na rynku finansowym oraz dyrektywy dotyczącej badania sprawozdań finansowych.

Zobowiązuje państwa członkowskie UE do ustanowienia skutecznych mechanizmów umożliwiających zgłaszanie naruszeń. Zawiera przepisy chroniące osoby, które zgłaszają takie naruszenia i szczegółowo określa procedury ochrony takich osób. Przewiduje też rozwiązania dotyczące dalszych działań związanych ze zgłoszeniami przypadków nadużyć i ochroną danych osobowych.

Termin wdrożenia dyrektywy do prawa krajowego państw unijnych upłynął 3 lipca 2016 roku. Według KE, Polska nie dotrzymała tego terminu i w związku z tym we wrześniu 2016 roku otrzymała pierwsze upomnienie, w którym została wezwana do usunięcia uchybienia. W środę KE poinformowała, że „nie dysponuje wiedzą” na temat wdrożenia dyrektywy do polskich przepisów krajowych. Dlatego postanowiła wysłać do Polski drugie upomnienie w tej sprawie – uzasadnioną opinię, która jest drugim etapem postępowania o naruszenie unijnego prawa.

Takie same upomnienia otrzymały także Holandia, Hiszpania i Portugalia.

W środę Polska otrzymała też od KE uzasadnioną opinię w sprawie dyrektywy z 2014 roku, dotyczącej badania sprawozdań finansowych. Chodzi o przepisy, które określają kryteria zatwierdzania i rejestracji osób przeprowadzających audyt jednostek zainteresowania publicznego, wyprowadzają wymogi dotyczące niezależności, obiektywizmu i etyki zawodowej oraz ramy nadzoru nad takimi osobami.

Państwa UE miały wdrożyć dyrektywę do prawa krajowego do 17 czerwca 2016 roku. Według KE terminu tego nie dotrzymało sześć państw. Oprócz Polski są to: Chorwacja, Cypr, Estonia, Rumunia i Słowenia.

Czytaj (źródło) : >> rzeczpospolita.pl <<

 

 

0 1227

Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to krajowy program wspierający gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczny. Środki unijne z programu przeznaczone zostaną również w ograniczonym stopniu na inwestycje w obszary ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego. Wersja 1.0 Programu została zaakceptowana przez Komisję Europejską decyzją z 16 grudnia 2014 r., obowiązuje od 19 grudnia 2014 r. UWAGA! 23 grudnia 2016 r. zaktualizowano Załącznik 12.2

 

Minister Rozwoju zatwierdził aktualizację Wykazu Dużych Projektów (WDP), przyjętą uprzednio przez Komitet Monitorujący Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Integralną częścią Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 są jego załączniki, w tym Załącznik nr 12.2 Wykaz Dużych Projektów.

Pierwsza wersja WDP została przygotowana na etapie projektu POIŚ 2014-2020 oraz negocjacji z Komisją Europejską, zgodnie z aktualną wówczas wiedzą. W miarę postępów we wdrażaniu POIŚ 2014-2020, dokument podlega bieżącej aktualizacji, polegającej w szczególności na uzupełnieniu o projekty wyłaniane do dofinansowania w trybie pozakonkursowym oraz konkursowym, zgodnie z kryteriami przyjętymi przez Komitet Monitorujący POIŚ 2014-2020.

W ramach najnowszej aktualizacji dodano w sumie 9 nowych projektów, w tym:

 • 6 nowo zidentyfikowanych w trybie pozakonkursowym projektów z sektora transportu dotyczących rozwoju transportu morskiego, bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz transportu publicznego w miastach w ramach ZIT.
 • 1 projekt już wcześniej zidentyfikowany dot. transportu publicznego w miastach, który uzyskał status dużego projektu.
 • 2 projekty, powstałe z podziału projektu kolejowego na 2 etapy.

Ponadto aktualizacji uległy niektóre dane dla projektów wcześniej umieszczonych na WDP, dotyczące harmonogramu inwestycji oraz terminu przesłania wniosku do Komisji Europejskiej. Usunięto także 5 projektów transportowych – z czego większość po aktualizacji danych finansowych utraciła status dużego projektu.

 

Tutaj możesz pobrać >> Aktualny Wykaz Dużych Projektów wraz z listą zmian <<

 

0 1097

Minister Rozwoju i Finansów, po uzgodnieniu z właściwymi organami, podjął 3 stycznia 2017 r. decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

 

Treść komunikatu:

Informacja
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z póżn. zm.)

informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 1 i art. 58 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 48 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) wystąpiono do Głównego Inspektora Sanitarnego oraz do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o opinie w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Główny Inspektor Sanitarny pismem znak: GIS-HŚ-NS-4311-107/EN/16 z dnia 1 grudnia 2016 r. orazGeneralny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem znak: DOOŚ-sooś.410.27.2016.JP z dnia 30 listopada 2016 r. uzgodnili odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Biorąc pod uwagę ww. opinie, uwarunkowania określone w art. 49 ww. ustawy oraz proponowane niewielkie modyfikacje przyjętego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, które są neutralne z punktu widzenia oddziaływania na środowisko, Minister Rozwoju i Finansów odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

 

 

Tutaj możesz pobrać >> Komunikat – decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 <<

 

0 1680

Celem Wytycznych jest określenie sposobu opracowania wybranych elementów studium wykonalności przygotowywanego na potrzeby analizy i oceny projektów inwestycyjnych, w tym w szczególności dużych projektów, o których mowa w art. 100 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Wytyczne uwzględniają ponadto specyfikę projektów generujących dochód, jak również projektów hybrydowych, tzn. łączących formułę partnerstwa publiczno-prywatnego z dofinansowaniem UE.

 

Wytyczne obowiązują od: 18.03.2015

 

Tutaj możesz pobrać : >> Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 <<

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) zaprasza do składania wniosków o umieszczenie w wykazie kandydatów na
ekspertów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR).
Nabór kandydatów na ekspertów prowadzony jest w okresie od 15 listopada do 16 grudnia 2016 r., do godz. 16:30. 
Wnioski o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 należy składać za pośrednictwem systemu elektronicznego dostępnego na stronie internetowej http://survey.ncbr.gov.pl/index.php/157588/lang-pl. O zachowaniu terminu do złożenia wniosku decyduje data i godzina przesłania wypełnionego wniosku wraz z załącznikami w ww. systemie.
W celu złożenia wniosku o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 należy:
 

0 1405
Od 14 października 2016 r. obowiązuje zmieniona wersja Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.
Wprowadzono m. in. zmiany dotyczące:
 • bazy personelu (podrozdział 6.15 Koszty pośrednie) – w bazie tej nie będą rejestrowane dane personelu projektu w przypadku, gdy koszty personelu są rozliczane z wykorzystaniem metod uproszczonych, niezależnie od źródła finansowania. Dotychczas wyłączenie to dotyczyło jedynie projektów współfinansowanych ze środków EFS,
 • zasad faktycznego poniesienia wydatku (podrozdział 6.4 Zasada faktycznego poniesienia wydatku) – dodano kolejny wyjątek od tej reguły, dotyczący wydatków ponoszonych na podstawie odrębnych przepisów (art. 64 rozporządzenia 1303/2013) przez partnera prywatnego w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego,
 • zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w projektach współfinansowanych z EFS (sekcja 6.12.1 Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych) – modyfikacja zwiększająca do 3500 PLN wartość środka trwałego, który wliczany być powinien do limitu określanego przez IZ w SZOOP (dotychczas wytyczne wskazywały wartość 350 PLN oraz określały, że limit wynosi 10%, o ile IZ nie określi limitu na innym poziomie);
 • projektów grantowych (podrozdział 6.20 Projekty grantowe) – doprecyzowano, że w przypadku projektów współfinansowanych ze środków EFS grantobiorca to jednocześnie uczestnik projektu;
 • kwalifikowalności kosztów pośrednich IP ZIT (podrozdział 8.4 Koszty pośrednie w projektach finansowych z EFS) – z projektu usunięto zapis wskazujący, że w przypadku stosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków przez instytucje określone w Wytycznych stawki ryczałtowe mogą być stosowane w wysokości maksymalnie 50% (oznacza to, że niezależnie od charakteru beneficjenta możliwe będzie stosowanie pełnych stawek);
 • udzielanie zamówień (podrozdział 6.5) – treść podrozdziału reguluje m.in. obowiązki beneficjentów, którzy nie mają obowiązku udzielania zamówień zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: PZP). Z tego względu został on zmodyfikowany w taki sposób, aby ograniczyć odwołania do tej ustawy. Dotyczy to przede wszystkim zapisów Wytycznych odnoszących się do wyłączeń stosowania zasady konkurencyjności, które mają miejsce w tych samych przypadkach, w których przepisy PZPumożliwiają stosowanie trybów niekonkurencyjnych. Przypadki te wymieniono wprost w miejsce odwołania do właściwego przepisu PZP. Odwołanie do przepisów PZP zachowano jedynie tam, gdzie wprowadzanie wyłączeń w sposób opisowy spowodowałoby znaczne skomplikowanie treści Wytycznych. W dokumencie przewidziano również odstępstwa od zasady zakazującej udzielania zamówień podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo w wyniku postępowania przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności przez beneficjentów nie będących zamawiającymi w myśl PZP. Zamówienia takie będą mogły być udzielane w projektach realizowanych w ramach celu tematycznego 1 (wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji), a także w części innych, zdefiniowanych w Wytycznych przypadków, za zgodą IZ PO.
Zrezygnowano z obowiązku publikacji przez podmioty niezobowiązane do stosowania PZP zapytań w Dzienniku Urzędowym UE w przypadku udzielania zamówień, których wartość przekracza próg określony w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tej ustawy. Decyzja w zakresie publikacji w DUUE została pozostawiona beneficjentom. Z treści dokumentu usunięto zapisy (dotychczasowa sekcja 6.5.2 oraz załącznik nr 1), które nakładały dodatkowe obowiązki, niewynikające z treści PZP, na zamawiających realizujących postępowania zgodnie z tą ustawą.
Przeformułowano zapisy odnoszące się do wydatków, których wartość mieści się w przedziale 20 tys. PLN – 50 tys. PLN. Doprecyzowano, że w przypadku tych wydatków konieczne jest przeprowadzenie rozeznania rynku, polegającego na upublicznieniu zapytania ofertowego na stronie internetowej beneficjenta lub wysłaniu do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców. Procedura ta ma prowadzić do wskazania ceny rynkowej nabywanego dobra, usługi czy dostawy. Jednocześnie z Wytycznych usunięto punkt dający możliwość uzupełniania wymogów w tym zakresie przez IZ. IZ będą mogły jedynie wskazać inną stronę, na której publikowane być powinny zapytania ofertowe.
Aby zapoznać się z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020, kliknij tutaj >> Wytyczne kwalifikowalności – 2014-2020 <<
 

0 1205

11 sierpnia 2016 r. wiceminister rozwoju, Witold Słowik, zatwierdził zaktualizowany Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (wersja 1.8).

Nowa wersja dokumentu zawiera m.in. następujące zmiany:

SEKTOR ENERGETYKA

Doprecyzowano zapisy w związku z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii. Ponadto, w wybranych działaniach, uszczegółowiono formy prawne beneficjentów oraz rozszerzono katalog typu inwestycji przewidzianych do realizacji.

SEKTOR ŚRODOWISKA

Zmieniono tryb wyboru projektów (z konkursowego na pozakonkursowy) w działaniu 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska. Doprecyzowano i uzupełniono zapisy w związku z przyjęciem Krajowego Programu Gospodarki Odpadami oraz w zakresie umożliwienia finansowania wykonywania monitoringu przyrodniczego w obszarach Natura 2000 przez RDOŚ. Dodano Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska jako beneficjenta w zakresie rozwoju i integracji systemów monitoringu przyrodniczego.

 

0 1272

Ministerstwo Rozwoju ogłosiło projekt zmian Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020

Główne zmiany w dokumencie wynikają z m.in. z potrzeby dostosowania zapisów Wytycznych wynikających z pierwszych doświadczeń IK UP w zakresie realizacji projektów dotyczących aktywizacji zawodowej.

Prosimy o zgłaszanie uwag na załączonym formularzu (poniżej) do 22 lipca 2016 r. na adres e-mail: sylwia.kowalczyk@mr.gov.pl.

Tutaj możesz pobrać : >> Projekt Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 w trybie „rejestruj zmiany” <<

Tutaj możesz pobrać :  >> Tutaj możesz pobrać : Formularz zgłaszania uwag <<

 

0 1304

Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne służące poprawie efektywności energetycznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1). Rozporządzenie weszło w życie 18 czerwca 2016 r. (Dz. U. poz. 866).

Obowiązuje od: 18.06.2016 do: 30.06.2021

Tutaj możesz pobrać >> Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne służące poprawie efektywności energetycznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 <<

Treść rozporządzenia:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII1)

z dnia 9 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne służące poprawie efektywności energetycznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

Na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spój- ności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przedsiębiorcom w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 pomocy publicznej, zwanej dalej „pomocą”, na projekty inwestycyjne służące poprawie efektywności energetycznej, w tym efektywności energetycznej w budynkach, zwane dalej „projektami inwestycyjnymi”, a także podmioty udzielające tej pomocy.

2. Do udzielania pomocy mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 651/2014”.

§ 2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy, o której mowa w art. 1 ust. 2 lit. c i d, ust. 3 lit. a, c i d, ust. 4 lit. c, ust. 5 oraz w przypadku, o którym mowa w art. 38 ust. 2 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 3. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

 1. 1)  efektywność energetyczna – efektywność energetyczną, o której mowa w art. 2 pkt 103 rozporządzenia nr 651/2014;
 2. 2)  przedsiębiorca – przedsiębiorstwo, o którym mowa w art. 1 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014;
 3. 3)  mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca – odpowiednio mikroprzedsiębiorstwo, małe lub średnie przed- siębiorstwo, o którym mowa w art. 2 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014.

  § 4. Pomoc nie może zostać udzielona ani wypłacona przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy

publicznej, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem i z rynkiem wewnętrznym.

§ 5. Pomoc podlega kumulacji na zasadach określonych w art. 8 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 6. 1. Pomoc dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt inwestycyjny nie może przekroczyć kwoty 15 mln euro.

2. W przypadku gdy łączna kwota pomocy przekracza równowartość kwoty 15 mln euro dla jednego przedsiębiorcy i na jeden projekt inwestycyjny, pomoc wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej i może być udzielona po jej zatwierdze- niu przez Komisję Europejską.

3. Kwotę pomocy wyrażoną w euro przelicza się na złote według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień udzielenia pomocy.

§ 7. Pomoc jest udzielana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej albo Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, zwane dalej „podmiotami udzielającymi pomocy”.

§ 8. Pomoc jest udzielana w trybie konkursowym, o którym mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.

§ 9. Pomoc jest udzielana w formach wskazanych w art. 5 ust. 2 lit. a i b rozporządzenia nr 651/2014.
§ 10. 1. Kosztami kwalifikowalnymi są wyłącznie koszty bezpośrednio związane z realizacją projektu inwestycyjnego. 2. Koszty kwalifikowalne ustala się w sposób określony w art. 38 ust. 3 lit. a albo lit. b rozporządzenia nr 651/2014.

3. Kosztami kwalifikowalnymi są koszty poniesione na:

 1. 1)  przygotowanie projektu inwestycyjnego;
 2. 2)  zarządzanie procesem inwestycyjnym, w tym na nadzór nad robotami budowlanymi;
 3. 3)  nabycie praw związanych z nieruchomościami;
 4. 4)  roboty budowlane wraz z materiałami, opłatami przyłączeniowymi, uruchomieniem i rozruchem urządzeń lub obiek- tów;
 5. 5)  sprzęt i wyposażenie;
 6. 6)  wartości niematerialne i prawne;
 7. 7)  podatek od towarów i usług, jeżeli przedsiębiorca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 i 846);
 8. 8)  inne opłaty i obciążenia bezpośrednio związane z realizacją projektu inwestycyjnego, z wyłączeniem kosztów ponie- sionych na działania informacyjne i promocyjne.

  4. Do obliczania intensywności pomocy oraz kosztów kwalifikowalnych stosuje się art. 7 ust. 1–3 rozporządzenia

nr 651/2014.

§ 11. 1. Intensywność pomocy nie może przekroczyć 30% kosztów kwalifikowalnych, obliczonych zgodnie z § 10.

2. Intensywność pomocy ulega zwiększeniu o:

 1. 1)  20 punktów procentowych – w przypadku pomocy na rzecz mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy;
 2. 2)  10 punktów procentowych – w przypadku pomocy na rzecz średniego przedsiębiorcy.

  3. Do dnia 31 grudnia 2020 r. intensywność pomocy ulega także zwiększeniu o:

 1. 1)  15 punktów procentowych – gdy projekt inwestycyjny będzie realizowany na obszarze województwa innego niż województwo mazowieckie;
 2. 2)  5 punktów procentowych – gdy projekt inwestycyjny będzie realizowany na obszarze województwa mazowieckiego.

  § 12. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc składa do podmiotu udzielającego pomocy wniosek o dofinansowa-

nie, zwany dalej „wnioskiem”.

2. W celu spełnienia efektu zachęty, o którym mowa w art. 6 rozporządzenia nr 651/2014, wniosek należy złożyć przed rozpoczęciem prac w rozumieniu art. 2 pkt 23 rozporządzenia nr 651/2014.

3. Wniosek zawiera:

 1. 1)  informacje wskazane w art. 6 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia nr 651/2014;
 2. 2)  inne informacje i dokumenty niezbędne do dokonania oceny wniosku, wskazane przez podmiot udzielający pomocy w dokumentach dotyczących naboru.

  4. Do wniosku przedsiębiorca załącza dokumenty przygotowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 37

ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. poz. 404, z 2008 r. poz. 585, z 2010 r. poz. 99, z 2011 r. poz. 1381 oraz z 2015 r. poz. 1830).

5. Po przeprowadzeniu oceny wniosku pomoc może zostać udzielona przedsiębiorcy na podstawie umowy o dofinan- sowanie projektu.

§13. Pomoc jest udzielana do końca okresu dostosowawczego, októrym mowa wart.58 ust.4, wzwiązku z art. 59 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.