Fundusze Unijne

0 1317

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w funduszach europejskich? Standard minimum i kryteria horyzontalne? Jeśli zastanawiasz się, co to oznacza w praktyce albo planujesz ubiegać się o środki unijne i chcesz dobrze przygotować się do złożenia projektu – ta publikacja jest właśnie dla Ciebie.

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn jest dla funduszy unijnych jedną z podstawowych polityk horyzontalnych, obowiązujących w całej Unii Europejskiej. Ma ona swoją podstawę prawną w takich dokumentach jak: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego dotyczące funduszy unijnych, >> Umowa Partnerstwa << czy >> Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn na lata 2014-2020 <<.

Wszyscy beneficjenci środków unijnych (a także instytucje zaangażowane w ich wykorzystanie) zobowiązani są do przestrzegania zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji.

W celu przybliżenia informacji na temat sposobów wdrażania powyższej zasady, został opracowany poradnik pn. „Jak realizować zasadę równości szans kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych z funduszy europejskich 2014-2020”. Dokument ten ma na celu przybliżyć ideę równości szans kobiet i mężczyzn w funduszach unijnych i pozwala zapoznać się z praktycznymi aspektami jej realizacji w projektach i programach operacyjnych.

 

0 731

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – aktualne uszczegółowienie

Uszczegółowienie programu zawiera informacje dotyczące ogólnych zasad i reguł realizacji programu, osi priorytetowych oraz poszczególnych działań. Dokument składa się z dwóch części: ogólnej, opisującej zasady horyzontalne obowiązujące we wszystkich działaniach na temat zakresu interwencji i podstawowych zasad realizacji programu oraz szczegółowego opisu poszczególnych osi priorytetowych i działań/poddziałań, jak również z załączników stanowiących integralną część dokumentu.

 

Tutaj możesz pobrać >> Opis zmian od ostatniej wersji << (Obowiązuje od 13.04.2016)

 

0 857

Od dnia 18 kwietnia 2016 r. przestają obowiązywać przepisy dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz.U. L 134 z 30.4.2004, str. 114) oraz przepisy dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (Dz.U. L 134 z 30.4.2004, str. 1), a zaczynają obowiązywać przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 65, z późn. zm.), zwanej dalej „dyrektywą klasyczną ” oraz przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243, z późn. zm.), zwanej dalej „dyrektywą sektorową”.

Proces legislacyjny dotyczący rządowego projektu ustawy o zmianie  ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 366), mający na celu implementację przepisów ww. dyrektyw UE nie został jeszcze zakończony. Uwzględniając powyższe, aktualnie obowiązujące przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. t.j. z 2015 r. poz. 2164) pozostają w mocy.

Mając jednak na względzie opóźnienie we wdrożeniu ww. dyrektyw do porządku krajowego, w celu uniknięcia ryzyka popełnienia przez polskich zamawiających ewentualnych nieprawidłowości związanych z powyższym, w szczególności w zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz konkursów finansowanych ze środków UE oraz uwzględniając zasadę bezpośredniej skuteczności dyrektyw – w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych od dnia 18 kwietnia 2016 r. – Urząd Zamówień Publicznych wskazuje co następuje:

 1. Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz konkursów, w których wartość zamówienia nie przekracza wartości progów unijnych, mają zastosowanie aktualnie obowiązujące przepisy ustawy Pzp.
 2.  Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz konkursów, w których wartość zamówienia jest równa lub wyższa od progów unijnych, mają zastosowanie przepisy obowiązującej ustawy Pzp z uwzględnieniem zasady bezpośredniej skuteczności dyrektyw.

 

0 1253

Projekt zmian Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020

 

Projektowane zmiany wynikają z dotychczasowych doświadczeń we wdrażaniu Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji. Uwagi do zmian zaproponowanych w wytycznych wraz z uzasadnieniem należy zgłaszać na załączonym formularzu do 17 maja 2016 r. na adres e-mail:  beata.pojawa@mr.gov.pl 

 

Co zmieniono?

W skrócie:

Podrozdział 2.2 – Zakres Wytycznych

Podrozdział 2.3 – Słownik pojęć

Podrozdział 3.1 – Wychowanie przedszkolne

Podrozdział 3.2 – Wsparcie kompetencji kluczowych / Podrozdział 3.3 – Nauczanie oparte na metodzie eksperymentu/ Podrozdział 3.4 – Włączenie TIK do nauczania

Podrozdział 3.5 – Indywidualizacja nauczania

Podrozdział 4.1 -Infrastruktura szkolnictwa zawodowego

Podrozdział 5.1 – Wsparcie kwalifikacji i kompetencji osób dorosłych

Podrozdział 6.1 – Kształcenie i szkolenie zawodowe

Podrozdział6.2–Tworzenieirozwójukierunkowanychbranżowocentrówkształcenia zawodowego i ustawicznego

Załączniki:

 

 

 

System zarządzania nieprawidłowościami w zakresie europejskich funduszy rolnych działa prawidłowo. Proces informowania Komisji Europejskiej o nieprawidłowościach w wydatkowaniu środków unijnych przebiega zgodnie z przepisami Unii Europejskiej. Polskie instytucje uczestniczą także w postępowaniach wyjaśniających w ramach Wspólnej Polityki Rolnej przed KE, w wyniku których obniżono kwotę wstępnie proponowanych przez Komisję wyłączeń z finansowania UE. W efekcie działań Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz agencji płatniczych w latach 2004-2015 (I połowa) ograniczono sankcje finansowe o blisko 15 procent.

NIK skontrolowała organizację i działanie systemu zarządzania nieprawidłowościami w zakresie europejskich funduszy rolnych (Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji oraz Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) w obszarach: informowania Komisji Europejskiej o nieprawidłowościach w wydatkowaniu środków z tych funduszy oraz obsługi postępowań wyjaśniających przed KE w tych sprawach. W ocenie NIK system funkcjonował sprawnie, a realizacja zadań w skontrolowanych obszarach była zgodna z przepisami unijnymi oraz z zasadą należytego zarządzania finansami.

System informowania Komisji Europejskiej o nieprawidłowościach w wydatkowaniu środków z europejskich funduszy rolnych

Wiodącą rolę w organizowaniu systemu odgrywa KE (OLAF – Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych), która określiła przepisy wykonawcze w tym zakresie, utworzyła i administrowała systemem informatycznym udostępnionym państwom członkowskim oraz która jest odbiorcą przekazywanych informacji. Na poziomie krajowym w realizację zadań w ramach tego procesu są zaangażowane: Ministerstwo Finansów (Departament Ochrony Interesów Finansowych UE zapewniający realizację zadań Pełnomocnika Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej), agencje płatnicze (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencja Rynku Rolnego), Biuro Pomocy Technicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), a także samorządy województw.

Według danych KE za 2013 r. raporty nieprawidłowości zgłaszane są przez Polskę średnio 10 miesięcy po wykryciu, podczas gdy wskaźnik terminowości raportowania nieprawidłowości przez wszystkie państwa członkowskie w ramach Wspólnej Polityki Rolnej wynosił 20 miesięcy.

W latach 2010-2015 (tj. do 11 czerwca) Polska zgłosiła do Komisji Europejskiej 1.180 nieprawidłowości, na łączną kwotę 96,2 mln euro. Z dostępnych danych wynika, że zdecydowanie częściej popełniały nieprawidłowości osoby fizyczne – 789 przypadków (czyli 67 proc.), podczas gdy osoby prawne – 391 przypadków (czyli 33 proc.). Najliczniejszą grupę ze względu na typ nieprawidłowości stanowiły nieprawdziwe zgłoszenia dotyczące produktów, projektów lub gruntu. Zdecydowaną większość przypadków nieprawidłowości (ok. 95 proc.) zgłosiła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

System obsługi postępowań wyjaśniających przed Komisją Europejską w ramach Wspólnej Polityki Rolnej

W latach 2004-2015 (I połowa) przeprowadzono łącznie 80 postępowań wyjaśniających przed Komisją Europejską. Postępowania prowadzone przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z agencjami płatniczymi były realizowane zgodnie z przepisami UE i wyczerpano wszystkie możliwości negocjacji wynikające z tych przepisów.

W powyższych 80 przypadkach Komisja zaproponowała wstępnie wyłączenie z finansowania UE kwoty 2.559,7 mln zł. Ostatecznie po przeprowadzonych postępowaniach wyjaśniających wydała decyzje o wyłączeniu 1.139,4 mln zł. W odniesieniu do kwoty 1.037,1 mln zł trwają postępowania wyjaśniające.

Zamknięto w sumie 44 postępowania. KE wyłączyła wydatki z finansowania w 21 przypadkach, a w pozostałych nie ustaliła jeszcze wysokości korekty lub też postępowania są niezakończone.

Izba stwierdza, iż w efekcie prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z agencjami płatniczymi, postępowań wyjaśniających przed KE w ramach Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2004-2015 (I połowa), Polska uniknęła – w stosunku do pierwotnie proponowanego przez Komisję – wyłączenia z finansowania unijnego wydatków na kwotę blisko 383,2 mln zł, tj. około 15 procent.

Kwota wyłączeń wydatków UE dla Polski wynikająca z decyzji KE stanowiła 0,82% środków unijnych otrzymanych w latach 2004-2013. Dla porównania – według danych Komisji – w okresie programowania 2000-2013 w odniesieniu do Europejskiego Funduszu Rolnego Gwarancji (EFRG) kwota nałożonych korekt w stosunku do płatności otrzymanych z budżetu UE wyniosła w odniesieniu do np. Grecji – 6,1% ; Włoch -2,6%; Francji -1,8%; Wielkiej Brytanii – 1,7%; Hiszpanii – 1,7%; Polski – 0,5%; Niemiec – 0,2%.

Skumulowane potwierdzone korekty finansowe, o których zadecydowano w ramach kontroli zgodności rozliczeń EFRG, w podziale na największych beneficjentów tych środków

 

Ministerstwo Rozwoju
pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej
dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014‐2020 (PO IR) zaprasza do składania wniosków o wpis do Wykazu Kandydatów na Ekspertów do oceny projektu pozakonkursowego w ramach:

poddziałania 2.4.1 inno_LAB
Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów PO IR

 

Nabór kandydatów na ekspertów potrwa do 5 kwietnia 2016 r., do godz. 12.00.

Szczegółowe informacje dostępne są w >> Ogłoszeniu o naborze kandydatów na ekspertów << (PDF 178 KB).

Załączniki:

>> Załączniki do ogłoszenia << (ZIP 344 KB)

>> Wzory oświadczeń << (ZIP 43 KB)

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór

kandydatów na ekspertów programu

nr 3/2016/UMWM w następujących dziedzinach:

 

 • Gospodarka odpadami komunalnymi,
 • Gospodarka wodno-ściekowa,
 • Infrastruktura rowerowa,
 • Infrastruktura turystyczna,
 • Ochrona, konserwacja i udostępnianie zabytków,
 • Infrastruktura ochrony zdrowia,
 • Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich,
 • Infrastruktura kultury.

 

Termin składania wniosków: od 17 lutego 2016 r. do 18 marca 2016 r.

 

0 1714

Prezentujemy do pobrania w zakresie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, które zostały wydane przez Zarząd Województwa Małopolskiego w styczniu 2016r.

Wytyczne programowe Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 są adresowane do instytucji uczestniczących w realizacji programu i do jego beneficjentów. Wytyczne mają na celu zapewnienie, aby beneficjenci, których koszty zwracane są na podstawie faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych lub ponoszone z zaliczki, prowadzili oddzielny system księgowości lub korzystali z odpowiedniego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z realizowaną operacją.

 

Tutaj możesz pobrać plik (pdf) >> Wytyczne w zakresie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej <<

 

 

0 1356

Prezentujemy do pobrania aktualny Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 jest dokumentem rozwijającym oraz uszczegóławiającym zapisy programu regionalnego. Zawiera między innymi informacje o obszarach wsparcia, typach projektów, rodzajach beneficjentów, a także uwarunkowaniach i zasadach wyboru oraz realizacji przedsięwzięć w ramach poszczególnych priorytetów.

 

Obowiązuje od: 14.01.2016

 

Tutaj możesz pobrać w pliku pdf   >> Opis Osi Priorytetowych RPO Województwa MAŁOPOSLKIEGO <<

 

 

0 1143

22 października br. zatwierdzono drugą aktualizację Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020. Wprowadzono zmiany zarówno do treści samego dokumentu, jak i do załączników.

Zmiany wprowadzone w ramach trzeciej wersji Szczegółowego opisu osi priorytetowych (SZOOP) dotyczą w szczególności:

 1. modyfikacji wartości wskaźnika produktu „Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie wdrożenia wyników prac B+R” w działaniu 2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii;
 2. modyfikacji wskaźników dla poddziałań 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB oraz 2.4.2 Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji, realizowanych w trybie pozakonkursowym oraz dopuszczenia stosowania cross-financingu na poziomie 30% alokacji w ramach projektu realizowanego w poddziałaniu 2.4.1;
 3. doprecyzowania opisu poddziałania 3.2.3 Fundusz gwarancyjny wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw poprzez wskazanie BGK, jako beneficjenta w tym poddziałaniu oraz zmiany wartości wskaźnika produktu „Wartość udzielonych poręczeń w części UE”;
 4. doprecyzowania opisu celu poddziałania 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki dla zapewnienia większej spójności z jego specyfiką oraz obniżenie wymogu w zakresie minimalnej wartości projektu i minimalnej wartości wydatków kwalifikowanych z 5 mln PLN do 1 mln PLN;
 5. dodania dwóch kolejnych projektów pozakonkursowych do załącznika 2.: projekt pt. Inno_LAB planowany do realizacji w ramach poddziałania 2.4.1 oraz projekt pt. Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach planowany do realizacji w ramach działania 4.4 Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R PO IR;
 6. dodania siedmiu projektów pozakonkursowych planowanych do realizacji w ramach V osi Pomoc Techniczna PO IR.

 

Tutaj możesz pobrać dokument >> Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 <<