Fundusze Unijne

Wytyczne w zakresie postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych w ramach POIS 2014-2020

Ukazał się projekt Wytycznych w zakresie postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ).

Jest to dokument przedstawiający wskazówki dla instytucji będących w systemie realizacji PO IiŚ (IZ, IP i IW). Wytyczne przedstawiają propozycje działań w zakresie promowania kultury przeciwdziałania nadużyciom finansowym, zapobiegania nadużyciom finansowym, wykrywania nadużyć finansowych, reagowania w przypadku powzięcia podejrzeń popełnienia nadużycia finansowego.

Uwagi do wytycznych wraz z uzasadnieniem należy zgłaszać wyłącznie na załączonym formularzu na adresy e-mail: Anna.Kosycarz@mir.gov.pl  oraz Fililp.Szulc@mir.gov.pl nie później niż 19 czerwca 2015 r.

Tutaj możesz pobrać w pdf >> Wytyczne w zakresie postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych… <<

oraz >> Załącznik nr 1 – wzór bazy danych o nadużyciach finansowych <<

i >> Schemat postępowania <<

Uwagi można zgłaszać w >> Formularzu uwag<<

Źródło: www.pois.gov.pl

2015-06-03

 

0 1668

W ramach istniejących od 3 lat programów, do tej pory nazywanych operacyjnymi, rozdzielanych jest rocznie prawie 300 mln złotych (pieniądze pochodzą z budżetu i Funduszu Promocji Kultury). Poprzedni system prowadził do rozproszenia środków i lawinowego wzrostu liczby składanych wniosków. Dlatego minister Bogdan Zdrojewski zdecydował o wprowadzeniu zmian.


Nowe Programy Ministra  • „Wydarzenia artystyczne”, w ramach którego będzie można uzyskać dofinansowanie m.in. na organizację festiwali, zakup dzieł sztuki współczesnej czy też na udział w udział w międzynarodowych konkursach i targach sztuki
  • „Edukacja”, gdzie znajdą się środki m.in. na kompleksowe projekty edukacyjne, sympozja, budowanie systemu informacji o podmiotach zajmujących się kulturą
  • „Infrastruktura”, stanowiący źródło pieniędzy m.in. na budowę, modernizację, adaptację nieruchomości na cele kulturalne wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej,
  • „Dziedzictwo Narodowe”, dzięki któremu możliwa będzie m.in. poprawa stanu zabytków, wzbogacanie i konserwacja kolekcji oraz działania na rzecz podtrzymania tradycji: „szkół ginących zawodów” i „szkół tradycji”.


Wraz z nowymi Programami Ministra, obowiązywać będą także nowe terminy składania wniosków. I nabór będzie się odbywał do 30 listopada roku poprzedzającego przedsięwzięcia. Natomiast II nabór do 31 marca w roku, w którym dotacja ma być udzielona.


Źródło: [ funduszeonline.pl ]

 

0 1179

Od czego zacząć?

Przygotowanie tego typu projektów zawsze należy zacząć od określenia charakteru i skali problemu, z którym trzeba się zmierzyć.


Przyczyn każdego problemu jest wiele. Dlatego ten, z którym musimy się zmierzyć, warto poddać profesjonalnej analizie.


Wyniki przeprowadzonych analiz, choć czasem mogą być zaskakujące, szczególnie dla osób, które z problemem obcują na co dzień, to jednak niekiedy mogą ukazać im nową, konieczną do dalszych działań perspektywę.


Warto także przeprowadzić badania kompleksowe, wielowątkowe, pogłębić analizy, szukając przyczyn problemów. Wówczas uzyskane dane staną się podstawą do wielu następnych działań i projektów.


W omawianym przypadku należało sobie odpowiedzieć na kilka pytań, m.in.:


• Jaki charakter ma występujące w mieście bezrobocie? Czy jest to bezrobocie strukturalne, wynikające np. z likwidacji jakiejś gałęzi lokalnej gospodarki (jak likwidacja głównego pracodawcy w mieście), czy może ma ono inne przyczyny?


• Czy bezrobocie związane jest z brakiem jakichkolwiek miejsc pracy, czy z brakiem atrakcyjnych miejsc pracy?


• Czy nie ma w mieście bezrobocia ukrytego, nierejestrowanego? A może przeciwnie, pobliska aglomeracja daje zatrudnienie osobom, które w różnych zestawieniach figurują jako niezatrudnione?


Takie pytania można mnożyć. Będą one zresztą różne, zależnie od typu problemu. Jednak od precyzyjnego ich postawienia i konsekwentnego wyciągania wniosków z uzyskiwanych odpowiedzi zależeć będzie przygotowanie dobrych, czyli skutecznych, projektów i pozyskanie na nie finansowania.


W analizowanym przypadku okazało się, że:


• Co prawda, formalnie status bezrobotnego ma tylko 11 proc. osób w wieku produkcyjnym, ale występuje bardzo duże bezrobocie ukryte, szczególnie wśród kobiet, które często nigdy nie pracowały, co z kolei związane jest z modelem rodziny. W efekcie bardzo duża jest sfera ubóstwa, zwłaszcza w rodzinach, które miały jednego żywiciela. Z danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wynika, że problem ubóstwa dotyczy niemal 32 proc. społeczności!


• Zjawisko bezrobocia jest łagodzone przez fakt obecności w pobliżu dużej aglomeracji (w tym przypadku Warszawy), w której zatrudnienie znalazło wiele osób z miasta.


• Najgroźniejsze wydają się dwa zjawiska: odpływu osób aktywnych zawodowo i wykształconych do aglomeracji oraz bardzo niski poziom kompetencji i motywacji wśród osób, które w mieście zostają. Nasilają się w związku z tym zjawiska wykluczenia społecznego oraz rozwarstwienie lokalnej społeczności (solidną podstawę do takiego twierdzenia dają przeprowadzone badania, w tym badania ankietowe).


Przyczyn tego stanu rzeczy należy upatrywać w historii (gospodarka miasta oparta była na dwóch dominujących podmiotach, z których jeden został zlikwidowany, zaś drugi w związku z restrukturyzacją drastycznie ograniczył zatrudnienie) oraz w obecnej strukturze gospodarczej miasta, która generuje mało miejsc pracy i to mało atrakcyjnych.


 


dalsza część artykułu na stronach [ GSiA ]

 

0 799

Polska może zacząć wydawać pierwsze 600 mln euro z ponad 67 mld euro, które dostaniemy z Unii w latach 2007-2013. KE zatwierdziła pierwszy polski program operacyjny – Pomoc Techniczną….


Program Pomoc techniczna to 600 mln euro, które zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów wykorzystania funduszy unijnych. Za te pieniądze zostaną m.in. opłacone dodatkowe etaty w administracji rządowej (w tym roku ma zostać zatrudnionych około 400 nowych osób), a pracujący już urzędnicy dostaną podwyżki, tak by wyrównać do jednolitego poziomu płacę specjalistów od funduszy unijnych we wszystkich urzędach…


Cały artykuł dostępny na stronach >>Gazety Prawnej<<

 

0 1828

Program Natura 2000 nie zablokuje startu funduszy unijnych na lata 2007-2013. Polska i Bruksela porozumiały się w tej sprawie.


Beneficjenci funduszy unijnych, których projekty mają być realizowane na terenach chronionych w unijnym programie Natura 2000, mogą odetchnąć z ulgą. Jak wynika z informacji GP, Polska porozumiała się z Komisją Europejską co do kształtu zapisu, który zostanie dodany do polskich programów operacyjnych. Był to ostatni poważny problem negocjacyjny…


Dalsza część artykułu na stronach >>Gazety Prawnej<<

 

0 675

Od 2008 roku ma zniknąć Fundusz Poręczeń Unijnych. Zamiary resortu finansów budzą zdumienie i sprzeciw bankowców, przedsiębiorców i samorządowców.


Od 1 stycznia 2008 r. ma zniknąć prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego Fundusz Poręczeń Unijnych – zakładają przygotowane przez resort finansów plany reformy finansów publicznych. FPU udziela poręczeń dla kredytów branych przez przedsiębiorców i samorządowców na potrzeby wstępnego finansowania inwestycji, które dostały unijne dotacje…


Dalsza część artykułu dostępna na stronach >>Gazety Prawnej<<

 

0 3127

Nawet na studia podyplomowe albo kursy dokształcające można dostać dotacje z unijnych funduszy. Firmy, które chcą dokształcić pracownika, mogą liczyć na zwrot do 80 proc. kosztów. Wczoraj w redakcji odbył się dyżur, podczas którego wyjaśnialiśmy, jakie prawa i obowiązki mają osoby dokształcające się i ich pracodawcy… 


Dalsza część artykułu na stronach >>Gazety Prawnej<<

 

0 664

We wrześniu startuje nowa inicjatywa Unii Europejskiej – program Eurostars. Mogą wziąć w niej udział małe i średnie przedsiębiorstwa, które są zainteresowane pozyskaniem dotacji na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych.


Wspieranie europejskich firm, prowadzących badania naukowo-rozwojowe – taki cel przyświeca unijnemu programowi Eurostars, który wystartuje już jesienią. Jest on adresowany do małych i średnich przedsiębiorstw i ma zachęcić je do kierowania wspólnymi, międzynarodowymi projektami badawczymi i innowacyjnymi…


Dalsza część artykułu na stronach >>Gazety Prawnej<<