Info z Ministerstwa Finansów

Ministerstwo Finansów zaleca tworzenie odrębnych komórek organizacyjnych bądź samodzielnych stanowisk pracy, ze względu na zachowanie niezależności audytorów wewnętrznych, których zadaniem jest tylko i wyłącznie przeprowadzanie audytu wewnętrznego. Jeżeli jednak, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, kierownik jednostki (i dyrektor generalny) zdecyduje, że nie ma takiej możliwości, dopuszczalne jest tymczasowe prowadzenie audytu wewnętrznego przez audytora zatrudnionego w komórce kontroli pod warunkiem, że:  • kierownik komórki kontroli i audytu wewnętrznego będzie spełniał warunki określone dla audytora wewnętrznego,
  • zadania audytora wewnętrznego, zatrudnionego w komórce audytu wewnętrznego i kontroli, nie będą obejmowały kontroli wewnętrznej (a więc np. przygotowywania procedur wewnętrznej kontroli finansowej lub sprawowania kontroli określonej w tych procedurach). (…)

Komunikat możesz pobrać ze strony >>MINISTERSTWA FINANSÓW<< 

 

W dniu 14 lipca 2005 r. podpisane zostało rozporządzenie Ministra Finansów wydawane w porozumieniu z Ministrem Nauki i Informatyzacji w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur.


Rozporządzenie to umożliwia wystawianie oraz przesyłanie faktur przez podatników VAT w formie elektronicznej. Taki sposób wysyłania faktur możliwy będzie po uzyskaniu uprzedniej akceptacji odbiorcy faktury. Rozporządzenie przewiduje, iż faktury mogą być wystawiane, przesyłane i przechowywane w formie elektronicznej, pod warunkiem że autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści będą zagwarantowane:  • bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.), weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub
  • poprzez wymianę danych elektronicznych (EDI).

Wybór jednej z ww. metod podpisu elektronicznego lub wymiany danych elektronicznych (EDI) zależy od podatnika. (…)


Możesz przeczytać dalszą część infromacji na stronach >>MINISTERSTWA FINANSÓW<< 


lub pobrać komunikat Ministerstwa Finansów w pliku .pdf – >>KOMUNIKAT<<