Info z Ministerstwa Finansów

Realizując zadania w zakresie koordynacji kontroli finansowej i audytu wewnętrznego w dniu 31 stycznia br. Główny Inspektor Audytu Wewnętrznego zwrócił się do:


Kierowników 374 jednostek sektora finansów publicznych o wypełnienie i przesłanie do Ministerstwa Finansów Kwestionariusza kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych


Tutaj możesz pobrać >>”Pismo adresowane do kierowników jednostek wymienionych w art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15 z 2003 r., poz. 148 z póĽn. zmianami)” <<


Tutaj możesz pobrać >>”Załącznik nr 1 Wzór Kwestionariusza kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych adresowanego do kierowników jednostek wymienionych w art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15 z 2003 r., poz. 148 z póĽn. zmianami) ” <<


Tutaj możesz pobrać >>”Załącznik nr 2 Wdrożenie i funkcjonowanie systemu kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 ze zm.)” <<


Tutaj możesz pobrać >>”Załącznik nr 3 Wzór Sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok 2004 ” <<

 

Oferta szkolenia jest przeznaczona dla audytorów wewnętrznych zatrudnionych w jednostkach sektora finansów publicznych oraz posiadających zaświadczenia Ministra Finansów o złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu na audytora wewnętrznego.Tutaj możesz pobrać >>”Informację z dnia 19 stycznia 2005r. w sprawie szkolenia z zakresu audytu wewnętrznego w ramach projektu PHARE 2002″ <<


 


Tutaj możesz pobrać „Arkusz zgłoszenia na szkolenie w ramach projektu Phare 2002 – 1 osoba”


Tutaj możesz pobrać „Arkusz zgłoszenia na szkolenie w ramach projektu Phare 2002 – 2 osoby”


Tutaj możesz pobrać „Kwestionariusz analizy potrzeb szkoleniowych Phare 2002”


 


Zgłoszenia należy przesłać pocztą elektorniczną na adres e-mail: Krzysztof.Polomski@mofnet.gov.pl oraz pocztą (listem) wypełniony arkusz zgłoszenia wraz z kwestionariuszem analizy potrzeb szkoleniowych, które muszą być podpisane przez audytora wewnętrznego ORAZ kierownika jednostki / przełożonego.


 


Informacja pochodzi ze strony: www.mf.gov.pl

 

Oferta szkolenia jest przeznaczona dla audytorów wewnętrznych zatrudnionych w jednostkach sektora finansów publicznych (około 1000 jednostek), do których skierowane zostało pismo Głównego Inspektora Audytu Wewnętrznego z dnia 22 grudnia 2004 roku, znak: KF/4095/5734/MK/2004. Poniższe załączniki powinny być wypełnione i przesłane do Ministerstwa Finansów zgodnie z wytycznymi zawartymi w ww. piśmie w terminie do dnia 6 stycznia 2005 roku.Tutaj możesz pobrać „Arkusz zgłoszenia na szkolenie w ramach projektu Phare 2002 – 1 osoba”


Tutaj możesz pobrać „Arkusz zgłoszenia na szkolenie w ramach projektu Phare 2002 – 2 osoby”


Tutaj możesz pobrać „Kwestionariusz analizy potrzeb szkoleniowych Phare 2002”


 


Zgłoszenia należy przesłać pocztą elektorniczną na adres e-mail: Krzysztof.Polomski@mofnet.gov.pl oraz pocztą (listem) wypełniony arkusz zgłoszenia wraz z kwestionariuszem analizy potrzeb szkoleniowych, które muszą być podpisane przez audytora wewnętrznego.


 


Informacja pochodzi ze strony: Ministerstwa Finansów