Info z Ministerstwa Finansów

Podmioty, które prowadzą księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, nie mają obowiązku przesyłania faktur VAT dokumentujących zakup w formacie JPK. Taki obowiązek (przekazywania plików zgodnych z formatem JPK_FA) dotyczy wyłącznie faktur sprzedaży.

Dodatkowo informujemy, że 1 stycznia 2017 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, która rozszerzy zakres danych zawartych w ewidencji prowadzonej dla celów podatku VAT o NIP nabywcy. Tym samym zmianie ulegnie struktura JPK_VAT – zostanie ona rozbudowana o pole NIP nabywcy.

 

 

15 lipca 2016 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 846) wprowadzające m.in. klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania. Ustawa przewiduje powołanie Rady do Spraw Przeciwdziałania Unikania Opodatkowania której zadaniem będzie opiniowanie zasadności stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania w związku z prowadzonym postępowaniem podatkowym.

W skład Rady mają wejść dwie osoby powołane spośród pracowników szkół wyższych, jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk lub instytutów badawczych w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371).

Spośród zgłoszonych kandydatur Minister Finansów powoła dwóch członków Rady na czteroletnią kadencję. Powołanie konkretnego kandydata nastąpi po zasięgnięciu pisemnej opinii podmiotu zatrudniającego kandydata.

Osoby powołane w skład Rady muszą wykazywać się wiedzą, doświadczeniem i autorytetem w zakresie prawa podatkowego, systemu finansowego, rynków finansowych, obrotu gospodarczego lub międzynarodowego prawa gospodarczego.

Ponadto kandydat do Rady musi mieć obywatelstwo polskie, korzystać z pełni praw publicznych, mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie być prawomocnie skazanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Zgłoszenia w formie pisemnej należy składać w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia – osobiście w Kancelarii Ministerstwa Finansów lub pocztą na adres:

Ministerstwo Finansów,
Departament Systemu Podatkowego,
ul. Świętokrzyska 12,
00-916 Warszawa

z dopiskiem „Rada do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania„.

 

Źródło: >> Ministerstwo Finansów <<

 

Zapraszamy do lektury kolejnego wydania Biuletynu Kontroli Zarządczej w Jednostkach Samorządu Terytorialnego, którego celem jest przybliżenie podstawowych zagadnień oraz narzędzi, które pomogą kierownikom jednostek samorządu terytorialnego w wypełnieniu nałożonego przez ustawę (z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) obowiązku zapewnienia w kierowanych jednostkach prawidłowego funkcjonowania kontroli zarządczej.

 

SPIS TREŚCI:

 1. SŁOWO WSTĘPNE
 2. PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
 3. INFORMATYZACJA I CYBERBEZPIECZEŃSTWO SEKTORA PUBLICZNEGO W OCENIE NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI
 4. PUBLIKACJE NA STRONIE INTERNETOWEJ MINISTERSTWA FINANSÓW
 5. OD REDAKCJI

 

Ze słowa wstępnego:

„Szanowni Państwo,

główne tematy tego numeru Biuletynu to ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego oraz nowoczesne technologie cyfrowe i bezpieczeństwo teleinformatyczne w sektorze publicznym.

Informacja stanowi jeden z najcenniejszych, ale również najbardziej wrażliwych zasobów znajdujących się w posiadaniu administracji publicznej. Coraz powszechniejsze stosowanie informatycznych systemów gromadzących iprzetwarzających informacje oraz sieci i urządzeń umożliwiających ich przesyłanie, z jednej strony stanowi przejaw innowacyjności zarządzania w administracji publicznej oraz odpowiedzi na potrzeby jej klientów, zdrugiej zaś generuje szereg zagrożeń, którym należy przeciwdziałać. Nałamach naszego Biuletynu pisaliśmy już o bezpieczeństwie informacji1 oraz wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi komunikacji z klientem urzędu2.

W tym wydaniu w pierwszym artykule zwracamy Państwa uwagę na kluczowe zmiany przepisów w zakresie ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego.

W drugim przedstawiamy wybrane wnioski z trzech kontroli przeprowadzonych wlatach 2014 – 2016, w których Najwyższa Izba Kontroli oceniła wykorzystanie rozwiązań informatycznych umożliwiających świadczenie e-usług przez administrację publiczną oraz cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym.

Prezentujemy również informacje na temat dwóch opracowań na temat funkcji audytu wewnętrznego w sektorze publicznym, przygotowanych przez Departament Polityki Wydatkowej, oraz innych publikacji na stronie Ministerstwa Finansów.”

W zakresie ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego :

„Jak podkreśla Ministerstwo Cyfryzacji:

Informacja sektora publicznego jest dziś ważnym materiałem wyjściowym dla produktów i usług związanych z zasobami cyfrowymi o dotychczas niewykorzystanym potencjale. Podmioty publiczne wytwarzają, gromadzą lub przechowują ogromną ilość informacji i treści (…). Wraz z rewolucją cyfrową istotnie wzrosła wartość tego źródła dla innowacyjnych produktów lub usług wykorzystujących takie zasoby. 

Link do informacji Ministerstwa Cyfryzacji: >> link do MC <<

Dotychczasowe przepisy o ponownym wykorzystywaniu informacji publicznej znajdowały się w rozdziale 2a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Zostały one wprowadzone do uoddip w związku z wdrożeniem w 2011 r. dyrektywy 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady wsprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (tzw. pierwszej dyrektywy re- use).

W dniu 16 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, określająca:

 

Ministerstwo Finansów opublikowało dokument „Analiza oświadczeń o stanie kontroli zarządczej za 2015 r. złożonych przez ministrów kierujących działami administracji rządowej„.

 

Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej wyrażają indywidualną ocenę ministrów kierujących działami administracji rządowej w zakresie ogółu działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, tj. funkcjonowania kontroli zarządczej.

W ostatnim kwartale 2015 r. dokonane zostały zmiany w strukturze działów administracji rządowej i urzędów zapewniających obsługę ministrów kierujących poszczególnymi działami, polegające na utworzeniu:

 • Ministerstwa Cyfryzacji, obejmującego dział „informatyzacja”;
 • Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, obejmującego działy:

  „gospodarka morska”, „rybołówstwo” i „żegluga śródlądowa”;

 • Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, obejmującego działy: „budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo”, „transport” i „łączność”;
 • Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, obejmującego działy: „praca”, „zabezpieczenie społeczne” i „rodzina”;
 • Ministerstwa Rozwoju, obejmującego działy: „gospodarka” i „rozwój regionalny”;
 • Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, obejmującego działy: „sprawy wewnętrzne”, „wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne” oraz „administracja publiczna”;
 • Ministerstwa Energii, obejmującego działy: „energia” i „gospodarka złożami kopalin”.

  W czwartym kwartale 2015 r. zostały przekształcone lub zniesione:

 •   Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji;
 •   Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju;
 •   Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej;
 •   Ministerstwo Gospodarki;
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

 

 

Prokurator Grażyna Stronikowska z Prokuratury Krajowej będzie pierwszym polskim przedstawicielem w składzie Komitetu Nadzoru (KN) Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć  Finansowych (OLAF) od momentu jego powstania w 1999 r.

Rola członka KN jest niezwykle istotna, ponieważ bierze on udział w sprawowaniu nadzoru nad OLAF z mocnym mandatem działania, powierzonym przez instytucje Unii Europejskiej. Pięcioosobowy Komitet Nadzoru OLAF, złożony z ekspertów z państw członkowskich, monitoruje wykonanie zadań dochodzeniowych Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych.

Decyzję o przyjęciu prok. Stronikowskiej w skład Komitetu podjęła Grupa Wysokiego Szczebla w Brukseli podczas posiedzenia 13 czerwca 2016 r. Polską kandydatkę zgłosiło Ministerstwo Finansów po konsultacjach przeprowadzonych w styczniu 2016 r. przez pełnomocnika rządu do spraw zwalczania nieprawidłowości finansowych na szkodę Rzeczpospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej, wiceministra Wiesława Jasińskiego. Następnie jej kandydaturę zaakceptował Komitet ds. Europejskich.

Źródło: >> Ministerstwo Finansów <<

 

Departament Polityki Wydatkowej informuje, że został opublikowany raport benchmarkingowy za 2015 rok, dotyczący audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych.

 

Spis treści (raportu)

1. WPROWADZENIE

2. ZAŁOŻENIA BADANIA

2.2 ZAKRES DANYCH

2.3 GRUPY PORÓWNAWCZE

3. CHARAKTERYSTYKA GRUP PORÓWNAWCZYCH

4. WSKAŹNIKI DZIAŁALNOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

4.1 WSKAŹNIKI WYNIKÓW AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

4.1.1 Liczba zakończonych zadań zapewniającyc

4.1.2 Liczba wydanych zaleceń

4.2 WSKAŹNIKI JAKOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

4.2.1 Samoocena

4.2.2 Ocena zewnętrzna

4.2.3 Samoocena i ocena zewnętrzna

4.2.4 Czas przeznaczony na szkolenia i rozwój zawodowy

4.3 WSKAŹNIKI WYDAJNOŚCI (EFEKTYWNOŚCI) AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

4.3.1 Pracochłonność zadań zapewniających

4.3.2 Pracochłonność czynności sprawdzających

4.3.3 Średni czas przeznaczony na czynności doradcze

4.3.4 Stopień realizacji planu audytu

4.3.5 Wydajny czas audytu

4.3.6 Wydajny czas audytu

4.3.7 Wydajny czas audytu

4.3.8 Procent zaleceń uznanych za zasadne

 

Tutaj możesz pobrać >> Benchmarking audytu wewnętrznego – raport za 2015 rok <<

 

Departament Polityki Wydatkowej poinformował, że została opublikowana Ocena funkcjonowania audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych w roku 2015 odnosząca się do organizacji komórek audytu wewnętrznego, planowania i przeprowadzania audytu wewnętrznego oraz efektywności i jakości audytu wewnętrznego.

 

W dniu 28 kwietnia 2016 r. w Ministerstwie Finansów odbyło się spotkanie audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych poświęcone tematyce zamówień publicznych. Podczas spotkania zostało omówione:

 • stosowanie klauzul prospołecznych w zamówieniach publicznych oraz
 • realizowanie zamówień publicznych poniżej progu 30.000 euro na przykładzie rozwiązań stosowanych w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej.

Spotkanie otworzyła Pani Katarzyna Szarkowska, Dyrektor Departamentu Polityki Wydatkowej Ministerstwa Finansów. Pani Dyrektor zwróciła uwagę na Zalecenia w sprawie stosowania przez administrację rządową klauzul społecznych w zamówieniach publicznych wydane przez Radę Ministrówz których wynikazobowiązanie Ministra Finansów do przeprowadzenia audytu wewnętrznego zleconego w tym zakresie. Jednocześnie podkreślono, że w planie kontroli przyjętym na rok 2016 przez Najwyższą Izbę Kontroli zostało przewidziane przeprowadzenie kontroli Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych udzielanych przez administrację rządową. W związku ze zbieżnością tematu audytu zleconego oraz kontroli NIK wskazano, że zakres i wyniki kontroli zostaną uwzględnione przy przygotowaniu założeń do audytu wewnętrznego zleconego.

 

Artykuły prawne

Ministerstwo Finansów udostępniło struktury logiczne postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, o których mowa w art. 193 a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.).

Dlaczego i dla kogo Jednolity Plik Kontrolny?

Jednolity Plik Kontrolny to format ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, w jakim podatnicy prowadzący te księgi przy wykorzystaniu programów komputerowych będą obowiązani przekazywać je organom podatkowym na ich żądanie.

Obowiązek ten zostanie nałożony na podatników w oparciu o art. 193a dodany do ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst. jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm., dalej: O.p.). Nowelizacji tej dokonano w drodze ustawy z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1649, dalej: ustawa nowelizująca). Tutaj możesz pobrać >> Tekst ujednolicony ordynacji podatkowej << . Wprowadzenie takiego obowiązku oraz stosowanie odpowiednich narzędzi informatycznych pozwoli „skarbówce” na przeprowadzania większej ilości (krótszy czas) przeprowadzania kontroli skarbowych. W uzasadnieniu wprowadzonych przepisów czytamy

Chodzi o to, aby można było w sposób automatyczny, przy wykorzystaniu odpowiednich algorytmów informatycznych, wyodrębnić niezbędne dane merytoryczne. Intencją projektowanych rozwiązań jest wprowadzenie do systemów księgowych nowej funkcjonalności, tj. możliwości edycji ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych w oparciu o powszechnie stosowany w komunikacji elektronicznej standard XML.

Na podstawie art. 29 ustawy nowelizującej w okresie od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2018 r. przedsiębiorcy MSP mogą przekazywać dane w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej Jednolitego Pliku Kontrolnego. Możliwość ta nie oznacza bezwzględnego obowiązku przekazywania danych w tym formacie. Powinność ta będzie na tych przedsiębiorcach spoczywać dopiero od 1 lipca 2018 r., czyli 2 lata po tym, jak obowiązek ten dotknie dużych przedsiębiorców (od 1 lipca 2016r.).

Poniżej prezentujemy treść artykułu 193a ordynacji podatkowej:

Art. 193a. § 1. W przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w § 2, wskazując rodzaj ksiąg podatkowych oraz okres, którego dotyczą.

§ 2. Struktura logiczna postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, z uwzględnieniem możliwości wytworzenia jej z programów informatycznych używanych powszechnie przez przedsiębiorców oraz automatycznej analizy danych, jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

 § 3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych, części tych ksiąg oraz dowodów księgowych w postaci elektronicznej oraz wymagania techniczne dla informatycznych nośników danych, na których księgi, części tych ksiąg oraz dowody księgowe mogą być zapisane i przekazywane, uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w księgach oraz potrzebę ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem.

 

Komentarz MF do projektu ustawy o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji – działania na rzecz walki z oszustwami podatkowymi

 

Ministerstwo Finansów oświadcza, że zgodnie z projektem ustawy o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji:

 • Przedmiotem działalności spółki celowej nie będzie pozyskiwanie i administrowanie danymi podatników, ale przygotowanie rozwiązań informatycznych i wyposażenie administracji podatkowej i kontroli skarbowej w systemy teleinformatyczne, urządzenia informatyczne lub oprogramowanie zapewniające zwiększenie efektywności działań tych organów. Spółka nie będzie prowadziła działalności komercyjnej gdyż stanowić będzie podmiot realizujący wyspecjalizowane i szczegółowo określone usługi publiczne, jedynie na rzecz organu założycielskiego.
 • Projektowane rozwiązania mają na celu wyłącznie zapewnienie organom administracji podatkowej i kontroli skarbowej narzędzi do analizy prawdopodobieństwa wystąpienia naruszenia prawa podatkowego w oparciu o dane znajdujące się w systemach teleinformatycznych ministra właściwego do spraw finansów publicznych, organów administracji podatkowej oraz kontroli skarbowej.
 • Spółka będzie wyłącznie narzędziem analityczno-doradczym dla Ministra Finansów, administracji podatkowej i kontroli skarbowej, realizującą także zadania związane z wyposażeniem administracji podatkowej i kontroli skarbowej w urządzenia informatyczne i oprogramowanie projektowane na miarę istniejących potrzeb.
 • Bezspornym pozostaje fakt, że aby stworzyć algorytmy niezbędne dla obserwacji zjawisk rynkowych w obszarze podatkowym, ustalenia ich prawidłowości a także sposobów identyfikowania wszelkich anomalii w obrocie, niezbędne jest uzyskanie pakietów rzeczywistych danych na podstawie których można ustalić czynniki ryzyka i zjawiska naruszania obowiązków podatkowych. W przypadku konieczności przetwarzania tych danych, zawarta zostanie przewidziana treścią ustawy o ochronie danych osobowych stosowna umowa powierzenia przetwarzania danych zapewniająca ich ochronę. Spółka nie będzie miała dostępu do tajemnic handlowych.

W 2016 r. za priorytetowe działania Ministerstwo Finansów uznaje uszczelnienie system poboru należności podatkowych. Wdrożenie algorytmów analizujących dane (pobierane z hurtowni) przy pomocy zaawansowanych metod matematycznych wspomoże wykrywanie bardziej wyrafinowanych oszustw, w szczególności tzw. karuzel VAT-owskich. Powyższe rozwiązania są standardem w wielu krajach OECD i stosowane w wielu państwach UE.

 

Źródło: >> Ministerstwo Finansów <<