Info z Ministerstwa Finansów

Uprzejmie informujemy, że począwszy od stycznia 2016 r. zmianie ulega formuła organizowanych przez Ministerstwo Finansów spotkań audytorów wewnętrznych.

Terminy, tematy oraz czas trwania spotkań będą określane w zależności od potrzeb zgłaszanych przez audytorów wewnętrznych i działań koordynacyjnych Ministra Finansów w tym zakresie.

Informacje o kolejnych spotkaniach będą, jak dotychczas, publikowane na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w zakładce >>Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny<<.

Zachęcamy również do zgłaszania ewentualnych tematów spotkań oraz dobrych praktyk, którymi zechcieliby się Państwo podzielić z audytorami wewnętrznymi jednostek sektora finansów publicznych. Propozycje prosimy kierować na adres koordynacjaAW@mf.gov.pl.

Źródło: >> Ministerstwo Finansów <<

 

W dniu 17 grudnia 2015 r. w Ministerstwie Finansów odbyło się spotkanie audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych. Podczas spotkania została omówiona rola audytora wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania korupcji w kontekście realizacji Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 (dalej: „Rządowy Program”).

Spotkanie otworzyła Pani Monika Kos, reprezentująca Ministerstwo Finansów, przedstawiając wybrane założenia Rządowego Programu oraz dotychczasowe działania Ministerstwa Finansów służące jego realizacji. Rolę audytorów wewnętrznych w wykrywaniu nadużyć zaprezentowała Pani Olga Petelczyc, Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zaprezentowane zostały przykłady przeciwdziałania korupcji na podstawie rozwiązań stosowanych przy wykorzystywaniu funduszy unijnych. Prelegentka zaznaczyła, że dobre praktyki opracowane przez Komisję Europejską można stosować również do środków krajowych. Podkreśliła również, że definicje korupcji stosowane przez instytucje międzynarodowe i krajowe mogą zostać wykorzystane do opracowania kryteriów oceny na potrzeby zadań audytowych dotyczących podatności systemów zarządzania i kontroli na nadużycia.

Pani Olga Petelczyc wskazała, że jednym z podstawowych czynników korupcjogennych wymienionych
w Rządowym Programie jest słabość systemu kontroli i nadzoru. Podkreśliła, że rola audytora wewnętrznego w przeciwdziałaniu korupcji polega przede wszystkim na badaniu podatności systemów zarządzania
na korupcję, identyfikowaniu ryzyka nadużyć i jego ograniczaniu. Prelegentka zwróciła także uwagę,
że w Polsce pozostaje nieuregulowana kwestia ochrony prawnej tzw. sygnalistów, czyli osób ujawniających nadużycia mające miejsce w ich jednostce. Istotnym utrudnieniem w zgłaszaniu nadużyć jest negatywny odbiór działań sygnalistów. Poprawę w tym zakresie można uzyskać budując organizacyjną, w której zachowania sygnalistów będą akceptowane, a zgłaszający nieprawidłowości nie będzie narażony na negatywne konsekwencje.

Na zakończenie Pani Monika Kos poinformowała o zmianach w formule organizacji spotkań audytorów wewnętrznych w Ministerstwie Finansów. Od 2016 roku spotkania będą organizowane w zależności od potrzeb zgłaszanych przez audytorów wewnętrznych i działań koordynacyjnych Ministra Finansów w tym zakresie.

Prezentacje do pobrania:

 

Przypominamy o zbliżającym się terminie przekazania Ministrowi Finansów informacji o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego w 2015 r. Informację należy przekazać w terminie do końca stycznia 2016 roku.

 

Zgodnie z art. 295 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. , poz. 885 z późn. zm.) Informację składają jednostki sektora finansów publicznych prowadzące audyt wewnętrzny, z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego.

Wzory Informacji określa Komunikat Nr 6 Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie wzoru informacji o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 49). Wzory dostępne są pod adresem: Ministerstwo Finansów/Działalność/Finanse publiczne/Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny/Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym/Sprawozdawczość jednostek/Realizacja zadań z zakresu audytu wewnętrznego w roku poprzednim – wzory informacji.

 

W jaki sposób można przesłać sprawozdanie?

Informację sporządza się w formie elektronicznej i podpisuje podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym, a następnie przekazuje za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP).

Informację należy kierować:

 1. na adres:/bx1qpt265q/SkrytkaESP – w przypadku gdy, w jednostce obowiązuje elektroniczny system obiegu dokumentów lub
 2. za pośrednictwem Platformy e-PUAP http://www.epuap.gov.pl– postępując zgodnie z poniższą instrukcją:
 • zaloguj się na stronie e-PUAP,
 • wybierz zakładkę „Strefa urzędnika”,
 • wybierz „Inne podziały spraw”,
 • wyszukaj i wybierz „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”,
 • wybierz „Załatw sprawę”,
 • sprawdź, czy jako nadawca („od”) wskazana jest reprezentowana jednostka,
 • w polu „Ustaw/zmień adresata” wpisz Ministerstwo Finansów,
 • jako rodzaj pisma wybierz z listy rozwijalnej „Informacja”,
 • w tytule pisma wpisz Informacja AW- pełna nazwa jednostki(należy wpisać nazwę jednostki przesyłającej informację),
 • załącz informację o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego w roku 2015, podpisaną podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym,
 • wybierz „Dalej” i podpisz dokument,
 • wyślij dokument.

Uwaga:

Zastosowanie innej ścieżki (np. wyszukanie w pierwszej kolejności Ministerstwa Finansów i wybranie jedynej dostępnej opcji – „Skargi, wnioski, zapytania do urzędu”) może skutkować tym, że informacja nie dotrze do Departamentu Polityki Wydatkowej w terminie. Informacje dotyczące korzystania z Platformy e-PUAP znajdują się na stronie platformy w zakładce „Pomoc” (http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/pomoc).

 

Wszelkie pytania związane z wypełnianiem Informacji prosimy przekazywać wyłącznie mailowo na adres KoordynacjaAW@mf.gov.pl, w tytule wiadomości prosimy podać „Informacja – pytanie„.

 

Źródło : >> MINISTERSTWO FINANSÓW <<

 

Prezentujemy dokument opracowany przez Departament Polityki Wydatkowej Ministerstwa Finansów, który zawiera zestawienie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów ze standardami oraz Poradnikami do Międzynarodowych Standardów Audytu Wewnętrznego, pt.

Zestawienie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu ze standardami audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych oraz Poradnikami do Międzynarodowych Standardów Audytu Wewnętrznego

Dokument stanowi materiał informacyjny i pomocniczy dla audytorów wewnętrznych w zakresie stosowania standardów w odniesieniu do poszczególnych przepisów rozporządzenia. Standardy, jako uzupełnienie przepisów ustawy i rozporządzenia w zakresie audytu wewnętrznego, zawierają, zgodnie z art. 273 ust. 2 ustawy o finansach publicznych4, wskazówki, którymi powinien kierować się audytor wewnętrzny, prowadząc audyt wewnętrzny w jednostce.

Zestawienie zostało przygotowane w układzie paragrafów rozporządzenia. Każdemu z paragrafów zostały przyporządkowane odpowiadające mu wybrane standardy (w lewej kolumnie). W celu szerszego wyjaśnienia standardów, w prawej kolumnie tabeli, ujęto wybrane interpretacje powiązane ze standardami oraz wskazówki dotyczące stosowania standardów, opisane w Poradnikach.

W związku z tym, że standardy nie odnoszą się do zagadnień uregulowanych w paragrafach: 1 – 4, 10, 11, 13, 25-30 oraz 32-35 rozporządzenia, przepisy te nie zostały uwzględnione w opracowaniu.

Przykład (wycinek) przedstawionych informacji w „Zestawieniu…” na przykładzie planu audytu:

§ 9. 1. Plan audytu zawiera w szczególności:

1) obszary działalności jednostki, w których zostaną przeprowadzone zadania zapewniające w danym roku;

 2) audytu wewnętrznego, a okresowo przedstawia im krótką informację o statusie i adekwatności zasobów. ZAW opracowuje odpowiednie mierniki oraz ogólne i szczegółowe cele do monitorowania ogólnej adekwatności zasobów. Może to obejmować porównanie zasobów z planem audytu, wpływ przejściowych braków i wakatów, kształcenie i szkolenia oraz zmiany potrzeb w zakresie konkretnych umiejętności, wynikające ze zmian w biznesie, działalności operacyjnej, programach, systemach i mechanizmach kontrolnych organizacji.

Wskazówki dotyczące stosowania Standardu 2010: P2010-1 – Powiązanie planu audytu z ryzykiem i zagrożeniami oraz P2010-2: Wykorzystanie procesu zarządzania ryzykiem do planowania prac audytu wewnętrznego zostały opisane w wyjaśnianiach odnoszących się do § 7 rozporządzenia.

informację na temat budżetu czasu komórki audytu wewnętrznego w danym roku, wyrażonego w osobodniach, w szczególności na temat czasu planowanego na:

 1. a)  realizację poszczególnych zadań zapewniających,
 2. b)  realizację czynności doradczych,
 3. c)  monitorowanie realizacji zaleceń oraz realizację czynności sprawdzających,
 4. d)  kontynuowanie zadań audytowych z roku poprzedniego.

2. Plan audytu podpisuje kierownik komórki audytu wewnętrznego oraz kierownik jednostki.

3. Kierownik komórki audytu wewnętrznego jednostki w dziale administracji rządowej przesyła kopię planu audytu do dnia 15 stycznia każdego roku do komórki audytu wewnętrznego utworzonej w ministerstwie właściwym dla tego działu.

4. Plan audytu powinien być udostępniony w jednostce w sposób i w formie uzgodnionych z kierownikiem jednostki.

 

Standard audytu wewnętrznego

2020 – Informowanie i zatwierdzanie

Poradniki/Interpretacja powiązana ze Standardem P 2020-1 Informowanie i zatwierdzanie

Zarządzający audytem wewnętrznym musi informować kierownictwo wyższego szczebla i radę o planach audytu wewnętrznego, zasobach niezbędnych do ich realizacji oraz o pojawiających się znaczących zmianach w tym zakresie. Kierownictwo wyższego szczebla i rada przeglądają i zatwierdzają te plany, zasoby i zmiany. Zarządzający audytem wewnętrznym musi także informować o skutkach ograniczeń w zasobach.

Standard 2010 – Planowanie został opisany wśród standardów odnoszących się do § 7 rozporządzenia.

 

Poradniki/Interpretacja powiązana ze Standardem

P 2020-1 Informowanie i zatwierdzanie

1. Zarządzający audytem wewnętrznym (ZAW) corocznie przedkłada kierownictwu wyższego szczebla i radzie streszczenie planu audytu, harmonogram prac, plan kadrowy i budżet finansowy. Kierownictwo wyższego szczebla i rada przeglądają i zatwierdzają te dokumenty. Streszczenie planu audytu zawiera informacje o zakresie prac audytu wewnętrznego i wszelkich ograniczeniach nałożonych na ten zakres. ZAW informuje również

2. Zatwierdzony harmonogram zadań, plan kadrowy i budżet finansowy, łącznie z wszystkimi pojawiającymi się znaczącymi zmianami, mają zawierać wystarczające informacje, aby umożliwić kierownictwu wyższego szczebla i radzie ocenę, czy cele i plany audytu wewnętrznego wspierają cele i plany organizacji i rady oraz są spójne z kartą audytu wewnętrznego. o wszystkich pojawiających się znaczących zmianach – one też wymagają zatwierdzenia.

Wskazówki dotyczące stosowania Standardu 2010: P2010-1 – Powiązanie planu audytu z ryzykiem i zagrożeniami oraz P2010-2: Wykorzystanie procesu zarządzania ryzykiem do planowania prac audytu wewnętrznego zostały opisane w wyjaśnianiach odnoszących się do § 7 rozporządzenia.

 

 

Departament Polityki Wydatkowej informuje, że został opublikowany kolejny materiał dotyczący rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1480), zawierający komentarze i wyjaśnienia odnoszące się do przepisów rozporządzenia.

Czytaj dalej aby pobrać dokument Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu. Komentarze i wyjaśnienia.

 

W dniu 29 października 2015 r. w Ministerstwie Finansów odbyło się spotkanie audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych. Spotkanie dotyczyło omówienia przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu.

Spotkanie zostało podzielone na trzy bloki tematyczne:

 • Prezentacja Pani Katarzyny Szarkowskiej, Dyrektor Departamentu Polityki Wydatkowej dotycząca nowych przepisów.
 • Panel dyskusyjny poświęcony praktycznym aspektom kluczowych zmian w nowym rozporządzeniu.
 • Dyskusja i pytania.

W pierwszej prezentacji Pani Dyrektor Katarzyna Szarkowska przedstawiła informacje dotyczące audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych opracowane na postawie danych Ministerstwa Finansów oraz Projektu KPRM „Procesy, cele, kompetencje”. W dalszej części wystąpienia został omówiony kierunek zmian w audycie wewnętrznym, wynikający z rozporządzenia, oraz spodziewane efekty wprowadzenia tych zmian. W trakcie prezentacji Pani Dyrektor udzielała również bieżących odpowiedzi na pytania uczestników spotkania dotyczące nowych przepisów.

Podczas drugiej części spotkania praktyczne aspekty stosowania nowych rozwiązań w swoich jednostkach zaprezentowali:

 • Pani Iwona Bogucka, Kierownik komórki audytu wewnętrznego w Instytucie Pamięci Narodowej, która omówiła sposób uzgadniania kryteriów oceny mechanizmów kontrolnych;
 • Pani Elżbieta Paliga, Kierownik Biura Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, która przedstawiła praktyki z zakresu monitoringu wdrażania zaleceń audytowych;
 • Pani Bożena Stoma, Dyrektor Biura Audytu w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, która podkreśliła znaczenie uzgadniania wstępnych wyników audytu, zwracając uwagę na potrzebę budowania partnerskich relacji z audytowanymi;
 • Pan Łukasz Żelaznowski, Audytor Wewnętrzny w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, który przedstawił sposób uzgadniania kryteriów oceny powiązany z systemem zarządzania ryzykiem w jednostce;
 • Pan Krzysztof Żórawski, Audytor Wewnętrzny w Urzędzie Miasta Lublin, który wskazał na znaczenie czynności sprawdzających dla skuteczności audytu wewnętrznego.

Ostatnia część spotkania została poświęcona wyjaśnieniu wątpliwości związanych z nowymi przepisami. Pytania uczestników spotkania dotyczyły m.in.:

 • rozróżnienia pomiędzy monitorowaniem a czynnościami sprawdzającymi, a także terminów, w jakich należy je przeprowadzać,
 • treści sprawozdania z wykonania planu audytu w świetle zapisów art. 283 ust. 5 ustawy o finansach publicznych,
 • rozumienia uzgadniania kryteriów oceny mechanizmów kontrolnych, wykorzystania analizy ryzyka sporządzanej w celu przygotowania planu działalności jednostki, zasad udostępniania dokumentacji w audycie wewnętrznym w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego,
 • sposobu formułowania ustaleń oraz oceny mechanizmów kontrolnych stanowiących elementy sprawozdania z zadania zapewniającego.

Dodatkowo w trakcie tej części spotkania, Pani Joanna Sorokin, audytor wewnętrzny w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie, przedstawiła wzór dokumentu stosowanego w jednostce do monitorowania realizacji zaleceń.

 

Dodatkowo przedstawiona była prezentacja, którą możesz pobrać >> TUTAJ <<

 

Źródło: >> Ministerstwo Finansów <<

 

Departament Polityki Wydatkowej informuje, że został opublikowany kolejny materiał dotyczący rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U. poz. 1480). Publikacja zawiera zestawienie przepisów ww. rozporządzenia ze standardami audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych. Zachęcamy się lektury.

Tutaj możesz pobrać dokument (pdf) >>Zestawienie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów ze standardami oraz Poradnikami do Międzynarodowych Standardów Audytu Wewnętrznego<<

 

Notatka z LXII spotkania audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych w dniu 24 września 2015 r.

 

W dniu 24 września 2015 r. w Ministerstwie Finansów odbyło się spotkanie audytorów wewnętrznych jednostek sektora finansów publicznych. Podczas spotkania zostały omówione zagadnienia dotyczące doboru, zbierania i przechowywania dowodów na potrzeby zadania audytowego. Swoje doświadczenia w tym obszarze zaprezentowała Pani Iwona Bogucka, kierownik komórki audytu wewnętrznego w Instytucie Pamięci Narodowej.

Celem wystąpienia było zaprezentowanie sposobu doboru dowodów do zadania audytowego oraz postępowania z nimi. Omówione zostały również zagadnienia dotyczące źródeł, rodzajów i cech dowodów, procesu ich gromadzenia, przechowywania i archiwizacji.

Prelegentka wskazała, że fundamentalne znaczenie w procesie gromadzenia dowodów odgrywa komunikacja z audytowanymi i dostęp do informacji. Jest to związane nie tylko z koniecznością zapewnienia audytorowi nieograniczonego dostępu do dokumentacji, ale również otwartością pracowników na współpracę. Nierozłącznym elementem procesu realizacji zadania audytowego jest zatem informacja, która powinna być przede wszystkim:

 • wiarygodna,
 • istotna,
 • rzetelna,
 • porównywalna,
 • wystarczająca.

Podczas prezentacji przywołano przepisy prawa i standardy, które odnoszą się do znaczenia dowodów w działalności audytowej, ich gromadzenia oraz udostępniania. Wskazano na potrzebę zapewnienia, by dowody audytowe były dostateczne tzn. dokumentowały wszystkie czynności i zdarzenia istotne dla wyników audytu wewnętrznego. Pani Iwona Bogucka podkreśliła, że wyniki audytu powinny być oparte na wiarygodnym, przydatnym i odpowiednim materiale źródłowym.

Prelegentka zwróciła uwagę na różnice pomiędzy dowodem audytowym a dokumentem – nie każdy dokument jest dowodem, a jednocześnie dowodem może być informacja nie mającej postaci materialnej.

Istotnym aspektem związanym z dowodami jest ich ocena. Na jakość oceny zgromadzonych dowodów wpływa m.in. doświadczenie, znajomość badanego obszaru, subiektywizm oraz zdolności techniczne, społeczne i poznawcze audytora.

Prelegentka, podsumowując swoje wystąpienie, podkreśliła następujące kwestie:

 • metody gromadzenia informacji w audycie wewnętrznym mają fundamentalne znaczenie dla właściwego zdiagnozowania i oceny badanego obszaru,
 • właściwe dobranie odpowiednich narzędzi przyczynia się do uzyskania wiarygodnych, rzetelnych, istotnych i wystarczających informacji,
 • zastosowane narzędzia zbierania informacji powinny pozostawać w logicznym związku z tym, czego mają dowodzić.

Spotkanie zakończyła Pani Monika Kos, reprezentująca Ministerstwo Finansów, zwracając uwagę na znaczenie wiarygodnej i rzetelnej informacji dla skuteczności działań audytu wewnętrznego.

 

Tutaj możesz pobrać >> Prezentacja wstępna organizatora – otwarcie spotkania w dniu 24 września 2015 r. <<

Tutaj możesz pobrać prezentację >> Dobór, gromadzenie i przechowywanie dowodów na potrzeby zadania audytowego <<

 

Ministerstwo Finansów w ramach cyklicznych spotkań audytorów wewnętrznych z jednostek sektora finansów publicznych organizuje kolejne spotkanie, które odbędzie się w dniu 29 października br.(czwartek) w gmachu Ministerstwa Finansów w godzinach od 10.00 do 15.00.

Podczas spotkania zostaną omówione zagadnienia dotyczące rozporządzenie z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu.

W celu zgłoszenia się na spotkanie należy pobrać arkusz zgłoszenia a następnie wypełniony przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 23 października 2015 r. pocztą elektroniczną na adres: koordynacjaAW@mf.gov.pl .

Tytuł wiadomości elektronicznej zawierającej arkusz zgłoszenia, powinien być sformułowany następująco: „Spotkanie AW_29102015_nazwa_jednostki„.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale w spotkaniu wystawione przez Ministerstwo Finansów.

Powiadomienie o zakwalifikowaniu na spotkanie lub jego braku zostanie przesłane drogą elektroniczną.

W przypadku rezygnacji z udziału w spotkaniu konieczne jest jak najszybsze poinformowanie Departamentu Polityki Wydatkowej w celu umożliwienia udziału w nim zainteresowanym osobom.

Organizatorzy nie pokrywają kosztów noclegu i delegacji służbowych (dojazdu do miejsca spotkania i wyżywienia).

Pytania związane z ww. spotkaniem proszę kierować do Pani Moniki Kos, radcy ministra w Departamencie Polityki Wydatkowej, tel. (22) 694 52 80 lub Pana Ireneusza Rośka, starszego specjalisty w Departamencie Polityki Wydatkowej tel. (22) 694 50 78.

>> Program spotkania audytorów wewnętrznych jsfp w Ministerstwie Finansów w dniu 29 października 2015 r. <<

Źródło: >> Ministerstwo Finansów <<

 

W okresie od 1 lipca do 28 sierpnia 2014 r. w ministerstwach i urzędach wojewódzkich (audytem objęto 33 jednostki) został przeprowadzony audyt wewnętrzny zlecony w zakresie skuteczności systemu rozpatrywania skarg i wniosków oraz innych sygnałów obywateli. Audyt został zlecony przez Prezesa Rady Ministrów i był koordynowany przez Ministerstwo Finansów.

Celem audytu było:

 •  uzyskanie oceny funkcjonowania systemu rozpatrywania skarg i wniosków oraz innych sygnałów obywateli, a także skuteczności działań jednostek administracji rządowej w tym zakresie,
 •  przedstawienie wniosków i ewentualnych propozycji usprawnień w zakresie komunikacji pomiędzy administracją rządową a obywatelem oraz budowania skutecznego systemu reakcji na skargi i wnioski oraz inne sygnały obywateli.

Na podstawie wyników audytu wewnętrznego Kancelaria Prezesa Rady Ministrów opracowała i opublikowała w lipcu 2015 roku poniższe rekomendacje dla urzędników dotyczące przyjaznego komunikowania się administracji z Obywatelem:

 

 

MF złożyło podziękowania audytorom audytorów wewnętrznym za przeprowadzenie zadania audytowego, którego wyniki przyczyniają się do poprawienia jakości obsługi obywateli przez administrację.

 

Źródło: >> Ministerstwo Finansów <<