MF / NIK / UE
Informacje z MF i UE oraz NIK

Zapraszamy do lektury kolejnego wydania Biuletynu Kontroli Zarządczej w Jednostkach Samorządu Terytorialnego. Celem Biuletynu jest przybliżenie podstawowych zagadnień oraz narzędzi, które pomogą kierownikom jednostek samorządu terytorialnego w wypełnieniu nałożonego przez ustawę (z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) obowiązku zapewnienia w kierowanych jednostkach prawidłowego funkcjonowania kontroli zarządczej.

Jednocześnie informujemy, że zmieniła się częstotliwość publikacji Biuletynu. Od 2017 roku periodyk Biuletynu Kontroli Zarządczej będzie wydawany 2 razy w roku.

SPIS TREŚCI:

SŁOWO WSTĘPNE 2

REFORMA SYSTEMU BUDŻETOWEGO 3

NOWELIZACJA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY 12

PUBLIKACJE NA STRONIE INTERNETOWEJ MINISTERSTWA FINANSÓW 23

OD REDAKCJI 24

Wyciąg z Biuletynu dotyczący nowelizacji prawa zamówień publicznych

 

.

Implementacja unijnych dyrektyw regulujących prawo zamówień publicznych (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE – dyrektywa klasyczna i 2014/25/UE – dyrektywa sektorowa)7 do krajowego porządku prawnego zaowocowała nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)8 obowiązującą od 28 lipca 2016 r.

Ustawodawca wprowadził nowe obowiązki i uprawnienia nie tylko dla zamawiających, zobligowanych do stosowania przepisów ustawy Pzp, ale również dla wykonawców uczestniczących w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

W artykule zostały przedstawione kluczowe zmiany odnoszące się do obszarów istotnych zperspektywy procesu udzielania zamówień publicznych, uzupełnione komentarzami wynikającymi z własnych przemyśleń autora i praktyki.

Dla zachowania czytelności zmiany te zostały przedstawione w kolejności poszczególnych etapów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Dyrektywny dostępne na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych link: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-unijne/dyrektywy

.

Pobierz: >> Biuletyn nr 3 (20)/2016 – Kontrola Zarządcza w Jednostkach Samorządu Terytorialnego << 

 

 

Dokument „Raport – Współpraca audytu wewnętrznego i kontroli” został opracowany przez pracowników Departamentu Polityki Wydatkowej w Ministerstwie Finansów.

Informujemy, że Departament Polityki Wydatkowej opracował Raport – współpraca audytu wewnętrznego i kontroli. Raport powstał na podstawie wyników badania ankietowego dotyczącego współpracy audytu wewnętrznego z kontrolą przeprowadzonego w wybranych urzędach administracji rządowej oraz przeglądu i analizy krajowych przepisów prawa oraz wytycznych regulujących funkcjonowanie audytu wewnętrznego i kontroli.

Spis treści

 1. Wprowadzenie
 2. Przepisy prawa i wytyczne w zakresie audytu wewnętrznego i kontroli instytucjonalnej w administracji rządowej
  1. 2.1.  Zakres audytu wewnętrznego i kontroli instytucjonalnej
  2. 2.2.  Zapewnienie odpowiednich warunków działalności
   1. 2.2.1.  Audyt wewnętrzny
   2. 2.2.2.  Kontrola instytucjonalna
  3. 2.3.  Metodyka
   1. 2.3.1.  Audyt wewnętrzny
   2. 2.3.2.  Kontrola instytucjonalna
  4. 2.4.  Współpraca audytu wewnętrznego i kontroli
 3. Rozwiązania stosowane w urzędach objętych badaniem
  1. 3.1.  Zapewnienie niezależności organizacyjnej i funkcjonalnej
   1. 3.1.1.  Organizacyjna niezależność audytora
   2. 3.1.2.  Przestrzeganie niezależności audytora
  2. 3.2.  Współpraca audytu wewnętrznego i kontroli instytucjonalnej
   1. 3.2.1.  Regulacje wewnętrzne
   2. 3.2.2.  Zakres współpracy objęty regulacjami
   3. 3.2.3.  Zakres współpracy w praktyce
   4. 3.2.4.  Formy współpracy audytu wewnętrznego i kontroli instytucjonalnej
   5. 3.2.5.  Bariery współpracy
   6. 3.2.6.  Propozycje usprawnień przepływu informacji
  3. 3.3.  Zapewnienie harmonizacji audytu wewnętrznego i kontroli
 4. Rozwiązania stosowane w wybranych krajach UE
  1. 4.1.  Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora publicznego
   1. 4.1.1.  Podstawy funkcjonowania
   2. 4.1.2.  Zapewnienie niezależności
  2. 4.2.  Kontrola instytucjonalna w jednostkach sektora publicznego
  3. 4.3.  Relacje pomiędzy audytem wewnętrznym a kontrolą instytucjonalną
  4. 4.4.  Relacje audytu wewnętrznego i kontroli instytucjonalnej na przykładzie

   wybranych krajów UE

  5. 4.5.  Kierunki rozwoju
 5. Podsumowanie

 

Tutaj możesz pobrać >> Raport – współpraca audytu wewnętrznego i kontroli << 

 

Źródło: >> Ministerstwo Finansów <<

 

Informujemy, że Komunikatem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. zostały ogłoszone zaktualizowane standardy audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych. Standardy będą miały zastosowanie od dnia 1 stycznia 2017 r.

Wprowadzone zmiany mają na celu dostosowanie standardów do zasad praktyki zawodowej audytu wewnętrznego oraz ujednolicenie części pojęć opisanych w słowniku. Ponadto dodano nowy standardy:

1112 – Role zarządzającego audytem wewnętrznym wykraczające poza audyt wewnętrzny oraz dodatkową interpretację 1130.A3 do standardu 1130 – Naruszenie niezależności lub obiektywizmu.

Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów i Rozwoju z dnia 16 grudnia 2016 r. pod poz. 28.

 

Tutaj możesz pobrać >> Standardy audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych <<

 

Artykuły prawne
Ustalenie statusu przedsiębiorcy dla potrzeb obowiązku JPK od 1 stycznia 2017 r.
 • Ministerstwo Finansów wyjaśnia wątpliwości związane z ustaleniem statusu przedsiębiorcy na potrzeby obowiązku JPK.
 • Mali i średni przedsiębiorcy są obowiązani składać JPK_VAT począwszy od rozliczenia za miesiąc styczeń 2017 r. Nie dotyczy to mikroprzedsiębiorców.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa podatnicy VAT, którzy prowadzą ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług przy użyciu programów komputerowych, mają obowiązek co miesiąc przekazywać za pomocą środków komunikacji elektronicznej informację o prowadzonej ewidencji (tj. JPK_VAT). Przesyłają ją w terminie do 25. dnia następnego miesiąca i wskazują miesiąc, którego ta informacja dotyczy.

 

Stosownie do ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw informację o prowadzonej ewidencji składa się za miesiące od 1 lipca 2016 r. Przepisy przewidują jednak dwa wyjątki:

 1. za okres od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. informacji JPK_VAT nie składają mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (USDG),
 2. za okres od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. informacji JPK_VAT nie składają mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu USDG.

Począwszy od rozliczenia za styczeń 2017 r. mali i średni przedsiębiorcy są obowiązani składać JPK_VAT.

Jak ustalić status przedsiębiorcy

W celu zakwalifikowania przedsiębiorcy do kategorii mikro, małego lub średniego, wystarczy, by przesłanki określone dla danej kategorii przedsiębiorców w USDG spełniał w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych. Przesłanki decydujące o zakwalifikowaniu do danej kategorii przedsiębiorców, tj. średnioroczne zatrudnienie oraz przekroczenie danego poziomu osiągniętego obrotu netto lub sumy aktywów bilansu muszą być spełnione łącznie.

Zgodnie z art. 104 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 

 1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
 2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

 

 

 

To oznacza, że jeżeli w jednym roku średnioroczne zatrudnienie wynosi mniej niż 10, a w drugim roku jest wyższe – przedsiębiorca może być uznany za mikroprzedsiębiorcę, przy założeniu, że w  pierwszym roku nie przekracza jednego z ww. parametrów finansowych. W konsekwencji, przekroczenie stanu zatrudnienia lub przekroczenie parametrów finansowych tylko w jednym roku obrotowym nie powoduje utraty ww. statusu przedsiębiorcy.

W przypadku przesłanek wskazanych w USDG, zamiast badania osiągniętego rocznego obrotu netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych, można alternatywnie wziąć pod uwagę sumę aktywów bilansu przedsiębiorcy sporządzonego na koniec jednego z dwóch ostatnich lat obrotowych.

Średnioroczne zatrudnienie pracowników i obrót określone w USDG przelicza się w odniesieniu do dwóch ostatnich lat obrotowych. Lata obrotowe określa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w odniesieniu do konkretnej sytuacji przedsiębiorcy. W większości przypadków lata te pokrywają się z latami kalendarzowymi. Jeśli lata kalendarzowe i obrotowe pokrywają się, to dla określenia statusu przedsiębiorcy w 2017 r. (jako mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy) bierze się pod uwagę lata 2015 i 2016. Średnioroczne zatrudnienie określa się w przeliczeniu na pełne etaty.

 

Źródło: >> Ministerstwo Finansów <<

 

0 1228

Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to krajowy program wspierający gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczny. Środki unijne z programu przeznaczone zostaną również w ograniczonym stopniu na inwestycje w obszary ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego. Wersja 1.0 Programu została zaakceptowana przez Komisję Europejską decyzją z 16 grudnia 2014 r., obowiązuje od 19 grudnia 2014 r. UWAGA! 23 grudnia 2016 r. zaktualizowano Załącznik 12.2

 

Minister Rozwoju zatwierdził aktualizację Wykazu Dużych Projektów (WDP), przyjętą uprzednio przez Komitet Monitorujący Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Integralną częścią Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 są jego załączniki, w tym Załącznik nr 12.2 Wykaz Dużych Projektów.

Pierwsza wersja WDP została przygotowana na etapie projektu POIŚ 2014-2020 oraz negocjacji z Komisją Europejską, zgodnie z aktualną wówczas wiedzą. W miarę postępów we wdrażaniu POIŚ 2014-2020, dokument podlega bieżącej aktualizacji, polegającej w szczególności na uzupełnieniu o projekty wyłaniane do dofinansowania w trybie pozakonkursowym oraz konkursowym, zgodnie z kryteriami przyjętymi przez Komitet Monitorujący POIŚ 2014-2020.

W ramach najnowszej aktualizacji dodano w sumie 9 nowych projektów, w tym:

 • 6 nowo zidentyfikowanych w trybie pozakonkursowym projektów z sektora transportu dotyczących rozwoju transportu morskiego, bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz transportu publicznego w miastach w ramach ZIT.
 • 1 projekt już wcześniej zidentyfikowany dot. transportu publicznego w miastach, który uzyskał status dużego projektu.
 • 2 projekty, powstałe z podziału projektu kolejowego na 2 etapy.

Ponadto aktualizacji uległy niektóre dane dla projektów wcześniej umieszczonych na WDP, dotyczące harmonogramu inwestycji oraz terminu przesłania wniosku do Komisji Europejskiej. Usunięto także 5 projektów transportowych – z czego większość po aktualizacji danych finansowych utraciła status dużego projektu.

 

Tutaj możesz pobrać >> Aktualny Wykaz Dużych Projektów wraz z listą zmian <<

 

0 1097

Minister Rozwoju i Finansów, po uzgodnieniu z właściwymi organami, podjął 3 stycznia 2017 r. decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

 

Treść komunikatu:

Informacja
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z póżn. zm.)

informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 1 i art. 58 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 48 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) wystąpiono do Głównego Inspektora Sanitarnego oraz do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o opinie w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Główny Inspektor Sanitarny pismem znak: GIS-HŚ-NS-4311-107/EN/16 z dnia 1 grudnia 2016 r. orazGeneralny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem znak: DOOŚ-sooś.410.27.2016.JP z dnia 30 listopada 2016 r. uzgodnili odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Biorąc pod uwagę ww. opinie, uwarunkowania określone w art. 49 ww. ustawy oraz proponowane niewielkie modyfikacje przyjętego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, które są neutralne z punktu widzenia oddziaływania na środowisko, Minister Rozwoju i Finansów odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

 

 

Tutaj możesz pobrać >> Komunikat – decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 <<

 

0 1681

Celem Wytycznych jest określenie sposobu opracowania wybranych elementów studium wykonalności przygotowywanego na potrzeby analizy i oceny projektów inwestycyjnych, w tym w szczególności dużych projektów, o których mowa w art. 100 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Wytyczne uwzględniają ponadto specyfikę projektów generujących dochód, jak również projektów hybrydowych, tzn. łączących formułę partnerstwa publiczno-prywatnego z dofinansowaniem UE.

 

Wytyczne obowiązują od: 18.03.2015

 

Tutaj możesz pobrać : >> Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 <<

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) zaprasza do składania wniosków o umieszczenie w wykazie kandydatów na
ekspertów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR).
Nabór kandydatów na ekspertów prowadzony jest w okresie od 15 listopada do 16 grudnia 2016 r., do godz. 16:30. 
Wnioski o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 należy składać za pośrednictwem systemu elektronicznego dostępnego na stronie internetowej http://survey.ncbr.gov.pl/index.php/157588/lang-pl. O zachowaniu terminu do złożenia wniosku decyduje data i godzina przesłania wypełnionego wniosku wraz z załącznikami w ww. systemie.
W celu złożenia wniosku o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 należy:
 

Raporty NIK
NIK wydała polskie tłumaczenie międzynarodowego Podręcznika kontroli systemów informatycznych dla najwyższych organów kontroli. Przekład został udostępniony w wersji elektronicznej dla wszystkich zainteresowanych tą problematyką.

Podręcznik kontroli systemów informatycznych dla najwyższych organów kontroliopracowany został przez  Grupę Roboczą ds. Kontroli Systemów Informatycznych (WGITA) – działającą w ramach Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (INTOSAI) – oraz Inicjatywę INTOSAI ds. Rozwoju (IDI).

Autorzy podręcznika przyjęli ogólne zasady audytu określone w Międzynarodowych Standardach Najwyższych Organów Kontroli (ISSAI). Odwołali się także do innych uznanych na świecie standardów, w tym do standardu COBIT opracowanego przez ISACA (międzynarodowe stowarzyszenie osób zajmujących się zawodowo zagadnieniami dotyczącymi audytu i bezpieczeństwa systemów informatycznych), standardów Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) oraz wytycznych i podręczników wybranych najwyższych organów kontroli. W ten sposób zainteresowani otrzymali kompletny zestaw wytycznych w zakresie kontroli systemów informatycznych.

NIK udostępniła polski przekład podręcznika na swojej stronie internetowej. Publikacja ma pomóc w upowszechnianiu uznanych na świecie standardów i dobrych praktyk. Podręcznik w kompleksowy sposób wyjaśnia najważniejsze obszary kontroli systemów informatycznych. Wierzymy, że będzie służył nie tylko inspektorom NIK, ale także audytorom i kontrolerom innych instytucji.

Tematyki kontroli informatycznej dotyczy też wydany w czerwcu tego roku numer specjalny „Przeglądu Metodycznego” zawierający materiały z konferencji poświęconej zastosowaniu narzędzi wspomagania informatycznego kontroli (CAATs) w działalności kontrolnej i audytorskiej instytucji sektora publicznego. Mamy nadzieję, że obie te publikacje okażą się przydatne wobec coraz powszechniejszego wykorzystania systemów informatycznych we współczesnym świecie.

Tutaj możesz pobrać (wersja PDF) >> Podręcznik kontroli systemów informatycznych dla najwyższych organów kontroli <<

SPIS TREŚCI (Podręcznika)

Słowo wstępne

Członkowie zespołu projektowego podręcznika WGITA-IDI

Wykaz skrótów

Wstęp

Kontrola systemów informatycznych 

Wzór matrycy kontroli

Ład informatyczny

Rozwój i nabywanie

Obszar działań działu IT

Outsourcing – wykorzystywanie źródeł zewnętrznych

Plan ciągłości działania (BCP) i plan odtwarzania utraconych zasobów (DRP)

Bezpieczeństwo informacji

Mechanizmy kontroli aplikacji

Dodatkowe interesujące tematy 

Ogólna lista kontrolna oceny charakteru krytycznego

Sugerowana matryca kontroli ładu informatycznego

Sugerowana matryca kontroli rozwijania i nabywania

Sugerowana matryca kontroli eksploatacji systemów informatycznych

Sugerowana matryca kontroli outsourcingu

Sugerowana matryca kontroli BCP/DRP

Sugerowana matryca kontroli bezpieczeństwa informacji

Sugerowana matryca kontroli mechanizmów kontroli aplikacji 

 

0 1405
Od 14 października 2016 r. obowiązuje zmieniona wersja Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.
Wprowadzono m. in. zmiany dotyczące:
 • bazy personelu (podrozdział 6.15 Koszty pośrednie) – w bazie tej nie będą rejestrowane dane personelu projektu w przypadku, gdy koszty personelu są rozliczane z wykorzystaniem metod uproszczonych, niezależnie od źródła finansowania. Dotychczas wyłączenie to dotyczyło jedynie projektów współfinansowanych ze środków EFS,
 • zasad faktycznego poniesienia wydatku (podrozdział 6.4 Zasada faktycznego poniesienia wydatku) – dodano kolejny wyjątek od tej reguły, dotyczący wydatków ponoszonych na podstawie odrębnych przepisów (art. 64 rozporządzenia 1303/2013) przez partnera prywatnego w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego,
 • zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w projektach współfinansowanych z EFS (sekcja 6.12.1 Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych) – modyfikacja zwiększająca do 3500 PLN wartość środka trwałego, który wliczany być powinien do limitu określanego przez IZ w SZOOP (dotychczas wytyczne wskazywały wartość 350 PLN oraz określały, że limit wynosi 10%, o ile IZ nie określi limitu na innym poziomie);
 • projektów grantowych (podrozdział 6.20 Projekty grantowe) – doprecyzowano, że w przypadku projektów współfinansowanych ze środków EFS grantobiorca to jednocześnie uczestnik projektu;
 • kwalifikowalności kosztów pośrednich IP ZIT (podrozdział 8.4 Koszty pośrednie w projektach finansowych z EFS) – z projektu usunięto zapis wskazujący, że w przypadku stosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków przez instytucje określone w Wytycznych stawki ryczałtowe mogą być stosowane w wysokości maksymalnie 50% (oznacza to, że niezależnie od charakteru beneficjenta możliwe będzie stosowanie pełnych stawek);
 • udzielanie zamówień (podrozdział 6.5) – treść podrozdziału reguluje m.in. obowiązki beneficjentów, którzy nie mają obowiązku udzielania zamówień zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: PZP). Z tego względu został on zmodyfikowany w taki sposób, aby ograniczyć odwołania do tej ustawy. Dotyczy to przede wszystkim zapisów Wytycznych odnoszących się do wyłączeń stosowania zasady konkurencyjności, które mają miejsce w tych samych przypadkach, w których przepisy PZPumożliwiają stosowanie trybów niekonkurencyjnych. Przypadki te wymieniono wprost w miejsce odwołania do właściwego przepisu PZP. Odwołanie do przepisów PZP zachowano jedynie tam, gdzie wprowadzanie wyłączeń w sposób opisowy spowodowałoby znaczne skomplikowanie treści Wytycznych. W dokumencie przewidziano również odstępstwa od zasady zakazującej udzielania zamówień podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo w wyniku postępowania przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności przez beneficjentów nie będących zamawiającymi w myśl PZP. Zamówienia takie będą mogły być udzielane w projektach realizowanych w ramach celu tematycznego 1 (wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji), a także w części innych, zdefiniowanych w Wytycznych przypadków, za zgodą IZ PO.
Zrezygnowano z obowiązku publikacji przez podmioty niezobowiązane do stosowania PZP zapytań w Dzienniku Urzędowym UE w przypadku udzielania zamówień, których wartość przekracza próg określony w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tej ustawy. Decyzja w zakresie publikacji w DUUE została pozostawiona beneficjentom. Z treści dokumentu usunięto zapisy (dotychczasowa sekcja 6.5.2 oraz załącznik nr 1), które nakładały dodatkowe obowiązki, niewynikające z treści PZP, na zamawiających realizujących postępowania zgodnie z tą ustawą.
Przeformułowano zapisy odnoszące się do wydatków, których wartość mieści się w przedziale 20 tys. PLN – 50 tys. PLN. Doprecyzowano, że w przypadku tych wydatków konieczne jest przeprowadzenie rozeznania rynku, polegającego na upublicznieniu zapytania ofertowego na stronie internetowej beneficjenta lub wysłaniu do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców. Procedura ta ma prowadzić do wskazania ceny rynkowej nabywanego dobra, usługi czy dostawy. Jednocześnie z Wytycznych usunięto punkt dający możliwość uzupełniania wymogów w tym zakresie przez IZ. IZ będą mogły jedynie wskazać inną stronę, na której publikowane być powinny zapytania ofertowe.
Aby zapoznać się z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020, kliknij tutaj >> Wytyczne kwalifikowalności – 2014-2020 <<