MF / NIK / UE
Informacje z MF i UE oraz NIK

Oferta szkolenia jest przeznaczona dla audytorów wewnętrznych zatrudnionych w jednostkach sektora finansów publicznych (około 1000 jednostek), do których skierowane zostało pismo Głównego Inspektora Audytu Wewnętrznego z dnia 22 grudnia 2004 roku, znak: KF/4095/5734/MK/2004. Poniższe załączniki powinny być wypełnione i przesłane do Ministerstwa Finansów zgodnie z wytycznymi zawartymi w ww. piśmie w terminie do dnia 6 stycznia 2005 roku.Tutaj możesz pobrać „Arkusz zgłoszenia na szkolenie w ramach projektu Phare 2002 – 1 osoba”


Tutaj możesz pobrać „Arkusz zgłoszenia na szkolenie w ramach projektu Phare 2002 – 2 osoby”


Tutaj możesz pobrać „Kwestionariusz analizy potrzeb szkoleniowych Phare 2002”


 


Zgłoszenia należy przesłać pocztą elektorniczną na adres e-mail: Krzysztof.Polomski@mofnet.gov.pl oraz pocztą (listem) wypełniony arkusz zgłoszenia wraz z kwestionariuszem analizy potrzeb szkoleniowych, które muszą być podpisane przez audytora wewnętrznego.


 


Informacja pochodzi ze strony: Ministerstwa Finansów

 

Kurs dostępny jest na stronie internetowej https://szkoleniagiif.mf.gov.pl/mf/


Udział w kursie wymaga uprzedniej rejestracji poprzez wypełnienie i przesłanie pocztą elektroniczną formularza znajdującego się na ww stronie.


Pracownicy instytucji obowiązanych, którzy ukończą kurs zdając test egzaminacyjny, będą mogli otrzymać stosowne zaświadczenie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej potwierdzające zaliczenie szkolenia z zakresu ustawy.

 

SYGNATURA …………….


………………………………………..
(nazwa i adres jednostki
sektora finansów publicznych)


PLAN AUDYTU  WEWNĘTRZNEGO NA ROK……….


1. Informacje o jednostce sektora finansów publicznych istotne dla przeprowadzenia audytu wewnętrznego:
1.1  Nazwa jednostki sektora finansów publicznych
1.2  Podstawowe cele i obszary działania jednostki sektora finansów publicznych
1.3  Struktura organizacyjna jednostki sektora finansów publicznych
1.4  Wykaz jednostek podległych i nadzorowanych
1.5  Kwota środków publicznych planowana do zgromadzenia w roku objętym planem (w mln zł z dwoma miejscami po przecinku)
      w tym: środków wymienionych w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 2a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (w mln zł z dwoma miejscami po przecinku)
1.6  Kwota środków publicznych planowania do wydatkowania w roku objętym planem (w mln zł z dwoma miejscami po przecinku)
       w tym: środków wymienionych w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 2a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (w mln zł z dwoma miejscami po przecinku)
1.7  Liczba osób zatrudnionych w jednostce oraz w jednostkach podległych lub nadzorowanych
1.8  Liczba osób zatrudnionych na stanowisku: audytor wewnętrzny
1.9  Inne informacje istotne dla przeprowadzenia audytu wewnętrznego, uwzględniające specyfikę jednostki
1.10    Zmiany w stosunku do roku poprzedniego


2. Analiza ryzyka
2.1 Charakterystyka obszaru poddawanego audytowi wewnętrznemu
2.2 Metody analizy ryzyka
2.3 Wyniki analizy ryzyka
2.4 Obszary ryzyka ustalone ze względu na stopień ich ważności

Lp.


Obszar ryzyka


Uwagi


1.


 


 


 


2.


 


 


 


 


…..


 


 


3. Zadania audytowe do przeprowadzenia w roku……..
3.1. Zakres tematyczny i organizacja zadań audytowych

Lp.


Temat zadania audytowego


Planowany termin przeprowadzenia audytu wewnętrznego


Niezbędne zasoby
(liczba osobo/dni, inne)


Obszar ryzyka


Ewentualna potrzeba powołania rzeczoznawcy (zakres pracy, planowany czas pracy)


Uwagi


1.


 


 


 


 


 


 


 


2.


 


 


 


 


 


 


 


3.


 


 


 


 


 


 


 


 


……


 


 


 


 


 


 


4. Planowane obszary, które powinny zostać objęte audytem wewnętrznym w kolejnych latach

Lp.


Obszar audytu wewnętrznego


Planowany rok przeprowadzenia


Obszar ryzyka


Uwagi


1.


 


 


 


 


 


2.


 


 


 


 


 


 


……


 


 


 


 


 


5. Organizacja pracy komórki audytu wewnętrznegoLp.


Zadania


Zasoby ludzkie
(liczba osobo/dni)


Zasoby rzeczowe


Uwagi


 


1. Przeprowadzanie zadań audytowych


 


 


 


 


2. Opracowanie technik przeprowadzania zadania audytowego


 


 


 


 


3. Przeprowadzanie czynności sprawdzających


 


 


 


 


4. Współpraca z innymi służbami kontrolnymi


 


 


 


 


5. Czynności organizacyjne w tym plan i sprawozdawczość


 


 


 


 


6. Szkolenia i rozwój zawodowy


 


 


 


 


7. Urlopy/ czas dostępny


 


 


 


 


8.Inne działania, w tym audyt wewnętrzny poza planem audytu wewnętrznego


 


 


 


…………………………….                                                     …………………………………
              (Data)                                                                (podpis audytora wewnętrznego)


 


…………………………….                                                      …………………………………
              (Data)                                                                 (podpis kierownika jednostki
                                                                                         sektora finansów publicznych)

 

W komunikacie napisano, że w punkcie pierwszym planu należy uwzględnić następujące pozycje:
1.1 Nazwa jednostki sektora finansów publicznych

1.2 Podstawowe cele i obszary działania jednostki sektora finansów publicznych

1.3 Struktura informacyjna jednostki sektora finansów publicznych

1.4 Wykaz jednostek podległych i nadzorowanych

1.5 Kwota środków publicznych planowana do zgromadzenia w roku objętym planem (w mln zł z dwoma miejscami po przecinku)

w tym: środków wymienionych w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 2a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (w mln zł z dwoma miejscami po przecinku)

1.6 Kwota środków publicznych planowania do wydatkowania w roku objętym planem (w mln zł z dwoma miejscami po przecinku)

w tym: środków wymienionych w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 2a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (w mln zł z dwoma miejscami po przecinku)

1.7 Liczba osób zatrudnionych w jednostce oraz w jednostkach podległych lub nadzorowanych

1.8 Liczba osób zatrudnionych na stanowisku: audytor wewnętrzny

1.9 Inne informacje istotne dla przeprowadzenia audytu wewnętrznego, uwzględniające specyfikę jednostki

1.10 Zmiany w stosunku do roku poprzedniego


W naszym dziale plików do pobrania znajduje się wzór planu uwzględniający powyższy komunikat.
Aby go pobrać kliknij >>tutaj<<


Aby wejść na stronę Min.Fin., gdzie znajduje się komunikat kliknij >>tutaj<<