Odpowiedzi na Wasze pytanie



















































































































Lp.


Czynność


Współpraca z systemem komputerowym


Komórka odpowiedzialny


Przeprowadzone kontrole


Dokument źródłowy


Dokument wtórny

1 Odbiór zadekretowanego wniosku z Sekret.przez Kierownika Biura  

Biuro Gospodarki Nieruch.

  wniosek  
2 Rejestracja wniosku przez osobę kompetentną wyznaczoną do rozpatrzenia wniosku  

j.w.

  wniosek  
3 Rozpatrywanie wniosku EGB 2000

j.w.


– kontrola nieruchomości w ewidencji gruntów,


– kontrola nieruchomości w wydziale ksiąg wieczystych Sądu

wniosek  
4 Poinformowanie wnioskodawcy o kosztach związanych dokumentacja potrzebną do realizacji wniosku  

j.w.


– kontrola aktualnych wysokości opłat za wykonanie dokumentacji (koszt sporządzenia operatu szacunkowego.)


– kontrola i podpisanie pisma do wnioskodawcy przez kierownika

Pismo do wnioskodawcy Potwierdzenie odbioru pisma
5 Wpłata zaliczki przez wnioskodawcę na wykonanie dokumentacji  

j.w.

Kontrola poprawności wysokości kwoty   Dowód wpłaty
6 Zlecenie wykonania wyceny nieruchomości  

j.w.

Kontrola i podpisanie pisma do rzeczoznawcy przez kierownika Biura Pismo do wybranego rzeczoznawcy majątkowego  
7 Poinformowanie wnioskodawcy o zrealizowaniu przez rzeczoznawcę zlecenia  

j.w.

Kontrola poprawności wykonania operatu szacunkowego    
8 Sporządzenie zarządzenia i wykazu nieruchomości i przekazanie Burmistrzowi do akceptacji  

j.w.
Radca Prawny

– kontrola poprawności i akceptacja kierownika   Zarządzenie,Wykaz nieruchomościprzeznaczonyc do zbycia
9 Rejestracja podpisanego zarządzenia w Biurze Organiz-Prawnym  

j.w.

Zarządzenie  
10 Wywieszenie na tablicy ogłoszeń i ogłoszenie w prasie lokalnej wykazu nieruchomości  

Biuro Gospodarki Nieruch. 
i Biuro Organizacyjno-Prawne

Kontrola poprawności informacji zawartych w wykazie Pismo do Biura Organizacyjno-Prawnego Ogłoszenie w prasie
11 Sporządzenie protokołu z rokowań i przekazanie Burmistrzowi do akceptacji  

Biuro Gospodarki Nieruchomośc.

Kontrola poprawności i akceptacja kierownika   Protokół z rokowań
12 Wezwanie wnioskodawcy do zapoznania się i podpisania protokołu oraz uregulowania opłat związanych z kupnem nieruch.  

j.w.

  a) Protokół przygotowany do zawarcia umowy notarialnejb) dowody wpłaty związane z kupnem nieruch.
13 Zawarcie umowy notarialnej  

j.w.

  Akt notarialny

 


Diagram (plik pdf) do pobrania >>tutaj<<

 


































































Lp.


Czynność wykonywana


Jednostka (osoba) odpowiedzialna


Przeprowadzone kontrole


Dokument źródłowy


Dokument wtórny

1 Przyjęcie wniosku o wydanie zezwolenia SekretariatUrzędu Dekretacja wniosku do Wydziału DG Wniosek interesanta z załącznikami  
2 Przyjęcie wniosku przez wydział Naczelnik Wydziału DG Dekretacja sprawy na odpowiedzialnego pracownika Wniosek interesanta z załącznikami  
3 Przyjęcie wniosku przez pracownika Pracownik odpowiedzialny Rejestracja wniosku, sprawdzenie dokumentów, które wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku, przyjęcie i skasowanie na wniosku znaków opłaty skarbowej Wniosek interesanta z załącznikami  
4 Przekazanie sprawy do Gminnej Komisji d.s. Rozwiązywania problemów Alkoholowych Komisja Weryfikacja materiałów przekazanych przez Urząd, pod kątem zgodności z ustaloną przez Radę Miejską liczbą punktów oraz usytuowaniem miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych Kserokopia wniosku interesanta Opinia Komisji
5 Przyjęcie od Komisji opinii Pracownik odpowiedzialny Powiadomienie telefoniczne, lub pisemne wnioskodawcy o konieczności wniesienia opłaty. Po dokonanej opłacie, włączenie kserokopii dowodu wpłaty do akt sprawy Wniosek z załącznikami i opinią Komisji Zezwolenie
6 Sprawdzenie wysokości wniesionej opłaty Pracownik odpowiedzialny      
7 Przedstawienie przygotowanego zezwolenia do zatwierdzenia Burmistrz Gminy, lub upoważniona osoba Autoryzacja zezwolenia Zezwolenie  
8 Przekazanie zezwolenia zainteresowanemu Pracownik odpowiedzialny Przekazanie zezwolenia interesantowi, za poświadczeniem tego faktu na kopii zezwolenia i odnotowanie w rejestrze Zezwolenie  

 


Diagram (plik pdf) do pobrania >>tutaj<<

 





































































































Lp.


Czynność


Komórka odpowiedzialna


Przeprowadzone kontrole


Dokument


Źródłowy


Dokument


Wtórny

1 Zarządzenie kierownika jednostki w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji     Instrukcja inwentaryzacyjna  
2 Zarządzenie kierownika jednostki w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia spisu z natury     Instrukcja inwentaryzacyjna  
2a Przeszkolenie zespołów spisowych

Przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej

  Karty szkoleń uczestników Karty szkoleń uczestników
2b Sporządzenie harmonogramu inwentaryzacji

Jw.

  Instrukcja inwentaryzacyjna harmonogram
3 Likwidacja środków zniszczonych i nieprzydatnych

Komisja powołana przez starostę

Protokół likwidacyjny zatwierdza kierownik jednostki Protokół likwidacyjny Protokół likwidacyjny
4 Przeprowadzenie spisu z natury przez zespoły spisowe

Przewodniczący komisji inwnetaryzacyjnej

Kontrola spisów przez przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej Arkusze spisu z natury Protokół kontroli arkuszy spisu z natury
5 Złożenie oświadczeń przez osoby materialnie odpowiedzialne

Pobiera zespół spisowy

  Instrukcja inwentaryzacyjna Oświadczenia
6 Przekazanie arkuszy spisowych do wydziału finansowego celem dokonania wyceny

Przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej

Kontrola wydanych formularzy spisu z natury i poprawności ich wypełnienia przez przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej Zespół spisowy składa sprawozdanie z przydzielonych arkuszy spisowych Zespół spisowy składa sprawozdanie z przydzielonych arkuszy spisowych
7 Rozliczenie inwentaryzacji

Wydział finansowy

  Instrukcja inwentaryzacyjna Spis z natury
8 Ustalenie różnic inwentaryzacyjnych

Wydział finansowy

Komisja inwentaryzacyjna Protokół rozliczenia wyników inwentaryzacji Decyzja kierownika jednostki w sprawie różnic inwentaryzacyjnych
9 Dokonanie kompensat i księgowanie róznic

Wydział finansowy

Przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej Zestawienie różnic inwentaryzacyjnych Decyzja kierownika jednostki w sprawie różnic inwentaryzacyjnych
10 Protokół z inwentaryzacji

Przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej

  Instrukcja inwentaryzacyjna Protokół
11 Archiwizacja

Wydział finansowy

  Instrukcja inwentaryzacyjna Protokół

Diagram procesu dostępny >>tutaj<< (plik .pdf)

 



















































































Lp.


Czynność


Współpraca z systemem komputerowym


Komórka odpowiedzialna


Przeprowadzone kontrole


Dokument Źródłowy


Dokument Wtórny

1 Zestawienie zaległości wg stanu na początek roku, po zapłacie raty Wydruk komputerowy

Biuro Podatków i Opłat

Kontrola terminowości płatności rat Decyzja ustalająca wymiar podatku, deklaracja podatkowa Decyzja określająca zaległość
2 Wystawienie upomnienia Zarejestrowanie upomnienia

j. w.

Sprawdzenie czy wystawiono upomnienie Upomnienie Potwierdzenie wysłania upomnienia
3 Zarejestrowanie potwierdzenia odbioru upomnienia rejestracja

j. w.

Sprawdzenie czy naniesiono daty odbioru upomnienia Potwierdzenie odbioru upomnienia  
4 Sprawdzenie, czy należność nie wpłynęła na rachunek wierzyciela  

j. w.

Kontrola wpłat    
5 Zaksięgowanie dokonanych wpłat Potwierdzenieprzekazu środków

j. w.

Sprawdzenie poprawności zaksięgowanych wpłat Dowód wpłaty
6 Zestawienie zaległości po dokonaniu wpłat  

j. w.

Sprawdzenie zaległości po zaksięgowaniu wpłat    
7 Po bezskutecznym upływie terminu określonego w upomnieniu wystawienie tytułu wykonawczego do Urzędu Skarbowego Wydruk komputerowy

j. w.

Sprawdzenie czy wystawiono tytuły wykonawcze Tytuł wykonawczy Potwierdzenie odbioru tytułu
8 Zaksięgowanie środków, które wpłynęły z Urzędu Skarbowego  

j. w.

Sprawdzenie dokonanych wpłat Dowód wpłaty  
9 Uzyskiwanie informacji z Urzędu Skarbowego o sposobie załatwienia tytułu wykonawczego  

j. w.

Sprawdzenie czy wystosowano monit Pismo do Urzędu Skarbowego Potwierdzen.odbioru pisma

Diagram (plik.pdf) można pobrać >>tutaj<<

 











































































Lp.


Czynność


Współpraca z systemem komputerowym


Jednostka(osoba) odpowiedzialna


Przeprowadzone kontrole


Dokument źródłowy


Dokument wtórny

1 Przyjęcie faktury(rachunku)   Sekretariat Wydziału Inwestycji Miejskich(WIM) Wpisanie faktury do dziennika podawczego Faktura  
2 Przekazanie faktury Dyrektorowi Wydziału Inwestycji   Dyrektor Wydziału Dekretacja faktury na pracownika kompetentnego do prowadzenia danej sprawy Faktura  
3 Sprawdzenie faktury pod względem merytorycznym   Pracownik merytoryczny WIM Sprawdzenie kompletności materiałów dołączonych do faktury, zgodności faktury z umową,potwierdzenie wykonania pracy, dostawy, usługi i robót Faktura Faktura sprawdzona pod względem merytorycznym
4 Dekretacja budżetowa Wprowadzenie do ewidencji przelewów Osoba odpowiedzialna w WIM za budżet Rozliczenie finansowe wykonawcy i zadania, dekretacja na odpowiednie konto inwestycyjne, zgodność z klasyfikacją budżetową,sprawdzenie pod kątemzgodności z harmonogramem i planem finansowym,ujęcie w rejestrze VAT Faktura sprawdzona pod względem meryrorycznym Faktura z opisem rozliczenia finansowego i dekretacją wydatków
5 Zatwierdzenie do wypłaty   Dyrektor WIM Sprawdzenie kompletności i poprawności zapisów na fakturze Faktura z opisem rozliczenia finansowego i dekretacją wydatków Faktura zatwierdzona do wypłaty przez dysponenta środków budżetowych
6 Kontrola formalno rachunkowa Potwierdzenie prawidłowości przelewu Wydział Księgowości Referat Rozliczeń finansowych(niezależnie przez dwie osoby) Sprawdzenie rachunkowe, zgodność faktury z wymogami dowodu księgowego Faktura zatwierdzona do wypłaty przez dysponenta środków budżetowych Zatwierdzona faktura, sprawdzona pod względem formalno-rachunkowym
7 Realizacja Autoryzacja przelewu w systemie bankowości elektronicznej Skarbnik Miasta, lub osoba upoważniona Sprawdzenie wszystkich wymaganych dokumentów i rozliczeń przed dokonaniem przelewu Zatwierdzona faktura, sprawdzona pod względem formalno-rachunkowym Autoryzacja na fakturze
8 Ewidencja wydatku Wprowadzenie wydatku do ewidencji księgowej Wydział Księgowości Referat dochodów   Zatwierdzona faktura z autoryzacją  

 


Diagram (plik.pdf) można pobrać >>tutaj<<

 

































































































































Lp.


Czynność


Komórka odpowiedzialna


Przeprowadzone kontrole


Dokument źródłowy


Dokument wtórny

1 Wpływ pisma z informacją o powzięciu podejrzenia o nieprawidłowościach od
pracowników lub komórek organizacyjnych
Sekcja organizacyjno-Administracyjna Zarejestrowanie pisma w dzienniku korespondencji Pismo z informacją o powzięciu podejrzenia o nieprawidłowościach Zarejestrowane pismo
2 Weryfikuje prawdziwość informacji i podejmuje decyzję o przeprowadzeniu
audytu poza planem w zakresie środków UE
Dyrektor Weryfikuje informacje Zarejestrowane Pismo Pismo z dekretacją Dyrektora
3 AW wystawienia Upoważnienie do przeprowadzenia audytu poza planem i
przedkłada Dyrektorowi do zatwierdzenia
Audytor wewnętrzny Zatwierdza do realizacji podpisuje upoważnienie Upoważnienie Podpisane upoważnienie
4 AW planuje zadania audytowe Audytor wewnętrzny   Program zadania audytowego  
5 AW przeprowadza czynności audytowe, otrzymuje żądane dokumenty i
oświadczenia
Audytor wewnętrzny Sprawdza zasadność pisma poz.1 Dokumenty audytowe Dowody audytowe
6 W wypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub oszustwa w realizacji projektów
współfinansowanych ze środków UE AW zabezpiecza dowody
Audytor wewnętrzny Analizuje dowody audytowe Dowody audytowe Dowody nieprawidłowości lub oszustwa
7 Po zabezpieczeniu dowodów nieprawidłowości lub oszustwa przygotowuje raport
o nieprawidłowościach do IZ
Dyrektor Zatwierdza i podpisuje raport Raport o nieprawidłowościach dla IZ Zatwierdzony raport o nieprawidłowościach dla IZ
8 AW przekazuje raport do pracownika ds. sprawozdawczości unijnej, który
ujmuje w Sprawozdaniu okresowym z realizacji projektu
Dział Finansowo-księgowy   Zatwierdzony raport o nieprawidłowościach dla IZ Informacja w Sprawozdaniu okresowym z realizacji projektu
9 W przypadku gdy AW uzna , że istnieje konieczność wszczęcia postępowania
prawnego zwraca się do Radcy Prawnego o wydanie stosownej opinii.
Radca Prawny Sprawdza zasadność wszczęcia postępowania prawnego Sprawozdanie z zadania Opinia Radcy Prawnego
10 Jeżeli AW uzna to za konieczne o wynikach audytu zawiadamia odpowiednie
organy
AW Bierze pod uwagę opinię Radcy Prawnego Sprawozdanie, Opinia Radcy Prawnego Zawiadomienie
11 Przedstawienie wyników audytu poza planem Kierownikowi komórki
organizacyjnej
Audytor wewnętrzny Kierownik komórki organizacyjnej analizuje wyniki Wstępne Sprawozdanie z zadania audytowego Ostateczne sprawozdanie z zadania audytowego
12 Jeżeli brak zastrzeżeń po 14 dniach AW przedstawia sprawozdanie Dyrektorowi
Dyrektor Ocenia ryzyko Ostateczne sprawozdanie Podpisane przez Dyrektora Sprawozdanie
13 Dyrektor informuje o podjęciu działań zmierzających do realizacji zaleceń
lub braku działań
Dyrektor podejmuje decyzję o realizacji Zaleceń audytu Sprawozdanie Informacja do AW
14 Wewnętrzna ocena jakości audytu AW Wypełnia KKW KKW Wypełniony KKW
15 Przeprowadzenie audytu sprawdzającego AW Czynności sprawdzające wykonanie zaleceń Sprawozdanie z audytu Notatka z czynności sprawdzających zalecenia audytu
16 Zamknięcie akt zadania audytowego AW Przegląda akta weryfikuje i usuwa zbędne dokumenty Akta bieżące Zamknięte akta bieżące
17 Archiwizacja akt bieżących Sekcja Organizacyjno-administracyjna Nadanie numeru akt zgodnie z Wykazem Zamknięte Akta Bieżące Ponumerowane Akta Archiwum

 


Skróty:


AW –Audytor wewnętrzny
IŻ – Instytucja Zarządzająca
KKW –
Kwestionariusz Kontroli Wewnętrznej


Diagram (plik.pdf) można pobrać >>tutaj<<

 











































Lp.


Czynność


Współpraca z systemem komputerowym


Jednostka / osoba odpowiedzialna


Przeprowadzone kontrole


Dokument Źródłowy


Dokument Wtórny

1 Przyjęcie dokumentu źródłowego* z punktu informacyjnego, z kancelarii lub od Szefa Wydziału


Pracownik merytoryczny kompetentny do prowadzenia danej sprawy – zgodnie z ustalonym zakresem obowiązków.

Ocena kompletności** otrzymanych dokumentów, a następnie dokonanie ich wstępnej kontroli pod względem formalnym i merytorycznym Wniosek świadczeniobiorcy oraz niezbędne do dokonania zmian dokumenty W zależności od rodzaju sprawy: notatka służbowa, załącznik, wydruk z SI xxx.
2 Realizacja dokumentu źródłowego zgodnie z obowiązującymi przepisami – załatwienie sprawy według właściwości Wprowadzenie zmian do SI xxx

J.w.

Szczegółowe sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym (również przeanalizowanie dokumentacji znajdującej się w TAE). Notatka służbowa, załącznik, wydruk z SI xxx. Projekt decyzji
3 Sprawdzenie, czy odpowiedzialny pracownik merytoryczny właściwie zrealizował daną sprawę (funkcja weryfikacyjno – kontrolna) Zatwierdzenie dokonanych zmian w SI xxx**

Aprobant

Kompleksowe sprawdzenie całości dokumentacji oraz poprawności wprowadzonych danych do SI – szczegółowa kontrola merytoryczna i rachunkowa. Projekt decyzji Projekt decyzji zaaprobowany (złożenie podpisu przez aprobanta na kopii projektu decyzji)
4 Prawidłowe i terminowe przygotowanie świadczeń do wypłaty – ponowne sprawdzenie poprawności zrealizowanej na podstawie dokumentów źródłowych sprawy


Szef Wydziału

Sprawdzenie poprawności opracowanych i wprowadzonych zmian – szczegółowa kontrola merytoryczna. Zaaprobowany projekt decyzji Decyzja do realizacji***

 


*Dokument źródłowy – oznacza wniosek świadczeniobiorcy wraz z wymaganymi dokumentami, na podstawie których zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa następuje zmiana wysokości (aktualizacja, weryfikacja) świadczenia wypłacanego lub przyznanie uprawnień do nowych świadczeń.


** Zaaprobowanie zmian następuje wówczas, jeśli sprawa nie budzi zastrzeżeń aprobanta (aprobant podpisuje również sporządzoną przez pracownika merytorycznego notatkę służbową, załącznik, wydruk z SI xxx, kopii projektu decyzji).W sytuacji, gdy sprawa budzi zastrzeżenia aprobanta, przekazywana jest do pracownika merytorycznego, celem poprawienia.


***Jeśli sposób załatwienia sprawy nie budzi zastrzeżeń następuje podpisanie projektu decyzji przez Szefa Wydziału lub przedłożenie jej do podpisu upoważnionemu przełożonemu (Dyrektorowi lub Zastępcy Dyrektora – zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami wewnętrznymi). Jeśli sposób załatwienia sprawy budzi zastrzeżenia, Szefa Wydziału (za pośrednictwem aprobanta) zwraca pracownikowi merytorycznemu dokumentację w celu ponownego rozpatrzenia danej sprawy i wydania prawidłowego projektu decyzji.


Diagram do pobrania >>tutaj<<

 

 

































































L.p. Czynność Komórka odpowiedzialna Przeprowadzone kontrole Dokument Źródłowy Dokument Wtórny
1 Przekazanie informacji na temat możliwości otrzymania darowizny, zapisu lub spadku Kierownicy jednostek organizacyjnych   informacja Notatka
2 Sporządzenie protokołu zawierającego ocenę przydatności ewentualnie otrzymanej darowizny, zapisu lub spadku i przekazanie go do kierownika jednostki Komisja ds. darów Sprawdza przydatność i wystawia opinie Notatka Protokół
3 Zaopiniowanie na wniosek kierownika jednostki Główny księgowy oraz zainteresowana komórka organizacyjna Sprawdza przydatność i wystawia opinie Notatka opinia
4 Przedstawienie wniosku organowi kolegialnemu Kierownik jednostki Weryfikacja zebranych opinii Opinia Wniosek
5 Podjęcie decyzji Organ kolegialny Weryfikacja wniosku Wniosek Decyzja
6 Przejęcie otrzymanej darowizny, zapisu lub spadku Komisja do przejmowania darowizn, spadków lub zapisów Przejęcie od darczyńcy i przekazanie użytkownikowi Decyzja Protokół
7 Przekazanie protokołu komisji przejmującej darowiznę, zapis lub spadek Użytkownik oraz sekcja majątkowa Przyjęcie dokumentacji Protokół Protokół
8 Sporządzenie dokumentacji dot. przejętego majątku Sekcja majątkowa Weryfikacja dokumentacji Protokół Protokół przyjęcia OT


Diagram w można pobrać >>TUTAJ<<

 













































Lp.


Czynność


Komórka odpowiedzialna


Przeprowadzone kontrole


Dokument


Źródłowy


Dokument


Wtórny

1 Dokonanie wstępnej kontroli dowodu księgowego Główny Księgowy Dokonanie wstępnej kontroli dowodu księgowego, potwierdzenie jej przeprowadzenia podpisem u dołu dokumentu Dowód księgowy Dowód księgowy poddany wstępnej kontroli
2 Sprawdzenie dowodu pod względem merytorycznym Komórka odpowiedzialna za dany odcinek działalności jednostki Dokonanie kontroli merytorycznej dowodu. Umieszczenie na odwrocie odpowiedniej pieczątki potwierdzającej fakt dokonania kontroli, podpisu osoby kontrolującej oraz daty dokonania kontroli Dowód księgowy poddany wstępnej kontroli Dowód sprawdzony pod względem merytorycznym
3 Kontrola formalno-rachunkowa G.K bądĽ wyznaczony pracownik księgowości, sekretariatu Dokonanie kontroli formalno rachunkowej. Umieszczenie odpowiedniej pieczątki potwierdzającej fakt dokonania kontroli oraz daty i podpisu Dowód sprawdzony pod względem merytorycznym Dowód sprawdzony pod względem formalno-rachunkowym
4 Zatwierdzenie do realizacji Kierownik Jednostki lub jego zastępca oraz G.K. lub jego zastępca Zatwierdzenie do realizacji, umieszczenie odpowiedniej pieczątki oraz podpisu Dowód sprawdzony pod względem formalno-rachunkowym Dowód zatwierdzony do realizacji
5 Realizacja dowodu Kasjer lub inny pracownik księgowości Realizacja dowodu księgowego, umieszczenie na zrealizowanym dowodzie odpowiedniej pieczątki potwierdzającej fakt realizacji oraz podpis pracownika księgowości Dowód zatwierdzony do realizacji Dowód zrealizowany

Diagram w można pobrać >>tutaj<<

 

Prezentowane poniżej opracowanie przygotowane zostało na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. (w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2002 (w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego i Standardów audytu wewnętrznego w jednostka sektora finansów publicznych. Poniższy materiał jest efektem uzgodnień z Archiwum Państwowym w Katowicach i w prezentowanej formie zostało zaakceptowane do stosowania.


Uwagi:


Tytuł klas I i II rzędu – 0 – Zarządzanie, 09 – Kontrole 


Symbolem „A” oznacza się kategorię archiwalną dokumentacji stanowiącej materiały archiwalne. 


Symbolem „B” oznacza się kategorię archiwalną dokumentacji niearchiwalnej, z tym że:


1) symbolem „B” z dodaniem cyfr arabskich oznacza się kategorię dokumentacji o czasowym znaczeniu praktycznym, która po upływie obowiązującego okresu przechowywania podlega brakowaniu; okres przechowywania liczy się w pełnych latach kalendarzowych, poczynając od dnia 1 stycznia roku następnego od daty jej wytworzenia po utracie przez dokumentację praktycznego znaczenia dla potrzeb danego organu lub jednostki organizacyjnej oraz dla celów kontrolnych;


2) symbolem „Bc” oznacza się dokumentację mającą krótkotrwałe znaczenie praktyczne, która po pełnym jej wykorzystaniu jest przekazywana na makulaturę;


3) symbolem „BE” z dodaniem cyfr arabskich oznacza się dokumentację, która po upływie obowiązującego okresu przechowywania podlega ekspertyzie ze względu na jej charakter, treść i znaczenie. Ekspertyzę przeprowadza archiwum państwowe, które może dokonać zmiany kategorii tej dokumentacji. Zmiana kategorii może wiązać się z uznaniem dokumentacji za materiały archiwalne.


 























OPIS


Numer kolumny

Symbole klasyfikacji 1, 2, 3, 4
Hasła klasyfikacyjne 5
W komórce merytorycnej (AW ) 6
W innej komórce 7
UWAGI 8


 





















































































































































1


2


3


4


5


6


7


8

09       Nadzór, kontrole, badania      
  093     AUDYT WEWNĘTRZNY      
    0930   GROMADZENIE INFORMACJI DOTYCZˇCE OBSZARÓW AUDYTU WEWNĘTRZNEGO      
      09300 Akty normatywne i inne akty prawne B10   Związane z zakresem działania jednostki oraz regulujące jej funkcjonowanie
      09301 Regulaminy, instrukcje i zarządzenia dotyczące jednostki B10   Zasadniczo: mające wpływ na system kontroli finansowej
      09302 Plany roczne i strategiczne audytu wewnętrznego A    
      09303 Inne informacje związane z audytem i analizą ryzyka BE10 Bc  
    0931   DOKUMENTOWANIE PRZEBIEGU ZADAŃ AUDYTOWYCH      
      09310 Programowanie zadań audytowych BE10 Bc  
      09311 Narady BE10 Bc  
      09312 Upoważnienia i pełnomocnictwa B10 Bc  
      09313 Dokumenty bieżące B10 Bc  
      09313 Dokumenty bieżące B10 Bc  
      09314 Sprawozdawczość audytu wewnętrznego BE10 Bc  
      09315 Działania poaudytowe B10 Bc