Participant

Jak należy rozumieć zapis ze wzoru umowy dotacyjnej z Rozp. MPiPS w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

„Zleceniobiorca jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych
czy wyodrębniona dokumentacja to wyodrębniona cała ewidencja księgowa (wydatki, przychody, koszty, rozrachunki) czy też nie?
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w art. 16 ust. 5 mówi o ewidencji środków otrzymanych na realizację zadnia i odnosząc sie do art. 10 o wyodrębnieniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników.
Czego w końcu należy żądać od organizacji w zakresie ewidencji księgowej w trakcie kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji.

 
Participant

tu fragment komentarza do tego artykułu:
Przepisy ustawy (art. 16 ust. 5) nakazują wyodrębnienie w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy. Organizacja, która podpisała umowę i otrzymała dotację na realizację zadania publicznego zobowiązana jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników realizacji zadania wraz z wykorzystywaniem przyznanej dotacji. W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert organ administracji może wybrać więcej niż jedną ofertę i powierzyć realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.
Niezależnie od rachunkowego wyodrębnienia części działalności, o którym mowa w art. 10 (zob. komentarz), ale zgodnie z wymaganiami tego przepisu, osobnemu wyodrębnieniu rachunkowemu podlegają też wpływ i wydatkowanie środków przekazanych w trybie dotacji. Wyodrębnienie to ma umożliwić kontrolę przepływu i wykorzystania otrzymanych dotacji.

(Blicharz Jolanta, Huchla Andrzej
komentarz
Oficyna 2008
Komentarz do art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.03.96.873), [w:] J. Blicharz, A. Huchla, Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Komentarz, Oficyna, 2008.
Stan prawny: 2008.04.15)

Z tego wynika, moim zdaniem, że należy te środki (i operacje) księgować na wyodrębnionych kontach, określonych w polityce rachunkowości (planie kont).

 
Participant

terka
lexa posiadam, komentarz znam 😉 ale dzięki za odpowiedź. Tylko w dalszym ciągu nie wiem czy wystarczy wyodrębnienie przychodów (konta 7) i kosztów (konta 4 lub 5 – lepiej 5) o czy mówi jasno art. 10 (wyodrębnienie umożliwiające określenie kosztów, przychodów i wyników ), czy też przepis jednak obliguje do wyodrębnienia również wydatków (1) oraz rozrachunków (2).
Art. 132 uofp mówi
Jednostki, którym udzielona została dotacja, o której mowa w art. 130 i w art. 131 ust. 1, są obowiązane do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków i tu już np wspomina się o wydatkach ale ten art dotyczy dotacji udzielanych z budżetu państwa, w częsci ustawy dotyczącej jst takiego zapisu nie ma. Możliwe jest że ustawodawca celowo??? nie dał obliga wyodrębniania np wydatków?

 
Participant

😀 (cieszę się z tego, że masz Lexa.)

Art. 132 uofp ma zastosowanie również do jednostek samorządu terytorialnego. Poprzez odesłanie w art 189a. uofp – Przepis art. 130 stosuje się odpowiednio w odniesieniu do dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
A do 130 odwołuje się dalej art. 132.
Pozdrawiam 🙂

 
Participant

heh, dzięki ot człowiek uczy się przez całe życie 😉

pozdrawiam

 
Participant

ok za szybko znów coś zapisałem

 
Participant

czy prowadzenie wyodrębionej dokumentacji finansowo – księgowej na dane zadanie realizowane z otrzymanej dotacji oznacza posiadanie wyodrębionego rachunku bankowego czy też wystarczy tylko wyodrębnienie w planie kont z odpowiednią końcówką ?

 
Participant

ok za szybko znów coś zapisałem

Ufff, co za ulga:wink: Bo ja analizuję i analizuję te przepisy uofp i zastanawiam się, co tu nie pasuje:wink:

 
Participant

Wg. mnie wyodrębniona dokumentacja finansowo-księgowa jest pojęciem szerszym niż wyodrębniona ewidencja finansowo-księgowa

 
Participant

Świetna lektura w tym temacie to Nr ewid: 15/2008/P/07/001/KAP, KAP – 41001/07

Informacja o wynikach kontroli prawidłowości udzielania i rozliczania przez jednostki samorządu terytorialnego dotacji na zadania zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

W praktyce wygląda ta tak, że organizacja (na UKS) powinna przedstawić dwa „worki” dokumentów

1) Uzyskanie założonych efektów i mierników wykonania zadania, weryfikacja obejmuje dokumentację z przeprowadzonych imprez, zawodów, rozgrywek ze sprawdzeniem dokumentów źródłowych w formie: list uczestników, kart zgłoszeń, kart startowych, terminarzy i grafików rozgrywek, sprawozdań końcowych oraz zestawień wyników zawodów itp

2) Dokumentacja poniesionych wydatków, wyodrębnienie może mieć formę wydzielonego konta o nazwie realizowanego zadania (z ofert konkursowej) z podziałem analitycznym na rodzajów kosztów (z ofercie konkursowej).

Jeśli ktoś jest bliżej zainteresowany to zapraszam do kontaktu na mail.

 
Participant

Dzięki, MroX – świetny materiał. 🙂

 
Participant

Jeszcze raz stokrotnie dziękuję, MroX. Tak się złożyło, że ten materiał okazał mi się baaaardzo potrzebny i to już 🙂

 
Participant

„Świetna lektura w tym temacie to Nr ewid: 15/2008/P/07/001/KAP, KAP – 41001/07 „- cytat autora MroX

jestem zainteresowana też tym tematem i proszę o więcej informacji gdzie ten tekst znaleźć, bo niestety nie wiem z czym ten nr ewid połaczyć 😉 ?

pozdrawiam

 
Participant

Tu można znaleźć kontakt do mnie na mail http://www.audytorzy.republika.pl
Służę wszelkimi materiałami

 
Participant

Najprostszy sposób:
kliknij ikonkę „drukuj” (na górze strony, drukarka) a potem skopiuj link, następnie wklej do paska adresu i zatwierdź.

Viewing 15 posts - 1 through 15 (of 19 total)

Musisz być zalogowany aby dodać temat.