Glosariusz terminów dotyczących kontroli i aw

Glosariusz terminów dotyczących kontroli i aw

Glosariusz terminów dotyczących kontroli i audytu w administracji publicznej opracowany przez międzyresortowy zespół ds. ujednolicenia terminologii dot. audytu i kontroli wydany przez Najwyższą Izbę Kontroli

>> KOMUNIKAT <<   


Źródło: www.mf.gov.pl

 

2 COMMENTS

 1. Stosownie do  Międzynarodowych Standardów Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS – ryzyko (risk) to niepewność związana z wystąpieniem zdarzeń, które mogą mieć wpływ na osiągnięcie zamierzonych celów. Ryzyko jest mierzone w kategoriach następstw i prawdopodobieństwa.

  W standardach audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych problem ryzyka spłycono do wystąpienia prawdopodobieństwa, i tak Ryzyko jest definiowane jako  „prawdopodobieństwo wystąpienia dowolnego zdarzenia, działania lub zaniechania, którego skutkiem może być szkoda w majątku lub wizerunku danej jednostki lub które może przeszkodzić w osiągnięciu wyznaczonych celów i zadań”.

  Teraz szacowne grono tworzące głosariusz definiuje ryzyko jako „prawdopodobieństwo, że określone zdarzenie wystąpi i niekorzystnie wpłynie na osiągnięcie danego celu”.

  Wobec powyższego, informuje wszystkich przeciwników „niepewności związanej z wystąpieniem jakiegokolwiek zdarzenia”, że obliczanie przez audytora wewnętrznego w jsfp prawdopodobieństwa wyrażającego się stosunkiem liczby wyników sprzyjających danemu zdarzeniu do liczby wszystkich możliwych wyników w danym doświadczeniu (klas. definicja p.) jest niecelowe i jest przejawem niegospodarności (porównaj efekty do nakładów).

  Może źle pojmuje istotę prawdopodobieństwa albo ryzyka, bądź innych terminów. Zatem proszę o oświecenie.

   
 2. Podatki w Polsce. Podstawy wiedzy o podatkach.

  Co to jest podatek

  Podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz państwa.

  Podatki stanowią główne źródło dochodów państwa oraz umożliwiają finansowanie jego działalności. Mówiąc najogólniej, dzięki podatkom państwo np. opłaca szkoły, szpitale, budowę dróg czy wspiera najuboższych. Każdy, kto znajduje się w sytuacji objętej podatkiem, ma obowiązek go zapłacić.

  Podatki różnią się od siebie podmiotem opodatkowania (czyli kto jest opodatkowany), przedmiotem (czyli co podlega opodatkowaniu) oraz sposobem poboru podatku (czyli trybem i warunkami płatności).

  Aktualnie w Polsce wyróżniamy kilkanaście rodzajów podatków. Większość spośród nich to podatki bezpośrednie, takie jak:
  1.podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT),
  2.podatek dochodowy od osób prawnych (CIT),
  3.podatek od spadków i darowizn,
  4.podatek od czynności cywilnoprawnych,
  5.podatek rolny,
  6.podatek leśny,
  7.podatek od nieruchomości,
  8.podatek od środków transportowych,
  9.podatek tonażowy,
  10.podatek od wydobycia niektórych kopalin,
  11.zryczałtowany podatek od wartości sprzedanej produkcji (tzw. podatek od produkcji okrętowej).

  a pozostałe to podatki pośrednie, takie jak:
  1.podatek od towarów i usług (VAT),
  2.podatek akcyzowy,
  3.podatek od gier.

  System podatkowy: …
  Jaką funkcję pełnią podatki …
  Podstawa prawna …

  https://www.podatki.gov.pl/abc-podatkow/podatki-w-polsce/

   

Leave a Reply