Nabór na ekspertów w Regionalnym Programie Województwa Małopolskiego

Nabór na ekspertów w Regionalnym Programie Województwa Małopolskiego

przez -
0 714
Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości – Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) na lata 2014–2020 ogłasza nabór
kandydatów na ekspertów
uczestniczących w procesie wyboru projektów do dofinansowania
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w dziedzinie: ocena potencjału komercyjnego innowacyjnych przedsięwzięć.

Nieprzekraczalny termin nadsyłania wniosków o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów upływa w dniu 13 stycznia 2017 r. Decyduje data stempla pocztowego. 

 

O naborze

Zasady dotyczące procedury wpisu do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WM na lata 2014–2020 zostały określone w Regulaminie naboru kandydatów na ekspertów i prowadzenia wykazu kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru projektów do dofinansowania współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w obszarze wzmacniania badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz konkurencyjności MŚP stanowiącym >> załącznik nr 1 << do ogłoszenia (Uchwała Nr 1028/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5 lipca 2016 r.). Umieszczenie w Wykazie jest warunkiem niezbędnym do podpisania umowy na dokonywanie oceny wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WM na lata 2014-2020 przez eksperta. Wykaz kandydatów na ekspertów jest zamieszczany na stronie internetowej >> www.rpo.malopolska.pl <<

Eksperci w dziedzinie: ocena potencjału komercyjnego innowacyjnych przedsięwzięć będą uczestniczyć w ocenie wniosków o dofinansowanie składanych m.in. w ramach poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw. Ocena z udziałem ww. ekspertów prowadzona będzie w formie panelu ekspertów i będzie polegała na spotkaniu członków panelu z Wnioskodawcą w celu zaprezentowania projektu, co oznacza, iż wymagana jest osobista obecność eksperta w siedzibie MCP. Ocena przeprowadzana jest cyklicznie, w rundach oceny, dla grupy wniosków, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej I stopnia.

Kto może zostać kandydatem na eksperta

O wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WM na lata 2014–2020 może ubiegać się osoba, która łącznie spełnia poniższe warunki:

1)        korzysta z pełni praw publicznych;

2)        posiada pełną zdolności do czynności prawnych;

3)        nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;

4)        złożyła oświadczenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, na okoliczności, o których mowa w pkt 1-3;

5)        posiada wykształcenie wyższe;

6)        posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w dziedzinie objętej RPO WM na lata 2014-2020, w ramach której ubiega się o wpis;

7)        posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji RPO WM na lata 2014-2020;

8)        nie jest osobą świadczącą usługi w zakresie opracowywania wniosków o dofinansowanie projektów (formularz i/lub załączniki) ubiegających się o wsparcie w ramach RPO WM 2014-2020 lub zatrudnioną w firmach/instytucjach świadczących takie usługi;

9)        nie pozostaje w stosunku pracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości i Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska (dalej: właściwymi instytucjami), zaangażowanych w realizację RPO WM na lata 2014-2020. Udział pracowników UMWM oraz MCP w procesie wyboru projektów do dofinansowania powinien mieć miejsce jedynie w charakterze pracownika właściwych instytucji RPO WM na lata 2014-2020;

10)    wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w procesie tworzenia i prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów, a także na potrzeby udziału w wyborze projektów, zgodnie z treścią Załącznika nr 2b do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów.

Zaloguj się aby zobaczyć dalszą część artykułu.

Podobne artykuły

Dodaj odpowiedź