Oświadczenie o stanie kontroli składa co roku szef gminy

Oświadczenie o stanie kontroli składa co roku szef gminy

Artykuły o fin. pub.

Za funkcjonowanie kontroli zarządczej w gminach, powiatach lub województwach odpowiada właściwy wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa. Do obowiązków szefów samorządów należy stworzenie odpowiednich procedur kontroli, a także nadzór nad ich przestrzeganiem


Obowiązujące od 1 stycznia 2010 r. nowe przepisy ustawy o finansach publicznych wprowadziły na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek sporządzania planu działalności na następny rok oraz sprawozdania z jego wykonania. Pojawił się również obowiązek składania oświadczeń o stanie kontroli zarządczej w poprzednim roku oraz nakaz publikacji tych oświadczeń w Biuletynie Informacji Publicznej.


Po roku obowiązywania nowych przepisów nadszedł czas na pierwsze oceny. Po pierwsze należy podkreślić, że efektywne funkcjonowanie kontroli zarządczej wymaga aktywnego działania ze strony kierownika jednostki i wszystkich osób na stanowiskach kierowniczych, które biorą udział w zarządzaniu jednostką. Obowiązków i zadań w zakresie kontroli zarządczej nie można przydzielić lub ograniczyć do jednej komórki organizacyjnej.


W świetle ustawy o finansach publicznych, kontrolę zarządczą stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w jednostkach samorządowych należy odpowiednio do obowiązków wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty albo marszałka województwa.


Etapy postępowania


Postępowanie kontrolne w jednostkach samorządu terytorialnego składa się z kilku etapów. Pierwszy z nich stanowi porównanie stanu faktycznego z założeniami oraz ze stanem określonym w normach prawnych, technicznych, regulaminach i instrukcjach postępowania. Następnie kontrolujący dochodzą do ustalenia nieprawidłowości. Po tym etapie następuje ustalenie przyczyn tych nieprawidłowości, zarówno obiektywnych, jak i subiektywnych. Ostatnim etapem postępowania kontrolnego jest omówienie wyników kontroli z kierownikiem kontrolowanej jednostki lub komórki organizacyjnej.


Sporządzanie protokołu


Przeprowadzone czynności kontrolne należy udokumentować w postaci protokołu pokontrolnego. Protokół z kontroli powinien być sporządzony w ciągu siedmiu dni od dnia jej zakończenia. W przypadku braku uchybień można odstąpić od sporządzenia protokołu i ograniczyć się do sporządzenia notatki służbowej. Jeżeli jednak w wyniku kontroli zostały stwierdzone uchybienia w działalności kontrolowanej jednostki, należy sporządzić zalecenia pokontrolne, które podpisuje wójt lub osoba przez niego upoważniona. W przypadku sformułowania w protokole uwag, wniosków bądź zaleceń pokontrolnych, oprócz osoby kontrolującej i kierownika jednostki kontrolowanej protokół przedkłada się do podpisu wójtowi lub osobie przez niego upoważnionej.


Protokół traktowany jest w tym przypadku jako wystąpienie pokontrolne. Kopie protokołu wydaje się wszystkim zainteresowanym wymienionym w protokole. Fakt odbioru powinni oni potwierdzić przez złożenie podpisu. Kierownik jednostki kontrolowanej może odmówić podpisania protokołu, składając pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy. Odmowa podpisania protokołu przez kierownika nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez osoby kontrolujące i nie wstrzymuje toku dalszych czynności kontrolnych. Informację o odmowie podpisania i jej przyczynach zamieszcza się w protokole. Kierownik kontrolowanej jednostki zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni, wykonać zalecenia pokontrolne, jak również pisemnie powiadomić wójt… (…)


Dalsza część artykułu na stronach >>Gazety Prawnej<<

 

SIMILAR ARTICLES

7 COMMENTS

 1. Proszę o wskazanie podstawy prawnej, która zobowiązuje jednostki samorządu terytorialnego do sporządzania planów działalności oraz oświadczeń o stanie kontroli zarządczej. Czyżby miała miejsce nowelizacja uofp?

   
 2. No i żeby takie pierdoły wypisywała taka renomowana GAZETA PRAWNA – chyba daleko leżał ten egzemplarz od faktycznego prawa ??? Uczcie sie czytać przepisy państwo redaktorowie , albo jak już to czytajcie do końca i ze zrozumieniem tekstu . Tego uczą na poziomie szkoły podstawowej / wczesnego gimnazjum .

   
 3. Moi szanowni „przedmówcy” nie zwrócili uwagi, że artykuł ukazał się w lutym ale ubiegłego roku. Wtedy wszyscy „zgłupieli” w reakcji na kontrolę zarządzczą w uofp i… obecnie w wielu regulaminach samorządowych czy w jednostkach budżetowych ten „obowiązek” jest wpisany, a często „przyklejony” audytorom. A to, że „Gazeta Prawna” stała się mało prawna to przekonałem się już dawno.

  Nie rozumiem tylko dlaczego to jeszcze jest publikowane na audyt.net i to na pierwszej stronie.


  Marian

   
 4. Moim zdaniem to, co się dzieje wokół kontroli zarządczej od jakiegoś czasu przestaje być groteskowe, a staje się niebezpieczne. Przykładem tego staje się ten artykuł. Szanuję zdanie każdego, ale nie można pisać bzdur w takiej formie jakby to była powszechnie obwiązująca wykładnia.


  kikcloud

   

Leave a Reply