Strona główna Blog Strona 3

Audytor Wewnętrzny

0
W związku z intensywnym rozwojem Spółki (Sklepy KOMFORT S.A.), poszukuje osoby na stanowisko:
Audytor Wewnętrzny
Miejsca pracy: południowa część Polski

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:

 • Przeprowadzanie audytów wewnętrznych w punktach handlowych oraz centrali Spółki.
 • Omawianie wyników audytów i prezentację wniosków przed jednostkami biznesowymi.
 • Identyfikację oraz ocenę ryzyka w procesach zachodzących w organizacji oraz proponowanie rozwiązań mających na celu ich ograniczenie.
 • Proponowanie, wypracowywanie oraz nadzorowanie wdrożeń zaleceń poaudytowych.
 • Udział w projektach audytorskich, proponowanie zmian w zakresie audytu procesów, sklepów, aplikacji.
 • Budowanie pozytywnego wizerunku działu poprzez promowanie prawidłowych postaw moralnych oraz wysokich standardów pracy.

 

Inspektor ochrony danych, czyli ABI po nowemu

1
Administratorzy powinni już teraz przeprowadzić analizy i przeglądy, które będą miały na celu stwierdzenie ewentualnego obowiązku powołania Inspektora oraz ustalenie, jakie jego działania wydają się konieczne, aby dostosować zadania, uprawnienia i miejsca w strukturze firmy do wymogów nowych przepisów unijnych.

27 kwietnia 2016 roku zostało przyjęte Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy nr 95/46/WE (dalej „RODO”). RODO formalnie weszło w życie 25 maja 2016 roku, natomiast przewidziane w nim regulacje zaczną obowiązywać od 25 maja 2018 roku.

RODO wprowadza m.in. instytucję tzw. inspektora ochrony danych (dalej: Inspektor). Co prawda funkcja ta, pod wskazaną nazwą, nie występuje w aktualnie obowiązującej ustawie o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (dalej: u.o.d.o.), natomiast nie jest ona całkowitą nowością. U.o.d.o. przewiduje już bowiem instytucję administratora bezpieczeństwa informacji (dalej: ABI), którego rola jest co do zasady zbliżona do zadań Inspektora i przede wszystkim sprowadza się do zapewnienia przestrzegania przez podmiot powołujący ABI przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Obowiązkowe powołanie

Podstawową różnicą wynikającą z przepisów RODO, w porównaniu do aktualnych postanowień u.o.d.o., jest wprowadzenie przypadków obligatoryjnego powołania Inspektora, adresowanych do administratorów danych oraz podmiotów przetwarzających dane na ich zlecenie. Warto wskazać, że w myśl u.o.d.o. wyznaczenie ABI jest fakultatywne.

Obowiązek wyznaczenia Inspektora obciążał będzie przede wszystkim podmioty publiczne przetwarzające dane osobowe, za wyjątkiem sądów w zakresie sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości. RODO nie przewiduje przy tym definicji podmiotu publicznego, a zatem ewentualne doprecyzowanie tego pojęcia będzie należało do ustawodawców krajowych. Nie ulega wątpliwości, że za podmioty publiczne należy uznać przede wszystkim państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym jednostki samorządu terytorialnego (np. gminy), które przetwarzają dane osobowe, jak również publiczne szkoły, przedszkola lub zakłady wodociągowe. W świetle Wytycznych Grupy Roboczej Art. 29 (niezależnego europejskiego organu doradczego w zakresie ochrony danych osobowych i prywatności) w sprawie inspektora ochrony danych, do kategorii podmiotów publicznych należy zakwalifikować również jednostki wykonujące zadania publiczne (np. w zakresie transportu ludności, dostawy energii itp.), niezależnie od ewentualnego zaliczenia takiego podmiotu do sektora publicznego lub prywatnego.

Ponadto, powołanie Inspektora będzie obligatoryjne w przypadku, gdy główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego dane polega na takich operacjach przetwarzania, które – ze względu na charakter, zakres lub cele – wymagają regularnego i systematycznego monitorowania podmiotów danych, na dużą skalę. Zgodnie z przepisami RODO przesłanka „głównej działalności polegającej na operacjach przetwarzania” będzie spełniona w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych oznacza zasadnicze, a nie poboczne czynności administratora lub podmiotu przetwarzającego. Przykładem podmiotu zobligowanego do powołania Inspektora w ramach tej przesłanki jest agencja ochrony monitorująca centra handlowe i przestrzeń publiczną i rejestrująca osoby odwiedzające te miejsca.

Kolejna kategoria podmiotów zobowiązanych do wyznaczenia Inspektora obejmuje administratorów danych (lub podmioty przetwarzające dane na ich zlecenie), których główna działalność polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych (tzw. danych wrażliwych), w tym danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa. Zobligowani do powołania Inspektora na tej podstawie będą zatem w szczególności ubezpieczyciele (jako podmioty przetwarzające dane wrażliwe, w tym dotyczące zdrowia) oraz zakłady karne (przetwarzające dane o wyrokach skazujących i naruszeniach prawa). RODO zawiera jednocześnie istotną wskazówkę interpretacyjną w zakresie pojęcia „dużej skali„, wyłączając spod tego terminu przetwarzanie danych osobowych dotyczących pacjentów lub klientów, dokonywane przez pojedynczego lekarza, innego pracownika służby zdrowia lub prawnika.

Jakie miejsce i zadania

Tak jak dotychczas, nie będzie przeszkód, aby powołać Inspektora spoza grona pracowników danego podmiotu (na zasadzie outsourcingu tej funkcji), co implikuje możliwość pełnienia funkcji Inspektora przez jedną osobę dla kilku podmiotów. Dopuszczalne wydaje się również wyznaczenie kilku pracowników konkretnego administratora lub podmiotu przetwarzającego (zespołu) do wspólnego wykonywania funkcji Inspektora, pod warunkiem powołania jednej osoby pełniącej wiodącą rolę w tym zakresie (działającego np. pod nazwą kierownika zespołu ochrony danych).

Zamiarem ustawodawcy wspólnotowego jest jednocześnie przyznanie Inspektorowi istotnej rangi w ramach reprezentowanego podmiotu. Inspektor ma być włączany we wszystkie sprawy w organizacji, dotyczące przetwarzania danych osobowych. Do podstawowych obowiązków Inspektora będzie należało informowanie administratora/podmiotu przetwarzającego oraz ich pracowników o ich obowiązkach wynikających z RODO. Inspektor będzie również zobligowany do przeprowadzania szkoleń personelu, dotyczących kwestii ochrony danych osobowych oraz wykonywania audytu ochrony danych w organizacji. Rolą Inspektora będzie też współpraca z organem nadzorczym (generalnym inspektorem ochrony danych osobowych – GIODO) oraz pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla GIODO w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych (np. w przypadku wszczętej przez GIODO kontroli przetwarzania danych osobowych przez dany podmiot). Z kolei administrator (lub podmiot przetwarzający) powinien zapewnić Inspektorowi zasoby konieczne do wykonywania jego zadań (w szczególności dostęp do systemów przetwarzania danych).

Obowiązek publikacji

Podkreślenia wymaga przy tym, że RODO nakłada na administratorów lub podmioty przetwarzające obowiązek publikacji danych Inspektora oraz powiadomienia o nich GIODO. W tym kontekście wyłoniły się wątpliwości, jaki zakres danych Inspektora podlega obowiązkowi wskazanej publikacji. Wątpliwości te rozwiewają Wytyczne Grupy Roboczej Art. 29 w sprawie inspektora ochrony danych, w świetle których podawane dane kontaktowe Inspektora powinny obejmować informacje umożliwiające zarówno podmiotom danych jak i GIODO kontakt z Inspektorem w prosty i poufny sposób (bez konieczności kontaktowania się z innymi departamentami organizacji). W ocenie Grupy Roboczej art. 29 publikacji powinny podlegać zatem co najmniej bezpośredni numer telefonu do Inspektora, adres służbowy oraz bezpośredni adres poczty elektronicznej, natomiast ewentualne wskazanie imienia i nazwiska Inspektora nie jest bezwzględnie konieczne i należy do decyzji administratorów lub podmiotów przetwarzających.

Jakie wymogi trzeba stosować

Tak jak aktualny ABI, Inspektor powinien wyróżniać się wiedzą fachową w zakresie ochrony danych osobowych. Dodatkowo, RODO wprowadza gwarancje niezależności Inspektora, obejmujące przede wszystkim nakaz jego podlegania wyłącznie najwyższemu kierownictwu danego podmiotu. Niezależność Inspektora ma zapewniać również zakaz wydawania mu instrukcji, co do sposobu wykonywania jego obowiązków (niedopuszczalne będzie zatem np. zlecenie Inspektorowi, przez zarząd administratora, przygotowania raportu z audytu ochrony danych o określonej z góry treści). RODO przewiduje ponadto zakaz odwoływania lub karania Inspektora za wykonywanie jego zadań. Oznacza to w szczególności, że administratorzy lub podmioty przetwarzające nie będą mogły pozbawić Inspektora jego funkcji za negatywny wynik audytu ochrony danych osobowych. Wskazane powyżej gwarancje, przewidziane w przepisach RODO, powinny umożliwić Inspektorowi sprawne i niezakłócone sprawowanie jego funkcji

Przejściowe rozwiązania

Mając na uwadze, że Inspektora można co do zasady uznać za odpowiednik aktualnego ABI, należy spodziewać się, że osoby pełniące dotychczas funkcje ABI zostaną również powołane do pełnienia funkcji Inspektorów na gruncie RODO. Do ustawodawcy krajowego będzie należało uchwalenie w najbliższym czasie ewentualnych przepisów przejściowych w tym zakresie. Zasadne wydaje się w szczególności przesądzenie, że z dniem rozpoczęcia stosowania RODO (25 maja 2018 roku) dotychczasowi ABI stają się Inspektorami na gruncie RODO, z jednoczesną możliwością złożenia przez administratorów lub przetwarzających oświadczenia, że w ich jednostce Inspektor nie zostanie powołany.

 

Czytaj dalej >> rp.pl <<

Zmiana rozporządzenia w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu

2

Od 1 marca 2017r. obowiązuje

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW

z dnia 15 lutego 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu

Na podstawie art. 285 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 191) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U. poz. 1480) § 29 otrzymuje brzmienie:

§ 29. Przepisy § 26–28 stosuje się odpowiednio do audytu wewnętrznego zleconego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r.

 

Specjalista ds. kontroli wewnętrznej

1

Ficosa International poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. kontroli wewnętrznej
Miejsce pracy: Dąbrowa Górnicza

Zakres obowiązków:

 • weryfikacja zgodności procesów księgowych z wymaganiami polityki Grupy Ficosa
 • raportowanie testów kontroli wewnętrznej w ramach procedur SOX
 • formułowanie wniosków i postulatów, mających na celu doskonalenie jakości pracy
 • uczestnictwo w audytach prowadzonych w Spółce przez zewnętrzne firmy audytorskie

 

Audytor wewnętrzny

0

D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A poszukuje kandydatów na stanowisko:

Audytor wewnętrzny
Miejsce pracy: Warszawa

Zadania:

 • przeprowadzanie audytów wewnętrznych wewnętrznych w D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. oraz innych spółkach grupy w Polsce zgodnie z wymogami grupowymi, standardami IIA oraz regulacjami adresowanymi do sektora ubezpieczeniowego
 • analiza ryzyk oraz mechanizmów kontrolnych w badanych obszarach w ramach tworzenia programów zadań audytowych,
 • przygotowywanie rekomendacji oraz monitorowanie stanu ich wdrożenia
 • kwartalne raportowanie w zakresie działalności audytowej
 • przygotowanie rocznych planów audytu oraz sprawozdań z wykonania planów audytu
 • współpraca z pionem audytu wewnętrznego w Grupie ERGO

 

Specjalista ds. kontroli wewnętrznej i audytu

3

Jeżeli szukasz pracodawcy, który stawia na rozwój swoich pracowników, zapewniając stabilną i pełną wyzwań pracę – dołącz do SKOK PIAST, aplikując na stanowisko:

Specjalista ds. kontroli wewnętrznej i audytu

Miejsce pracy: śląskie Tychy

 

Główne obowiązki:

 • szczegółowa kontrola dokumentów, danych i prowadzonych zapisów w kontrolowanych komórkach organizacyjnych i na stanowiskach pracy
 • rzetelne i terminowe sporządzanie dokumentacji, dotyczącej wykrytych nieprawidłowości, przypadków nie wypełnienia lub nienależytego wypełniania obowiązków służbowych oraz nadużyć
 • formułowanie wniosków i postulatów, mających na celu doskonalenie jakości pracy w jednostce
 • przygotowywanie analiz z przeprowadzonych działań kontrolnych
 • przeprowadzanie audytów wewnętrznych w Centrali Kasy
 • udział w procesie oceny i identyfikacji ryzyka oraz w działaniach zmierzających do jego ograniczenia
 • sporządzanie raportów z przeprowadzonych prac audytowych i formułowanie rekomendacji

 

Audytor Banków Spółdzielczych

1

Bank BPS poszukuje kandydatów na stanowisko:

Audytor Banków Spółdzielczych
/ Audytor Wiodący Banków Spółdzielczych
Miejsce pracy: Wrocław
Główne zadania:

 • udział w badaniach audytowych w siedzibach Banków Spółdzielczych,
 • sporządzanie  raportów po przeprowadzonych audytach,
 • dokonywanie oceny zgodności i kompletności wewnętrznych uregulowań z obowiązującymi zewnętrznymi aktami prawnymi.

SOX / INTERNAL CONTROL SPECIALIST

1

The GBS (General Motors) poszukuje kandydatów na stanowisko:

SOX / INTERNAL CONTROL SPECIALIST

Gliwice

 

YOUR ROLE:
 • Perform Sarbanes Oxley (SOX) compliance testing and analysis
 • Participate in the identification of business risk, self-assessment, and implementation of business process action plans across all GME GBS centers
 • Assist business operations in processing policy deviation requests
 • Provide internal and external analysis, consultation and decision support
 • Occasionally instruct and lead projects
 • Lead, coordinate or assist Business Continuity Plan activities as necessary
 • Serve as a liaison between Company Audit Services and other external auditors
 • Support GBS in monitoring for changes in business, Transformation/IT projects analyses which impact internal controls over financial report

Obowiązki dotyczące JPK VAT – termin: 27 lutego 2017 r.

0

Ministerstwo Finansów – w ramach wspierania podatników w prawidłowym wywiązywaniu się z obowiązków podatkowych w zakresie tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego – uprzejmie informuje, że w dniu 27 lutego 2017 r. upływa termin na przekazanie do Ministra Finansów, bez wezwania organu podatkowego, informacji za styczeń 2017 r. o prowadzonej ewidencji zakupu i sprzedaży VAT (JPK_VAT), o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.).

Stosownie do postanowień 82 § 1b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 201), obowiązek przekazywania plików JPK_VAT, dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych, prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych. Realizacja tego obowiązku powinna nastąpić za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2 ww. ustawy, na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3, za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy. Za miesiąc styczeń 2017 r. termin przesłania pliku JPK_VAT upływa 27 lutego 2017 r.

Obowiązek złożenia comiesięcznego pliku JPK_VAT od 1 lipca 2016 r. dotyczy dużych przedsiębiorców, a od 1 stycznia 2017 r. obowiązkiem tym zostali również objęci mali i średni przedsiębiorcy. Natomiast mikroprzedsiębiorcy będą objęci tym obowiązkiem dopiero od 1 stycznia 2018 r. Przyporządkowanie poszczególnych podmiotów do wskazanych kategorii przedsiębiorców następuje zgodnie z art. 104-106 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1829 z późn. zm.).

Przedmiotowy obowiązek nie dotyczy aktualnie przedsiębiorców, którzy w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

zatrudniali średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów ich bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartość w złotych 2 milionów euro.

W przypadku wątpliwości w określeniu posiadanego przez podatnika statusu jako przedsiębiorca, na potrzeby ustalenia istnienia obowiązku do złożenia pliku JPK_VAT, należy zwrócić się o pomoc do właściwego urzędu skarbowego.

Niedopełnienie obowiązku złożenia pliku JPK_VAT w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, może zostać potraktowane jako naruszenie obowiązków podatkowych i skutkować podjęciem przez właściwy urząd skarbowy czynności wyjaśniających oraz zainicjowaniem procedur przewidzianych w Kodeksie karnym skarbowym.

Źródło: >> Ministerstwo Finansów <<