Sprzedaż gruntów

Sprzedaż gruntówLp.


Czynność


Współpraca z systemem komputerowym


Komórka odpowiedzialny


Przeprowadzone kontrole


Dokument źródłowy


Dokument wtórny

1 Odbiór zadekretowanego wniosku z Sekret.przez Kierownika Biura  

Biuro Gospodarki Nieruch.

  wniosek  
2 Rejestracja wniosku przez osobę kompetentną wyznaczoną do rozpatrzenia wniosku  

j.w.

  wniosek  
3 Rozpatrywanie wniosku EGB 2000

j.w.


– kontrola nieruchomości w ewidencji gruntów,


– kontrola nieruchomości w wydziale ksiąg wieczystych Sądu

wniosek  
4 Poinformowanie wnioskodawcy o kosztach związanych dokumentacja potrzebną do realizacji wniosku  

j.w.


– kontrola aktualnych wysokości opłat za wykonanie dokumentacji (koszt sporządzenia operatu szacunkowego.)


– kontrola i podpisanie pisma do wnioskodawcy przez kierownika

Pismo do wnioskodawcy Potwierdzenie odbioru pisma
5 Wpłata zaliczki przez wnioskodawcę na wykonanie dokumentacji  

j.w.

Kontrola poprawności wysokości kwoty   Dowód wpłaty
6 Zlecenie wykonania wyceny nieruchomości  

j.w.

Kontrola i podpisanie pisma do rzeczoznawcy przez kierownika Biura Pismo do wybranego rzeczoznawcy majątkowego  
7 Poinformowanie wnioskodawcy o zrealizowaniu przez rzeczoznawcę zlecenia  

j.w.

Kontrola poprawności wykonania operatu szacunkowego    
8 Sporządzenie zarządzenia i wykazu nieruchomości i przekazanie Burmistrzowi do akceptacji  

j.w.
Radca Prawny

– kontrola poprawności i akceptacja kierownika   Zarządzenie,Wykaz nieruchomościprzeznaczonyc do zbycia
9 Rejestracja podpisanego zarządzenia w Biurze Organiz-Prawnym  

j.w.

Zarządzenie  
10 Wywieszenie na tablicy ogłoszeń i ogłoszenie w prasie lokalnej wykazu nieruchomości  

Biuro Gospodarki Nieruch. 
i Biuro Organizacyjno-Prawne

Kontrola poprawności informacji zawartych w wykazie Pismo do Biura Organizacyjno-Prawnego Ogłoszenie w prasie
11 Sporządzenie protokołu z rokowań i przekazanie Burmistrzowi do akceptacji  

Biuro Gospodarki Nieruchomośc.

Kontrola poprawności i akceptacja kierownika   Protokół z rokowań
12 Wezwanie wnioskodawcy do zapoznania się i podpisania protokołu oraz uregulowania opłat związanych z kupnem nieruch.  

j.w.

  a) Protokół przygotowany do zawarcia umowy notarialnejb) dowody wpłaty związane z kupnem nieruch.
13 Zawarcie umowy notarialnej  

j.w.

  Akt notarialny

 


Diagram (plik pdf) do pobrania >>tutaj<<

 

SIMILAR ARTICLES

NO COMMENTS

Leave a Reply