Szczegółowy opis osi priorytetowych POIŚ 2014-2020

Szczegółowy opis osi priorytetowych POIŚ 2014-2020

0 740

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – aktualne uszczegółowienie

Uszczegółowienie programu zawiera informacje dotyczące ogólnych zasad i reguł realizacji programu, osi priorytetowych oraz poszczególnych działań. Dokument składa się z dwóch części: ogólnej, opisującej zasady horyzontalne obowiązujące we wszystkich działaniach na temat zakresu interwencji i podstawowych zasad realizacji programu oraz szczegółowego opisu poszczególnych osi priorytetowych i działań/poddziałań, jak również z załączników stanowiących integralną część dokumentu.

 

Tutaj możesz pobrać >> Opis zmian od ostatniej wersji << (Obowiązuje od 13.04.2016)

 

Tutaj możesz pobrać załączniki (w formacie pdf):

>> Załącznik 1. Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych <<

>> Załącznik 2. Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań <<

>> Załącznik 3. Kryteria wyboru projektów <<

>> Załącznik 4. Indykatywny plan finansowy (wydatki kwalifikowalne w EUR) <<

>> Załącznik 5. Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego <<

>> Załącznik 6. System oceny i wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 <<

 

 

 

NO COMMENTS

Leave a Reply