Tags Posts tagged with "audyt wewnętrzny"

audyt wewnętrzny

  0 0
  AUDYT WEW., KONTROLA WEW., COMPLIANCE – 3 W JEDNYM, 2 W JEDNYM CZY KAŻDY Z OSOBNA – PODZIAŁ RÓL W BIZNESIE, OBECNA PRAKTYKA

  (WYZWANIA I ROZWIĄZANIA) ORAZ KIERUNEK NA PRZYSZŁOŚĆ

  31. Marca 2017 Warszawa

   Jak (w)spierają się Audyt i Compliance?

   Współpraca Audytu Wewnętrznego i Compliance w różnych strukturach organizacyjnych

   Kontrola Wewnętrzna w organizacji (case study)

   

   

  Uwaga: zapowiedź wydarzenia

   

  Czytaj dalej  >> TUTAJ <<

   

  2 1757
  Artykuły prawne

  Od 1 marca 2017r. obowiązuje

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW

  z dnia 15 lutego 2017 r.

  zmieniające rozporządzenie w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu

  Na podstawie art. 285 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 191) zarządza się, co następuje:

  § 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U. poz. 1480) § 29 otrzymuje brzmienie:

  § 29. Przepisy § 26–28 stosuje się odpowiednio do audytu wewnętrznego zleconego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.”.

  § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r.

   

   

  Prezentujemy dokument „Raport Rocznej Samooceny Jakości Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta Krakowa – 2012 rok„, który można pobrać w formacie pdf.

   

  Dokument składa się z :

   

  1. Podsumowanie dla kierownictwa
  2. Zakres przeprowadzonych badań oraz metodyka
  3. Wynik czynności sprawdzających
  4. Rezultaty samooceny 2012 r.
  5. Potencjalne wskazania do poprawy/zmiany zgłoszone przez pracowników ZA
  6. PODSUMOWANIE OCENY ZGODNOŚCI ZE STANDARDAMI ZAŁĄCZNIK 1

   

  Poniżej publikujemy część dotyczącą podsumowania dla kierownictwa.

   

  Dokument „Raport – Współpraca audytu wewnętrznego i kontroli” został opracowany przez pracowników Departamentu Polityki Wydatkowej w Ministerstwie Finansów.

  Informujemy, że Departament Polityki Wydatkowej opracował Raport – współpraca audytu wewnętrznego i kontroli. Raport powstał na podstawie wyników badania ankietowego dotyczącego współpracy audytu wewnętrznego z kontrolą przeprowadzonego w wybranych urzędach administracji rządowej oraz przeglądu i analizy krajowych przepisów prawa oraz wytycznych regulujących funkcjonowanie audytu wewnętrznego i kontroli.

  Spis treści

  1. Wprowadzenie
  2. Przepisy prawa i wytyczne w zakresie audytu wewnętrznego i kontroli instytucjonalnej w administracji rządowej
   1. 2.1.  Zakres audytu wewnętrznego i kontroli instytucjonalnej
   2. 2.2.  Zapewnienie odpowiednich warunków działalności
    1. 2.2.1.  Audyt wewnętrzny
    2. 2.2.2.  Kontrola instytucjonalna
   3. 2.3.  Metodyka
    1. 2.3.1.  Audyt wewnętrzny
    2. 2.3.2.  Kontrola instytucjonalna
   4. 2.4.  Współpraca audytu wewnętrznego i kontroli
  3. Rozwiązania stosowane w urzędach objętych badaniem
   1. 3.1.  Zapewnienie niezależności organizacyjnej i funkcjonalnej
    1. 3.1.1.  Organizacyjna niezależność audytora
    2. 3.1.2.  Przestrzeganie niezależności audytora
   2. 3.2.  Współpraca audytu wewnętrznego i kontroli instytucjonalnej
    1. 3.2.1.  Regulacje wewnętrzne
    2. 3.2.2.  Zakres współpracy objęty regulacjami
    3. 3.2.3.  Zakres współpracy w praktyce
    4. 3.2.4.  Formy współpracy audytu wewnętrznego i kontroli instytucjonalnej
    5. 3.2.5.  Bariery współpracy
    6. 3.2.6.  Propozycje usprawnień przepływu informacji
   3. 3.3.  Zapewnienie harmonizacji audytu wewnętrznego i kontroli
  4. Rozwiązania stosowane w wybranych krajach UE
   1. 4.1.  Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora publicznego
    1. 4.1.1.  Podstawy funkcjonowania
    2. 4.1.2.  Zapewnienie niezależności
   2. 4.2.  Kontrola instytucjonalna w jednostkach sektora publicznego
   3. 4.3.  Relacje pomiędzy audytem wewnętrznym a kontrolą instytucjonalną
   4. 4.4.  Relacje audytu wewnętrznego i kontroli instytucjonalnej na przykładzie

    wybranych krajów UE

   5. 4.5.  Kierunki rozwoju
  5. Podsumowanie

   

  Tutaj możesz pobrać >> Raport – współpraca audytu wewnętrznego i kontroli << 

   

  Źródło: >> Ministerstwo Finansów <<

   

  Uprzejmie informujemy, że począwszy od stycznia 2016 r. zmianie ulega formuła organizowanych przez Ministerstwo Finansów spotkań audytorów wewnętrznych.

  Terminy, tematy oraz czas trwania spotkań będą określane w zależności od potrzeb zgłaszanych przez audytorów wewnętrznych i działań koordynacyjnych Ministra Finansów w tym zakresie.

  Informacje o kolejnych spotkaniach będą, jak dotychczas, publikowane na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w zakładce >>Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny<<.

  Zachęcamy również do zgłaszania ewentualnych tematów spotkań oraz dobrych praktyk, którymi zechcieliby się Państwo podzielić z audytorami wewnętrznymi jednostek sektora finansów publicznych. Propozycje prosimy kierować na adres koordynacjaAW@mf.gov.pl.

  Źródło: >> Ministerstwo Finansów <<

   

  Departament Polityki Wydatkowej informuje, że został opublikowany kolejny materiał dotyczący rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1480), zawierający komentarze i wyjaśnienia odnoszące się do przepisów rozporządzenia.

  Czytaj dalej aby pobrać dokument Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu. Komentarze i wyjaśnienia.

   

  Komunikaty PAW

  W dniu 16 czerwca 2015 r. w Ministerstwie Finansów odbyło się kolejne spotkanie komitetów audytu powołanych w ministerstwach na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych.

   

  Spotkanie poświęcone skuteczności komitetów audytu otworzyła Pani Izabela Leszczyna, Sekretarz Stanu, Przewodnicząca Komitetu Audytu w Ministerstwie Finansów. Pani Minister omawiając tematykę i program spotkania podkreśliła rolę komitetów audytu we wzmacnianiu dwóch podstawowych obszarów ich działalności, tj. kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w dziale/działach administracji rządowej. W związku z tym, że podstawowym celem spotkań przedstawicieli komitetów audytu jest wymiana informacji na temat metod wsparcia ministra w zapewnieniu funkcjonowania adekwatnej i skutecznej kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego, Pani Minister zachęciła do aktywnego udziału w dyskusji oraz wymiany doświadczeń w tym zakresie.

   

  Paneliści omówili przykłady działań podjętych przez poszczególne komitety oraz poruszali zagadnienia, które w ich ocenie są istotne dla skuteczności komitetów audytu. Najważniejsze kwestie zasygnalizowane przez Panelistów oraz uczestników, którzy włączyli się do dyskusji, to:

  • Znaczenia komitetu audytu jako doradcy i istotnego ogniwa w procesach dotyczących kontroli zarządczej.
  • Pokazanie korzyści wynikających z kontroli zarządczej, w tym znaczenie rozliczalności kierowników jednostek z realizacji celów.
  • Rola komitetu audytu w odniesieniu do governance w kontekście zagadnień horyzontalnych.
  • Znaczenie komitetu audytu dla wzmocnienia audytu wewnętrznego, m.in. poprzez zwracanie uwagi na kwestię właściwego wykorzystywania informacji przygotowywanych przez audyt wewnętrzny.
  • Zależność pomiędzy jakością audytu wewnętrznego w dziale a skutecznością komitetu audytu, w tym zaufanie do informacji wytworzonych przez audyt.
  • Wpływ relacji minister – komitet audytu – audytor wewnętrzny na skuteczność zarówno komitetu jak i audytu wewnętrznego.
  • Wpływ zaangażowania przewodniczącego/przewodniczącej komitetu, a także zmiany osób pełniących tę funkcję oraz składu komitetu (liczba członków niezależnych w stosunku do zależnych) na skuteczność komitetu.
  • Rozważenie możliwości określenia wskaźników działalności dla komitetów audytu.

  W trakcie dyskusji poruszono również znaczenie poziomu dojrzałości organizacji dla skuteczności komitetu audytu i audytu wewnętrznego.

  Zwrócono również uwagę na rosnące znaczenie roli komitetów audytu w sektorze prywatnym.

  Podsumowując dyskusję Pani Dyrektor Szarkowska podkreśliła trzy warunki mające wpływ na skuteczność audytu wewnętrznego oraz komitetu audytu:

  Podsumowując dyskusję Pani Dyrektor Szarkowska podkreśliła trzy warunki mające wpływ na skuteczność audytu wewnętrznego oraz komitetu audytu:

  • dojrzałość organizacji, w tym rozumienie roli komitetu audytu i audytu wewnętrznego,
  • jakość audytu wewnętrznego, w tym kompetencje i zasoby komórek audytu wewnętrznego,
  • spójność i ciągłość działania organizacji oraz właściwe zarządzanie zmianą i wiedzą.

  Uczestnicy podkreślili potrzebę kontynuacji spotkań komitetów audytu oraz pozytywnie odnieśli się do przyjętej formy spotkania.

   

  Załączniki: