Tags Posts tagged with "fundusze UE"

fundusze UE

0 1188

Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to krajowy program wspierający gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczny. Środki unijne z programu przeznaczone zostaną również w ograniczonym stopniu na inwestycje w obszary ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego. Wersja 1.0 Programu została zaakceptowana przez Komisję Europejską decyzją z 16 grudnia 2014 r., obowiązuje od 19 grudnia 2014 r. UWAGA! 23 grudnia 2016 r. zaktualizowano Załącznik 12.2

 

Minister Rozwoju zatwierdził aktualizację Wykazu Dużych Projektów (WDP), przyjętą uprzednio przez Komitet Monitorujący Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Integralną częścią Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 są jego załączniki, w tym Załącznik nr 12.2 Wykaz Dużych Projektów.

Pierwsza wersja WDP została przygotowana na etapie projektu POIŚ 2014-2020 oraz negocjacji z Komisją Europejską, zgodnie z aktualną wówczas wiedzą. W miarę postępów we wdrażaniu POIŚ 2014-2020, dokument podlega bieżącej aktualizacji, polegającej w szczególności na uzupełnieniu o projekty wyłaniane do dofinansowania w trybie pozakonkursowym oraz konkursowym, zgodnie z kryteriami przyjętymi przez Komitet Monitorujący POIŚ 2014-2020.

W ramach najnowszej aktualizacji dodano w sumie 9 nowych projektów, w tym:

  • 6 nowo zidentyfikowanych w trybie pozakonkursowym projektów z sektora transportu dotyczących rozwoju transportu morskiego, bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz transportu publicznego w miastach w ramach ZIT.
  • 1 projekt już wcześniej zidentyfikowany dot. transportu publicznego w miastach, który uzyskał status dużego projektu.
  • 2 projekty, powstałe z podziału projektu kolejowego na 2 etapy.

Ponadto aktualizacji uległy niektóre dane dla projektów wcześniej umieszczonych na WDP, dotyczące harmonogramu inwestycji oraz terminu przesłania wniosku do Komisji Europejskiej. Usunięto także 5 projektów transportowych – z czego większość po aktualizacji danych finansowych utraciła status dużego projektu.

 

Tutaj możesz pobrać >> Aktualny Wykaz Dużych Projektów wraz z listą zmian <<

 

0 1058

Minister Rozwoju i Finansów, po uzgodnieniu z właściwymi organami, podjął 3 stycznia 2017 r. decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

 

Treść komunikatu:

Informacja
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z póżn. zm.)

informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 1 i art. 58 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 48 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) wystąpiono do Głównego Inspektora Sanitarnego oraz do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o opinie w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Główny Inspektor Sanitarny pismem znak: GIS-HŚ-NS-4311-107/EN/16 z dnia 1 grudnia 2016 r. orazGeneralny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem znak: DOOŚ-sooś.410.27.2016.JP z dnia 30 listopada 2016 r. uzgodnili odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Biorąc pod uwagę ww. opinie, uwarunkowania określone w art. 49 ww. ustawy oraz proponowane niewielkie modyfikacje przyjętego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, które są neutralne z punktu widzenia oddziaływania na środowisko, Minister Rozwoju i Finansów odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

 

 

Tutaj możesz pobrać >> Komunikat – decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 <<

 

0 1570

Celem Wytycznych jest określenie sposobu opracowania wybranych elementów studium wykonalności przygotowywanego na potrzeby analizy i oceny projektów inwestycyjnych, w tym w szczególności dużych projektów, o których mowa w art. 100 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Wytyczne uwzględniają ponadto specyfikę projektów generujących dochód, jak również projektów hybrydowych, tzn. łączących formułę partnerstwa publiczno-prywatnego z dofinansowaniem UE.

 

Wytyczne obowiązują od: 18.03.2015

 

Tutaj możesz pobrać : >> Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 <<

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) zaprasza do składania wniosków o umieszczenie w wykazie kandydatów na
ekspertów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR).
Nabór kandydatów na ekspertów prowadzony jest w okresie od 15 listopada do 16 grudnia 2016 r., do godz. 16:30. 
Wnioski o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 należy składać za pośrednictwem systemu elektronicznego dostępnego na stronie internetowej http://survey.ncbr.gov.pl/index.php/157588/lang-pl. O zachowaniu terminu do złożenia wniosku decyduje data i godzina przesłania wypełnionego wniosku wraz z załącznikami w ww. systemie.
W celu złożenia wniosku o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 należy:
 

0 1379
Od 14 października 2016 r. obowiązuje zmieniona wersja Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.
Wprowadzono m. in. zmiany dotyczące:
  • bazy personelu (podrozdział 6.15 Koszty pośrednie) – w bazie tej nie będą rejestrowane dane personelu projektu w przypadku, gdy koszty personelu są rozliczane z wykorzystaniem metod uproszczonych, niezależnie od źródła finansowania. Dotychczas wyłączenie to dotyczyło jedynie projektów współfinansowanych ze środków EFS,
  • zasad faktycznego poniesienia wydatku (podrozdział 6.4 Zasada faktycznego poniesienia wydatku) – dodano kolejny wyjątek od tej reguły, dotyczący wydatków ponoszonych na podstawie odrębnych przepisów (art. 64 rozporządzenia 1303/2013) przez partnera prywatnego w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego,
  • zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w projektach współfinansowanych z EFS (sekcja 6.12.1 Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych) – modyfikacja zwiększająca do 3500 PLN wartość środka trwałego, który wliczany być powinien do limitu określanego przez IZ w SZOOP (dotychczas wytyczne wskazywały wartość 350 PLN oraz określały, że limit wynosi 10%, o ile IZ nie określi limitu na innym poziomie);
  • projektów grantowych (podrozdział 6.20 Projekty grantowe) – doprecyzowano, że w przypadku projektów współfinansowanych ze środków EFS grantobiorca to jednocześnie uczestnik projektu;
  • kwalifikowalności kosztów pośrednich IP ZIT (podrozdział 8.4 Koszty pośrednie w projektach finansowych z EFS) – z projektu usunięto zapis wskazujący, że w przypadku stosowania uproszczonych metod rozliczania wydatków przez instytucje określone w Wytycznych stawki ryczałtowe mogą być stosowane w wysokości maksymalnie 50% (oznacza to, że niezależnie od charakteru beneficjenta możliwe będzie stosowanie pełnych stawek);
  • udzielanie zamówień (podrozdział 6.5) – treść podrozdziału reguluje m.in. obowiązki beneficjentów, którzy nie mają obowiązku udzielania zamówień zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: PZP). Z tego względu został on zmodyfikowany w taki sposób, aby ograniczyć odwołania do tej ustawy. Dotyczy to przede wszystkim zapisów Wytycznych odnoszących się do wyłączeń stosowania zasady konkurencyjności, które mają miejsce w tych samych przypadkach, w których przepisy PZPumożliwiają stosowanie trybów niekonkurencyjnych. Przypadki te wymieniono wprost w miejsce odwołania do właściwego przepisu PZP. Odwołanie do przepisów PZP zachowano jedynie tam, gdzie wprowadzanie wyłączeń w sposób opisowy spowodowałoby znaczne skomplikowanie treści Wytycznych. W dokumencie przewidziano również odstępstwa od zasady zakazującej udzielania zamówień podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo w wyniku postępowania przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności przez beneficjentów nie będących zamawiającymi w myśl PZP. Zamówienia takie będą mogły być udzielane w projektach realizowanych w ramach celu tematycznego 1 (wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji), a także w części innych, zdefiniowanych w Wytycznych przypadków, za zgodą IZ PO.
Zrezygnowano z obowiązku publikacji przez podmioty niezobowiązane do stosowania PZP zapytań w Dzienniku Urzędowym UE w przypadku udzielania zamówień, których wartość przekracza próg określony w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tej ustawy. Decyzja w zakresie publikacji w DUUE została pozostawiona beneficjentom. Z treści dokumentu usunięto zapisy (dotychczasowa sekcja 6.5.2 oraz załącznik nr 1), które nakładały dodatkowe obowiązki, niewynikające z treści PZP, na zamawiających realizujących postępowania zgodnie z tą ustawą.
Przeformułowano zapisy odnoszące się do wydatków, których wartość mieści się w przedziale 20 tys. PLN – 50 tys. PLN. Doprecyzowano, że w przypadku tych wydatków konieczne jest przeprowadzenie rozeznania rynku, polegającego na upublicznieniu zapytania ofertowego na stronie internetowej beneficjenta lub wysłaniu do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców. Procedura ta ma prowadzić do wskazania ceny rynkowej nabywanego dobra, usługi czy dostawy. Jednocześnie z Wytycznych usunięto punkt dający możliwość uzupełniania wymogów w tym zakresie przez IZ. IZ będą mogły jedynie wskazać inną stronę, na której publikowane być powinny zapytania ofertowe.
Aby zapoznać się z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020, kliknij tutaj >> Wytyczne kwalifikowalności – 2014-2020 <<
 

3 839

Pierwsze efekty kontroli CBA u marszałków – podejrzenia popełnienia przestępstwa przez Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego oraz Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Środowiska. Sześć grup producenckich uzyskało ponad 22 mln zł nienależnego dofinasowania.

W połowie czerwca br. CBA jednocześnie rozpoczęło kontrole wydatkowania środków unijnych w 16 urzędach marszałkowskich w całej Polsce. To pierwsza taka kontrola CBA – systemowa i koordynowana. Kontrolą objęte są określone przepisami prawa procedury podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie wsparcia finansowego udzielanego przez urzędy marszałkowskie w ramach wybranych programów operacyjnych na lata 2007-2013.

Zespół agentów CBA z Lublina trafił także do tamtejszego urzędu.  Już teraz ustalenia ich kontroli pozwoliły na sformułowanie i złożenie w prokuraturze zawiadomienia o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa przez obecnego Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego oraz Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Środowiska.

Do zdarzeń będących podstawą tego zawiadomienia doszło w latach 2010-2013  i dotyczą one nieprawidłowości przy uznawaniu pojedynczych podmiotów za grupę producencką, dzięki czemu przyznawano nawet milionowe dofinasowania z UE.

Kontrola CBA wskazuje, że kilka spółek, wbrew przepisom i mimo jasnych informacji posiadanych przez urzędników o niespełnieniu przez nich minimalnych warunków ustawowych uznawano w urzędzie marszałkowskim za grupę producencką. Ustalenia agentów CBA z Lublina wskazują, że grupy te były sztucznie wykreowane celem dostosowania się do warunków i przepisów prawa wymaganych, aby otrzymać pieniądze, a nie miały na celu pożądanych koncentracji dostaw i umieszczania na rynku produktów wytwarzanych przez jej członków.

W jednym z takich przypadków, opisanym szczegółowo w zawiadomieniu przekazanym do prokuratury, CBA wskazuje, że obecny Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski pełniąc wtedy funkcję wicemarszałka czterokrotnie nie dopełnił obowiązków, wydając decyzje w zakresie uznania grup producenckich, co umożliwiło uzyskanie nienależnego dofinasowania – korzyści majątkowej  w wysokości ponad 22 mln przez spółki-grupy działające na rynku żywnościowym.

CBA podkreśla w zawiadomieniu, że marszałek Sosnowski musiał posiadać wiedzę, że podmioty te po uzyskaniu jego decyzji,  będą ubiegały się o dodatkowe publiczne pieniądze.

Zawiadomienie dotyczy podejrzenia popełnienia przez Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego oraz wymienionego dyrektora  przestępstwa niedopełnienia  obowiązków i działania na szkodę interesu publicznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez grupy producenckie.

Delegatura CBA w Lublinie, składająca zawiadomienie,  wniosła do Prokuratury Regionalnej o powierzenie jej postępowania w całości.

Kontrole CBA  w urzędach marszałkowskich obejmują m.in.

przestrzeganie prawa zamówień publicznych, zasad konkurencyjności, dotrzymywanie harmonogramu realizacji projektu, weryfikację zmian w projekcie, poprawność dokonywania płatności, osiąganie wskaźników (czyli rezultatu i produktu) zadeklarowanych we wniosku o dofinansowanie czy weryfikację przedstawianych do refundacji kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem  unijnym.

Kompleksowe i systemowe działania kontrolne CBA obejmują  także  osoby  odpowiedzialne za podejmowanie decyzji w instytucjach uczestniczących we wdrażaniu programu operacyjnego –  od  etapu samego podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu do weryfikacji wniosku o płatność.

Źródło: >> Centralne Biuro Antykorupcyjne <<

 

Centrum Projektów Europejskich poszukuje kandydatów na 3 stanowiska we Wspólnym Sekretariacie Technicznym programu Interreg V-A Polska-Słowacja w Krakowie:

specjalista do spraw projektów,
specjalista do spraw finansowych,
specjalista do spraw informacji i promocji

Termin: 9 września 2016 roku

Osoby zainteresowane i spełniające wymogi zawarte w ogłoszeniu powinny dostarczyć dokumenty do 9 września 2016 roku do Centrum Projektów Europejskich (ul. Domaniewska 39 A, 02-672 Warszawa) lub mailem na adres: rekrutacja@cpe.gov.pl.

 

0 1186

11 sierpnia 2016 r. wiceminister rozwoju, Witold Słowik, zatwierdził zaktualizowany Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (wersja 1.8).

Nowa wersja dokumentu zawiera m.in. następujące zmiany:

SEKTOR ENERGETYKA

Doprecyzowano zapisy w związku z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii. Ponadto, w wybranych działaniach, uszczegółowiono formy prawne beneficjentów oraz rozszerzono katalog typu inwestycji przewidzianych do realizacji.

SEKTOR ŚRODOWISKA

Zmieniono tryb wyboru projektów (z konkursowego na pozakonkursowy) w działaniu 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska. Doprecyzowano i uzupełniono zapisy w związku z przyjęciem Krajowego Programu Gospodarki Odpadami oraz w zakresie umożliwienia finansowania wykonywania monitoringu przyrodniczego w obszarach Natura 2000 przez RDOŚ. Dodano Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska jako beneficjenta w zakresie rozwoju i integracji systemów monitoringu przyrodniczego.

 

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości – Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) na lata 2014–2020 ogłasza nabór
kandydatów na ekspertów
uczestniczących w procesie wyboru projektów do dofinansowania
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w dziedzinie: ocena potencjału komercyjnego innowacyjnych przedsięwzięć.

Nieprzekraczalny termin nadsyłania wniosków o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów upływa w dniu 13 stycznia 2017 r. Decyduje data stempla pocztowego. 

 

O naborze

Zasady dotyczące procedury wpisu do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WM na lata 2014–2020 zostały określone w Regulaminie naboru kandydatów na ekspertów i prowadzenia wykazu kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie wyboru projektów do dofinansowania współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 w obszarze wzmacniania badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji oraz konkurencyjności MŚP stanowiącym >> załącznik nr 1 << do ogłoszenia (Uchwała Nr 1028/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5 lipca 2016 r.). Umieszczenie w Wykazie jest warunkiem niezbędnym do podpisania umowy na dokonywanie oceny wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WM na lata 2014-2020 przez eksperta. Wykaz kandydatów na ekspertów jest zamieszczany na stronie internetowej >> www.rpo.malopolska.pl <<

Eksperci w dziedzinie: ocena potencjału komercyjnego innowacyjnych przedsięwzięć będą uczestniczyć w ocenie wniosków o dofinansowanie składanych m.in. w ramach poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw. Ocena z udziałem ww. ekspertów prowadzona będzie w formie panelu ekspertów i będzie polegała na spotkaniu członków panelu z Wnioskodawcą w celu zaprezentowania projektu, co oznacza, iż wymagana jest osobista obecność eksperta w siedzibie MCP. Ocena przeprowadzana jest cyklicznie, w rundach oceny, dla grupy wniosków, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej I stopnia.

Kto może zostać kandydatem na eksperta

O wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WM na lata 2014–2020 może ubiegać się osoba, która łącznie spełnia poniższe warunki:

1)        korzysta z pełni praw publicznych;

2)        posiada pełną zdolności do czynności prawnych;

3)        nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;

4)        złożyła oświadczenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, na okoliczności, o których mowa w pkt 1-3;

5)        posiada wykształcenie wyższe;

6)        posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w dziedzinie objętej RPO WM na lata 2014-2020, w ramach której ubiega się o wpis;

7)        posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji RPO WM na lata 2014-2020;

8)        nie jest osobą świadczącą usługi w zakresie opracowywania wniosków o dofinansowanie projektów (formularz i/lub załączniki) ubiegających się o wsparcie w ramach RPO WM 2014-2020 lub zatrudnioną w firmach/instytucjach świadczących takie usługi;

9)        nie pozostaje w stosunku pracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości i Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska (dalej: właściwymi instytucjami), zaangażowanych w realizację RPO WM na lata 2014-2020. Udział pracowników UMWM oraz MCP w procesie wyboru projektów do dofinansowania powinien mieć miejsce jedynie w charakterze pracownika właściwych instytucji RPO WM na lata 2014-2020;

10)    wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w procesie tworzenia i prowadzenia Wykazu kandydatów na ekspertów, a także na potrzeby udziału w wyborze projektów, zgodnie z treścią Załącznika nr 2b do Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów.