Zmiana rozporządzenia w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach...

Zmiana rozporządzenia w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu

2 1936
Artykuły prawne

Od 1 marca 2017r. obowiązuje

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW

z dnia 15 lutego 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu

Na podstawie art. 285 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 191) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U. poz. 1480) § 29 otrzymuje brzmienie:

§ 29. Przepisy § 26–28 stosuje się odpowiednio do audytu wewnętrznego zleconego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r.

 

 

2 COMMENTS

  1. Publikowana informacja zawiera całą treść rozporządzenia. Jest to rozporządzenie zmieniające (rozporządzenie z dnia 4 września 2015r. w sprawie prowadzenia audytu), a dotyczy uprawniania dla Szefa Krajowej Administracji Skarbowej takiego jak miał GIKS – w zakresie zlecania audytu zleconego.

     

Leave a Reply