środa, 19 czerwca, 2024

aa

POWIAT MIĘDZYRZECKI


STAROSTWO POWIATOWE W MIĘDZYRZECZU


BIURO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO


 


AW.BW.0946-4/A-2/06


 


PROGRAM ZADANIA AUDYTOWEGO


 

Oznaczenie zadania audytowego


Temat zadania audytowego:


Zarządzanie jednostką – zamówienia publiczne.


Audyt weryfikacyjny trybu, zasad stosowanych w zakresie zamówień publicznych. Ocena terminowości i należytej staranności związanej z udzielaniem zamówień publicznych, jak też ocenę kontroli wewnętrznej w procesie zamówień publicznych.


 


 Nr zadania audytowego:


 0946-4/06


 


Łączna  liczba przyznanych dni na zadanie audytowe


39 dni


Planowany termin rozpoczęcia audytu


W dniu 10.03.2006 roku odbędzie się narada otwierająca, mająca na celu przedstawienie podstawowych założeń planowanego audytu .


Planowany termin przedstawienia sprawozdania wstępnego i sprawozdania końcowego


24.10.2005 rok – narada zamykająca oraz sprawozdanie wstępne


31.10.2005 rok – sprawozdanie końcowe


Cel zadania audytowego


Weryfikacja prawidłowości zaciągania zobowiązań  pod względem legalności, gospodarności i celowości.


Uzyskanie racjonalnej pewności, że istniejące struktury, system kontroli gwarantują odpowiedni poziom i jakość w zakresie przeprowadzania procesu zamówień oraz zaciągania i spłaty zobowiązań, efektywne wykorzystanie zaciągniętych zobowiązań.


Dostarczenie kierownictwu jednostki obiektywnych analiz, ocen i rekomendacji dotyczących badanego obszaru.


Zakres zadania audytowego


Zadanie audytowe obejmuje działalność Domu Dziecka w zakresie zamówień publicznych  (czynności związane z planowaniem i udzielaniem zamówień publicznych oraz stosowaniem odpowiednich procedur), w szczególności:


 1.Faza przygotowawcza- prawidłowość stosowania regulacji i przepisów    wewnętrznych przyjętych przez jednostkę audytowaną, planowanie zamówień publicznych, przygotowanie postępowania, obowiązkowe ogłoszenie o przetargu,  specyfikacja istotnych warunków zamówienia, komisja przetargowa, wybór trybu udzielania zamówienia, złożenie ofert, zgodność z CPV;


2. Faza realizacyjna- wybór najkorzystniejszej oferty, weryfikacja zgodności warunków zawartej umowy z specyfikacją istotnych warunków zamówienia, kontrola i nadzór nad postępowaniami o udzielenie zamówienia, dokumentacja przetargowa postępowań przeprowadzonych na zasadach określonych przepisami Prawa zamówień publicznych, zgodność postępowań z zasadami udzielania zamówień publicznych.


3. Faza końcowa- powiadomienie o wynikach postępowania odpowiednie organy (wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych), zawieranie umowy, zgodność faktury z ofertą cenową przedstawioną przez najkorzystniejszego oferenta, czy niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający przekazał właściwe ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Prezesowi Urzędu, zasady gospodarki finansowej dot. celowości i oszczędności w dokonywaniu wydatków, uzyskiwania możliwie najlepszych efektów w ramach posiadanych środków oraz przestrzegania terminów realizacji zadań i zaciągniętych zobowiązań.


 


 


Stosowane techniki przeprowadzania zadania audytowego


 


W trakcie trwania zadania zastosowane zostaną techniki:


 


1. Przegląd dokumentacji – przegląd istniejących w jednostce regulacji  


 wewnętrznych,  w celu identyfikacji procesów wewnętrznych, mechanizmów   kontrolnych i potencjalnych ryzyk, przegląd dokumentacji przetargowej, zawartych umów, zapoznanie się z dokumentami służbowymi związanymi z systemem zamówień publicznych, analiza przepisów wewnętrznych i dokumentów służbowych


2. Kwestionariusze.


3. Wywiady, wyjaśnienia pracowników komórki


4. Graficzna analiza procesów


5. Wizytacja na miejscu.


6. Weryfikacja dokumentacji.


 


W trakcie zadania audytowego wykorzystane będą druki znajdujące się w Książce procedur Biura Audytu Wewnętrznego Starostwa Powiatowego w


 


Analiza ryzyka


Na każdym etapie zadania audytowego należy dokonać analizy ryzyka:


Faza przygotowawcza – ryzyko braku procedur, nadzoru, ryzyko złożenia wadliwych ofert- niekompletnych, obarczonych błędami merytorycznymi i formalnymi, ryzyko popełnienia błędu przy sporządzaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia  


Faza realizacji – ryzyko błędów formalnych w zawieranych umowach, ryzyko  niezgodności  zawartej umowy ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, ryzyko nie dotrzymania terminów.


Faza końcowa –  ryzyko nie zgodności cen zawartych w ofercie stanowiącej załącznik do umowy z cenami na fakturze,


W każdej fazie istnieją ryzyka: braku wystarczającej wiedzy i doświadczenia pracowników, ryzyko wpływania na działania urzędników


Planowany czas trwania zadania audytowego


01.03.2006 – 30.04.2006


 


Uwagi


zadanie audytowe zostanie wykonane przez


 


 


 


Podpis Audytora                                                             Data i miejsce podpisania


Wewnętrznego


 


……………………………………..                                              ……………………………………


 


 


 

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze