niedziela, 14 kwietnia, 2024

Audytor Wewnętrzny

Izba Skarbowa w Katowicach

Dyrektor poszukuje kandydatów na stanowisko:

audytor wewnętrzny
w Samodzielnym Referacie Audytu Wewnętrznego
Termin składania dokumentów: 2015-10-31
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%. 
Pełny etat 
Liczba stanowisk pracy: 1
Adres urzędu 
Izba Skarbowa
ul. Damrota 25
40-022 Katowice
Miejsce wykonywania pracy: 
Katowice
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: 
 • przedstawianie obiektywnej i niezależnej oceny systemu kontroli zarządczej w jednostce w szczególności jej adekwatność, efektywność i skuteczność,
 • dokonywanie identyfikacji i oceny ryzyka
 • przygotowywanie planu i programu zadania audytowego
 • sporządzanie sprawozdań z wykonanych zadań
 • wykonywanie czynności doradczych
 • realizacja czynności sprawdzających
 • dokonywanie analizy przyczyn i skutków ewentualnych uchybień stwierdzonych w trakcie audytu oraz wydawanie zaleceń
 • prowadzenie bieżących akt składających się z dowodów audytowych zebranych w trakcie prowadzonego zadania oraz opracowań własnych audytora
Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań 
– praca administracyjno-biurowa,
– obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
– użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy 
– bariery architektoniczne: węzeł sanitarny przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo tylko na parterze jednego z trzech budynków, innym niż będzie znajdować się stanowisko pracy; windy w dwóch budynkach umożliwiające swobodne poruszanie się,
– budynek i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy 
 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
 • certyfikaty: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control SelfAssessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA), Chartered Financial Analyst (CFA)
 • lub złożenie, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzaminu na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów
 • lub posiadanie uprawnień biegłego rewidenta
 • lub dwuletnia praktyka w zakresie audytu wewnętrznego i dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydany przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • szybkie przyswajanie wiedzy
 • umiejętność pracy w zespole
 • samodzielne rozwiązywanie problemów
 • zdolności analityczne
 • komunikatywność
 • umiejętność argumentowania i negocjacji
 • umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych
 • doświadczenie zawodowe powyżej 2 lat w komórce audytu/kontroli
Wymagania dodatkowe 
 • przeszkolenie w zakresie analizy ryzyka, zarządzania ryzykiem, technik przeprowadzania audytu wewnętrznego, audytu zamówień publicznych, informatyczny i finansowy
 • posiadanie certyfikatu dostępu do informacji niejawnych
 • doświadczenie zawodowe powyżej 2 lat w administracji publicznej
Wymagane dokumenty i oświadczenia: 
 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy i dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe
 • Inne dokumenty i oświadczenia:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Termin składania dokumentów: 2015-10-31
Miejsce składania dokumentów:
Izba Skarbowa
Damrota 25
40-022 Katowice
(z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym „ogłoszenie nr 174415”)
Inne informacje: 
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 
Postępowanie rekrutacyjne będzie się składać z dwóch etapów: testu wiedzy oraz rozmowy z komisją. 
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o jego terminie. 
Oferty niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane. 
Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone. 
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3372 zł 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-32) 207-61-51.
PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze