czwartek, 25 kwietnia, 2024

Audytor Wewnętrzny

Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów na stanowisko:

Audytor Wewnętrzny

 w Wydziale Audytu Wewnętrznego i Kontroli Wewnętrznej w Biurze Dyrektora Generalnego

Termin składania dokumentów: 2016-01-13 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • realizowanie zadań audytowych (zapewniających i doradczych) w komórkach organizacyjnych ministerstwa w celu dokonania oceny kontroli zarządczej oraz przedstawienia wniosków, zaleceń i propozycji usprawnień w zakresie funkcjonowania jednostki, przyczyniając się do podejmowania przez Kierownictwo decyzji mających wpływ na wszystkie obszary jej działania, zgodnie z rocznym planem audytu,
 • prowadzenie czynności sprawdzających, mających na celu ocenę dostosowania audytowanej działalności do wniosków zawartych w sprawozdaniach z audytu,
 • dokumentowanie wyników analizy ryzyka w celu przygotowania planów i programów zadań audytowych przydzielonych przez kierującego Wydziałem, oraz rocznego planu audytu, w oparciu o rzetelne, obiektywne i niezależne ustalenia stanu faktycznego w zakresie funkcjonowania ministerstwa,
 • uczestniczenie w procesie analizy ryzyka procesów zachodzących w obszarach działania ministerstwa na podstawie zebranych informacji i prowadzonego monitoringu realizacji zaleceń wynikających ze sprawozdań z przeprowadzonych zadań audytowych, oraz wyników przeprowadzonych kontroli wewnętrznych i zewnętrznych,
 • gromadzenie planów audytu, sprawozdań z wykonania planów i innych dokumentów, oraz na ich podstawie przygotowywanie informacji i materiałów na potrzeby Komitetu Audytu, a także zapewnienie obsługi organizacyjnej Komitetu,
 • współpraca z audytorami wewnętrznymi w jednostkach podległych Ministrowi Zdrowia i przez niego nadzorowanych w celu wypracowania metodyki audytu wewnętrznego, koordynacji zadań audytowych o charakterze systemowym, planowania zakresu szkoleń i koordynowania oceny zewnętrznej komórek audytu wewnętrznego w resorcie zdrowia,
 • prowadzenie bieżących i stałych akt audytu wewnętrznego.
Warunki pracy 
 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
 • praca biurowa wykonywana w pozycji siedzącej przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
 • urząd mieści się w budynku zabytkowym, posiada windę, pokój znajduje się na II piętrze, budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w budynku „B” i „C”;
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy 
 • wykształcenie: wyższe magisterskie ekonomiczne lub prawnicze,
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w komórce audytu wewnętrznego,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
 • uprawnienia audytora wewnętrznego, o których mowa, w art. 286 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • znajomość standardów oraz metodyki prowadzenia audytu wewnętrznego, technik prowadzenia audytu,
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej,
 • znajomość zasad wdrażania funduszy unijnych,
 • umiejętność efektywnego komunikowania się,
 • umiejętność wystąpień publicznych.

Wymagania dodatkowe 
 • studia podyplomowe z zakresu audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej,
 • 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej.
 • Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 • kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań, o których mowa w 286 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia >>Kliknij aby pobrać formularz <<; Ministerstwo, Urząd, Praca.
 • Inne dokumenty i oświadczenia:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności.
Miejsce składania dokumentów: 
Ministerstwo Zdrowia
Miodowa 15
00-952 Warszawa
z dopiskiem „audytor wewnętrzny w Wydziale Audytu Wewnętrznego i Kontroli Wewnętrznej w Biurze Dyrektora Generalnego”
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów: 
– w Biurze Dyrektora Generalnego – (22) 63 49 509.
– w Biurze Kadr – (22) 63 49 665.
PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze