środa, 29 maja, 2024

Audytor Wewnętrzny

Rzecznik Praw Obywatelskich

ogłasza nabór na stanowisko:

Audytora Wewnętrznego

w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Biurze, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: pół etatu
Liczba stanowisk pracy: 1

Umowa o pracę
Miejsce wykonywanej pracy:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 
Al. Solidarności 77 
Warszawa   

Nr BDG-WZK.111.9.2015

 

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: do 10 lipca 2015 r.

 

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU PRACY:

 1. opracowywanie planu audytu wewnętrznego na każdy rok, opartego na analizie ryzyka, określającego zgodnie z celami Biura Rzecznika Praw Obywatelskich priorytety działań dla audytu wewnętrznego,
 2. przyjęcie i przygotowanie proponowanych zadań doradczych, które mogą przyczynić się do udoskonalenia zarządzania ryzykiem, przysporzenia wartości oraz udoskonalenia działalności operacyjnej Biura Rzecznika Praw Obywatelskich,
 3. informowanie Rzecznika Praw Obywatelskich o planie działania audytu wewnętrznego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich na każdy rok oraz o zasobach niezbędnych do realizacji, a także zmianach w tym planie,
 4. wspieranie działalności Biura Rzecznika Praw Obywatelskich poprzez rozpoznanie i ocenę znaczących zagrożeń ryzykiem i przyczynianie się do usprawnienia systemu zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej,
 5. wspieranie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w utrzymaniu skutecznej kontroli wewnętrznej poprzez ocenę jej skuteczności i efektywności oraz promowanie jej ciągłego usprawniania,
 6. opracowywanie planu dla każdego podejmowanego zadania audytowego, uwzględniającego zakres, cele, czas oraz niezbędne zasoby,
 7. identyfikowanie informacji wystarczających do osiągnięcia celów zadania audytowego, przeprowadzenie ich analizy i oceny oraz udokumentowanie,
 8. informowanie na temat celów i zakresu audytowego zadania oraz o odpowiednich wnioskach i zaleceniach,
 9. monitorowanie postępów, czyli stworzenie i zapewnienie działania systemu monitorowania wyników audytu przedstawionych w raportach (sprawozdaniach) z realizacji zadań zapewniających, jaki i doradczych.


WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Praca administracyjno-biurowa, użytkowanie sprzętu biurowego.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Budynek częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. wyższe wykształcenie,
 5. kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego:
  • jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
  • złożony, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
  • uprawnienia biegłego rewidenta, lub
  • dwuletnia praktyka w zakresie audytu wewnętrznego i legitymowanie się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.
 6. znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych,
 7. min. 3 – letni staż pracy w administracji publicznej.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. znajomość ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 2. umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawnych,
 3. znajomość obsługi komputera, podstawowych programów MS Office i innych urządzeń biurowych,
 4. umiejętność analitycznego myślenia,
 5. samodzielność i umiejętność organizacji pracy,
 6. rzetelność, bezstronność, nieposzlakowana opinia.

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

 1. list motywacyjny,kwestionariusz aplikacyjny wraz z załączonymi oświadczeniami do pobrania),
 1. kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 3. kopie dokumentów lub oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, inne dodatkowe dokumenty o posiadanych uprawnieniach, kwalifikacjach i umiejętnościach.

INFORMACJE O METODACH I TECHNIKACH NABORU:

 1. analiza aplikacji,
 2. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

 

 

Miejsce składania lub przesłania dokumentów:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
 
oraz jednocześnie:

na adres e-mailowy
rekrutacja@brpo.gov.pl
z dopiskiem: ,,Nabór – Audytor Wewnętrzny –BDG-WZK.111.9.2015”.


INFORMACJE DODATKOWE:

 • Rzecznik Praw Obywatelskich zastrzega możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny,
 • do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne,
 • oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (o ważności aplikacji decyduje data wpływu do BRPO w formie pisemnej),
 • wybrani kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu poinformowani zostaną telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminach poszczególnych etapów rekrutacji,
 • oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (22) 55-17-882

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze