niedziela, 14 kwietnia, 2024

Audytor wewnętrzny

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko:

Audytor wewnętrzny

Miasto: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie \(wszystkie\)

Region: mazowieckie

Numer ref.: Kd-111-10/2016

Termin: 9 sierpnia 2016 r.

Opis stanowiska
 1. Audytor wewnętrzny (umowa o pracę w wmiarze 1/2 etatu)

 Ogólny zares obowiązków:

Prowadzenie audytu wewnętrznego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, zgonie z prepisami zawartymi w Rozprządzeniu Ministra Finanów z dnia 4 września 215 roku w sprawie audytu wewnętrzngo oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (DZ.U.2015.1480), a w szczególności:
dokumentowanie czynności i zdarzeń mających znaczenie dla prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce, sporządzanie planu audytu oraz sprawozdania z prowadzenia audytu wewnętrznego, planowanie i realizacja zadania audytowego oraz informowanie o jego wynikach, a także monitorowanie realizacji zaleceń, przeprowadzanie czynności sprawdzających i wykonywanie czynności doradczych.

Wymagania
 1. obywatelstwo państwa członkowskiego UE lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 4. brak prowadzonego przeciwko kandydatowi toczącego się postępowania o przestępowanie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 5. wykształcenie wyższe;
 6. kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego:
 • jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Proffesional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA) lub
 • złożenie, w latach 2003-2006, z wnikiem pozytywnym egzaminu na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną prez Ministra Finansów, lub
 • uprawnienia biegłego rewidenta, lub
 • dwuletnia pratyka w zakresie audytu wewnętrznego i dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydany przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dplomu był uprawniona, zgodnie z odrębnymi usawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.
Wymagane dokumenty i oświadczenia: 
 1. Własnoręcznie podpisane podanie o przyjęcie do pracy na powyższe stanowisko, adresowane do Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie;
 2. CV;
 3. kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie;
 4. kserokopia dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje;
 5. własnoręcznie podpisane ośwadczenia:
 • o niekaralności;
 • że kandydat nie był karany za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe i  nie jest prowadzone żadne postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub o przesępstwo skarbowe;
 • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • o wyrażeniu przez kandydata zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 z późn. zm.).
Oferujemy
 • stabilność zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • perspektywę awansu zawodowego,
 • pakiet socjany,
 • miłą atmosferę pracy.
Wymagane dokumenty z zaznaczeniem sygnatury konkursu należy składać w terminie do dnia 9 sierpnia 2016 r. w Oddziale Kadr Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, ul. Marszałkowska 82, pok. 131, bądź drogą listowną (decyduje data stempla pocztowego). Informacje w Oddziale Kadr pod numerami (22) 55 39 137, (22) 55 39 661.
Uprzejmie informujemy, że oferty złożone po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami nie będą rozpatrywane.
Konkurs składa się trzech etapów:
I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
II etap – praktyczny sprawdzian umiejętności;
III etap – rozmowa kwalifikacyjna.
Poprzedni artykułAudytor wewnętrzny
Następny artykułAudytor Wewnętrzny
PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze