czwartek, 23 maja, 2024

Audytor wewnętrzny

SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE
ogłasza konkurs o sygnaturze K-110-2/17 na wolne stanowisko

Audytora wewnętrznego
Miejsce pracy: Warszawa

Ilość wolnych miejsc na umowę na czas określony (umowa na zastępstwo): 1

Miejsce świadczenia pracy: al. „Solidarności” 127

 

Aplikacje można składać w terminie do 10 lutego 2017 r. osobiście bądź drogą listowną (decyduje data stempla pocztowego).

 

I. Zakres zadań:

 • prowadzenie audytu wewnętrznego i przedstawianie wniosków,
 • sporządzanie rocznego planu audytu,
 • sporządzanie sprawozdań z zadań audytowych, a także rocznego sprawozdania z prowadzenia audytu wewnętrznego,
 • przeprowadzanie czynności sprawdzających stopień wdrażania zaleceń zawartych w sprawozdaniu,
 • prowadzenie czynności doradczych, mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki,
 • dokumentowanie przebiegu i wyników audytu oraz prowadzenie akt stałych,
 • współpraca z audytorami i kontrolerami zewnętrznymi.

 

II. Oferty mogą składać osoby, które:

 • posiadają wyższe wykształcenie,
 • posiadają następujące kwalifikacje do przeprowadzania audytu wewnętrznego:
  –  jeden z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
  –  złożyły w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym, egzamin na audytora wewnętrznego  przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
  –  posiadają uprawnienia biegłego rewidenta, lub
  –  mają dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymują się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych,
 • posiadają wiedzę specjalistyczną z zakresu metodyki audytu lub kontroli wewnętrznej, finansów publicznych, rachunkowości budżetowej, zamówień publicznych, organizacji i zarządzania jednostkami sektora finansów publicznych,
 • posiadają bardzo dobrą znajomość Międzynarodowych Standardów Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego,
 • posiadają minimum 1 rok doświadczenia na stanowisku audytora wewnętrznego,
 • posiadają predyspozycje osobowościowe: właściwa postawa etyczna, przestrzeganie zasad uczciwości, obiektywizmu, poufności, profesjonalizmu, umiejętność samodzielnej organizacji pracy oraz pracy
  w zespole, umiejętność podejmowania decyzji, analityczne podejście do problemów, łatwość komunikacji,
 • posiadają dobrą znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point),
 • posiadają obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych,
 • nie były karane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

III. Z naszej strony oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • stałe godziny pracy 8:00 – 16:00,
 • prestiż związany z pracą w największym sądzie w Polsce i w jednym z największych w Europie,
 • zdobycie cennego doświadczenia,
 • ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę,
 • trzynastą pensję,
 • szeroki wachlarz świadczeń socjalnych,
 • dofinansowanie do okularów i soczewek,
 • zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej czy karty sportowej.

IV. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Podanie o zatrudnienie na powyższym stanowisku adresowane do Dyrektora Sądu Okręgowego
  w Warszawie (z zaznaczeniem sygnatury konkursu wraz z aktualnym adresem oraz numerem telefonu kontaktowego).
 2. CV.
 3. Dokumenty potwierdzające wymagania do zajmowania stanowiska audytora wewnętrznego.
 4. Kserokopia dyplomu stwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego.
 5. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenie, że kandydat posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji na audytora wewnętrznego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

Mile widziane złożenie opinii o kandydacie, względnie rekomendacji.

Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie
do pobrania na stronie >> http://kariera.warszawa.so.gov.pl/wazne-dokumenty/ <<

 

V. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne z zaznaczeniem sygnatury konkursu wraz z załącznikami należy składać:

Oddział Kadr Sądu Okręgowego w Warszawie
al. „Solidarności” 127
pok. 359 B
00-898 Warszawa

w terminie do 10 lutego 2017 r. osobiście bądź drogą listowną (decyduje data stempla pocztowego).

Uprzejmie informujemy, że zgłoszenia otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu zostanie opublikowana w dniu 17 lutego 2017 r. na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Warszawie wraz z miejscem i terminem II etapu.

Kandydaci mogą odebrać dokumenty rekrutacyjne w ciągu 3 miesięcy od dnia zakończenia procedury konkursowej w pokoju nr 359 B w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego w Warszawie.

VI. Unieważnienie konkursu

Sąd Okręgowy w Warszawie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze