czwartek, 23 maja, 2024

Audytor Wewnętrzny

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
Komendant Stołeczny Policji
poszukuje kandydatów na stanowisko:

audytor wewnętrzny

do spraw audytu wewnętrznego
w Zespole ds. Audytu Wewnętrznego KSP

Termin składania dokumentów: 2015-08-03

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu
–ul. Nowolipie 2, 00

Miejsce wykonywania pracy:
Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • koordynowanie pracy Zespołu ds. Audytu Wewnętrznego,
 • przygotowywanie i przeprowadzanie zadań zapewniających w oparciu o obowiązujące przepisy procedury oraz międzynarodowe standardy profesjonalnej praktyki audytu wewnętrznego,
 • realizowanie czynności doradczych,
 • monitorowanie realizacji zaleceń wynikających ze sprawozdania z audytu, w tym przeprowadzanie czynności sprawdzających,
 • dokonywanie identyfikacji i analizy ryzyka w zakresie działania Komendy Stołecznej Policji, analizy zasobów osobowych komórki oraz określanie cyklu audytu,
 • sporządzanie okresowych informacji o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego oraz sprawozdań z realizacji planu audytu wewnętrznego,
 • opracowywanie i aktualizowanie KARTY Audytu Wewnętrznego oraz Podręcznika Procedur Audytu Wewnętrznego w Komendzie Stołecznej Policji,
 • współpraca z audytorami wewnętrznymi Komendy Głównej Policji oraz komend wojewódzkich Policji, a także podmiotami uprawnionymi do kontroli w jednostkach Policji.

Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
– praca administracyjno-biurowa.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
– praca przy monitorze ekranowym co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy,
– praca przy oświetleniu mieszanym.
– budynek wyposażony w schodołaz bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych,
– brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych,
– drzwi o szerokości 90 cm dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe STAŻ pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze audytu lub kontroli
pozostałe wymagania niezbędne:

 • posiadanie kwalifikacji do zajmowania stanowiska zgodnie z ustawą o finansach publicznych,
 • bardzo dobra znajomość ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości, Prawo zamówień publicznych, kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisów wykonawczych,
 • umiejętność: pracy pod presją czasu, analitycznego myślenia, interpretowania i stosowania przepisów prawa w praktyce, podejmowania decyzji, jasnego formułowania wniosków i opinii, argumentowania,
 • asertywność, komunikatywność, kreatywność i dokładność,
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu Microsoft Office, umiejętność pracy w zespole.

 

Wymagania dodatkowe

 • ukończone studia podyplomowe w zakresie audytu wewnętrznego lub przeszkolenie w zakresie audytu wewnętrznego,
 • doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu audytu wewnętrznego lub kontroli w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • umiejętność kierowania zespołem.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie lustracyjne lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, złożone według wzoru określonego w ww. ustawie – dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji do zajmowania stanowiska zgodnie z ustawą o finansach publicznych,
 • kopie świadectw pracy potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie potwierdzające doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

Miejsce składania dokumentów:
bezpośrednio w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji
Aleja Solidarności 126,
01-195 Warszawa;

bądź za pośrednictwem poczty z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym „Oferta pracy ZAW-2/VII/15”.
Inne informacje:

Uwaga ! UMOWA NA CZAS OKREŚLONY – ZASTĘPSTWO

Uprzejmie informujemy kandydatów/kandydatki, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów. List motywacyjny, ŻYCIORYS oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone aktualną datą (korespondującą z datą złożenia dokumentów) oraz własnoręcznie podpisane. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Oferty z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani, zostaną poinformowani o terminie kolejnego etapu selekcji. Planowane techniki i metody naboru: weryfikacja formalna nadesłanych ofert, sprawdzian wiedzy merytorycznej, rozmowa kwalifikacyjna.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze