czwartek, 23 maja, 2024
Strona główna Artykuły Artykuły prasowe Beneficjenci będą kontrolowani

Beneficjenci będą kontrolowani

Beneficjent powinien spodziewać się kontroli zwłaszcza przed wypłaceniem mu ostatniej transzy unijnej dotacji. Wtedy z całą pewnością pracownicy instytucji pośredniczącej bądź wdrażającej będą chcieli sprawdzić zgodność przedłożonych do refundacji dokumentów z ich oryginałami i rzeczywistym postępem prac.


Wykorzystanie środków unijnych będzie kontrolowane nie tylko w czasie realizacji projektu, ale również po jego zakończeniu. Zapisy umowy o dofinansowanie wskazują, iż beneficjent nie może odmówić poddania się kontroli i powinien udostępnić wszystkie materiały dotyczące realizacji zadania oraz zastosować się do zaleceń pokontrolnych. Celem kontroli wykorzystania środków unijnych jest obiektywne ustalenie stanu zaawansowania projektu pod względem rzeczowym i finansowym, zgodności faktycznej realizacji z zapisami umowy dofinansowania projektu, prawdziwości i prawidłowości poniesienia wydatków oraz wywiązywania się beneficjenta z nałożonych na niego obowiązków.


Obowiązki beneficjenta


Należy podkreślić, iż odpowiedzialność beneficjenta w zakresie wykorzystania unijnego wsparcia dotyczy poprawności wydawania całości środków unijnych, niezależnie od poziomu uzyskanego dofinansowania.


Podczas kontroli sprawdzana jest zwłaszcza:  • zgodność przedłożonych do refundacji kopii faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej z oryginałami,
  • ewidencja poniesionych wydatków w odrębnym systemie finansowo-księgowym,
  • zgodność realizacji projektu z zapisami umowy o dofinansowanie,
  • prawdziwość poniesionych wydatków (porównanie zewidencjonowanych dowodów płatności ze stanem rzeczywistym realizacji projektu),
  • zgodność ponoszonych wydatków z zapisami prawa polskiego i wspólnotowego,
  • zgodność postępu rzeczowo-finansowego prac z planowanym zakresem i sposób monitorowania wskaźników przez beneficjenta,
  • rzetelność przechowywania i archiwizowania dokumentów,
  • zgodność zasad informowania i promowania z wymogami unijnymi,
  • uczciwość beneficjenta w zakresie przekazywania informacji o wykrytych nieprawidłowościach,
  • stosowanie wytycznych jednostek kontrolujących określonych w raportach pokontrolnych.

Typologia kontroli


Przewidziane kontrole beneficjentów końcowych można podzielić według kryterium terminu realizacji bądź miejsca kontroli. Ich typy przedstawione zostały na wykresie.


Termin realizacji


Kontrole planowe (planowane) przeprowadzane są na podstawie rocznych planów kontroli dla Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, opracowywanych przez jednostki odpowiedzialne za przekazywanie środków unijnych. (…)


Dalsza część artykułu na stronie >>www.gazetasamorzadu.infor.pl<<

PAWhttp://www.audyt.net
Portal zawierający praktyczne informacje dla audytorów wewnętrznych, a także narzędzia i wzorce dokumentów audytowych oraz informacje o szkoleniach, artykułach prasowych i książkach o tematyce audytorskiej.

Najpopularniejsze

Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

Kancelaria Audytorska EXPERIO poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. marketingu (usługi audytorskie) w Kancelarii Audytorskiej

NIK o dotowaniu zadań zleconych samorządom

Ocena systemu dotowania zadań zleconych samorządom jest zróżnicowana i zależy od charakteru udzielonych dotacji. W całym systemie dotacyjnym najwięcej udzielano dotacji o charakterze transferowym - i ich przekazywanie...

III Kongres GRC 2017

III Kongres GRC 2017 Governance Risk Compliance Audyt wewnętrzny, Cyberbezpieczeństwo,  18-19 października, Warszawa   Najważniejsze wydarzenie w zakresie Governance Risk Compliance w Polsce, najlepsze doświadczenie, wybitni eksperci. PBSG, SDPK i...

Fraud Specialist –EMEA

Citi Service Center Poland poszukuje kandydatów na stanowisko: Fraud Specialist –EMEA Location: Warszawa 17022067 The role reports to Head of International Wholesale Cards Fraud Risk Management and is...

Najnowsze komentarze