poniedziałek, 6 grudnia, 2021

Odpowiedz na: Oświadczenia komisji przetargowej

Home Forum Wzajemna pomoc merytoryczna Wzajemna pomoc merytoryczna Oświadczenia komisji przetargowej Odpowiedz na: Oświadczenia komisji przetargowej

#10075
mirka
Uczestnik

Cytat z komentarza do Zamówień Publicznych: „Przepis ust.2 nie precyzuje, kiedy mają być składane oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1. Pożądane jest, aby oświadczenia takie złożono przed podjęciem jakichkolwiek czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Niekiedy jednak może się okazać, że przesłanki wykluczenia zaistniały dopiero w trakcie postępowania, np. wtedy, gdy powstanie stosunek prawny lub faktyczny, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności osoby dokonującej czynności w postępowaniu. W takiej sytuacji osoba, której to dotyczy powinna niezwłocznie złożyć oświadczenie o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1.”