wtorek, 11 maja, 2021

Odpowiedz na: plan kont

Home Forum Sektory Samorządy plan kont Odpowiedz na: plan kont

#10620
wojtania
Uczestnik

[QUOTE BY= pietryka] Nie ma obligatoryjnego obowiązku nadawania nazw kont, a jeżeli jest to proszę mi go wskazać, gdyż ja tego nigdy nie spotkałem /byłem naście lat w kontroli skarbowej, 5 lat głownym księgowym w spółce, 4 lata jestem audytorem/. Są różne wzory planów kont a my możemy sobie dobrać w ZPL taki model jaki chcemy i wybrać inne nazwy kont, oczywiście w opisie podać co ewidencjonujemy na danym koncie.[/QUOTE]

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 28 lipca 2006 r.
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych

§ 11. 1. Wprowadza się następujące plany kont:
1) plan kont dla budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego, określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2) plan kont dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
3) plan kont dla placówek, określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
2. Plany kont stanowią podstawę do opracowania zakładowych planów kont.
§ 12. 1. Ustalając zakładowy plan kont, należy kierować się następującymi zasadami:
1) podane w planach kont konta należy traktować jako standardową liczbę kont, która może być ograniczona jedynie o konta służące do księgowania operacji gospodarczych niewystępujących w jednostce lub placówce albo uzupełniona o konta zgodne co do treści ekonomicznej z odpowiednimi kontami planu kont;
2) podstawą prowadzenia rachunkowości może być odpowiedni plan kont, uzupełniony co najmniej o wykaz kont ksiąg pomocniczych, które mają być prowadzone do poszczególnych kont syntetycznych;
3) plan kont dla budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być uzupełniony, w miarę potrzeby, o właściwe konta planu kont dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych;
4) zakładowy plan kont powinien uwzględniać ustalenia dysponenta części budżetowej lub zarządu jednostki samorządu terytorialnego dotyczące zasad grupowania operacji gospodarczych istotnych dla rodzaju działalności;
5) zakładowy plan kont powinien zapewniać możliwość sporządzenia sprawozdań finansowych, sprawozdań budżetowych lub innych sprawozdań określonych w odrębnych przepisach.
2. Jeżeli przepisy dotyczące sprawozdań nakładają obowiązek:
1) wykazywania w sprawozdaniach obrotów na określonych kontach – stosowana technika księgowości powinna umożliwić prawidłowe ustalenie wysokości tych obrotów;
2) uzyskiwania informacji również w innych układach niż określone w planie kont – ewidencja aktywów, pasywów, kosztów i przychodów oraz strat i zysków nadzwyczajnych może być dokonywana według innych dodatkowych klasyfikacji.