niedziela, 18 kwietnia, 2021

Odpowiedz na: księgowość oświaty

Home Forum Sektory Samorządy księgowość oświaty Odpowiedz na: księgowość oświaty

#10888
wojtania
Uczestnik

Jest gotowy projekt zmian w ustawie o rachunkowości. Zmiany ustawy o rachunkowości na ogół nie dotyczą budżetówki, jednakże przy okazji „załatwiono” zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i DBOF funkcjonujące w Warszawie ( Przykładowo w Warszawie rachunkowość szkół prowadzona jest przez dzielnicowe biura obsługi finansowej), gdyż dodano nowy rozdział 8a „Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych” i nadano nową treść dla artykułu 11 ustawy o rachunkowości wykluczającą istnienie po 1 stycznia 2008 funkcjonowanie DBOF, cytuję:

art. 11 otrzymuje brzmienie:

Art. 11.1. Księgi rachunkowe prowadzi się w siedzibie jednostki.

2. Jednostki posiadające oddziały (zakłady) mogą prowadzić księgi rachunkowe w siedzibie jednostki albo oddziałów (zakładów).

3. Księgi rachunkowe mogą być prowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza siedzibą jednostki albo oddziału (zakładu), w przypadku określonym w art. 13 ust. 2 i 3 oraz w razie powierzenia ich prowadzenia podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

4. W przypadku nieprowadzenia ksiąg rachunkowych w siedzibie jednostki albo oddziału (zakładu) kierownik jednostki obowiązany jest:

1) powiadomić właściwy urząd skarbowy o miejscu prowadzenia ksiąg w terminie 15 dni od dnia wydania ksiąg poza siedzibę jednostki albo oddziału (zakładu),

2) zapewnić dostępność ksiąg rachunkowych do badania przez upoważnione organy kontroli zewnętrznej w siedzibie jednostki albo oddziału (zakładu).

Rozdział 8a

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

Art. 76a. 1. Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych jest zarobkową działalnością usługową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły, polegającą na wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6.

2. Podmiotami uprawnionymi do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych są przedsiębiorcy, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, pod warunkiem zapewnienia, że czynności z tego zakresu będą wykonywane przez osoby posiadające certyfikat księgowy, z zastrzeżeniem art. 76b ust. 6, osoby wpisane do rejestru biegłych rewidentów lub na listę doradców podatkowych.

3. Osoby, o których mowa w ust. 2 wykonują czynności, o których mowa w ust. 1, osobiście lub przy pomocy innych osób wykonujących czynności pomocnicze i działających pod ich bezpośrednim nadzorem.

(…)