sobota, 16 stycznia, 2021

Odpowiedz na: księgowanie

Home Forum Sektory Samorządy księgowanie Odpowiedz na: księgowanie

#10913
groszek
Uczestnik

Jeśli nie masz regulacji w tym zakresie w procedurach to powinieneś wszystkie faktury dotyczące wcześniejszego miesiąca, które wpłynęły do 10 dnia następnego miesiąca (termin sporządzenia sprawozdania finansowego za dany okres sprawozdawczy) zaksięgować jako koszty wcześniejszego miesiąca. Sprawozdanie finansowe z danego miesiąca ma odzwierciedlać rzeczywiste koszty tego miesiąca. Tak przynajmniej byłam uczona na wszystkich szkoleniach z tego zakresu np. prowadzonych przez Panią Krystynę Gąsiorek (napisała książkę poświeconą sprawozdawczości).

Właśnie na tych szkoleniach dowiedziałam się, że bezpiecznie jest w swoich procedurach zaznaczyć, że za dany okres sprawozdawczy faktury są ujmowane w księgach do dnia np. 7 następnego miesiąca, aby księgowa miała czas na zamkniecie ksiąg i sporządzenie sprawozdania finansowego. Termin 1 następnego miesiąca to jest zbyt krótki, biorąc pod uwagę, że często jeszcze 3 cześć księgowych księguje faktury dotyczące wcześniejszego miesiąca np. te które wpłynęły 25. Na bieżąco w rozumieniu w danym dniu są sporządzane tylko np. raporty kasowe.

Art. 24. ustawy o rachunkowości mówi że:
„1. Księgi rachunkowe powinny być prowadzone rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i bieżąco.
2. Księgi rachunkowe uznaje się za rzetelne, jeżeli dokonane w nich zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty.
3. Księgi rachunkowe uznaje się za prowadzone bezbłędnie, jeżeli wprowadzono do nich kompletnie i poprawnie wszystkie zakwalifikowane do zaksięgowania w danym miesiącu dowody księgowe, zapewniono ciągłość zapisów oraz bezbłędność działania stosowanych procedur obliczeniowych.
4. Księgi rachunkowe uznaje się za sprawdzalne, jeżeli umożliwiają stwierdzenie poprawności dokonanych w nich zapisów, stanów (sald) oraz działania stosowanych procedur obliczeniowych, a w szczególności:
1) udokumentowanie zapisów pozwala na identyfikację dowodów i sposobu ich zapisania w księgach rachunkowych na wszystkich etapach przetwarzania danych,
2) zapisy uporządkowane są chronologicznie i systematycznie według kryteriów klasyfikacyjnych umożliwiających sporządzenie obowiązujących jednostkę sprawozdań finansowych i innych, sprawozdań, w tym deklaracji podatkowych oraz dokonanie rozliczeń finansowych,
3) w przypadku prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera zapewniona jest kontrola kompletności zbiorów systemu rachunkowości oraz parametrów przetwarzania danych,
4) zapewniony jest dostęp do zbiorów danych pozwalających, bez względu na stosowaną technikę, na uzyskanie w dowolnym czasie i za dowolnie wybrany okres sprawozdawczy jasnych i zrozumiałych informacji o treści zapisów dokonanych w księgach rachunkowych.
5. Księgi rachunkowe uznaje się za prowadzone bieżąco, jeżeli:
1) pochodzące z nich informacje umożliwiają sporządzenie w terminie obowiązujących jednostkę sprawozdań finansowych i innych, sprawozdań, w tym deklaracji podatkowych oraz dokonanie rozliczeń finansowych,
2) zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej są sporządzane przynajmniej za poszczególne okresy sprawozdawcze, nie rzadziej niż na koniec miesiąca, w terminie, o którym mowa w pkt 1, a za rok obrotowy – nie później niż do 85 dnia po dniu bilansowym,
3) ujęcie wpłat i wypłat gotówką, czekami i wekslami obcymi oraz obrotu detalicznego i gastronomii następuje w tym samym dniu, w którym zostały dokonane.”
„5. Księgi rachunkowe uznaje się za prowadzone bieżąco, jeżeli:
1) pochodzące z nich informacje umożliwiają sporządzenie w terminie obowiązujących jednostkę sprawozdań finansowych i innych, sprawozdań, w tym deklaracji podatkowych oraz dokonanie rozliczeń finansowych,
2) zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej są sporządzane przynajmniej za poszczególne okresy sprawozdawcze, nie rzadziej niż na koniec miesiąca, w terminie, o którym mowa w pkt 1, a za rok obrotowy – nie później niż do 85 dnia po dniu bilansowym,
3) ujęcie wpłat i wypłat gotówką, czekami i wekslami obcymi oraz obrotu detalicznego i gastronomii następuje w tym samym dniu, w którym zostały dokonane.”

Pozdrawiam