czwartek, 29 lipca, 2021

Odpowiedz na: remonty w szkole

Home Forum Wzajemna pomoc merytoryczna Wzajemna pomoc merytoryczna remonty w szkole Odpowiedz na: remonty w szkole

#10922
scypion
Uczestnik

Art. 19. 1. Właściwy organ może w decyzji o pozwoleniu na budowę nałożyć na inwestora obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, a także obowiązek zapewnienia nadzoru autorskiego, w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania obiektu lub robót budowlanych bądź przewidywanym wpływem na środowisko.
2. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz listę obiektów budowlanych i kryteria techniczne, jakimi powinien kierować się organ podczas nakładania na inwestora obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego.

Z tego nie wynika by był obowiązek, lecz w przypadku remontów np. instalacji elektrycznej, warto by inspektor wykrył potencjalne usterki wykonawcy przed oddaniem do eksploatacji. Zmniejsza to ryzyko awarii podłączonego sprzętu, pożaru, zakłóceń funkcjonowania obiektu.